МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 березня 2018 року N 256

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693

Відповідно до підпунктів 3, 5, 6 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533 (Постанова N 533)), наказую:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693 "Деякі питання загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів" (Наказ N 1693) (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2017 року N 470 (Наказ N 470)) такі зміни:

1) у заголовку слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти";

2) у підпункті 1 пункту 2 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти".

2. Унести зміни до Програми першого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693 (Наказ N 1693) (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2017 року N 470 (Наказ N 470)), виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку в справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29 грудня 2016 року N 1693
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 березня 2018 року N 256)

ПРОГРАМА
загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти"

I. Загальні положення

1. Ця Програма визначає методологічні й організаційно-технологічні засади підготовки та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти" (далі - моніторингове дослідження), порядок визначення його результатів, форми їх узагальнення й оприлюднення.

2. У рамках цього моніторингового дослідження якість початкової освіти визначається за такими параметрами:

1) якість результатів початкової освіти, моніторинг якої здійснюється шляхом оцінювання відповідності результатів навчання випускників початкової школи із читання й математики вимогам (компетенціям), визначеним Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 462, і Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 87 (Постанова N 87), у межах впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 988-р (Розпорядження N 988-р) (далі - Концепція Нової української школи) (шляхом тестування з використанням предметних тестів);

2) якість навчального (у межах школи) й позанавчального середовища, моніторинг якої здійснюється через оцінювання залежності результатів початкової освіти від стану навчального й позанавчального середовища (шляхом анкетування з використанням анкет для випускників початкової школи та вчителів, які їх навчають).

II. Цикли моніторингового дослідження

1. Моніторингове дослідження проводиться періодично - один раз на два роки.

2. Цикли моніторингового дослідження:

I цикл - 2018 р.;

II цикл - 2020 р.;

III цикл - 2022 р.;

IV цикл - 2024 р.

3. Графік проведення чергового циклу моніторингового дослідження розробляється для кожного циклу окремо й затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

III. Об'єкт, предмет, суб'єкти, мета, методи та принципи проведення моніторингового дослідження

1. Об'єкт моніторингового дослідження - мовно-літературна й математична освітні галузі на рівні початкової освіти закладів загальної середньої освіти.

2. Предметом моніторингового дослідження є:

1) рівень сформованості основних компетентностей випускників початкової школи в умовах впровадження Концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р). До основних компетентностей, сформованість яких значною мірою забезпечує спроможність випускника початкової школи надалі засвоювати зміст різних навчальних предметів у процесі здобуття базової середньої освіти, у межах моніторингового дослідження віднесено:

читацьку компетентність - здатність особи широко розуміти текст як частину повсякденного життя й навчальної діяльності, шукати нову інформацію, відтворювати та використовувати її, інтерпретувати зміст і формулювати умовиводи, осмислювати й оцінювати зміст і форму тексту тощо;

математичну компетентність - здатність особи бачити математику в житті, створювати математичні моделі об'єктів, явищ, процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань (далі - основні компетентності);

2) рівень впливу психолого-педагогічних і соціально-економічних чинників на рівень сформованості основних компетентностей випускників початкової школи.

3. Суб'єкти моніторингового дослідження (далі - учасники моніторингового дослідження):

1) учні 4-х класів (випускники) початкової школи закладів загальної середньої освіти (далі - випускники початкової школи);

2) учителі початкової школи, які навчають випускників початкової школи.

4. Мета моніторингового дослідження:

1) одержання об'єктивної інформації про: а) рівень сформованості основних компетентностей випускників початкової школи на загальнодержавному рівні; б) рівень впливу психолого-педагогічних і соціально-економічних чинників на рівень сформованості основних компетентностей випускників початкової школи. Ця інформація дасть можливість у процесі впровадження Концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р) відстежувати зміни в якості початкової освіти шляхом порівняльного аналізу з інформацією, що буде отримано за результатами чергових циклів моніторингового дослідження;

2) розроблення й апробація організаційно-методичного та технологічного забезпечення системи моніторингу якості початкової освіти як моделі для організаційно-методичного та технологічного забезпечення системи моніторингу якості базової середньої освіти.

5. Методи проведення моніторингового дослідження:

1) педагогічне тестування випускників початкової школи, які ввійдуть до вибірки моніторингового дослідження;

2) анкетування учасників моніторингового дослідження, які ввійдуть до вибірки моніторингового дослідження;

6. Принципи, відповідно до яких проводиться моніторингове дослідження:

1) науковість і методична обґрунтованість;

2) об'єктивність;

3) відповідність меті (валідність);

4) системність;

5) сприйняття громадськістю;

6) відкритість деперсоніфікованих результатів, а також інформації про показники на загальнодержавному рівні;

7) закритість інформації про персональні результати учнів, а також про показники на локальному (щодо класів, навчальних закладів, міст, районів) та регіональному (щодо областей, міста Києва) рівнях;

8) інформативність результатів для різних категорій споживачів.

IV. Суб'єкти проведення моніторингового дослідження та їхні функції

1. Суб'єктами, що проводять моніторингове дослідження, є:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) Національна академія педагогічних наук України;

3) Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр);

4) державна наукова установа "Інститут освітньої аналітики";

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри);

6) інститути післядипломної педагогічної освіти;

7) заклади загальної середньої освіти;

8) робоча група з розроблення методології проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів", склад якої затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693 (Наказ N 1693) (у редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2017 року N 470 (Наказ N 470)) (далі - робоча група);

9) структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - органи управління освітою).

2. Міністерство освіти і науки України:

1) організовує контроль за проведенням моніторингового дослідження;

2) забезпечує координацію діяльності суб'єктів на всіх етапах проведення моніторингового дослідження;

3) організовує діяльність робочої групи;

4) затверджує графіки проведення відповідних циклів моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.

3. Національна академія педагогічних наук України:

1) здійснює наукове супроводження моніторингового дослідження;

2) долучається до розроблення інструментарію моніторингового дослідження;

3) аналізує результати моніторингового дослідження для розроблення стратегії й технологій удосконалення якості початкової освіти.

4. Український центр:

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення моніторингового дослідження;

2) долучається до розроблення інструментарію моніторингового дослідження;

3) установлює регламенти проведення тестування випускників закладів загальної середньої освіти та анкетування учасників моніторингового дослідження в аудиторіях;

4) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів для використання в процесі підготовки, проведення тестування й анкетування та обробки їх результатів;

5) формує вибірку учасників моніторингового дослідження (перелік закладів загальної середньої освіти і 4-х класів у них, учні та вчителі яких братимуть участь у моніторинговому дослідженні);

6) розробляє та видає методичні й інформаційні матеріали з питань моніторингового дослідження;

7) створює базу даних результатів моніторингового дослідження;

8) здійснює тиражування тестових зошитів, анкет учасників моніторингового дослідження;

9) організовує доставку пакетів із матеріалами моніторингового дослідження до відповідних обласних, районних органів управління освітою або регіональних центрів;

10) розробляє спільно з регіональними центрами графіки тестування й анкетування в межах графіка проведення відповідного циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи, подає графіки на затвердження Міністерству освіти і науки України;

11) супроводжує обробку й перевірку матеріалів моніторингового дослідження;

12) готує звіт про проведення моніторингового дослідження.

5. Державна наукова установа "Інститут освітньої аналітики":

1) надає Українському центру, за визначеною останнім формою, інформацію про заклади загальної середньої освіти, у яких є 4-ті класи початкової школи;

2) бере участь в організації проведення моніторингового дослідження.

6. Регіональні центри:

1) взаємодіють з обласними органами управління освітою, закладами загальної середньої освіти з питань організації та проведення моніторингового дослідження;

2) організовують добір, реєстрацію та навчання персоналу для проведення моніторингового дослідження, забезпечують його інформаційними та методичними матеріалами;

3) організовують у межах відповідних регіонів доставку пакетів із матеріалами моніторингового дослідження до пунктів тестування й до пункту їх обробки (за потреби);

4) за дорученням Українського центру здійснюють обробку й перевірку матеріалів моніторингового дослідження.

7. Інститути післядипломної педагогічної освіти:

1) сприяють проведенню моніторингового дослідження в закладах загальної середньої освіти;

2) беруть участь в організації інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо змісту моніторингового дослідження для освітян;

3) долучаються до розробки матеріалів для навчання учителів, використовуючи результати моніторингового дослідження.

8. Заклади загальної середньої освіти:

1) сприяють проведенню моніторингового дослідження (за умови потрапляння до переліку закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у моніторинговому дослідженні);

2) послуговуються результатами моніторингового дослідження під час організації освітньої діяльності;

3) беруть до уваги рекомендації, розроблені за результатами моніторингового дослідження.

9. Робоча група:

1) розробляє й затверджує специфікацію тестів моніторингового дослідження; забезпечує розроблення тестів для оцінювання основних компетентностей випускників початкової школи та дотримання умов конфіденційності під час розроблення тестів;

2) розробляє й затверджує програму анкетування учасників дослідження й забезпечує розроблення анкет учасників моніторингового дослідження;

3) визначає представників, які укладатимуть тести;

4) формує сигнальні примірники тестових зошитів, анкет учасників моніторингового дослідження, CD-дисків із макетами тестових зошитів, анкет учасників моніторингового дослідження і надає їх Українському центру для тиражування;

5) здійснює аналіз результатів моніторингового дослідження;

6) виконує інші функції, передбачені цією Програмою.

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів членів, які присутні на засіданні. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав керівник робочої групи.

10. Органи управління освітою:

1) координують взаємодію регіональних центрів і місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти з питань підготовки та проведення моніторингового дослідження;

2) надають допомогу регіональним центрам у доборі й організації навчання персоналу для проведення моніторингового дослідження;

3) надають Українському та регіональним центрам повну та об'єктивну інформацію щодо соціально-економічних і психолого-педагогічних показників вибірки, необхідну для проведення моніторингового дослідження;

4) створюють умови для проведення тестування випускників початкової школи й анкетування учасників моніторингового дослідження, організовують внесення закладами загальної середньої освіти відповідних змін до розкладу уроків для 4-х класів початкової школи, учні яких братимуть участь у моніторинговому дослідженні;

5) створюють усім учасникам безпечні умови в місцях проведення моніторингового дослідження (пунктах тестування);

6) сприяють регіональним центрам в організації перевірки відповідей на тестові завдання з розгорнутими відповідями;

7) забезпечують доставку матеріалів моніторингового дослідження до пунктів тестування.

V. Основні етапи проведення моніторингового дослідження

Моніторингове дослідження передбачає такі етапи:

1) підготовка матеріалів, на основі яких проводиться моніторингове дослідження;

2) формування переліку закладів загальної середньої освіти та 4-х класів початкової школи в них, учні та вчителі яких беруть участь у моніторинговому дослідженні (далі - вибірка учасників моніторингового дослідження);

3) укладення й тиражування тестових зошитів, анкет моніторингового дослідження (далі - тестових матеріалів);

4) підготовка персоналу для проведення моніторингового дослідження;

5) проведення тестування випускників початкової школи та анкетування учасників моніторингового дослідження;

6) обробка тестових матеріалів та перевірка відповідей на тестові завдання з відкритою відповіддю, визначення результатів;

7) статистично-математична обробка результатів тестування випускників початкової школи та анкетування учасників моніторингового дослідження;

8) підготовка й оприлюднення звітів за результатами моніторингового дослідження.

VI. Формування вибірки учасників моніторингового дослідження

1. Формування Переліку закладів загальної середньої освіти і 4-х класів початкової школи в них, учні та вчителі яких беруть участь у моніторинговому дослідженні, здійснюється в такій послідовності:

1) підготовка державною науковою установою "Інститут освітньої аналітики" статистичної інформації про заклади загальної середньої освіти, у яких є 4-ті класи початкової школи;

2) формування Українським центром проекту переліку закладів загальної середньої освіти, у яких один або два 4-ті класи братимуть участь у моніторинговому дослідженні (далі - перелік закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у моніторинговому дослідженні);

3) надання обласними органами управління освітою Українському центру інформації про структуру 4-х класів початкової школи в закладах загальної середньої освіти, що потрапили до проекту переліку закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у моніторинговому дослідженні;

4) формування вибірки учасників моніторингового дослідження.

2. Вибірка учасників моніторингового дослідження затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3. Вимоги до формування вибірки учасників моніторингового дослідження визначаються Українським центром за погодженням із Міністерством освіти і науки.

VII. Матеріали для тестування випускників початкової школи та анкетування учасників моніторингового дослідження

1. Тестування випускників початкової школи проводиться з використанням тестів із читання й математики. Кожен випускник виконує один із тестів (із читання або з математики).

2. Зміст тестів має корелювати з вимогами (компетенціями), визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 462, а також Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 87 (Постанова N 87).

3. Представники робочої групи укладають визначену кількість тестів із читання й математики відповідно до Специфікації тестів моніторингового дослідження, яка затверджується робочою групою.

4. Укладання тестів, виготовлення макетів і тиражування тестових зошитів здійснюються в умовах суворої конфіденційності.

5. Для анкетування учасників моніторингового дослідження використовуються три типи анкет, зміст яких затверджується робочою групою:

1) анкета для учня з читання (заповнюється випускником початкової школи, уключеним до вибірки учасників моніторингового дослідження);

2) анкета для учня з математики (заповнюється випускником початкової школи, уключеним до вибірки учасників моніторингового дослідження);

3) анкета для вчителя (заповнюється вчителем, уключеним до вибірки учасників моніторингового дослідження).

6. Анкета для учнів має передбачати надання таких відомостей: вік учня, стать, ставлення до навчання, мова спілкування/читання вдома, інформація щодо інших психологічних, соціально-економічних чинників.

7. Анкета для вчителя має передбачати надання таких відомостей: вік учителя, стать, місце проживання, тип навчального закладу, кваліфікація, досвід роботи, використання підручників/посібників (із зазначенням авторів навчальних комплексів), участь в освітніх проектах ("Росток", "Інтелект України", "Система розвивального навчання Д. Ельконіна - В. Давидова", "Вальдорфська педагогіка" тощо), використання комп'ютера на уроках, рівень матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, особливості роботи з конкретним класом, а також інформація щодо інших психолого-педагогічних, соціально-економічних чинників.

8. Перелік типів анкет, а також їхній зміст може бути розширений на запит Міністерства освіти і науки України для вивчення окремих питань щодо якості початкової освіти.

9. Тести та анкети укладаються державною мовою.

VIII. Проведення тестування випускників початкової школи та анкетування учасників моніторингового дослідження

1. Тестування випускників початкової школи та анкетування учасників моніторингового дослідження проводиться:

1) з урахуванням норм і вимог, передбачених:

нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти;

Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року N 63, погодженими Міністерством освіти і науки України;

регламентом проведення моніторингового дослідження в аудиторіях, установленим Українським центром;

2) у дні, визначені графіком тестування й анкетування в межах графіка проведення відповідного циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи, що затверджується Міністерством освіти і науки України;

3) у закладах загальної середньої освіти, випускники й учителі яких включені до вибірки учасників моніторингового дослідження.

2. Графік тестування й анкетування в межах графіка проведення відповідного циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи має розроблятися з урахуванням вимог абзаців третього - п'ятого Гігієнічних вимог до розкладу уроків, наведених у додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01.

3. Розклад проведення тестування випускників (час і черговість виконання секцій тесту та перерв) має відповідати вимогам пункту 9.7 ДСанПіН 5.5.2.008-01 та абзацу другого й п'ятого Гігієнічних вимог до розкладу уроків, наведених у додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01.

4. Процедура тестування й анкетування випускників початкової школи має здійснюватися в такій послідовності:

1) виконання тестових завдань секції 1 - протягом 40 хв;

2) перерва для відпочинку - 20 хв;

3) виконання тестових завдань секції 2 - протягом 40 хв;

4) перерва для відпочинку - 20 хв;

5) надання відповідей на питання анкети - протягом 15 - 20 хв.

5. Анкетування вчителів здійснюється під час виконання випускниками початкової школи тесту.

6. Час початку процедури тестування й анкетування випускників початкової школи в конкретному закладі загальної середньої освіти визначається регіональним центром за погодженням із керівником цього закладу.

7. Усім випускникам створюються рівні умови для проходження тестування шляхом стандартизації процедур, розроблених Українським центром.

8. Кожен учень забезпечується тестовим зошитом і відповідною анкетою; кожен учитель забезпечується анкетою для вчителя, наданими Українським центром.

9. Матеріали дослідження (тестові зошити, анкети) є матеріалами обмеженого доступу. Після завершення тестування випускників початкової школи та анкетування учасників моніторингового дослідження ці матеріали обов'язково збираються. Доступ до тестових зошитів мають:

1) члени робочої групи - на період розроблення матеріалів моніторингового дослідження й передачі їх Українському центру для тиражування, а також під час формування звіту за результатами моніторингового дослідження;

2) уповноважені працівники Українського центру - на період підготовки матеріалів для проведення моніторингового дослідження, а також під час формування звіту за його результатами;

3) випускники початкової школи, які включені до вибірки учасників моніторингового дослідження, - на час виконання ними тестів;

4) інструктори - на час проведення тестування випускників початкової школи й анкетування учасників моніторингового дослідження в закладах загальної середньої освіти, що беруть участь у моніторинговому дослідженні.

10. Використані для проведення моніторингового дослідження тести з читання й математики не оприлюднюються, крім демонстраційних тестів, відбір яких здійснює робоча група.

IX. Визначення результатів моніторингового дослідження

1. Обробка та перевірка тестових матеріалів, визначення результатів здійснюються в пункті обробки та пункті перевірки, створених на базі регіональних центрів за дорученням Українського центру.

2. До обробки тестових матеріалів моніторингового дослідження та перевірки відкритих відповідей на тестові завдання з розгорнутою відповіддю (далі - перевірка) залучаються педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники та інші фахівці на засадах, передбачених регламентами роботи пункту обробки тестових матеріалів моніторингового дослідження, пункту перевірки робіт учасників моніторингового дослідження, визначених Українським центром.

3. Перевірка робіт випускників початкової школи, визначення тестових балів здійснюється за схемами та критеріями, розробленими та затвердженими робочою групою.

4. Таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень розробляються й ухвалюються робочою групою після завершення обробки та перевірки робіт випускників початкової школи з урахуванням Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року N 329 (Наказ N 329), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за N 566/19304.

5. Узагальнення результатів моніторингового дослідження здійснюється на основі даних статистично-математичної обробки результатів тестування й анкетування шляхом формування таких звітів:

1) інформаційний звіт про результати моніторингу якості початкової освіти (для широкого кола користувачів), який має містити інформацію про загальні засади проведення моніторингового дослідження (предмет, мета, принципи, об'єкт, зміст, методи, організаційно-технологічні засади підготовки та проведення, характеристику інструментарію оцінювання, характеристику вибірки учасників моніторингового дослідження), а також зведені дані за результатами моніторингового дослідження, висновки та пропозиції щодо потенціалу використання даних і можливості прийняття рішень за результатами моніторингового дослідження;

2) аналітичний звіт про результати моніторингу якості початкової освіти (для фахівців у галузі педагогічних вимірювань, тестології й психометрії), який має містити, крім інформації, наведеної в інформаційному звіті, статистичні дані моніторингового дослідження й аналіз результатів за різними параметрами.

6. Дані, отримані в процесі проведення моніторингового дослідження, можуть використовуватися відповідно до їхнього змісту:

1) Міністерством освіти і науки України - для прийняття управлінських рішень щодо:

коригування освітніх стандартів, навчальних програм для початкової школи;

розроблення й упровадження програм цільової діяльності щодо посилення/усунення впливу окремих факторів на освіту;

2) обласними та місцевими органами управління освітою - для прийняття управлінських рішень щодо стратегії підвищення якості початкової освіти шляхом активізації роботи методичних об'єднань, шкіл передового досвіду тощо;

3) закладами вищої педагогічної освіти - для оптимізації навчальних програм щодо методики викладання навчальних дисциплін (читання, математики) у початковій школі;

4) закладами загальної середньої освіти - для вироблення тактики вдосконалення практики викладання навчальних дисциплін у початковій школі;

5) учителями-практиками - для коригування методики викладання навчальних дисциплін у початковій школі.

7. Інформування про результати моніторингового дослідження здійснюється шляхом оприлюднення звітів, зазначених у пункті 5 цього розділу, на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайтах Національної академії педагогічних наук України, Українського центру оцінювання якості освіти, державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики".

8. Крім звітів, зазначених у пункті 5 цього розділу, публікуються також демонстраційні тести (на веб-сайті Українського центру та інших зацікавлених організацій).

9. Інформація про персональні результати випускників початкової школи, включених до вибірки учасників моніторингового дослідження, а також показники на локальному (щодо класів, закладів освіти, міст, районів) та регіональному (щодо областей, міста Києва) рівнях не оприлюднюється.

X. Фінансування моніторингового дослідження

Фінансування заходів із тиражування тестових зошитів, анкет, доставки матеріалів для проведення моніторингового дослідження, оплати праці персоналу, залученого до проведення моніторингового дослідження, а також інших заходів із підготовки та проведення моніторингового дослідження здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", а також з інших джерел, що не заборонені законодавством.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали