ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 липня 2012 року N 370

Про внесення змін до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

У зв'язку з затвердженням Головою Державної митної служби України структури й штатного розпису Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції на 2012 рік наказую:

1. Внести зміни до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 N 289 (Положення N 289) (у редакції наказу Держмитслужби України від 06.06.2011 N 473 (Наказ N 473)), що додаються.

2. Начальнику Управління справами (Погорєлова Т. В.) направити до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України два примірники змін до Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

3. Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О. І.) забезпечити державну реєстрацію цього Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
17.07.2012 N 370


ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.04.2011 N 289 (Положення N 289) (у редакції наказу Держмитслужби України від 06.06.2011 N 473 (Наказ N 473))

1. У пункті 1.1 Положення:

після слів "на митній території України" та "за додержанням законодавства України" доповнити словами "державної";

слова "регіональних митниць, митниць (далі - митні органи) з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції" замінити словами "митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, організації та проведення службових розслідувань та перевірок, документальних перевірок, а також управління ризиками, протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, протидії корупції".

2. Пункт 1.5 Положення після слова "України" доповнити словами "в тому числі контрольований прикордонний район та прикордонна смуга".

3. Пункт 1.7 Положення викласти в такій редакції:

"1.7. З питань організації службової діяльності Департаменту підпорядковуються підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, митного аудиту, протидії корупції митних органів".

4. Розділи 2 і 3 Положення викласти у такій редакції:

"2. Основні завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері захисту економічних інтересів України, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидії корупції.

2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання вчиненню порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2.3. Організація діяльності митних органів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи та антикорупційного законодавства, запобігання таким правопорушенням.

Координація, у межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

2.4. Організація та проведення заходів з протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, зброї та боєприпасів, у тому числі з використанням кінологічних команд митних органів.

Контроль за проведенням таких заходів, надання методичної допомоги митним органам з питань організації практичної діяльності кінологічних команд у зонах митного контролю.

2.5. Організація проведення у взаємодії із правоохоронними органами України та інших країн переміщення товарів під негласним контролем, контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Координація, в межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн.

2.6. Контроль за діяльністю митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, дотримання законодавства з питань державної митної справи, контрольно-перевірочної роботи, управління ризиками, протидії корупції, додержанням законодавства під час здійснення митними органами дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

Надання методичної й практичної допомоги митним органам з цих питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.7. Забезпечення взаємодії Держмитслужби України з митними органами іноземних держав в напрямі надання адміністративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи.

2.8. Організація взаємодії та проведення скоординованих дій з правоохоронними та іншими органами державної влади України, іншими митними органами за напрямом боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції та дотриманням законодавства з питань державної митної справи.

2.9. Аналіз форм, способів контрабанди й порушень митних правил, структури предметів правопорушень з метою усунення причин і умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.10. Здійснення комплексного аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, які негативно впливають на справляння митних платежів.

2.11. Проведення аналітичної, організаційної, контрольно-перевірочної, профілактичної та роз'яснювальної роботи, спрямованої на запобігання, виявлення та припинення порушень митного законодавства в митній службі України, а також фактів використання фінансових інструментів, незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

2.12. Організація і забезпечення роботи Моніторингового центру Держмитслужби України.

2.13. Організація та координація застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

2.14. Підготовка узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямів реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

Участь, в межах компетенції, у здійсненні аналізу та оцінки ризиків, розробленні і реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

2.15. Аналіз та співставлення з метою управління ризиками наявної в Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби) попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

2.16. Здійснення митного контролю шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Контроль та координація здійснення таких заходів митними органами, надання методологічної допомоги митним органам під час організації та проведення документальних перевірок.

2.17. Контроль за дотриманням посадовими особами митниць України вимог законодавства при здійсненні ними оперативно-службової діяльності.

2.18. Ініціювання, організація та безпосередня участь у проведенні службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок оперативно-службової діяльності митних органів та митних організацій, інших контрольно-перевірочних заходів. Здійснення контролю та координації виконання рішень, прийнятих керівництвом Держмитслужби України за результатами цих розслідувань, перевірок та контрольних заходів в митній службі України з питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.19. Узагальнення та аналіз результатів службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок оперативно-службової діяльності митних органів та митних організацій, інших контрольно-перевірочних заходів.

2.20. Участь у державній системі запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

2.21. Забезпечення підготовки квартальних планів проведення митними органами документальних планових виїзних перевірок платників податків.

2.22. Проведення комплексного аналізу статистичної та іншої інформації, яка надходить до Департаменту від митниць, про результати їх роботи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, управління ризиками, проведення документальних перевірок, протидії корупції.

Організація заходів щодо підвищення ефективності та якості роботи митних органів в цьому напрямі.

2.23. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства посадовими особами митних органів при виконанні ними службових обов'язків.

2.24. Розробка, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

2.25. Участь у виявленні та документуванні в межах повноважень, визначених законодавством, корупційних правопорушень та інших протиправних діянь, пов'язаних із здійсненням службової діяльності посадовими особами митних органів.

2.26. Проведення профілактичної, контрольно-перевірочної, аналітичної, організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, протидії корупційним правопорушенням та іншим протиправним діянням, які пов'язані із здійсненням службової діяльності посадовими особами митних органів.

2.27. Отримання, опрацювання, організація, перевірка, а також узагальнення і облік інформації, яка надходить у повідомленнях фізичних і юридичних осіб до Моніторингового центру Держмитслужби України. Вжиття відповідних заходів реагування з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

2.28. Участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в митних органах, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.29. Розробка нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, проведення документальних перевірок, аналітичної роботи, управління ризиками, протидії корупції.

2.30. Забезпечення раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

2.31. Забезпечення достовірності даних щодо обсягів вилученого Департаментом у справах про порушення митних правил майна, а також конфіскованого та повернутого майна, обсягів коштів, що надходять від його реалізації до Державного бюджету України.

2.32. Організація інформаційної взаємодії та координація співробітництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, Всесвітньою митною організацією (далі - ВМО), регіональним інформаційним вузлом зв'язку країн Центральної/Східної Європи (RILO - Варшава), регіональними та національними вузлами зв'язку ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.33. Забезпечення інформаційного обміну з Адміністрацією Державної прикордонної служби України з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби України системи "Аркан".

2.34. Забезпечення супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту.

2.35. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби України.

3. Основні повноваження Департаменту

В межах компетенції Департамент:

3.1. Організує проведення митними органами заходів з протидії корупції, виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи, запобігання таким правопорушенням.

Розробляє й вносить керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі.

У встановленому Держмитслужбою України порядку бере участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, іншими митними органами скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числі, поза пунктами пропуску на державному кордоні України, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

Організовує проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів.

Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, після завершення митного контролю або митного оформлення.

3.3. Здійснює обмін інформацією з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

3.4. Здійснює оперативне інформування митниць щодо фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

3.5. Проводить спеціальні заходи самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також заходи по переміщенню товарів під негласним контролем.

Контролює проведення таких заходів митницями.

3.6. Організовує в установленому Держмитслужбою України порядку взаємодію й обмін інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами зарубіжних країн з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

3.7. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на підставі міжнародних угод участь митних органів у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді й порушенням митних правил, зокрема, щодо надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи.

3.8. Організовує, у межах своєї компетенції, ведення і обробку встановлених Держмитслужбою України форм звітності та інформаційних баз даних Держмитслужби України.

3.9. Забезпечує збирання, узагальнення й аналіз інформації про стан дотримання митного законодавства, а також про стан і результати боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, застосування системи управління ризиками, протидії корупції. Інформує з цих питань керівництво Держмитслужби України.

3.10. Інформує у встановленому законодавством порядку органи, уповноважені на боротьбу з корупцією, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами митних органів та митних організацій.

3.11. Контролює дотримання вимог законодавства при проведенні митницями дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

3.12. Самостійно проводить дізнання в кримінальних справах про контрабанду; безпосередньо порушує або бере до свого провадження будь-які інші справи про порушення митних правил, порушені митницями; здійснює передачу справ про порушення митних правил для провадження будь-якій митниці.

3.13. Від імені Держмитслужби України виносить постанови в справах про порушення митних правил за результатами перевірки законності постанов митниць у цих справах.

3.14. Надає митницям методичні рекомендації щодо використання криміналістичної та іншої спеціальної техніки при проведенні дізнання в кримінальних справах про контрабанду, а також щодо належного процесуального оформлення її використання.

3.15. Забезпечує збір, обробку та узагальнення інформації про випадки затримань товарів, валютних та культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, для подальшого внесення цих відомостей в базу даних митної правоохоронної мережі CEN ВМО, а також формування відповідних баз даних.

3.16. Забезпечує інформаційну підтримку проведення спеціальних митних міжнародних операцій з використанням системи обміну даними CENcomm митної правоохоронної мережі.

3.17. Забезпечує обмін інформацією з Адміністрацією Державної прикордонної служби України з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби України системи "Аркан".

3.18. Забезпечує супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту. Надає пропозиції по вдосконаленню його функціонування.

3.19. Контролює забезпечення митницями дотримання режиму правопорядку в зонах митного контролю.

3.20. Організовує й проводить перевірки діяльності митниць за напрямом боротьби з порушеннями законодавства з питань державної митної справи, контрольно-перевірочної роботи, застосування системи управління ризиками, протидії корупції. Надає пропозиції керівництву Держмитслужби України за результатами таких перевірок.

3.21. У межах, визначених законом, представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ про порушення митних правил, заведених Департаментом, а також справ за позовами юридичних осіб та громадян.

3.22. Приймає участь у розгляді звернень, запитів та інших документів, що надходять від депутатів усіх рівнів, органів державної влади, юридичних і фізичних осіб.

3.23. Спільно з іншими митними органами організує впровадження в митних органах системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Координує застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

3.24. Збирає, накопичує, систематизує та аналізує інформацію щодо здійснених зовнішньоекономічних операцій, учасників зовнішньоекономічної діяльності, результатів митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів з метою управління ризиками.

3.25. Здійснює аналіз та співставлення, з метою управління ризиками, наявної в ЄАІС Держмитслужби попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

3.26. Вживає заходів з метою перевірки відповідності дій посадових осіб митних органів під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення із використанням наявної в ЄАІС Держмитслужби попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

3.27. Бере участь, в межах компетенції, у здійсненні аналізу та оцінки ризиків. Здійснює аналіз причин та умов, що призвели до виникнення ризику.

На підставі аналізу ризиків та пропозицій, наданих митними органами, здійснює формування профілів ризику та розробку, в межах компетенції, інших заходів з управління ризиками, з метою визначення форм та обсягів митного контролю.

3.28. Розглядає пропозиції митних органів з питань застосування системи управління ризиками.

Погоджує, в межах компетенції, розроблені митними органами заходи з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

Здійснює, на основі результатів аналізу ризику та пропозицій, наданих митними органами, підготовку узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямів реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

3.29. Здійснює контроль за реалізацією заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

Збирає, систематизує та аналізує інформацію про результати застосування митницями заходів з управління ризиками, визначає їх ефективність, готує в межах компетенції зміни до заходів з управління ризиками, розроблених самостійно, та ініціює внесення змін до заходів з управління ризиками, розроблених іншими митними органами.

Вживає заходів з метою перевірки відповідності дій посадових осіб митниць під час застосування системи управління ризиками чинному законодавству України, для чого бере участь у проведенні митного контролю (у тому числі в оглядах і переоглядах) товарів, що переміщуються через митний кордон України, у будь-яких пунктах пропуску та зонах митного контролю.

3.30. Готує та подає керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення державної митної справи, запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів у напрямі управління ризиками.

3.31. Організує, впроваджує і забезпечує функціонування системи аналізу та управління ризиками службової діяльності працівників митної служби.

3.32. За допомогою програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби здійснює дистанційний контроль (моніторинг) митного контролю та митного оформлення зовнішньоекономічних операцій.

3.33. Ініціює застосування методів посиленого контролю до суб'єктів і об'єктів митного контролю щодо коригування часу й механізмів митного контролю й митного оформлення та щодо інших заходів з метою запобігання порушенням чинного законодавства.

3.34. Користується безперешкодним доступом на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митних органів, інших об'єктів митної інфраструктури, може вилучати в установленому порядку відповідну документацію.

3.35. Організовує та здійснює митний контроль шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, координує та контролює роботу митних органів у цьому напрямі, здійснює загальний контроль за усуненням порушень, виявлених такими перевірками.

3.36 Під час проведення документальних перевірок організовує та проводить заходи, передбачені Митним кодексом України ( N 4495-VI) та законами України.

Здійснює контроль та координацію проведення таких заходів митними органами.

3.37. Виявляє факти порушень законодавства України при нарахуванні митних платежів як посадовими особами митних органів України, так і учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

3.38. У встановленому порядку забезпечує планування та проведення митними органами документальних планових виїзних перевірок підприємств та подає його на затвердження заступнику Голови Служби.

3.39. Організує й впроваджує планову роботу в напрямі проведення комплексних та тематичних перевірок митниць з питань оперативно-службової діяльності.

3.40. Вивчає форми, способи, характер вчинення порушень законодавства з питань державної митної справи учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також причини, що до них призводять, і умови, що їм сприяють.

3.41. Отримує, накопичує, обробляє та систематизує інформацію про учасників зовнішньоекономічної діяльності щодо можливої причетності їх до реалізації схем легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, здійснює інформаційний обмін з відповідними органами виконавчої влади.

3.42. Забезпечує аналіз інформації, на підставі якої формує вірогідні схеми відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

3.43. Забезпечує участь Держмитслужби України в проведенні правоохоронними та іншими державними органами заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, координує роботу митних органів при проведенні таких заходів.

3.44. Організує та координує взаємодію митних органів з регіональними підрозділами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування в напрямі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

3.45. Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, управління ризиками, протидії корупції, форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі, а також з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.

Розробляє проекти актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, управління ризиками, проведення документальних перевірок, протидії корупції.

3.46. Надає практичну та методичну допомогу митним органам в організації їх діяльності з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.47. Розробляє та подає керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо розвитку системи митного контролю на основі методів аудита.

3.48. Перевіряє в межах компетенції і повноважень повідомлення громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від митних, правоохоронних органів та з інших джерел щодо причетності посадових осіб митної служби України до порушень законодавства з питань державної митної справи.

3.49. Забезпечує отримання, опрацювання, організацію перевірок, а також узагальнення і облік інформації, яка надходить у повідомленнях фізичних і юридичних осіб до Моніторингового центру Держмитслужби України.

3.50. Організує, контролює та координує проведення службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок оперативно-службової діяльності митниць, інших контрольно-перевірочних заходів в митній службі України з питань, що віднесено до компетенції Департаменту.

3.51. Ініціює та проводить профілактичну, аналітичну, контрольно-перевірочну, організаційну та роз'яснювальну роботу щодо запобігання порушенням митного законодавства посадовими особами митної служби України, а також протидії використанню незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України для легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Узагальнює практику та результати цієї роботи, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення.

3.52. Здійснює оперативне інформування митних органів щодо фактів підготовки операцій з легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням незаконного переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

3.53. Забезпечує в Департаменті реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Забезпечує належний рівень професійної підготовки працівників Департаменту. Організує роботу з проведення атестації працівників Департаменту, підвищення кваліфікації його особового складу й формування кадрового резерву, стажування працівників.

3.54. Проводить виховну, попереджувально-профілактичну та роз'яснювальну роботу з працівниками Департаменту відповідно до положень Митного кодексу України ( N 4495-VI), Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про державну таємницю", "Про Дисциплінарний статут митної служби України", антикорупційного законодавства та інших нормативно-правових актів.

3.55. Здійснює облік військовозобов'язаних працівників Департаменту.

3.56. Веде згідно із законодавством України фінансово-господарську діяльність і здійснює бухгалтерський облік.

3.57. Забезпечує раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереження державної власності.

3.58. Взаємодіє з Управлінням фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби з питань обліку та звіряння обсягів вилученого, конфіскованого та повернутого майна, а також обсягів коштів, що надходять від його реалізації до Державного бюджету.

3.59. Забезпечує подання до Держмитслужби України та інших уповноважених органів фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності.

3.60. Одержує в установленому порядку від підрозділів митної служби України, а також міжнародних організацій і установ, митних органів зарубіжних країн відомості, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

3.61. Використовує в установленому Держмитслужбою України порядку інформаційні й довідкові бази даних ЄАІС Держмитслужби та відповідні програмно-інформаційні комплекси, створює власні та використовує міжнародні інформаційні бази даних з метою виконання завдань, покладених на Департамент.

3.62. У встановленому Держмитслужбою України порядку залучає посадових осіб митної служби України до виконання завдань, покладених на Департамент.

3.63. У встановленому законодавством України порядку звертається до органів державної влади, правоохоронних органів України, підприємств, установ, організацій, громадян України й зарубіжних країн із запитами про надання необхідної інформації.

3.64. Вимагає в межах компетенції від керівників митниць, митних організацій додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

3.65. Організує та здійснює в установленому порядку огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й інших місць, де розміщені або можуть бути розміщені товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.66. У встановленому порядку бере участь у проведенні митного огляду товарів і транспортних засобів.

Дає митницям обов'язкові для виконання письмові доручення щодо проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів.

3.67. Дає доручення керівникам митниць, митних організацій для вжиття заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенції Департаменту, та вимагає звіти про їх виконання.

3.68. Організовує й проводить в установленому законодавством України порядку перевірки діяльності митниць, митних організацій та учасників зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі з залученням спеціалістів і експертів. У ході проведення таких перевірок користується матеріально-технічними засобами митних органів, у зоні діяльності яких вони здійснюються.

3.69. Вносить пропозиції керівництву Держмитслужби України про притягнення до відповідальності посадових осіб митних органів та митних організацій, щодо яких встановлено факти порушень ними законодавства України або зловживань посадовим становищем.

3.70. Вносить пропозиції Голові Держмитслужби України щодо застосування методів посиленого контролю до суб'єктів і об'єктів митного контролю, коригування часу й механізмів митного контролю й митного оформлення та щодо інших заходів з метою запобігання порушенням чинного законодавства.

3.71. Ініціює скликання в установленому порядку нарад із залученням посадових осіб митних органів, представників органів державної влади, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ і організацій управління, суб'єктів підприємницької діяльності для вирішення завдань, що належать до компетенції Департаменту.

3.72. Використовує в роботі криміналістичну, спеціальну техніку, засоби зв'язку й транспорт.

3.73. Використовує бланк Департаменту встановленого зразка для листування із зовнішніми кореспондентами з питань, що належать до компетенції Департаменту.".

5. Підпункт 4.6.4 пункту 4.6 Положення викласти у такій редакції:

"4.6.4. Організує взаємодію Департаменту з органами виконавчої влади та управління, органами місцевого самоврядування, запитує й одержує у встановленому порядку від митних органів, митних організацій, структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів зарубіжних країн, інших державних і недержавних органів, юридичних осіб і громадян необхідну інформацію, документи й матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент, надає відповідно до своєї компетенції іншу службову інформацію митним органам, митним організаціям, структурним підрозділам Держмитслужби, іншим державним і недержавним органам.".

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали