Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.11.2019

м. Київ

N 689

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 січня 2020 р. за N 13/34296

Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 28 Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 992 (Положення N 992), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1126/23658, такі зміни:

1) у розділі II:

в абзаці шостому пункту 3:

слово "січень" замінити словом "березень";

після слів "нормативно-правовим актом" доповнити словами ", яка подається не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, та довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (додаток 19)";

у пункті 4:

підпункт 8 після слів "крім річної фінансової звітності" доповнити словами ", яка подається у складі щомісячних даних за березень місяць";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"9) довідки про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства" (додаток 20).";

2) у додатках:

у додатку 1 виноску 4 після слів "Види депонентів" доповнити словами ", клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами";

у додатку 3 рядки 33 - 45 виключити.

У зв'язку з цим рядок 46 вважати рядком 33;

у додатку 5 виноску 6 після слів "Види депонентів" доповнити словами ", клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами";

у додатку 9:

рядки 18 - 20 виключити.

У зв'язку з цим рядки 21 - 33 вважати відповідно рядками 18 - 30;

виноску 1 після слів "погашенням випуску цінних паперів" доповнити словами ", виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства";

у додатку 10:

виноску 6 після слів "Види депонентів" доповнити словами ", клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами";

у виносці 10 слова "у зберігача" замінити словами "в депозитарній установі";

у додатку 11 виноску 5 після слів "Види депонентів" доповнити словами ", клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами";

у додатку 16 виноску 3 після слів "Види депонентів" доповнити словами ", клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами";

у рядку 10 додатка 18 цифру та слова "6" - зарахування цінних паперів українських емітентів на рахунки у цінних паперах клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, які є резидентами України в значенні, наведеному в Податковому кодексі України;" виключити.

У зв'язку цим цифри "7", "8" вважати відповідно цифрами "6", "7";

3) доповнити Положення новими додатками 19, 20, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року N 894 (Положення N 894), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 975/23507, що додаються.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 14 листопада 2019 р. N 62

 

Додаток 19
до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

Відомості про аудиторський звіт

1

Рік, за який подаються Дані

2

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

3

Дані депозитарної установи: найменування

4

Дані суб'єкта аудиторської діяльності: найменування

5

Дані суб'єкта аудиторської діяльності: ідентифікаційний код юридичної особи

6

Дані суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження

7

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

8

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)

9

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

10

Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки)

11

Наявність пояснювального параграфа: 01 - наявний, 02 - відсутній

12

Номер та дата договору на проведення аудиту

13

Дата початку та дата закінчення аудиту

14

Дата аудиторського звіту

15

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 20
до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 9 пункту 4 розділу II)

Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства"1

1

Номер за порядком

2

Квартал, за який подаються Дані

3

Рік, за який подаються Дані

4

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

5

Дані депозитарної установи: повне найменування

6

Дата операційного дня проведення операції

7

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

8

Дані емітента: повне найменування

9

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

10

Дані про операцію: тип операції: "1" - списання цінних паперів, "2" - зарахування цінних паперів, "3" - переказ цінних паперів

11

Дані про операцію: загальна кількість операцій, шт.

12

Дані про операцію: загальна кількість цінних паперів, шт.

13

Дані про операцію: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

14

Примітки


1 Інформація про проведені депозитарною установою операції подається щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
14 листопада 2019 року N 689

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 січня 2020 р. за N 13/34296

Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Положення N 894)

1. У розділі II:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Щоденні Дані Центрального депозитарію складаються з довідки про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій (додаток 1).";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слово та цифру "додаток 3" замінити словом та цифрою "додаток 2";

у підпункті 2 слово та цифри "додаток 17" замінити словом та цифрою "додаток 3";

у підпункті 3 слово та цифри "додаток 18" замінити словом та цифрою "додаток 4";

у підпункті 4 слово та цифри "додаток 19" замінити словом та цифрою "додаток 5";

3) у пункті 4:

у підпункті 1 слово та цифру "додаток 4" замінити словом та цифрою "додаток 6";

у підпункті 2 слово та цифру "додаток 5" замінити словом та цифрою "додаток 7";

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 9 вважати відповідно підпунктами 3 - 8;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) довідки про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм (додаток 8);";

підпункти 4, 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 8 вважати відповідно підпунктами 4 - 6;

у підпункті 4 слово та цифри "додаток 10" замінити словом та цифрою "додаток 9";

підпункт 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5;

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) довідки про складення реєстрів власників іменних цінних паперів (додаток 10).";

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:

1) довідки про кореспондентські відносини Центрального депозитарію (додаток 11);

2) довідки про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу (додаток 13). Дані подаються за агрегованим (агрегованими) рахунком (рахунками) депозитарної установи в Центральному депозитарії.".

2. У пункті 3 розділу III слово та цифри "додаток 16" замінити словом та цифрами "додаток 12".

3. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) додатки 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 21 виключити.

У зв'язку з цим додатки 3 - 5, 7, 10, 12, 15 -19 вважати додатками 2, 6 - 12, 3 - 5 відповідно;

3) додатки 6 - 8, 10 викласти в новій редакції, що додаються;

4) доповнити Положення новим додатком 13, що додається.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 1
до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

Довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Дані про емітента: найменування

5

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

6

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

9

Дані про цінні папери: код1

10

Дані про цінні папери: номінальна вартість

11

Дані про цінні папери: код валюти2

12

Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта: "1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент, "4" - Національний банк України, "5" - особа, що провадить клірингову діяльність

13

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування

14

Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

15

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

16

Тип рахунку клієнта Центрального депозитарію: "1" - сегрегований, "2" - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, "3" - агрегований

17

Кількість рахунків певного типу клієнта, шт.

18

Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, шт.

19

Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу клієнта

20

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, на початок звітного дня, шт.

21

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, на кінець звітного дня, шт.

22

Дані про операції, здійснені протягом звітного дня: вид операції на рахунку (рахунках) певного типу клієнта ("1" - зарахування, "2" - переказ, пов'язаний з обслуговуванням операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", "3" - переказ, пов'язаний з обслуговуванням обігу цінних паперів, "4" - переказ, пов'язаний з проведенням корпоративних операцій, "5" - списання, "6" - інше)

23

Дані про операції, здійснені протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типу клієнта: кількість операцій, шт.

24

Дані про операцію, здійснену протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типу клієнта: кількість цінних паперів, шт.

25

Примітки


1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 6
до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу II)

Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта ("1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент, "4" - Національний банк України, "5" - особа, що провадить клірингову діяльність)

6

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування

7

Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

8

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

9

Тип рахунку клієнта Центрального депозитарію: "1" - сегрегований, "2" - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, "3" - агрегований

10

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: кількість відкритих рахунків на початок періоду, шт.

11

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: відкрито рахунків за період, шт.

12

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: закрито рахунків за період, шт.

13

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, шт.

14

Примітки

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 7
до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу II)

Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

6

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Дані про емітента: найменування

8

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

10

Дані про цінні папери: код1

11

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

12

Дані про цінні папери: код валюти2

13

Дані про операції: вид операцій за рахунками клієнтів ("1" - зарахування, "2" - переказ, "3" - списання)

14

Дані про операції: подія, з якою пов'язано проведення операцій ("1" - отримання депозитарного активу, "2" - розміщення цінних паперів, "3" - обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", "4" - вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки без додержання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "5" - вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", "6" - вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "7" - викуп емітентом власних цінних паперів, "8" - продаж цінних паперів, викуплених емітентом, "9" - дроблення, "10" - консолідація, "11" - конвертація цінних паперів, "12" - погашення цінних паперів, "13" - анулювання цінних паперів, "14" - інше)

15

Дані про операції: кількість операцій, шт.

16

Дані про операції: кількість цінних паперів, шт.

17

Дані про операції: номінальна вартість

18

Примітки


1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 8
до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)

Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані1

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про емітента: найменування

6

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

8

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

10

Дані про цінні папери: код1

11

Дані про цінні папери: номінальна вартість

12

Дані про депозитарний актив: вид активу ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат, "3" - запис на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах, "4" - інше)

13

Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта ("1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент, "4" - Національний банк України, "5" - особа, що провадить клірингову діяльність)

14

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування

15

Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

16

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

17

Тип рахунків клієнта Центрального депозитарію: "1" - сегрегований, "2" - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, "3" - агрегований

18

Кількість рахунків певного типу клієнта

19

Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, шт.

20

Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, шт.

21

Примітки


1 Станом на останній день звітного кварталу.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 10
до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)

Довідка про складення реєстрів власників іменних цінних паперів

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про емітента: найменування

6

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

8

Підстава складення:
"1" - рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів;
"2" - рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення позачергових загальних зборів;
"3" - на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;
"4" - настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;
"5" - публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства / контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій;
"6" - публічна безвідклична вимога;
"7" - настання строку виплати доходів за цінними паперами;
"8" - рішення про припинення діяльності емітента;
"9" - рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії під час здійснення контролю за випуском і обігом цінних паперів;
"10" - для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;
"11" - інше

9

Дата, станом на яку складався реєстр

10

Дата надання реєстру

11

Особа, якій надано реєстр: "1" - емітент цінних паперів, "2" - депозитарна установа, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, "3" - депозитарна установа, з якою акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, "4" - член реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, "5" - інше

12

Спосіб надання реєстру

13

Примітки

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

 

Додаток 13
до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 5 розділу II)

Довідка про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу1

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Дані про депозитарну установу: найменування

5

Дані про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ

6

Дані про депозитарну установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Вид порушення: "0" - депозитарною установою не надано інформації для звірки балансу, "1" - депозитарною установою не виконано зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, клієнтів, "2" - депозитарною установою не виконано списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів

8

Дані про емітента: найменування

9

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

10

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

11

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

12

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

13

Дані про цінні папери: код2

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість

15

Дані про цінні папери: код валюти3

16

Загальна кількість цінних паперів на відповідному агрегованому рахунку, шт.

17

Загальна номінальна вартість цінних паперів на відповідному агрегованому рахунку, шт.

18

Примітки

Примітка. У разі зазначення у рядку 7 виду порушення "0" дані, зазначені у рядках 8 - 17, не подаються.


1 Дані подаються за цінними паперами, випуски яких зареєстровано в бездокументарній формі.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали