ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Шістнадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 21.12.2016 р. N 496

Про внесення змін до положень виконавчих органів міської ради

З метою удосконалення організації роботи і досягнення найбільш ефективного виконання повноважень органів місцевого самоврядування відповідно до ст. ст. 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись рекомендацією постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій від 07.04.2016 N 78/22 к-2, міська рада вирішила:

1. Внести зміни до положень виконавчих органів міської ради та затвердити їх в новій редакції:

1.1 Положення про управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради згідно з додатком 1;

1.2. Положення про контрольно-аналітичний відділ Житомирської міської ради згідно з додатком 2;

1.3. Положення про планово-фінансовий відділ Житомирської міської ради Житомирської міської ради згідно з додатком 3;

1.4. Положення про центр надання адміністративних послуг згідно з додатком 4;

1.5. Положення про відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради згідно з додатком 5;

1.6. Положення про архівний відділ міської ради згідно з додатком 6;

1.7. Положення про департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради згідно з додатком 7;

1.8. Положення про відділ господарського забезпечення Житомирської міської ради з додатком 8;

1.9. Положення про управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради з додатком 9;

1.10. Положення про муніципальну інспекцію Житомирської міської ради з додатком 10;

1.11. Положення про управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради з додатком 11;

1.12. Положення про департамент економічного розвитку Житомирської міської ради з додатком 12;

1.13. Положення про департамент реєстрації Житомирської міської ради з додатком 13;

1.14. Положення про юридичний департамент Житомирської міської ради з додатком 14;

1.15. Положення про управління охорони здоров'я Житомирської міської ради з додатком 15;

1.16. Положення про управління муніципального розвитку Житомирської міської ради з 16.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради.

1.2. Управління підконтрольне, підзвітне Житомирській міській раді та підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов'язків.

З питань роботи у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, ведення демографічного реєстру Управління співпрацює з уповноваженими органами Державної міграційної служби України.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про Управління затверджується міською радою.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО УПРАВЛІННЯ

2.1. Управління є юридичною особою.

2.2. Управління має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Управління здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

III. МЕТА СТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ

3.1. Метою створення Управління є забезпечення реалізації державної політики у сферах реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, ведення реєстру територіальної громади, Єдиного державного демографічного реєстру та виконання інших функцій в межах повноважень і способом, передбаченими чинним законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

IV. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

4.1. Для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади міста Житомира у сфері реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, завданнями Управління є:

4.1.1. Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи на території України.

4.1.2. Формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до чинного законодавства. Внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла / місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

4.1.3. Здійснення інших повноважень в межах своєї компетенції.

4.2. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами міської ради, постійними комісіями, виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

V. КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління у встановленому порядку:

5.1.1. Забезпечує реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в м. Житомирі, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб на території України відповідно до чинного законодавства.

5.1.2. Формує реєстр територіальної громади.

5.1.3. Забезпечує внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла / місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

5.1.4. Є уповноваженим суб'єктом в розумінні ст. 2 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI).

5.1.5. Забезпечує ведення та зберігання картотек та іншої передбаченої чинним законодавством документації.

5.1.6. Вносить пропозиції міському голові, виконавчому комітету Житомирської міської ради щодо удосконалення роботи Управління.

5.1.7. Готує проекти рішень Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради, розпоряджень міського голови з питань віднесених до компетенції Управління.

5.1.8. Інформує Житомирську міську раду, міського голову, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків про стан виконання покладених на Управління завдань.

5.1.9. Вносить пропозиції до проекту міського бюджету на відповідний рік.

5.1.10. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

5.1.11. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.1.12. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп в межах своїх повноважень.

5.1.13. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян та інформаційні запити.

5.1.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

5.1.15. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.1.16. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.1.17. Забезпечує захист персональних даних.

5.1.18. Представляє у встановленому порядку інтереси Управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

5.1.19. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.

VI. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

6.1. До складу Управління можуть входити відділи, служби та сектори, які очолюють начальники відділів, служб і завідувачі секторів.

6.2. Положення про відділи, служби та сектори Управління затверджуються міським головою або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

6.3. Штатний розпис Управління затверджується міським головою.

6.4. Начальники відділів, служб і завідувачі секторів та інші працівники Управління відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на конкурсних засадах або за іншою процедурою у визначеному законодавством порядку і звільняються з посади міським головою.

6.5. Посадові обов'язки працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління.

VII. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

7.1. Управління очолює начальник, який призначається на конкурсних засадах або за іншою процедурою у визначеному законодавством порядку і звільняється з посади міським головою.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років.

7.2. Начальник Управління:

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управлінням.

7.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень.

7.2.3. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо плану роботи міської ради та виконавчого комітету.

7.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

7.2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

7.2.6. Може брати участь у засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради.

7.2.7. Подає міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, спеціалістів Управління, присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

7.2.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

7.2.9. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

7.2.10. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.2.11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації спеціалістів Управління.

7.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

7.3. Начальник Управління має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах або за іншою процедурою у визначеному законодавством порядку і звільняються з посади міським головою.

7.4. Начальник Управління без доручення діє від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

7.5. Обов'язки начальника Управління під час його відсутності виконує заступник начальника згідно з розпорядженням міського голови.

7.6. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника Управління працівники виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

VIII. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

8.1. Управління має право:

8.1.1. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх завдань.

8.1.2. Інформувати міського голову та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків у разі покладання на Управління роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи Житомирської міської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Управлінням покладених на нього завдань та функцій.

8.1.3. Ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів Житомирської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Управлінням покладених на нього завдань та функцій.

8.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

8.1.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8.1.6. Готувати проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих йому повноважень.

8.1.7. Представляти інтереси Житомирської міської ради та її виконавчих органів у судових органах з питань, що належать до компетенції Управління.

IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

9.3. Місцезнаходження Управління: м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова 4/2.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про контрольно-аналітичний відділ Житомирської міської ради

I. Загальні положення

1.1 Контрольно-аналітичний відділ Житомирської міської ради (далі - Відділ) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради. Відділ підконтрольний, підзвітний Житомирській міській раді (надалі - рада) і підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Місцезнаходження Відділу: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2

II. Юридичний статус та майно

2.1. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки. Майно Відділу є комунальною власністю та закріплене за ним на праві оперативного управління.

2.2. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний розпис, фонд оплати праці працівників затверджує міський голова.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Відділу здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

III. Мета, завдання та обов'язки

3.1. Метою діяльності Відділу є недопущення порушень чинного законодавства виконавчими органами ради.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1 здійснення контролю за використанням і збереженням фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виконанням міського бюджету, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

3.2.2. організація та вжиття заходів щодо попередження та запобігання вчинення правопорушень, протиправних дій чи бездіяльності та зловживань посадовими особами виконавчих органів ради (далі - посадовими особами) та комунальними підприємствами;

3.2.3. вжиття заходів, спрямованих на попередження збитків у фінансовій та економічних сферах діяльності ради;

3.2.4. здійснення інформаційно-аналітичної діяльності з метою сприяння керівництву ради в здійсненні своїх функцій.

3.3. Основними обов'язками Відділу є:

3.3.1. виконання доручень виконавчого комітету чи міського голови, в тому числі щодо проведення перевірок;

3.3.2. письмове повідомлення ініціаторів перевірок про відсутність компетенції Відділу щодо поставлених питань, про недостатність матеріалів для вирішення поставлено запитання чи про ненадання матеріалів, що витребовувалися Відділом;

3.3.3. явка за викликом особи або органу, які призначили перевірку, для доповіді з приводу проведеного аналізу чи перевірки або для повідомлення про неможливість її проведення;

3.3.4. заявлення працівниками Відділу самовідводу за наявності передбачених законом обставин;

3.3.5. роз'яснення наданих висновків за необхідністю.

IV. Повноваження

Відповідно до покладених на Відділ завдань, до його повноважень належать:

4.1. проведення документальної та фактичної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольних та підзвітних керівництву міської ради об'єктів контролю з метою виявлення фактів порушення чинного законодавства, встановлення винних осіб;

4.2. залучення за письмовим зверненням керівника Відділу спеціалістів виконавчих органів ради до участі в перевірці.

4.3. Керівники об'єкта контролю, а також підприємства, установи чи організації, у яких проводиться перевірка, забезпечують працівникам Відділу місце для роботи, створення умов для зберігання документів, можливість користування зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою, а також надання інших послуг для виконання службових обов'язків.

V. Права

З метою ефективної реалізації наданих повноважень Відділ має право:

5.1. здійснювати контроль за додержанням виконавчими органами міської ради вимог законодавства, нормативних актів в межах повноважень;

5.2. отримувати за письмовим зверненням в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, що стосуються діяльності та фінансового стану об'єкта контролю;

5.3. утворювати у разі необхідності комісії, експертні групи, скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.4. подавати клопотання про надання додаткових матеріалів;

5.5. вказувати у висновку на виявлені в ході проведення перевірки факти, які мають істотне значення та з приводу яких не ставились запитання;

5.6. заявляти клопотання, що стосуються предмета дорученої перевірки;

5.7. подавати скарги на дії осіб, якщо ці дії порушують права Відділу;

VI. Обмеження

6.1. Відділу забороняється:

6.1.1. проводити перевірку без письмової вказівки виконавчого комітету чи міського голови;

6.1.2. розголошувати дані перевірки;

6.1.3. зберігати документи, що є об'єктами перевірки, поза службовим приміщенням.

6.2. Працівник Відділу складає висновок від свого імені і несе особисту відповідальність за його достовірність. За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків чи неналежне виконання своїх обов'язків, а також за розголошення без дозволу міського голови чи виконавчого комітету даних проведеної перевірки працівник несе юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.3. Строк проведення перевірки встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням навантаження фахівців керівником Відділу. Якщо строк проведення перевірки перевищує 30 днів - керівник Відділу невідкладно повідомляє про це ініціатора перевірки із зазначенням причин та орієнтовних строків виконання поставлених завдань.

Строк проведення перевірки починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до Відділу, і закінчується у день складання висновку фахівцем Відділу (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення перевірки припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

VII. Структура

7.1. До складу Відділу можуть входити та сектори, які очолюють завідувачі секторів.

7.2. Положення про сектори Відділу затверджуються міським головою.

7.3. Штатний розпис Відділу затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Працівники Відділу відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

VIII. Керівництво Відділу

8.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням голови ради і звільняється з посади міським головою.

8.2. Начальник Відділу:

8.2.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе відповідальність перед міською радою за виконання покладених на Відділ завдань, своєчасне і повне виконання актів і доручень, стан трудової та виконавської дисципліни;

8.2.3. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу;

8.2.4. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

8.2.5. діє без довіреності від імені Відділу, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами;

8.2.6. вирішує інші питання діяльності Відділу в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

IX. Прикінцеві положення

9.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Житомирської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про планово-фінансовий відділ Житомирської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Планово-фінансовий відділ Житомирської міської ради (далі - Відділ) є самостійним виконавчим органом міської ради, має самостійний кошторис, печатку, утримується за рахунок бюджетних коштів міської ради, підзвітний і підпорядкований раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету.

1.2. Безпосереднє керівництво роботою Відділу здійснює міський голова, перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами згідно з розподілом обов'язків.

1.3. Працівники Відділу здійснюють свої функції, керуючись Положенням про Відділ та посадовими інструкціями.

1.4. Положення про Відділ, структура та штатна чисельність затверджуються міським головою.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про Державний бюджет України" (Закон N 1801-VIII), Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, цим Положенням.

II. Завдання

2.1. Забезпечення проведення єдиної фінансово-економічної політики Виконавчого комітету та самостійних виконавчих органів міської ради на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.

2.2. Здійснення фінансово-економічного планування та аналізу, спрямованих на організацію раціональної діяльності виконавчого комітету.

2.3. Організація, розроблення та впровадження в установленому порядку заходів щодо покращення ефективного використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

2.4. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, самостійних виконавчих органів міської ради та складення звітності.

2.5. Відображення в документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними ресурсами Виконавчого комітету.

2.6. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.7. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів Виконавчого комітету.

2.8. Проведення аналізу фінансово-економічного стану Виконавчого комітету та розробка пропозицій, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

2.9. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.10. Здійснення методичного контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у отримувачів бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.

III Функції відділу

3.1. Реалізація єдиної економічної політики, внесення пропозицій щодо її формування, з питань покращення ефективності фінансової діяльності Виконавчого комітету та самостійних виконавчих органів міської ради.

3.2. Перевірка обґрунтованості бюджетних запитів, дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільового використання бюджетних коштів.

3.3. Планування та здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису Виконавчого комітету.

3.4. Участь у роботі зі складання та затвердження в установленому порядку річного плану державних закупівель, контроль за його виконанням.

3.5. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.6. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної та статистичної звітності в порядку, встановленому законодавством.

3.7. Своєчасне подання звітності.

3.8. Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань Виконавчим комітетом, їх реєстрації в Державній казначейській службі та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

3.9. Забезпечення дотримання нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу Виконавчого комітету.

3.10. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з списання дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до законодавства.

3.11. Забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.12. Забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

3.13. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки, грошових коштів та майна, псування активів.

3.14. Розроблення та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу.

3.15. Дотримання чинного законодавства щодо умов оплати праці, матеріального та соціально-побутового забезпечення працівників Виконавчого комітету, здійснює контроль за правильністю витрачання фонду оплати праці.

3.16. Організація поточного та перспективного планування фінансово-економічної діяльності Виконавчого комітету та самостійних виконавчих органів міської ради.

3.17. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

IV. Права

4.1. Представляти Виконавчий комітет з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу виконавчими органами первинних документів для їх відображення в бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.3. Одержувати від виконавчих органів необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них, необхідні для виконання покладених завдань на Відділ.

4.4. Вимагати від керівників виконавчих органів вживання заходів, спрямованих на забезпечення збереження матеріальних цінностей.

4.5. Перевіряти у матеріально-відповідальних осіб дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрат товарно-матеріальних цінностей.

4.6. Вносити пропозиції міському голові щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

V. Керівництво

5.1. Відділ очолює керівник Відділу - головний бухгалтер, який підпорядковується і є підзвітним міському голові, першому заступнику міського голови або заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами згідно з розподілом обов'язків.

5.2. Керівник Відділу - головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.3. Керівник Відділу - головний бухгалтер повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше трьох років.

5.4. Керівник Відділу - головний бухгалтер повинен знати Конституцію України, закони України, що стосуються діяльності виконавчих органів ради, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів, сучасні методи управління персоналом, правила охорони праці та протипожежного захисту, володіти державною мовою, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні автоматизовані системи планування, бухгалтерського обліку та звітності.

5.5. Керівник Відділу - головний бухгалтер:

5.5.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

5.5.2. Здійснює керівництво Відділом, забезпечує раціональний та ефективний розподіл обов'язків між працівниками Відділу, з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

5.5.3. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника Відділу, інших працівників Відділу;

5.5.4. Підписує від імені Відділу службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього використання у виконавчих органах міської ради;

5.5.5. Погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна Виконавчого комітету;

5.5.6. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

5.5.7. Погоджує кандидатури працівників, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

5.5.8. Здійснює підготовку наказів про преміювання працівників відділу відповідно до чинного законодавства та Положення про преміювання;

5.5.9. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.5.10. Подає пропозиції міському голові щодо:

- визначення облікової політики та правил документообігу, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури Відділу та чисельності його працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників Відділу,

- заохочення та притягнення до відповідальності переміщення працівників Відділу;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

5.5.11. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових) платежів;

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

- відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує міського голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

5.5.12. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій що проводяться Виконавчим комітетом;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт, послуг відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розроблення та здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

5.5.13. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

5.5.14. Керівник Відділу - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

5.5.15. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством про працю та службу в органах місцевого самоврядування, підпорядковуються керівнику Відділу головному бухгалтеру.

5.5.16. Організація та координація діяльності керівника Відділу - головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою України шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, проведення оцінки його діяльності.

5.5.17. Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

5.5.18. Керівник Відділу - головний бухгалтер несе відповідальність перед керівництвом Виконавчого комітету за виконання покладених на Відділ завдань.

VI. Прикінцеві положення

Штатний розпис Відділу затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

Припинення діяльності (реорганізація чи ліквідація) Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Місцезнаходження Відділу: майдан ім. С. П. Корольова, 4/2.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 4
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію ЦНАП, порядок взаємодії адміністраторів із суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради - відділ є юридичною особою та виконавчим органом Житомирської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

3. ЦНАП підконтрольний і підзвітний Житомирській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності ЦНАПу здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

4. У своїй діяльності ЦНАП керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про звернення громадян", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Житомирської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається Житомирською міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦНАП

2.1. Діяльність ЦНАП здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організаційної єдності - взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб'єктами надання адміністративних послуг, державних адміністраторів з дозвільними органами;

2.2. Метою роботи ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.

2.3. Основними завданнями ЦНАП є:

2.3.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

2.3.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3.3 забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦНАП

3.1. У межах своєї компетенції ЦНАП:

3.1.1 надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

3.1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг;

3.1.3. видає суб'єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), оформлені суб'єктами надання адміністративних послуг;

3.1.4. забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

3.1.5. здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками адміністративних органів спільного обстеження об'єкта;

3.1.6. здійснює облік виданих адміністративних актів;

3.1.7. інформує керівництво міської ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

3.1.8. готує пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

3.1.9. забезпечує комп'ютерний облік звернень суб'єктів звернень, адресованих міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому;

3.1.10. опрацьовує звернення суб'єктів звернень та надає їх для розгляду міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов'язків;

3.1.11. за дорученням міського голови, його заступників направляє звернення на розгляд виконавчих органів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ міста відповідно до їх компетенції, про що інформує заявників;

3.1.12. отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП;

3.1.13. інформує суб'єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

3.1.14. щоквартально аналізує стан роботи зі зверненнями суб'єктів звернень, готує за їх результатами аналітичні довідки, матеріали міському голові та заступникам про кількість та характер звернень, що надійшли до ЦНАП;

3.1.15. готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи зі зверненнями суб'єктів звернень, інших документів, пов'язаних з ЦНАП здійснює контроль за їх виконанням;

3.1.16. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у ЦНАП та готує справи для передачі до архівного відділу;

3.1.17. вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

3.1.18. вносить пропозиції міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому щодо вдосконалення роботи ЦНАП;

3.1.19. в межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

3.2. ЦНАП має право:

3.2.1. отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення);

3.2.3 інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

IV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦНАП

4.1. Організаційне забезпечення ЦНАП здійснює його керівник - начальник Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради.

4.2. Начальник ЦНАП:

4.2.1. здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів ЦНАП з суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг;

4.2.2. здійснює моніторинг діяльності ЦНАП, проводить аналіз кількості звернень від суб'єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі дозвільного характеру;

4.2.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.2.4. забезпечує співпрацю ЦНАП із уповноваженими органами з питань дозвільної системи;

4.2.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАП;

4.2.6. вносить пропозиції керівникам виконавчих органів міської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.2.7. вносить пропозиції керівництву міської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів ЦНАП, проведення навчань із працівниками;

4.2.8. вносить пропозиції міському голові щодо структури ЦНАП, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності ЦНАП;

4.2.9. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг ЦНАП та функціонування ЦНАП;

4.2.10. через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо;

4.2.11. здійснює функції адміністратора;

4.2.12. виконує завдання, передбачені чинним законодавством, завдання та доручення керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.

4.2.13. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом Житомирської міської ради;

4.2.14. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції ЦНАП.

4.3. Начальник відділу ЦНАП повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

4.4. Начальник ЦНАП приймається і звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.5. На час відсутності начальника ЦНАП виконання його обов'язків покладається на одного із заступників.

4.6. До складу ЦНАП входять:

- сектор - дозвільний центр в кількості 4 штатних осіб (державних адміністраторів);

- сектор по наданню адміністративних послуг в кількості 4 штатних осіб (адміністраторів).

4.7. Посадові інструкції та положення про внутрішні структурні підрозділи затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

4.8. У ЦНАП здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень виконавчих органів Житомирської міської ради.

4.9. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб'єкта звернення.

4.10. Штатний розпис та кошторис на утримання ЦНАП затверджує міський голова.

4.11. Організація роботи ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту ЦНАП, що затверджується рішенням сесії міської ради.

4.12. Діловодство ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

4.13. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки.

4.14. Майно ЦНАП використовується на правах оперативного управління та у відповідності до чинного законодавства.

4.15. ЦНАП має печатку із зображенням Державного герба України та його власною назвою, штамп.

4.16. Місцезнаходження ЦНАП: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 4.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНАП

5.1. Фінансування діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 5
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради

1. Відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом та органом приватизації Житомирської міської ради і відповідно до чинного законодавства України здійснює державну політику в сфері приватизації комунальної власності міської ради.

Відділ є правонаступником прав та обов'язків департаменту власності та ринкового регулювання міської ради в частині управління та приватизації комунального майна територіальної громади міста Житомира.

Безпосередню координацію роботи відділу здійснює перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності відділу здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про оренду державного та комунального майна", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-методичними рекомендаціями Фонду державного майна України з питань приватизації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, актами органів державної виконавчої влади в межах їх повноважень, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

- здійснення повноважень щодо реалізації права комунальної власності міста щодо користування, володіння та розпорядження майном цієї власності у межах, визначених законодавством України та міською радою;

- облік комунальних підприємств та установ територіальної громади міста;

- облік об'єктів нерухомого майна, що перебувають на балансах комунальних підприємств та установ територіальної громади міста;

- участь у проведенні конкурсів на право укладання договорів оренди нерухомого майна;

- підготовка пропозицій та проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань формування комунальної власності міста, приймання-передачі, відчуження та приватизації комунального майна, реорганізації, ліквідації та створення підприємств комунальної власності;

- підготовка пропозицій міській раді з питань приймання-передачі об'єктів соціальної інфраструктури (житлового фонду, дитячих дошкільних та культурологічних закладів тощо), що знаходяться на балансі підприємств, організацій, господарських товариств до комунальної власності міста;

- здійснення методичного керівництва з питань управління майном комунальної власності;

- підготовка пропозицій міській раді щодо переліку об'єктів комунальної власності міста, що підлягають або не підлягають приватизації;

- реєстрація заяв про включення об'єктів комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації;

- підготовка до продажу об'єктів територіальної громади міста;

- утворення та координація діяльності конкурсних комісій з відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення оцінки об'єктів приватизації;

- направлення на рецензування та затвердження звітів з експертної оцінки об'єктів приватизації;

- підготовка до укладання угод з посередниками щодо підготовки приватизації об'єктів комунальної власності міста;

- складання щорічних звітів про хід приватизації та про надходження грошових коштів від приватизації об'єктів комунальної власності міста;

- здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації комунальної власності міста;

- здійснення за дорученням виконавчого комітету інших повноважень, що пов'язані з управлінням та приватизацією об'єктів комунальної власності міста;

- забезпечення систематичного інформування населення міста, органів місцевого самоврядування про хід приватизації об'єктів комунальної власності міста.

4. Для виконання покладених на нього функцій, відділ має право:

- виступати повноважним представником Житомирської міської ради з питань визначення складу комунальної власності, її оцінки, інвентаризації і передачі в інші форми власності, приватизації комунального майна;

- одержувати від відділів, управлінь, департаментів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- готувати до укладання у встановленому порядку договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді з питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати комісії та робочі групи для розробки пропозицій, що входять в компетенцію відділу.

5. Відділ взаємодіє з постійними комісіями міської ради та депутатами міської ради, надає необхідну інформацію та матеріали, своєчасно реагує на депутатські звернення, запити.

При вирішенні питань, що належать до компетенції відділу, взаємодіє з виконавчими органами міської ради.

6. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу економічну освіту і стаж роботи в органах державного управління не менше трьох років або на керівних посадах не менше п'яти років.

Права, посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджує начальник відділу по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради.

7. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу;

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

- готує накази, в межах компетенції;

- розподіляє обов'язки між працівниками відділу та організовує його продуктивну роботу;

- діє без доручення та представляє відділ в усіх установах, підприємствах, організаціях з питань, пов'язаних з діяльністю відділу;

- забезпечує додержання трудової та штатної дисципліни, збереження матеріальних цінностей відділу;

- контролює виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також, актів вищих органів державної влади та державного управління, в межах компетенції;

- несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

8. Структура та штатний розпис відділу затверджуються міським головою.

9. Відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради фінансується з міського бюджету.

10. Відділ є юридичною особою, має розрахункові рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, штамп, бланк із своїми реквізитами.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 6
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про архівний відділ Житомирської міської ради

1. Архівний відділ міської ради (далі - відділ) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради, підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

З питань організації й методики ведення архівної справи архівний відділ керується нормативними актами Державної архівної служби України, наказами та рекомендаціями Державного архіву Житомирської області.

3. Основні завдання архівного відділу Житомирської міської ради:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

- забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

- забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх обліку, зберігання та використання інформації;

- виявлення та включення до джерел комплектування підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду;

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Готує з зацікавленими особами, подає на затвердження в установленому порядку цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.

4.2. Забезпечує облік, зберігання і охорону:

- документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- документів Національного архівного фонду, що утворились в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;

- документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися, що утворилися в процесі діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду;

- документів особового походження, що надійшли до відділу;

- фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;

- документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об'єднаннями громадян;

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них.

4.3. Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

4.4. Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.

4.5. Контролює збирання на території міста та продаж антикварних документів.

4.6. За дорученням Державної архівної служби України контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

4.7. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

4.8. Складає і за погодженням з Державним архівом Житомирської області подає на затвердження міському голові список підприємств і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

4.9. Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об'єднань.

4.10. Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників.

4.11. Приймає від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування документи з особового складу, документи фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

4.12. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

4.13. Інформує міську раду, Державний архів Житомирської області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4.14. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації - джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них Державному архіву Житомирської області.

4.15. Організовує надання підприємствам, установам та організаціям - джерелам комплектування відділу послуг з науково-технічного опрацювання документів, описування документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Державної архівної служби України, та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій.

4.16. Передає за угодою до Державного архіву Житомирської області у визначений ним термін документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

4.17. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

4.18. Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.

4.19. Організовує можливість користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видає підприємствам, установам і організаціям у встановленому Державною архівною службою України порядку, архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.

4.20. Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.

4.21. Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль та надання підготовлених виконавцями відповідей на інформаційні запити.

4.22. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

5. Відділ має право:

5.1. Отримувати від органів місцевого самоврядування, від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Давати у межах своїх повноважень підприємствам, установам і організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та ведення діловодства.

5.3. Розробляти та затверджувати в установленому порядку ціни та тарифи на роботи (послуги), що виконуються відділом на договірних засадах.

5.4. Виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу, не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства.

5.5. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів.

5.6. Подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду права власності на ці документи, якщо він не забезпечує їх належної збереженості.

5.7. Порушувати питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду.

5.8. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

5.9. Обмежувати у випадках, передбачених законодавством, доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

5.10. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

5.11. Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і діловодні служби підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. На посаду начальника архівного відділу Житомирської міської ради призначається особа, яка має повну вищу освіту та стаж роботи за фахом і на керівних посадах не менше трьох років, в інших сферах управління не менше 5 років.

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- подає на затвердження керуючому справами посадові інструкції працівників відділу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

- вирішує відповідно до законодавства питання про доступ працівників підприємств, установ і організацій - джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

- проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції відділу;

- розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання;

- представляє архів з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю;

- затверджує відповідні положення про порядок функціонування госпрозрахункових підрозділів, призначає відповідальних за конкретну ділянку роботи з надання послуг, установлює їхні права і обов'язки;

- здійснює інші дії з метою виконання поставлених завдань цим Положенням.

9. Статус посадових осіб відділу визначається згідно із Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

10. Для розгляду питань, пов'язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та поданням її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області, а також інших питань, у відділі створюється експертна комісія.

Положення та персональний склад експертної комісії затверджує начальник відділу на підставі типового положення, затвердженого Державною архівною службою України.

11. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність, штатний розпис та кошторис на утримання відділу затверджується згідно з чинним законодавством.

12. Бухгалтерський облік та звітність архівного відділу здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

13. Відділ має штамп та печатку зі своїм найменуванням.

14. Припинення діяльності відділу здійснює Житомирська міська рада у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 7
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом: спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури, спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини та робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами Житомирської міської ради.

1.2. Департамент підконтрольний, підзвітний Житомирській міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови згідно з розподілом обов'язків щодо діяльності у сфері містобудування, архітектури та землеустрою.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент є правонаступником управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради та управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.

1.5. Положення про Департамент затверджується міською радою.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи, рахунки в установах банків та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

2.3. Кошти Департаменту формуються за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Департамент є головним розпорядником коштів, передбачених в бюджеті для розвитку містобудування та земельних відносин.

2.4. Майно Департаменту становлять основні та оборотні фонди, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких зазначається в балансі Департаменту.

2.5. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту, є комунальною власністю Житомирської міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Департаменту.

2.6. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Департаменту здійснюється самостійно.

III. МЕТА СТВОРЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент створено з метою:

3.1.1. забезпечення реалізації політики у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини, здійснення регулювання цілеспрямованої діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій міста, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, соціально-побутового і комунального обслуговування, здійснення регулювання та контролю діяльності у сферах:

- проектування, будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення;

- реставрації та відтворенні архітектурних комплексів, ансамблів та окремих об'єктів культурної спадщини;

- створення дизайну міського середовища;

- земельних відносин (в межах повноваження Департаменту);

3.1.2. надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сферах: архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини, земельних відносин (в межах повноваження Департаменту);

3.1.3. забезпечення в межах, визначених законодавством, прав територіальної громади міста в сфері архітектури, містобудування та земельних відносин (в межах повноваження Департаменту);

3.1.4. підготовки пропозицій та заходів щодо ефективності роботи підпорядкованих комунальних підприємств згідно компетенції Департаменту, здійснення координації їх діяльності, аналіз результатів господарської діяльності.

IV. ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади міста Житомира у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин (в межах повноваження Департаменту) та охорони культурної спадщини Департамент вирішує наступні завдання:

4.1.1. реалізація політики у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин, охорони культурної спадщини;

4.1.2. забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил забудови у сфері земельних відносин, містобудування, та охорони культурної спадщини;

4.1.3. аналіз стану містобудування, розроблення містобудівної та землевпорядної документації і реалізація відповідно до затвердженої документації програм розвитку та забудови міста;

4.1.4. створення, супровід та вдосконалення методів ведення геоінформаційної системи містобудівного кадастру, земельно-кадастрового обліку земель;

4.1.5. координація, організація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста і комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста, реставрації, реконструкції та реновації пам'яток історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва; збереження традиційного характеру історико-архітектурного культурного середовища природних ландшафтів, або їх елементів, які становлять культурну цінність, відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування;

4.1.6. підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету міської ради, в т. ч. нормативного характеру, розпоряджень міського голови, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4.1.7. розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком;

4.1.8. проведення консультацій з питань у сфері, що відноситься до компетенції Департаменту;

4.1.9. надання та реалізація пропозицій по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

4.1.10. забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста, з урахуванням інтересів держави та територіальної громади міста Житомира.

4.1.11. реалізація державних, розроблення і здійснення міських програм раціонального використання та охорони земель.

4.1.12. здійснення інших повноважень в межах своєї компетенції.

V. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

До компетенції департаменту відносяться такі повноваження:

5.1 повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації;

5.2 повідомлення через засоби масової інформації про місце розгляду відповідної містобудівної документації, форми і терміни подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення;

5.3 оприлюднення через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації та змін до них, а також роз'яснення їх змісту;

5.4 інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місце будівництва;

5.5. забезпечення у встановленому законодавством порядку розроблення і подання на затвердження генерального плану міста, плану зонування територій міста, планів червоних ліній, детальних планів територій, іншої містобудівної та землевпорядної документації, містобудівних програм (на підставі затвердженого генерального плану);

5.6. визначення організації-експерта та організація проведення експертизи генерального плану міста, землевпорядної документації загальноміського значення;

5.7. у межах власних повноважень та на основі затвердженої міською радою містобудівної документації:

- встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій;

- підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;

- підготовка обґрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни межі міста;

5.8. сприяння розвитку національних, культурних традицій в архітектурі і містобудуванні;

5.9. забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних, конструктивних якостей об'єктів містобудування для створення цілісного архітектурного міського середовища;

5.10. сприяння здійсненню інвестиційної діяльності в галузі містобудування, будівництва та землекористування, розроблення пропозицій щодо забудови та використання інвесторами окремих ділянок міста, внесення цих пропозицій на розгляд міської ради, її виконавчого комітету (у відповідності до повноважень);

5.11. координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста, комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста, реставрації, реконструкції та реновації пам'яток історії, архітектури, містобудування, збереження традиційного характеру історико-архітектурного культурного середовища;

5.12. визначення умов дотримання режиму використання історичного міського ландшафту, пам'яток місцевого значення, територій їх розташування, охоронних зон, захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

5.13. організація розроблення та погодження відповідних програм і проектів охорони культурної спадщини, містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень в межах міста;

5.14. підготовка пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про внесення об'єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам'яток України;

5.15. підготовка та видача забудовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, будівельних паспортів на будівництво, розширення та реконструкцію індивідуальних житлових будинків;

5.16. організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів;

5.17. надання зацікавленим особам інформації щодо вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування в порядку, встановленому законодавством;

5.18. здійснення контролю за додержанням містобудівного та земельного законодавства (у межах повноважень Департаменту);

5.19. координація виконання науково-дослідних і інженерно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

5.20. здійснення спостережень за реалізацією вимог відповідної містобудівної документації. Організує та координує питання щодо виконання топографо-геодезичних робіт та інженерно-геологічних вишукувань, оновлення існуючих топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів на території міста. Здійснює облік, систематизацію, реєстрацію, збереження та використання матеріалів топографо-геодезичних зйомок та інженерно-геологічних вишукувань, призначених для складання містобудівної документації, а також матеріалів містобудівної та землевпорядної документації;

5.21. забезпечення розроблення положення про службу містобудівного кадастру;

5.22. організація ведення:

- містобудівного кадастру;

- архіву містобудівної документації,

- земельно-кадастрових матеріалів;

- обліку землекористувачів та власників земельних ділянок;

5.23. координація у межах власної компетенції діяльності підприємств, установ, організацій та атестованих фахівців, (що мають кваліфікаційні сертифікати), які виконують роботи в сфері архітектурного проектування та розроблення містобудівної документації, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

5.24. розроблення та впровадження спільно з департаментом економічного розвитку тарифів для оплати послуг, що надаються підпорядкованими комунальними підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням;

5.25. організація розроблення, подання на затвердження виконавчому комітету міської ради схем розміщення об'єктів благоустрою, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, засобів зовнішньої реклами. Розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб;

5.26. погодження проектів об'єктів містобудування, архітектури, благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, паспортів опорядження фасадів та освітлення об'єктів архітектури у межах своєї компетенції;

5.27. формування комплексного підходу щодо естетичного вигляду та благоустрою об'єктів архітектури у системі існуючої забудови;

5.28. підготовка матеріалів та внесення на розгляд ради пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, вирішення інших питань відповідно до законодавства;

5.29. створення умов для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель міста; здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;

5.30. організація проведення робіт по інвентаризації земель міста;

5.31. забезпечення через укладення договорів на виконання робіт, що проводяться за кошти бюджету міста, проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок;

5.32. підготовка проектів рішень ради щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок;

5.33. участь в організації та проведенні земельних аукціонів і конкурсів;

5.34. подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні;

5.35. на підставі рішення міської ради або ухвали суду, укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування;

5.36. організація виконання землевпорядних робіт, що виконуються за кошти бюджету міста, організація розроблення плану земельно-господарського устрою та його реалізація;

5.37. здійснення відповідно до законодавства моніторингу земель і (в межах повноваження Департаменту);

5.38. участь у виборі земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва і внесення пропозицій на розгляд ради щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність і надання у користування, у тому числі на умовах оренди;

5.39. внесення пропозицій щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

5.40. внесення пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації;

5.41. надання висновків розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам на території міста;

5.42. підготовка матеріалів для вирішення земельних спорів у порядку встановленому законом;

5.43. сприяння впровадженню у проектування та будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень;

5.44. організація проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту. Внесення пропозицій щодо створення та організації роботи комісій з вирішення питань, віднесених до повноважень Департаменту;

5.45. забезпечення інформування, публікацій та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на офіційному сайті міської ради;

5.46. розглядає та готує пропозиції щодо присвоєння (впорядкування) адрес об'єктам нерухомого майна, розташованим на території міста; в межах діючого законодавства вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо найменувань (перейменувань) вулиць, провулків, проспектів, майданів, інших топонімічних об'єктів, розташованих на території міста;

5.47. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

VI. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. До складу Департаменту можуть входити відділи, служби та сектори, які очолюють начальники відділів, служб і завідувачі секторів.

6.2. Положення про відділи, служби та сектори Департаменту затверджуються міським головою. Положення про Службу містобудівного кадастру затверджується рішенням міської ради.

6.3. Штатний розпис Департаменту затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

6.4. Начальники відділів, служб і завідувачі секторів та інші працівники Департаменту відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

6.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями.

VII. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

7.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсних засадах у визначеному законодавством порядку.

7.2. Директор Департаменту:

7.2.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

7.2.2. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

7.2.3. видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

7.2.4. інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

7.2.5. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

7.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

7.4. Директор Департаменту без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

7.5. Заступник директора Департаменту:

7.5.1. організує виконання доручень директора Департаменту;

7.5.2. здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

7.5.3. здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

7.6. Один з заступників директора Департаменту відповідно до посадової інструкції:

7.6.1. візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів;

7.7. Обов'язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови;

7.8. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

VIII. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

8.1. Департамент має право:

8.1.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

8.1.2. інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

8.1.3. залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

8.1.4. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

8.1.5. передавати відповідним державним органам матеріали для притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері містобудування, землекористування;

8.1.6. залучати підприємства, установи та організації до участі у розробці містобудівних проектів та програм;

8.1.7. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

8.1.8. доручати відповідно до договору про співпрацю галузевим комунальним підприємствам виконання певних функцій, завдань і робіт, в т. ч. і таких, які є платними послугами;

8.1.9. вимагати обов'язкового виконання наказів, вказівок тощо, виданих в межах своїх повноважень та в порядку і на підставах, визначених законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

8.1.10. готувати проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих йому повноважень;

8.1.11. за дорученням може представляти інтереси Житомирської міської ради та її виконавчого комітету у судових та інших органах державної влади, установах тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту;

8.1.12 виконує інші дії для реалізації та забезпечення виконання функцій Департаменту у відповідності до вимог чинного законодавства.

IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

9.3. Місцезнаходження Департаменту: м. Житомир, вул. Щорса, 6.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 8
до рішенням Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Розділ. Загальні положення

1.1. Відділ господарського забезпечення Житомирської міської ради (далі - Відділ) є самостійним виконавчим органом міської ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міському голові, керуючому справами міської ради.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України", рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови.

1.4. Відділ керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Розділ. Мета Відділу

2.1. Метою господарського відділу міської ради є матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та її виконавчого комітету, і утримання адміністративних будинків в належному технічному, протипожежному та санітарному стані.

3. Розділ. Основні завдання відділу

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Забезпечення санітарно-гігієнічного стану території і внутрішніх площ адміністративного будинку;

3.1.2. Утримання систем: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації у технічно справному стані;

3.1.3. Забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енерго- та електроустаткування;

3.1.4. Організація контролю за раціональним використанням ресурсів в адміністративному будинку міської ради;

3.1.5. Організація контролю і забезпечення протипожежного стану приміщень міської ради;

3.1.6. Ремонт та обслуговування приміщень адмінбудинку міської ради;

3.1.7. Матеріально-технічне забезпечення департаментів, відділів і служб міської ради;

3.1.8. Зберігання та облік товарно-матеріальних цінностей;

3.1.9. Організація господарського забезпечення проведення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, нарад та інших заходів, що проводяться в міській раді;

3.1.10. Належне утримання державних символів;

3.1.11. Забезпечення автотранспортного обслуговування посадових осіб міської ради для виконання службових повноважень;

3.1.12. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру;

3.1.13. Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за необхідністю;

3.1.14. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Житомира;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Розділ. Функції Відділу

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

4.1.1. здійснює щоденне прибирання території та приміщень виконкому;

4.1.2. організує і контролює щоденний вивіз сміття;

4.1.3. підтримує закріплену територію біля адмінбудинку міської ради, сходів та сходової площадки в безпечному стані для пішоходів у зимовий період;

4.1.4. організує та забезпечує поточний та аварійний ремонти систем водо-, тепло-, енергопостачання;

4.1.5. здійснює щорічну промивку системи опалення, ревізії запірної арматури;

4.1.6. здійснює часткову заміну і ремонт труб, вентилів, кранів, засувок і т. д.;

4.1.7. здійснює часткову заміну розеток, вимикачів, електричних лампових патронів, світильників, автоматичних вимикачів у щитках освітлення і т. д.;

4.1.8. організує своєчасне проведення планово-застережних ремонтів та профілактичних випробувань енергоустаткування та мереж;

4.1.9. здійснює щорічну перевірку стану заземлюючих приладів, а також стану ізоляції кабельно-провідкових мереж будівлі міської ради;

4.1.10. організує послідовне дотримання працівниками міської ради режиму енергозбереження та економії, проводить зняття показників електролічильників, теплолічильників і лічильників холодної води, веде облік показників та своєчасно подає дані до комунальних підприємств, які надають комунальні послуги;

4.1.11. цілодобово здійснює контроль за пожежним станом в адмінбудинку міської ради;

4.1.12. забезпечує адмінбудинок протипожежним інвентарем;

4.1.13. проводить обстеження будинку та споруд міської ради, а також всіх видів систем: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації з метою визначення їх технічного стану та необхідності проведення ремонту;

4.1.14. організує та забезпечує проведення ремонтних робіт в будівлі міської ради із залученням підрядних організацій;

4.1.15. проводить закупівлю майна: меблів, канцтоварів, господарських товарів, друкованої продукції, електротоварів, інвентарю та іншого на підставі заяв;

4.1.16. забезпечує зберігання майна, яке не використовується;

4.1.17. спільно з планово-фінансовим відділом міської ради та її виконкому щорічно проводить інвентаризацію основних засобів і малоцінного інвентарю, що знаходиться у департаментах та відділах міської ради;

4.1.18. спільно з планово-фінансовим відділом міської ради здійснює передачу основного і малоцінного інвентарю та майна, в використанні якого немає потреби, в інші організації за рішенням міської ради, її виконавчого комітету;

4.1.19. готує документи (висновки, довідки) на списання основного та малоцінного інвентарю та іншого майна, в яких немає потреби.

4.1.20. проводить підготовку сесійної зали, а також фойє для проведення різноманітних заходів, забезпечення їх необхідною квітковою продукцією та іншим.

4.1.21. здійснює щоденний контроль за станом прапорів на адмінбудинку міської ради і флагштоках біля нього, а також їх заміну у разі потреби;

4.1.22. забезпечує паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами автотранспорт міської ради, його роботу та розробляє при необхідності графік чергування водіїв автотранспорту.

4.1.23. здійснюють закупівлі товарів, робіт, послуг з використанням електронної системи закупівель ProZorro.

4.2. Відділ реалізує також наступні функції:

4.2.1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру;

4.2.2. Проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників Відділу;

4.2.3. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

4.2.4. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

4.2.5. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

5. Розділ. Система взаємодії

5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Житомирської міської ради.

6. Розділ. Права Відділу

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

6.1.2. Інформувати, міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати за узгодженням з керуючим справами міської ради відповідних спеціалістів для підготовки документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Перевіряти та контролювати дотримання працівниками міської ради встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей, за які вони несуть матеріальну відповідальність, а також утримання їх у належному стані.

6.1.6. Отримувати від департаментів, відділів і служб міської ради заявки на придбання матеріальних цінностей за підписом керівника департаменту, відділу, служби.

7. Розділ. Структура Відділу

7.1. Відділ самостійний виконавчий орган міської ради. Штатний розпис Відділу затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.2. Начальник Відділу та працівники Відділу відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.3. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керуючим справами міської ради.

8. Розділ. Керівництво Відділом

8.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Начальник відділу:

8.2.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу;

8.2.2. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

8.2.4. обов'язки начальника відділу під час його відсутності виконує заступник начальника відділу.

8.3. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються керуючим справами.

8.4. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.5. Посадові особи Відділу зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у місті Житомирі.

8.6. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.7. Посадові особи відділу зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

9. Розділ. Статус Відділу

9.1. Відділ є виконавчим органом міської ради.

9.2. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю Житомирської міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу (користуванні).

9.3. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

9.6. Бухгалтерський облік та звітність ведеться планово-фінансовим відділом міської ради.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 9
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради (надалі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради. Управління підконтрольне та підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами відповідно до розподілу обов'язків.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Житомирської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Місцезнаходження управління: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2.

II. Юридичний статус та майно

2.1. Управління є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та бланки. Майно управління є комунальною власністю та закріплене за ним на праві оперативного управління.

2.2. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, штатний розпис, фонд оплати праці працівників затверджує міський голова. Ведення бухгалтерського обліку та звітності інспекції здійснює планово фінансовий відділ Житомирської міської ради.

III. Мета, завдання та обов'язки

3.1. Управління створено з метою:

3.1.1. Реалізації державної політики у сфері інформатизації та електронного урядування на місцевому рівні в інтересах збереження й розвитку соціально-економічного потенціалу міста та більш ефективного його використання.

3.1.2. Розвитку інформаційного суспільства через розбудову елементів електронного урядування в органах місцевого самоврядування.

3.1.3. Координаційно-організаційної, технологічної, навчально-методичної, консультативної підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста з питань впровадження та застосування технологій електронного урядування.

3.1.4. Координації та інтеграції міських, галузевих програм з питань інформатизації з Національною програмою інформатизації.

3.1.5. Підтримки користувачів персональних комп'ютерів, встановлення та забезпечення функціонування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інших засобів оргтехніки міської ради.

3.1.6. Забезпечення функціонування локальної інформаційної мережі міської ради (маршрутизаторів, серверів, комутаторів та пасивного обладнання), забезпечення доступу до мережі Інтернет; надання методичної допомоги з цих питань.

3.2. Основними завданнями управління є:

3.2.1 Координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань інформаційно-аналітичного забезпечення на єдиних принципах - сприяння ліквідації монополізму на інформаційні ресурси.

3.2.2. Проведення єдиної технічної політики розвитку інформаційних технологій та електронного урядування, систем і мереж, інформаційної безпеки, а також з упровадження комп'ютерного, програмного-телекомунікаційного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм підприємств.

3.2.3. Проведення щорічної інвентаризації комп'ютерних програм та комп'ютерної техніки в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування міста та підпорядкованих їм підприємств з метою здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань їх правового забезпечення та визначення потреби в нових програмах та комп'ютерній техніці.

3.2.4. Моніторинг стану розвитку інформатизації та запровадження елементів електронного урядування в місті, надання пропозиції щодо поліпшення роботи та усунення недоліків у цій сфері та щодо оптимізації організаційної структури місцевих органів виконавчої влади.

3.2.5. Збір та узагальнення пропозицій щодо організації виконання завдань програм електронного урядування, модернізації інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в органах місцевого самоврядування.

3.2.6. Розроблення, застосування, супроводження заходів стосовно технічного захисту інформації з обмеженим доступом у комп'ютерних мережах, системах зв'язку, організація контролю за виконанням підвідомчими органами законодавчих, нормативно-правових актів з питань захисту інформації з обмеженим доступом.

3.2.7. Впровадження новітніх інформаційних технологій в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.2.8. Організація і контроль щодо впровадження систем моніторингу інформаційних ресурсів, необхідних для інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади та підпорядкованим структурним підрозділам.

3.2.9. Здійснення інформаційно-комунікаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.2.10 Забезпечення доступу до публічної інформації згідно чинного законодавства.

3.2.11. Надання пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб міської ради та її структурних підрозділів за державні кошти у сфері інформатизації та електронного урядування.

3.2.12. Взаємодія з організаціями з питань стратегії розвитку та модернізації інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.2.13. Забезпечення функціонування локальної інформаційної мережі Житомирської міської ради (маршрутизаторів, серверів, комутаторів та пасивного обладнання), забезпечення доступу до мережі Інтернет.

3.2.14. Забезпечення технічної підтримки користувачів персональних комп'ютерів, встановлення та забезпечення функціонування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інших засобів оргтехніки міської ради.

3.2.15. Надання методичної допомоги шляхом проведення консультацій для працівників структурних підрозділів міської ради з питань експлуатації та роботи на комп'ютерній та оргтехніці.

3.2.16. Забезпечення контролю за дотриманням вимог до експлуатації офісної та комп'ютерної техніки.

3.2.17. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, що належать до компетенції управління.

3.2.18. Підготовка інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління, участь у підготовці звітів.

3.2.19. У межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

IV. Права управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань має право:

4.1. Перевіряти та контролювати роботу структурних підрозділів міської ради з питань виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень міського голови з питань інформатизації, технічного захисту тощо.

4.2. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в міській раді скликати за дорученням міського голови наради з питань, що належать до компетенції управління.

4.3. Вносити на розгляд керуючому справами проекти розпоряджень, наказів, доручень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

4.4. Вносити в установленому порядку міському голові та керуючому справами пропозиції щодо вдосконалення методик процесів управління.

4.5. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.6. Залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4.7. Надавати пропозиції керівництву міської ради щодо встановлення, модернізації комп'ютерів та комп'ютерних мереж.

4.8. Покладення на управління обов'язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань комп'ютерного та технічного забезпечення, не допускається.

V. Структура управління

5.1. Структура управління, чисельність його працівників та Положення про управління затверджуються в установленому порядку рішенням сесії Житомирської міської ради.

5.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

5.3. Права, посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджує керуючий справами виконкому.

5.4. Працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою на основі конкурсного відбору, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

VI. Начальник управління

6.1. Начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління та його відділів і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

6.2. Розподіляє обов'язки між працівниками управління та контролює їх роботу, керує роботою з розроблення перспективних і поточних планів роботи управління.

6.3. Вносить в установленому порядку подання про призначення, переведення, присвоєння рангів працівників органів місцевого самоврядування, заохочення працівників та накладання дисциплінарних стягнень.

6.4. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації.

6.5. Забезпечує виконання розпоряджень, доручень міського голови, перспективних і поточних планів роботи управління.

6.6. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень, доручень міського голови з питань, які належать до компетенції управління, контролює їх виконання.

6.7. Аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності управління, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників управління.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 10
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про Муніципальну інспекцію Житомирської міської ради

I. Загальні положення

1.1 Муніципальна інспекція Житомирської міської ради (далі - Інспекція) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради (на правах відділу). Інспекція підконтрольна, підзвітна Житомирській міській раді (надалі - рада) і підпорядкована її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

1.2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Місцезнаходження Інспекції: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2 (вул. Гагаріна, 18)

II. Юридичний статус та майно

2.1. Інспекція має печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки. Майно Інспекції є комунальною власністю та закріплене за ним на праві оперативного управління.

2.2. Інспекція утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний розпис, фонд оплати праці працівників затверджує міський голова.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку та звітності інспекції здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

III. Мета, завдання та обов'язки

3.1. Метою діяльності Інспекції є здійснення контролю за станом благоустрою у м. Житомирі, дотриманням природоохоронного законодавства та виконанням робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою, дотриманням законодавства у сфері зовнішньої реклами, торгівлі.

3.2. Основними завданнями Інспекції є:

3.2.1. розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

3.2.2. організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3.2.3. створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів;

3.2.4. утримання об'єктів благоустрою;

3.2.5. організація та впорядкування торговельних місць, здійснення контролю за їх прибиранням;

3.2.6. забезпечення виконання рішень Житомирської міської ради, її виконавчого комітету, направлених на виникнення, зміну або припинення прав та обов'язків суб'єктів господарювання та фізичних осіб в сфері благоустрою міста;

3.2.7. надання консультативної допомоги юридичним та фізичним особам в межах компетенції Інспекції;

3.2.8. організація проведення будівельно-монтажних робіт з благоустрою та озеленення території міста;

3.2.9. технічний нагляд при здійсненні реконструкції, ремонту, перепланування, реставрації об'єктів та елементів благоустрою.

3.3. Основними обов'язками Інспекції є:

3.3.1. виконання доручень виконавчого комітету та/або міського голови;

3.3.2. розробка та забезпечення виконання місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

3.3.3. розробка правил благоустрою територій населених пунктів;

3.3.4. організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

3.3.5. організація місць відпочинку для населення;

3.3.6. участь у розробці схем санітарного очищення населених пунктів та впровадженні систем роздільного збирання побутових відходів;

3.3.7. здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

3.3.8. визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

3.3.9. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

3.3.10. видача дозволів на порушення об'єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законодавством;

3.3.11. здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами.

IV. Повноваження

Відповідно до покладених на Інспекцію завдань до її повноважень належать:

4.1. проведення перевірок територій населеного пункту щодо стану благоустрою;

4.2. розгляд звернень та скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що належать до компетенції Інспекції;

4.3. участь в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4.4. ініціювання подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

4.5. внесення пропозицій щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій населеного пункту;

4.6. участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів благоустрою;

4.7. інформування міської ради та її виконавчих органів про результати перевірок території населеного пункту щодо стану благоустрою;

4.8. на Інспекцію можуть покладатися функції уповноваженої особи з питань демонтажу тимчасових споруд та рекламних засобів відповідно до затвердженого порядку.

V. Права

З метою ефективної реалізації наданих повноважень Інспекція має право:

5.1. одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених завдань;

5.2. залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів для виконання покладених на неї завдань;

5.3. брати участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок територій та об'єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

5.4. скликати наради та проводити семінари з питань, що належать до компетенції Інспекції.

5.5. у випадках та в порядку, передбачених законом, лінійні інспектори Інспекції складають протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів, а також виносять приписи про усунення порушень законодавства, інші, передбачені чинним законодавством та обов'язкові до виконання документи. Представник Інспекції входить до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

VI. Структура

6.1. До складу Інспекції можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів, завідувачі секторів.

6.2. Положення про відділи та сектори Інспекції затверджуються міським головою.

6.3. Штатний розпис Інспекції затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

6.4. Працівники Інспекції відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

6.5. Посадові обов'язки працівників Інспекції визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

VII. Керівництво Інспекцією

7.1 Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням міського голови і звільняється з посади міським головою.

7.2. Начальник Інспекції:

7.2.1. здійснює керівництво діяльністю Інспекції;

7.2.2. розподіляє обов'язки між працівниками Інспекції;

7.2.3. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

7.2.4. діє без довіреності від імені Інспекції, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами;

7.2.5. вирішує інші питання діяльності Інспекції в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Припинення діяльності Інспекції здійснюється за рішенням Житомирської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку встановленому для його прийняття.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 11
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (далі - управління) є юридичною особою та самостійним виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету.

2. У процесі виконання покладених завдань управління підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, його заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків. Співпрацює з структурними підрозділами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності управління здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, рішеннями та рекомендаціями постійної комісії з питань промисловості, транспорту і зв'язку міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Управління транспорту і зв'язку функціонує відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про транспорт" та інших нормативно-правових актів.

5. Основними завданнями та функціями управління на виконання повноважень органів місцевого самоврядування є:

5.1. У сфері громадського транспорту:

5.1.1. Забезпечення відповідно до законодавства регулювання діяльності та контроль за виконанням суб'єктами підприємницької діяльності правил перевезення пасажирів, вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху, інших нормативних актів, що визначають порядок функціонування підприємств транспорту і зв'язку усіх форм власності, які здійснюють свою діяльність та надають послуги на території міста Житомира;

5.1.2. Здійснення координації діяльності профільними підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями транспорту та зв'язку, що належать до комунальної власності, які здійснюють свою діяльність у сфері транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.1.3. Здійснення заходів щодо розвитку ринку транспортних послуг, організації роботи пасажирського транспорту та державної підтримки підприємств транспорту і зв'язку;

5.1.4. Проведення аналітичних спостережень за роботою міського транспорту, розроблення заходів щодо покращення його діяльності та організації їх виконання;

5.1.5. Координація роботи міського пасажирського транспорту всіх форм власності;

5.1.6. Організація та проведення конкурсів на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

5.1.7. Погодження зміни схем та напрямків руху маршрутів, припинення руху транспорту на вулицях міста у зв'язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій;

5.1.8. Розроблення і погодження з профільною постійною комісією міської ради у сфері транспорту і зв'язку та подання на затвердження в установленому порядку маршрутів, схем та графіків руху міського пасажирського транспорту всіх форм власності, узгодження питання транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених чинним законодавством України;

5.1.9. Підготовка рішення про затвердження або погодження в межах, визначених законодавством, тарифів на послуги з перевезень пасажирів, які надаються населенню організаціями та підприємствами різної підпорядкованості та всіх форм власності;

5.1.10. Внесення пропозицій до планів та програм економічного та соціального розвитку міста, екологічних програм, а також до планів підприємств (об'єднань), організацій з питань, пов'язаних із задоволенням потреб населення в галузі транспорту та зв'язку;

5.1.11. Розроблення та подання на затвердження міській раді програм та заходів, спрямованих на досягнення мети та завдань, пов'язаних з діяльністю управління;

5.1.12. Організація роботи щодо покращення обслуговування населення міста послугами транспорту і зв'язку, залучаючи до цього кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси організацій і підприємств, організація впровадження нових технічних розробок та новинок у сфері зв'язку з метою розширення зон обслуговування;

5.1.13. Контроль за технічним та санітарним станом зупинок громадського транспорту на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій щодо використання таких конструкцій для задоволення потреб територіальної громади.

5.2. У сфері доступності транспорту та інфраструктури для людей з особливими потребами:

5.2.1. Створення умов доступності для людей з особливими потребами у пасажирському громадському транспорті;

5.2.2. Забезпечення доступності зупинок громадського транспорту та позначення місць для людей з особливими потребами;

5.2.3. Обладнання пішохідних переходів вулиць звуковими сигналами супроводження для людей з особливими потребами;

5.2.4. Впровадження системи звукових оголошень про зупинки та про шанобливе ставлення до інвалідів та людей похилого віку в громадському транспорті.

5.3. З питань взаємодії з комунальними підприємствами та підприємствами інших форм власності:

5.3.1. Здійснення контролю за станом обліку та звітності господарської діяльності на підприємствах (об'єднаннях), організаціях транспорту та зв'язку, які входять до структури управління або підпорядковані йому, сприяння органам державної статистики, надання їм та одержання від них передбачених законодавством відомостей;

5.3.2. Забезпечення контролю за своєчасним поданням на затвердження виконавчому комітету міської ради фінансових планів підпорядкованих підприємств та звітів про їх виконання;

5.3.3. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю підприємств (об'єднань) і організацій транспорту і зв'язку незалежно від їх підпорядкування та форм власності;

5.3.4. Заслуховування звітів керівників про роботу підприємств транспорту і зв'язку;

5.3.5. Погодження, в установленому порядку, розміщення реклами на об'єктах, підпорядкованих управлінню;

5.3.6. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій різної форми власності, які не входять до місцевого господарства, а також фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.

5.4. З питань документообігу та діловодства управління:

5.4.1. Забезпечення вимог чинного законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, підпорядкованих управлінню.

5.5. У сфері паркування:

5.5.1. Підготовка рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів;

5.5.2. Здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування.

5.6. У сфері цивільного захисту:

5.6.1. Планування і організація роботи з підготовки підприємств транспорту і зв'язку до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань транспортного забезпечення цивільної оборони.

5.7. У сфері таксомоторних перевезень:

• організовує діяльність управління та його підрозділів, пов'язану з розробленням і здійсненням заходів по забезпеченню виконання функції місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту і зв'язку та гаражних кооперативів;

• керує підготовкою підпорядкованих йому працівників до виконання у встановлені терміни завдань, покладених на управління;

• забезпечує підготовку, у межах своєї компетенції, проектів рішень, розпоряджень і наказів органів місцевого самоврядування;

• представляє в органах влади і управліннях, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності інтереси в межах повноважень визначених управлінню;

• одержує від керівників підприємств, установ та організацій потрібні пояснення, матеріали та інформацію щодо питань, які визначені управлінню;

• надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань, які відносяться до компетенції управління;

• бере участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань, що відносяться до компетенції управління;

• скликає та проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

• вносить пропозиції з питань, які відносяться до повноважень управління;

• приймає рішення, узгоджує документи з питань, що входять до його компетенції;

• скликає та проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

• отримує необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від установ, підприємств та організацій;

• проводить в установленому порядку перевірку з питань, віднесених до повноважень управління на підприємствах, установах та організаціях міста;

• бере участь в роботі засідань виконавчого комітету, бути присутнім на засіданні сесії міської ради.

8. Управління має право:

• отримувати в межах, передбачених законодавством, від підприємств, установ та організацій транспорту і зв'язку незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування відомості та необхідні документи для виконання функцій управління;

• проводити відповідно до законодавства перевірку роботи суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів різними видами транспорту із залученням представників органів контролю у сфері автомобільного транспорту (за згодою);

• вимагати від об'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності усунення виявлених порушень правил перевезення пасажирів різними видами транспорту та нормативних документів, що регулюють надання послуг телефонного та поштового зв'язку;

• складати відповідні акти і протоколи на виявлені порушення, давати обов'язкові приписи щодо усунення порушень законодавства;

• залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі, для розробки проектів комплексних планів і окремих господарських проблем науково-дослідні, технологічні, проектно-конструкторські та інші організації;

• погоджувати умови на проведення будівельних, дорожніх, аварійно-відновлювальних та інших робіт на транспортних магістралях і вулицях міста, пов'язаних із припиненням руху транспорту або змінами напрямку руху транспортних засобів.

9. Посадові особи управління несуть відповідальність за повне та якісне виконання завдань у відповідності зі своїми функціональними обов'язками.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 12
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент економічного розвитку Житомирської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом міської ради. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

1.2. Департамент в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Обов'язки та вимоги до професійної кваліфікації фахівців Департаменту визначаються відповідними посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

1.4. Працівники Департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади міським головою.

1.5. Департамент є юридичною особою, має печатку із зображенням малого Державного герба України та своїм найменуванням, штамп і бланк з реквізитами. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Департаменту здійснює планово-фінансовий відділ Житомирської міської ради.

II. Мета та завдання Департаменту

2.1. Метою діяльності Департаменту є реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного розвитку для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2. Основними завданнями Департаменту є:

2.2.1. Підготовка програм соціально-економічного розвитку міста, інших цільових програм в межах компетенції, подання їх на погодження виконавчому комітету та на затвердження міській раді, організація їх виконання; подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

2.2.2. Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2.3. Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

2.2.4. Подання до міської ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території міста, задоволенням потреб населення.

2.2.5. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на території міста.

2.2.6. Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.2.7. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.

2.2.8. Підготовка та надання на затвердження виконавчого комітету міської ради матеріалів щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних (крім тарифів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг) на підставі розрахунків і документів, поданих підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами господарювання, що надають ці послуги, відповідно до порядків формування тарифів.

2.2.9. Здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за дотриманням цін і тарифів.

2.2.10. Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території міста.

2.2.11. Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

2.2.12. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

2.2.13. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

2.2.14. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

2.2.15. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

2.2.16. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

2.2.17. Організаційно-правовий супровід укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг.

2.2.18. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

2.2.19. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.

2.2.20. Забезпечення на території міста в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.

2.2.21. Реалізація державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних проектів і програм.

2.2.22. Організаційно-правовий супровід впровадження міжнародних інвестиційних та інституційних проектів, а також грантів та програм технічної допомоги.

2.2.23. Реалізація державної, регіональної та міської політики з питань розвитку малого та середнього бізнесу.

2.2.24. Реалізація державної тарифної політики.

2.2.25. Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери, громадського харчування і побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики у сфері торговельної діяльності і побутового обслуговування населення.

2.2.26. Стратегічне та середньострокове прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

III. Права Департаменту

3.1. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підрозділами обласної державної адміністрації, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також міжнародними фондами та установами, незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

3.2. Департамент має право:

- одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, окремих посадових осіб, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

- залучати на договірних (громадських) засадах науково-дослідні організації, вищі учбові заклади та інші установи, підприємства, громадські об'єднання, а також окремих вчених і спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань. В разі потреби вносити пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо укладання договорів на платній основі;

- здійснювати організацію зустрічей, нарад, семінарів тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

- готувати проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

- вносити пропозиції до проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативно-методичних документів, що розробляються іншими структурними підрозділами міської ради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

- проводити перевірку стану виконання виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, власних наказів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, вдосконалення управління та ефективності роботи виконавчих органів ради, підприємств, організацій, установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

IV. Структура Департаменту

4.1. До складу Департаменту можуть входити управління, відділи та сектори, які очолюють начальники управлінь, відділів і завідувачі секторів.

4.2. Положення про управління, відділи та сектори Департаменту затверджуються міським головою.

V. Керівництво Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсних засадах у визначеному законодавством порядку.

5.2. Директор департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань.

- вносить пропозиції про заохочення працівників Департаменту та про притягнення їх до відповідальності за порушення трудової дисципліни.

- видає в межах своєї компетенції накази, організує та контролює їх виконання.

- розподіляє функціональні обов'язки між працівниками Департаменту.

- забезпечує і координує ділові контакти Департаменту з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради.

- візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів в межах компетенції Департаменту.

- інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства в межах компетенції Департаменту.

5.3. Директор департаменту без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.4. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

5.5. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Штатний розпис Департаменту затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

6.2. Припинення діяльності (реорганізація чи ліквідація) Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

6.4. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.5. Місцезнаходження департаменту: майдан ім. С П. Корольова, 4/2.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 13
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент реєстрації Житомирської міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент реєстрації Житомирської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради.

1.2. Департамент підконтрольний, підзвітний Житомирській міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків. З питань роботи в єдиних державних реєстрах Департамент співпрацює з уповноваженими органами Міністерства юстиції України.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про Департамент затверджується міською радою.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, печатки державних реєстраторів, штампи та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

2.3. Кошти Департаменту формуються за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Департаменту здійснює планово-фінансовий відділ Житомирської міської ради.

2.4. Майно Департаменту становлять основні та оборотні фонди, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких зазначається в балансі Департаменту.

2.5. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту, є комунальною власністю Житомирської міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Департаменту.

III. МЕТА СТВОРЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою створення Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

IV. ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади міста Житомира у сфері державної реєстрації, завданнями Департаменту є:

4.1.1. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4.1.2. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства.

4.1.3. Здійснення інших повноважень в межах своєї компетенції.

4.2. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

V. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Департамент у встановленому порядку:

5.1.1. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

5.1.2. Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;

5.1.3. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно;

5.1.4. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

5.1.5. Забезпечує ведення та зберігання:

- реєстраційних справ, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з Житомирською міською радою та проводять державну реєстрацію прав;

- облікових справ, які сформовані Департаментом під час проведення державної реєстрації прав;

- інвентаризаційних справ, переданих суб'єктами господарювання після проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;

5.1.6. Вносить пропозиції міському голові, виконавчому комітету Житомирської міської ради щодо удосконалення роботи суб'єкта державної реєстрації прав;

5.1.7. Забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.1.8. Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

5.1.9. Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

5.1.10. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

5.1.11. Забезпечує ведення реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.1.12. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

5.1.13. Готує проекти рішень Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради, розпоряджень міського голови з питань віднесених до компетенції Департаменту;

5.1.14. Сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.1.15. Інформує Житомирську міську раду, міського голову, заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків про стан виконання Департаментом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.1.16. Представляє у встановленому порядку інтереси Департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

5.1.17. Здійснення інших покладених на Департамент повноважень згідно з чинним законодавством.

VI. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. До складу Департаменту можуть входити управління відділи, служби та сектори, які очолюють начальники відділів, служб і завідувачі секторів.

6.2. Положення про управління, відділи, служби та сектори Департаменту затверджуються міським головою.

6.3. Штатний розпис Департаменту затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

6.4. Начальники управлінь, відділів, служб і завідувачі секторів та інші працівники Департаменту відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

6.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

VII. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

7.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсних засадах у визначеному законодавством порядку.

7.2. Директор Департаменту:

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

7.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

7.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

7.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

7.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

7.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

7.4. Директор Департаменту без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

7.5. Обов'язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

7.6. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

7.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

VIII. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

8.1. Департамент має право:

8.1.1. Одержувати безкоштовно в установленому порядку:

- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

- від акредитованих суб'єктів та/або центрів надання адміністративних послуг інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

8.1.2. Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8.1.3. Інформувати міського голову та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків у разі покладання на Департамент роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи Житомирської міської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

8.1.4. Ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів Житомирської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

8.1.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

8.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8.1.7. Готувати проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих йому повноважень.

8.1.8. Представляти інтереси Житомирської міської ради та її виконавчих органів у судових органах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

9.3. Місцезнаходження Департаменту: м. Житомир, майдан С. П. Корольова 4/2.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 14
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний департамент Житомирської міської ради

1. Юридичний департамент Житомирської міської ради (далі - департамент) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, яка його утворила, та підпорядкований виконавчому комітету міської ради.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи департамент керується актами Міністерства юстиції України.

4. Основним завданням департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій комунальної власності міста в судах.

5. Департамент підпорядковується безпосередньо міському голові.

6. Департамент спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє в установленому порядку її проведення в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях комунальної власності міста.

7. Департамент координує правову роботу в установленому порядку з районними у місті радами та їх виконавчими органами.

8. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта органам місцевого самоврядування, посадовим особам для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з департаментом не допускається.

9. Пропозиції департаменту щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду органами місцевого самоврядування.

У разі неврахування пропозицій департаменту або часткового їх врахування департамент подає керівникові органу місцевого самоврядування письмовий висновок до проекту акта.

10. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в органах місцевого самоврядування, у представленні інтересів органів місцевого самоврядування в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів рішень, розпоряджень та інших актів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих виконавчих органів міської ради та їх кураторів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених органами місцевого самоврядування, за результатами якої готує висновки, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих виконавчих органів міської ради та їх кураторів;

5) переглядає разом із виконавчими органами нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує органи місцевого самоврядування про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) разом із заінтересованими виконавчими органами міської ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд посадових осіб органів місцевого самоврядування для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

8) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, та готує пропозиції до них;

9) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих виконавчих органів міської ради та їх кураторів;

10) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

11) проводить разом із заінтересованими органами міської ради в установленому порядку аналіз результатів господарської діяльності підприємств комунальної власності міста, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

13) подає пропозиції органам місцевого самоврядування про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого виконавчого органу міської ради);

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає органам місцевого самоврядування письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) здійснює в установленому порядку методичне керівництво правовою роботою в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби;

16) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

17) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

18) визначає разом із заінтересованими виконавчими органами міської ради потребу в юридичних кадрах підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міської ради;

19) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міської ради;

20) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників департаменту, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, а також за дорученням розглядає звернення громадян, звернення і запити депутатів місцевих рад та народних депутатів України;

21) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування;

22) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органів місцевого самоврядування в судах та інших органах.

11. Покладання на департамент обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

12. Департамент має право:

1) перевіряти в установленому порядку дотримання законності виконавчими органами міської ради та підприємствами, установами, організаціями, що належить до сфери управління міської ради;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління міської ради;

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу департаменту;

3) залучати за згодою керівників виконавчих органів міської ради спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати міського голову про покладення на департамент обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу департаменту необхідних матеріалів посадовими особами.

13. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників департаменту, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз. Ведення бухгалтерського обліку та звітності департаменту здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

14. На посаду керівника департаменту, його заступника призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як три роки.

15. На посаду головного спеціаліста департаменту призначається, як правило, особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш також як три роки.

16. На посаду провідного спеціаліста департаменту призначається, як правило, особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як два роки.

17. Штатний розпис та структура департаменту затверджується міським головою.

18. Права, посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджує міський голова.

19. Директор департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

- видає в межах своїх повноважень накази і розпорядження, організує та контролює їх виконання;

- вносить пропозиції про заохочення працівників департаменту та про притягнення їх до відповідальності за порушення трудової дисципліни;

- здійснює інші повноваження у визначеному законом порядку з метою виконання поставлених завдань.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 15
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради, яка його утворила, і в межах міста Житомира забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Управління підзвітне і підпорядковане міській раді та її виконавчому комітету, міському голові.

4. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, інші атрибути юридичної особи.

5. Штатний розпис Управління затверджується в установленому порядку міським головою.

6. Управління є головним розпорядником коштів міського бюджету по галузі охорони здоров'я, здійснює бухгалтерський облік та звітує за бюджетними програмами, передбаченими в рішеннях про міський бюджет на відповідний рік.

7. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Ведення бухгалтерського обліку та звітності управління здійснюється самостійно.

8. Основними завданнями Управління є:

8.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в місті Житомирі;

8.2. організація надання медичної допомоги населенню в лікувально-профілактичних установах, що належать до власності територіальної громади м. Житомира;

8.3. оперативне керівництво закладами охорони здоров'я та комунальними підприємствами, які надають ветеринарні послуги, що належать до власності територіальної громади міста;

8.4. сприяння матеріально-технічному і методичному забезпеченню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста;

8.5. здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, іншим надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації, організація роботи в особливий період.

9. Управління відповідно до завдань виконує такі функції:

9.1. вивчає стан здоров'я населення міста, вживає заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості та підвищення якості життя людей;

9.2. сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств, які надають ветеринарні послуги, що належать до власності територіальної громади міста;

9.3. готує пропозиції до проектів міського бюджету та програм соціально-економічного розвитку м. Житомира, розробляє проекти цільових галузевих програм.

9.4. організовує роботу з охорони материнства і дитинства, відбору дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування;

9.5. організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

9.6. готує пропозиції, спрямовані на виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених МОЗ України завдань;

9.7. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

9.8. надає методичну допомогу працівникам:

9.8.1. фінансово-економічних служб закладів охорони здоров'я комунальної власності - з питань планування та використання коштів; списання та передачі матеріальних цінностей з балансу;

9.8.2. інженерно-технічних служб закладів охорони здоров'я - з технічних питань та питань проведення капітального і поточного ремонту, реконструкції об'єктів закладів;

9.9. закріплює контингенти населення за закладами охорони здоров'я комунальної власності міста;

9.10. здійснює функції головного розпорядника коштів згідно бюджетного законодавства;

9.11. контролює ефективне використання закладами охорони здоров'я комунальної власності міста фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

9.12. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, організовує і здійснює заходи з підготовки закладів охорони здоров'я, що перебувають у підпорядкуванні Управління, для надання медичної допомоги населенню під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

9.13. сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

9.14. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління та спрямовані на реалізацію повноважень у сфері охорони здоров'я;

9.15. бере участь у розробленні, погодженні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи ради;

9.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

9.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та інших депутатів місцевих рад;

9.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

9.19. розробляє пропозиції щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, зміни їх структури, профілю, мережі та штатної чисельності відповідно до покладених на них завдань, з урахуванням потреб населення у медичній допомозі та фінансового забезпечення галузі;

9.20. забезпечує відповідно до законодавства в межах виділених бюджетних призначень пільгові категорії населення лікарськими засобами, продуктами лікувального харчування та послугами з протезування зубів;

9.21. координує співпрацю закладів охорони здоров'я комунальної власності міста з регіональним (територіальним) органом, що здійснює у місті функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;

9.22. розглядає, готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення та відзначення працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності міста;

9.23. сприяє роботі асоціацій, громадських і неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, розвитку всіх видів медичного обслуговування, мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

9.24. здійснює інші повноваження у відповідності до вимог чинного законодавства з метою реалізації завдань, поставлених перед Управлінням.

10. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

10.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів Житомирської міської ради, підприємств, установ та організацій, що діють на території міста, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

10.2. залучати до виконання окремих робіт та участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

10.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо створення чи припинення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста, зміни їх структури, профілю, мережі та штатної чисельності відповідно до покладених на них завдань, з урахуванням потреб населення у медичній допомозі та фінансового забезпечення галузі;

10.4. видавати згідно із законодавством України обов'язкові для виконання накази та розпорядження керівникам закладів охорони здоров'я комунальної власності міста з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

10.5. укладати із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснювати в установленому порядку контроль за їх виконанням;

10.6. скликати в установленому порядку наради, проводити навчання з питань, що належать до компетенції Управління;

10.7. створювати для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, колегію, медичну раду, комісії, комітети тощо;

11. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, депутатами, постійними комісіями, підприємствами, установами та організаціями.

Управління здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через заклади охорони здоров'я комунальної власності міста.

12. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

13. Начальник Управління:

13.1. здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

13.2. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

13.3. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету та сесії міської ради питань, що належать до компетенції Управління, організовує розробку проектів відповідних рішень;

13.4. представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

13.5. видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує контроль за їх виконанням;

13.6. розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Управління;

13.7. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління;

13.8. вносить пропозиції міському голові щодо укладення і припинення контрактів з керівниками закладів охорони здоров'я комунальної власності міста та комунальних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров'я;

13.9. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

13.10. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13.11. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

14. Припинення діяльності Управління здійснює Житомирська міська рада у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 16
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 496

ПОЛОЖЕННЯ
про управління муніципального розвитку Житомирської міської ради

1. Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради (далі - управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольній раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету.

Керівництво роботою управління здійснює міський голова.

2. Основним завданням управління є сприяння розбудові та зміцненню місцевого самоврядування.

3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями відповідних представницьких та їх виконавчих органів, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Міська рада та її виконавчий комітет зобов'язаний створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки для виконання службових обов'язків, доступ до необхідної інформації, літературою, що стосується діяльності управління.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. сприяє створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

5.2. надає консультації щодо створення та функціонування ОСББ;

5.3. організовує проведення навчань, семінарів, тренінгів для діючих ОСББ та ініціативних груп, які виявили бажання створити ОСББ;

5.4. проводить інформаційні, установчі та загальні збори для співвласників багатоквартирних будинків;

5.5. надає інформаційно-методичні бюлетені;

5.6. розробляє макети сіті-лайтів, біг-бордів, які популяризують створення ОСББ;

5.7. спільно з управлінням житлового господарства міської ради готує рішення про передачу багатоквартирних будинків в управління ОСББ;

5.8. координує роботу ОСББ спільно з комунальними підприємствами щодо сталого проходження зимово-опалювального періоду;

5.9. супроводжує діяльність новостворених ОСББ впродовж року від дати створення та надає правлінню об'єднання співвласників роз'яснення з актуальних питань, які стосуються функціонування та ведення ними господарської та управлінської діяльності;

5.10. проводить іншу діяльність, не заборонену законодавством та іншими нормативними актами.

6. Управління має право:

6.1. одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні матеріали для виконання покладених на нього завдань;

6.2. інформувати міського голову у разі покладання на управління іншими посадовими особами окремих завдань, особливо тих, що не належить до його функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради або посадові особи не надають документи, інші матеріали необхідні для вирішення певних питань;

6.3. залучати в установленому порядку відповідних спеціалістів для підготовки проектів рішень, розпоряджень та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків;

6.4. вносити питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету та інших органів міської ради;

6.5. укладати в установленому порядку угоди та налагоджувати прямі стосунки з фондами, громадськими організаціями відповідно до покладених на управління завдань.

7. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, відповідними підрозділами обласної державної адміністрації та Кабінету Міністрів України іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, а також міжнародними фондами.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законом порядку. На посаду начальника управління призначаються особи, що мають повну вищу освіту, досвід роботи з міжнародними або українськими фондами та співпраця з громадою не менше двох років, а інші працівники - за наявності вищої освіти.

Начальник управління може мати заступників.

Права, посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників управління муніципального розвитку міської ради визначається посадовими інструкціями, які затверджує міський голова.

9. Начальник управління:

9.1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

9.2. вносить пропозиції про заохочення працівників управління та про притягнення їх до відповідальності за порушення трудової дисципліни;

9.3. видає в межах своєї компетенції накази, організує та контролює їх виконання;

9.4. представляє інтереси міста у відносинах з фондами та органами самоорганізації населення;

9.5. здійснює інші повноваження визначеному законом порядку.

10. При управлінні можуть створюватись громадські утворення для виконання покладених на управління завдань.

11. Штатний розпис управління затверджується міським головою. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності управління здійснюється планово-фінансовим відділом Житомирської міської ради.

12. Управління є юридичною особою, має печатку, штамп.

 

Директор
юридичного департаменту
міської ради

Є. М. Черниш

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали