МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2011

м. Київ

N 544

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2011 р. за N 1289/20027

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 66

Відповідно до підпункту 7.3 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 (Указ N 467/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 року N 66 "Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 1995 року за N 270/806 (далі - Наказ), викласти в такій редакції:

"2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України прийняти зазначену Інструкцію до керівництва та застосування під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої Наказом, що додаються.

3. Управлінню громадського здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення:

3.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, державних наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для керівництва в роботі та забезпечення виконання в межах компетенції.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30.08.2011 N 544

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2011 р. за N 1289/20027

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 року N 66, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 серпня 1995 року за N 270/806

1. У тексті Інструкції слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Національна гвардія України" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарна служба України, Державне управління справами" у відповідних відмінках.

2. У главі 1:

у пункті 1.2:

в абзаці п'ятому слово "ухиляються" замінити словами "відмовляються або ухиляються";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"особи, які відмовляються або ухиляються від профілактичних щеплень";

підпункт 1.2.4 викласти в такій редакції:

"1.2.4. Особою, яка відмовляється або ухиляється від обов'язкового медичного огляду, визнається працівник, який без поважних причин не пройшов попередній (до прийняття на роботу), періодичний (протягом трудової діяльності) або позачерговий (за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря) медичний огляд відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" (далі - Постанова) та/або наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (далі - Наказ)";

підпункт 1.4.5 викласти в такій редакції:

"1.2.5. Особами, які відмовляються або ухиляються від профілактичних щеплень, визнаються громадяни та неповнолітні діти, а також окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи, які необґрунтовано відмовились від профілактичного щеплення, передбаченого Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року N 595 (Наказ N 595), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897".

3. У главі 2:

3.1. У пункті 2.3 слова "власників підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) або уповноважений ним орган (посадову особу)" замінити словом "роботодавців".

3.2. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Подання складають у двох примірниках, один з яких направляється роботодавцю, що зобов'язаний забезпечити його виконання, а другий зберігається у посадової особи, яка внесла подання.

Подання складається за формою (додаток 1 до Інструкції)".

3.3. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Умовами, внаслідок яких особа відсторонюється від роботи або іншої діяльності і до виконання яких допуск її до роботи або іншої діяльності заборонений, є непроходження цією особою у встановлених Постановою та/або Наказом обсягу та порядку медичного огляду та/або відсутність у неї Особової медичної книжки (форма первинного обліку N 1-ОМК, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 березня 1998 року N 66, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 березня 1998 року за N 210/2650) з відповідними відмітками про проходження такого медичного огляду".

3.4. У пункті 2.9:

в абзаці першому слово "Подання" замінити словами "Перший примірник подання", а слова "власнику (посадовій особі)" замінити словом "роботодавцю";

в абзаці другому слово "Подання" замінити словами "Перший примірник подання";

в абзаці третьому слово "Копія" замінити словами "Другий примірник".

4. Главу 3 викласти в такій редакції:

"3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАННЯ

3.1. Відсторонення від роботи або іншої діяльності здійснюється роботодавцем шляхом видання наказу (надання усного розпорядження з подальшим виданням наказу) та вжиття заходів по контролю за його виконанням.

3.2. Особи, які хворіють на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, є носіями збудників цих хвороб або перебували в контакті з такими хворими чи бактеріоносіями, а також хворі на інші інфекційні хвороби у разі, якщо вони створюють реальну небезпеку зараження оточуючих, підлягають лікуванню, медичному нагляду та обстеженням у стаціонарах відповідних закладів охорони здоров'я чи наукових установ відповідно до статті 22 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

3.3. Відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, які є носіями збудників особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб, здійснюється відповідно до вимог статті 23 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

3.4. Відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, здійснюється на термін, зазначений у додатку 2 до Інструкції.

3.5. Під час контролю за виконанням подання перевіряється наявність фактичного відсторонення, а також проведення заходів щодо усунення порушень санітарного законодавства.

3.6. Роботодавець є відповідальним за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів згідно із законодавством.

3.7. У разі необхідності для забезпечення виконання внесеного подання посадові особи органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби можуть залучати працівників органів внутрішніх справ".

5. Пункти 4.1 та 4.2 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Допуск до роботи проводиться за рішенням посадової особи, яка внесла подання, або за рішенням органу (посадової особи), який (яка) це подання скасував(ла).

4.2. Рішення про допуск до роботи або іншої діяльності виноситься у письмовій формі протягом одного робочого дня після отримання відомостей, що підтверджують проходження у встановлених Постановою та/або Наказом обсягу та порядку медичного огляду особою, яка була відсторонена від роботи або іншої діяльності згідно з поданням. Рішення складається за формою (додаток 3 до Інструкції)".

6. Доповнити Інструкцію додатком 3, що додається.

 

В. о. начальника Управління громадського
здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення МОЗ України

С. В. Протас

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

РІШЕННЯ
про допуск до роботи або іншої діяльності

"___" 20__ року

N

Я, ___________,
                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла рішення)
розглянувши матеріали стосовно __________
_,
                                         (подання, дія якого припиняється, назва, номер, дата винесення та ким винесено)
на підставі ____
__
               (перелік відомостей, що підтверджують проходження медичного огляду особою, яка була відсторонена від
                                                               роботи або іншої діяльності згідно з поданням)
вирішив(ла) допустити ______
                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка допускається до роботи або іншої
                                                                                                                діяльності)
з
            (дата)

Рішення отримав ___________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)
або надіслано рекомендованим листом ____
                                                                                                                                               (дата, номер квитанції)

М. П. __________
                 (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)

___
(підпис)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали