Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу МОН від 14.08.2009 р. N 749

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2009 року N 1238

Про внесення змін до наказу МОН від 14.08.2009 р. N 749

З метою покращення якості підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, розширення кількості професій, за якими буде здійснюватись підвищення кваліфікації, у зв'язку з виробничою необхідністю наказую:

1. Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки від 14.08.2009 р. N 749 "Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів" викласти у редакції, що додається (додаток 1).

2. Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки від 14.08.2009 р. N 749 "Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів" викласти у редакції, що додається (додаток 2).

3. Викласти п. 3 вищезазначеного наказу у наступній редакції: "Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти АПН України (Ситніков О. П. - за згодою), Львівському науково-практичному центру професійно-технічної освіти АПН України (Камінецький Я. Г. - за згодою)", далі за текстом.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту професійно-технічної освіти Десятова Т. М.

 

Перший заступник Міністра 

О. П. Гребельник 


 

Додаток 1
до наказу МОН України
від 29 грудня 2009 р. N 1238 


Порядок
організації підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів

1. Підготовчий етап

Професійно-технічний навчальний заклад розробляє на календарний рік план підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання в розрізі професій та надає його регіональному навчально(науково)-методичному центру (кабінету) (далі - НМЦ ПТО).

Регіональний НМЦ ПТО узагальнює списки учасників курсів підвищення кваліфікації у розрізі професій та надсилає їх (не пізніше 26 жовтня щорічно) до Міністерства освіти і науки України, у відповідний ПТНЗ, на базі якого проводиться підвищення кваліфікації (далі - базовий ПТНЗ), в установу, яка здійснює психолого-педагогічну та методичну підготовки.

Списки надсилаються за наступними формами:

Форма N 1 заповнюється за наступними пунктами:

1. Область

2. Назва ПТНЗ, П. І. Б. директора, адреса, контактний телефон з кодом

3. Прізвище, ім'я, по батькові слухача.

Інформація про слухача:

4. Посада

5. Повна назва професій, яку веде в ПТНЗ.

6. Дата народження.

7. Освіта.

8. Який навчальний заклад закінчив, рік закінчення.

9. Спеціальність за дипломом.

10. Кваліфікація (робітничий розряд, з якої професії).

11. Підвищує розряд з ___ на ____.

12. Підтверджує розряд (вказати який).

13. ПТНЗ, на базі якого проходитиме підвищення кваліфікації.

14. Стаж роботи (загальний та педагогічний).

15. Рік останнього психолого-педагогічного підвищення кваліфікації.

16. Місце проходження і повна назва установи, де пройдено курси психолого-педагогічного підвищення кваліфікації.

17. Термін проходження курсів у базовому ПТНЗ

18. П. І. Б. відповідальної особи НМЦ, яка надає інформацію, телефон.

Форма N 2. подається за кожною професією окремо в розрізі ПТНЗ, які направляють слухачів.

Київська область, професія "Муляр"

Зразок 


Назва ПТНЗ, який направляє слухачів 

Кількість осіб 

Підвищують розряд 

Підтверджують розряд 

ПТНЗ, на базі якого проходитимуть стажування 

Установа, яка надає психолого-педагогічну підготовку 

з 4 на 5 

з 5 на 6 

з __ на __ 

4-й 

5-й 

6-й 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ПТУ N 2 м. Бровари 

  

  

ПТУ N 1 м. Житомира 

Київський професійно-
педагогічний коледж ім. А. С. Макаренка 

Всього 

  

  

  

  


Термін проходження курсів 

П. І. Б. відповідальної особи з НМЦ, яка надає інформацію, телефон 

11 

12 

Березень 2010 р. 

Іванова Галина Вікторівна, тел. 542-02-01 


Регіональний НМЦ ПТО формує річний графік курсового підвищення кваліфікації, узгоджує його з базовим ПТНЗ. Навчальна група формується чисельністю 25 чол.

Регіональний НМЦ ПТО уточнює списки та надсилає їх установі, яка здійснює психолого-педагогічну підготовку, та базовому ПТНЗ.

2. Методичний супровід підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання

Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними планами і програмами відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти.

Навчальний план розробляється за модульним принципом і складається з 5-ти блоків:

1) соціогуманітарний модуль;

2) психолого-педагогічний модуль;

3) професійний модуль;

4) фаховий модуль;

5) контрольно-оцінювальний.

Психолого-педагогічну та методичну складову навчального плану та програм розробляє установа, яка здійснює психолого-педагогічну і методичну підготовки, професійну складову (стажування на підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації) - професійно-технічний навчальний заклад, де працює слухач, фахову складову - базовий ПТНЗ.

Навчальний план та програми підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання формує та затверджує установа, яка здійснює психолого-педагогічну і методичну підготовки, за погодженням з базовим ПТНЗ.

3. Організація навчання

Навчання відбувається в три етапи:

1. Заочний етап

Після надходження уточнених списків, установа, яка здійснює психолого-педагогічну і методичну підготовки (далі - установа), проводить зарахування слухачів на навчання за дистанційною (кореспондентською) формою.

Обов'язковою умовою зарахування на навчання за кореспондентською формою для педагогів є володіння комп'ютерною технікою (вільне користування програмами пакета Microsoft Office, електронною поштою, Інтернетом).

Установа надсилає діагностичні анкети до регіональних НМЦ ПТО.

Регіональний НМЦ ПТО поширює діагностичні анкети серед ПТНЗ області, майстри виробничого навчання яких зараховані на навчання, та надає консультації про порядок організації даного етапу навчання.

На методиста ПТНЗ покладається функція діагностування майстра щодо професійної компетентності з метою виявлення актуальних психолого-педагогічних проблем в його діяльності.

Результати діагностування необхідно надіслати на електронну адресу установи впродовж тижня від дня видачі наказу про зарахування на навчання, в іншому випадку - майстер виробничого навчання автоматично буде відрахований з числа слухачів.

На основі отриманих результатів розробляється індивідуальний план самостійної роботи слухача та визначається тема підсумкової роботи.

В індивідуальному плані зазначається:

1) проблеми, які самостійно опрацьовує слухач;

2) література з визначених проблем;

3) період роботи над проблемами;

4) форма звітності про роботу над визначеними проблемами - практичні завдання (реферат, конспект, практичний або дидактичний матеріал тощо);

5) консультант з кожної проблеми.

Для керівництва індивідуальною самостійною роботою кожному слухачеві призначається керівник з числа викладачів установи.

На підставі індивідуального плану вищезазначеним керівником розробляється програма для самостійного опрацювання слухачем проблемних питань, в якій визначається зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню, практичні завдання, джерельна база.

Індивідуальний план, програма для опрацювання виявлених проблем, навчальна програма психолого-педагогічної і методичної підготовки, комплект навчально-методичного інструментарію (курс лекцій до навчальної програми, каталог періодичних видань за напрямами педагогічної діяльності) надсилаються в регіональні НМЦ, які поширюють їх серед слухачів для здійснення самостійної роботи.

Для координації самостійної роботи на кожного слухача виділяється 3 год. індивідуальних консультацій, що здійснюються викладачами через електронну пошту, в телефонному режимі. Координатором на рівні навчального закладу є методист.

З метою визначення успішності самостійної роботи слухачів проводиться самоконтроль та поточний контроль.

Самоконтроль призначено для самооцінювання та аналізу слухачами ефективності навчальної роботи щодо засвоєння змісту тем програми. З цією метою в курсі лекцій передбачені питання для самоконтролю.

Поточний контроль проводиться шляхом оцінювання виконаних слухачами практичних завдань. Результати оцінювання виконаних слухачами завдань, надіслані на електронну установи післядипломної освіти, заносяться до індивідуального оціночного листа слухача.

Слухач курсів підвищення кваліфікації допускається до захисту підсумкової роботи на контрольно-оцінювальному етапі за умови попереднього надсилання її на електронну адресу установи післядипломної освіти і та отримання позитивної рецензії.

На цьому ж етапі майстер виробничого навчання безпосередньо за місцем роботи проходить стажування на виробництві у формальній або неформальній формі відповідно до вимог ДСПТО з конкретних робітничих професій і мети стажування (підвищення чи підтвердження робітничої кваліфікації) та отримує довідку про стажування від працедавця, яка буде підставою для незалежної кваліфікаційної атестації на підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації в базових ПТНЗ на очному етапі навчання.

2. Очний (заключний) етап

На цей етап навчання слухач прибуває з наступними документами: посвідченням про попереднє підвищення кваліфікації, свідоцтвом про попереднє присвоєння робітничого розряду, довідкою про навчання з підвищення робітничої кваліфікації, індивідуальним планом самостійної роботи, підсумкову роботу, заповнену діагностичну анкету.

Методист базового ПТНЗ заповнює реєстраційні картки слухачів, збирає вищезазначені документи та проводить діагностування рівня психолого-педагогічної і фахової підготовки слухачів для уточнення змісту навчання на цьому етапі.

Слухачі проходять курс теоретичного навчання з проблемних питань педагогіки, психології, методики виробничого навчання, опановують новітні виробничі технології, набувають практичних умінь та навичок щодо їх застосування.

3. Контрольно-оцінювальний етап

На контрольно-оцінювальному етапі слухачі проходять комплексне тестування з психолого-педагогічної і методичної підготовок, проводиться конференція із захисту випускних (творчих) робіт та вихідне анкетування

Слухачам, які виконали всі вимоги навчально-тематичного плану, виконали практичні завдання, успішно пройшли комплексне тестування з психолого-педагогічної і методичної підготовок, захистили випускну роботу, видається посвідчення встановленого зразка. У разі невиконання зазначених умов слухачеві надається додатковий термін (2 тижні) для доопрацювання, а повторне контрольне оцінювання проводиться безпосередньо в установі післядипломної освіти

Професійно-практична підготовка з опанування слухачем новітніх виробничих технологій завершується виконанням кваліфікаційної пробної роботи. Результати фіксуються в протоколі атестації слухачів. Слухач, який успішно виконав пробну кваліфікаційну роботу, отримує відповідний сертифікат.

На цьому ж етапі навчання незалежна кваліфікаційна комісія, що створюється базовим ПТНЗ, на основі представлених слухачами довідок про навчання з підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації організовує незалежне оцінювання рівня робітничої кваліфікації. Результати виконання слухачами кваліфікаційних пробних робіт (КПР) фіксуються в протоколі засідання кваліфікаційної комісії по підвищенню (підтвердженню) робітничої кваліфікації. Слухач, який успішно виконав КПР, отримує свідоцтво державного зразка.

Завершується навчання підсумковим анкетуванням слухачів для отримання статистичних даних про їхнє ставлення до різних аспектів підвищення кваліфікації (змісту, організації, забезпечення тощо), виявлення рівня задоволеності результатами навчання.

Директори базових ПТНЗ щоквартально звітують МОН України про хід курсового підвищення кваліфікації.

4. Фінансове підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання

Установа розробляє кошторис вартості психолого-педагогічної та методичної підготовок і надсилає його базовому ПТНЗ.

Базовий ПТНЗ розробляє кошторис вартості фахової підготовки та формує зведений кошторис вартості КПК.

Підвищення кваліфікації організовується на договірних засадах. Договір між установою та базовим ПТНЗ передбачає розрахунки за здійснення навчання з психолого-педагогічної та методичної підготовок слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Відповідно до договору між базовим ПТНЗ та навчальним закладом, який направляє працівника на підвищення кваліфікації, ПТНЗ відшкодовує базовому ПТНЗ вартість навчання відповідно до зведеного кошторису.

Психолого-педагогічна, методична і фахова підготовки майстрів виробничого навчання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету професійно-технічних навчальних закладів.

Базовий ПТНЗ розраховується з установою за надані освітні послуги за рахунок коштів, що надійшли від замовників підвищення кваліфікації.

Стажування майстрів виробничого навчання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету професійно-технічних навчальних закладів.

Директор ПТНЗ, який направляє слухача на навчання, несе відповідальність за своєчасну оплату вартості курсів підвищення кваліфікації.

 

Додаток 2
до наказу МОН України
від 29 грудня 2009 р. N 1238 


ПТНЗ, на базі яких відбудеться підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання у 2010 році

Будівельна галузь

1. Вище професійне училище N 2 м. Херсона

Адреса: 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 52

Телефон: (0552) 3734 96

Електронна пошта: vpu-2@optima.com.ua

П. І. Б. директора: Супрун Олександр Федорович

Професії: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, муляр.

2. Професійно-технічне училище N 1 м. Житомира

Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Якіра, 5

Телефон: (0412) 423121, 829730

Електронна пошта: zhptu@narod.ru

П. І. Б. директора: Муравицький Анатолій Олександрович

Професії: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, муляр.

3. Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти

Адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Жукова, 6

Телефон: (061) 277 22 31

Електронна пошта: ptu31@zp.ukrtel.net

П. І. Б. директора: Міхєєв Андрій Андрійович

Професії: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, муляр.

Сфера послуг

4. Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму

Адреса: 79060, м. Львів, вул. І. Пулюя, 36

Телефон: (032) 234 2691, 263 7337

Електронна пошта: htf@mail.lviv.ua

П. І. Б. директора: Балущак Ганна Федорівна

Професії: кухар, офіціант, кондитер.

5. Івано-Франківське вище професійне училище ресторанного сервісу і туризму

Адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 43

Телефон: (03422) 3 10 75

Електронна пошта: vpu@vpu18.if.net.ua

П. І. Б. директора: Кузнецова Віра Іванівна

Професії: кухар, офіціант, бармен.

6. Кримський республіканський ПТНЗ "Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму"

Адреса: 95000, м. Сімферополь, вул. Дибенка, 14

Телефон: (0652) 270038

Електронна пошта: svpurst@yandex.ru

П. І. Б. директора: Пальчук Марина Іванівна

Професії: кухар, офіціант, бармен, агент по організації туризму, пекар.

7. Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів

Адреса: 51931, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 14

Телефон: (05692) 332 65, 383 88

Електронна пошта: ptu15@dnepro.net

П. І. Б. директора: Донченко Ірина Леонідівна

Професії: кухар, кондитер, бармен, офіціант, пекар.

Швейна галузь

8. Центр професійно-технічної освіти м. Івано-Франківськ

Адреса: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Тисменицька, 246

Телефон: (0342) 554487

Електронна пошта: cpto_1@mail.ru

П. І. Б. директора: Казимирів Богдан Володимирович

Професії: кравець, закрійник, перукар.

9. Луганське вище професійне училище сфери послуг

Адреса: 91051, м. Луганськ, вул. Учбова, 6

Телефон: (0642) 479189

Електронна пошта: lvpusu@lds.net.ua

П. І. Б. директора: Макєєва Наталія Миколаївна

Професії: кравець, закрійник, перукар, перукар-модельєр.

10. ДПТНЗ "Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування"

Адреса: 14037, м. Чернігів, вул. 50 річчя ВЛКСМ, 11

Телефон: (0462) 724088, 228292

Електронна пошта: vpupo_2005@mail.ru

П. І. Б. директора: Михалко Світлана Олексіївна

Професії: кравець, закрійник, перукар, перукар-модельєр.

Машинобудівна галузь

11. Вище професійне училище N 7 м. Кременчука

Адреса: 65366, м. Кременчук, вул. Московська, 14

Телефон: (05366) 51119

Електронна пошта: hbs7@model.poltava.ua

П. І. Б. директора: Несен Микола Григорович

Професії: верстатник широкого профілю, оператор верстатів з ПУ, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з ПУ, налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів, зварювальник (всі види).

Сільське господарство

12. Вище професійне училище N 32 с. Гущинці

Адреса: 22434, Вінницька область, Калинівський район, с. Гущинці

Телефон: (04333) 31855, 36433, 36436

Електронна пошта: vpu_32@vinnitsa.com

П. І. Б. директора: Кривенко Іван Іванович

Професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автомобіля, водій крану автомобільного.

13. Лисянський професійний аграрний ліцей

Адреса: 19300, Черкаська область, смт Лисянка, вул. Леніна, 50

Телефон: (04749) 62080

Електронна пошта: lys-licey@ukrpost.ua

П. І. Б. директора: Попадюк Володимир Володимирович

Професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автомобіля.

Лісове господарство

14. ДПТНЗ "Щорське вище професійне училище лісового господарства"

Адреса: 15200, Чернігівська область, м. Щорс, вул. Бульварна, 5

Телефон: (04654) 21854

Електронна пошта: shchorsvpulg@mail.ru

П. І. Б. директора: Вдовенко Ігор Станіславович

Професії: лісник, єгер, озеленювач.

Інформаційно-компютерні технології

15. Міжрегіональне вище професійне училище зв'язку м. Києва

Адреса: 01032, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 56

Телефон: (044) 234 31 23

Електронна пошта: mvpu@ukr.net

П. І. Б. директора: Петрович Василь Сергійович

Професії: оператор з обробки інформації програмного забезпечення, оператор комп'ютерного набору (оператор комп'ютерного набору, обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), оператор телекомунікаційних послуг.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали