Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.03.2018 р. N 182

Про внесення змін до Положення про департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 (Постанова N 887), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 грудня 2012 року N 560 "Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 560), наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року N 1370 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації" (Методичні рекомендації N 1370), протокольного доручення щотижневої наради з оперативних питань у голови Київської обласної державної адміністрації від 26 лютого 2018 року:

Внести зміни до Положення про департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 27 лютого 2018 року N 104 (Розпорядження N 104), виклавши його в редакції, що додається.

 

Виконуючий обов'язки
голови адміністрації

А. Є. Анісімов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 лютого 2018 року N 104
(у редакції розпорядження Київської обласної державної адміністрації
від 30 березня 2018 року N 182)

ПОЛОЖЕННЯ
про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

3. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації в Київській області:

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної цінової політики;

- державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- державної промислової політики;

-державної політики у сфері державних та публічних закупівель.

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3. надає адміністративні послуги у сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності у межах наданих чинним законодавством повноважень;

6.4. бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг центрів надання адміністративних послуг їх адміністраторів;

6.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки Київської області, проводить оцінку внутрішньо-регіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіонів;

6.6. розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

6.7. бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку України на середньо та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Київської області;

6.8. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Київської області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку області;

6.9. забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку Київської області на короткостроковий період;

6.10. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку Київської області для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконанням;

6.11. бере участь у розробці в установленому порядку пропозицій щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

6.12. розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), та Мінекономрозвитку для надання відповідної державної фінансової підтримки;

6.13. проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону у межах наданих чинним законодавством повноважень;

6.14. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

6.15. готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевих бюджетів державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

6.16. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

6.17. бере участь у підготовці та поданні спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозицій щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм та їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

6.18. розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

6.19. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

6.20. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

6.21. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

6.22. бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

6.23. бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів.

6.24. бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги щодо:

- нагляду за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначенні координатора проекту за галузевим принципом;

- погодженні планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що отримуються за кошти міжнародної технічної допомоги;

- здійснення аналізу та подання Мінекономрозвитку підписаних координатором проекту (програми) результатів поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

6.25. бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

6.26. бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню для Мінекономрозвитку;

6.27. здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Мінекономрозвитку пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС, іншими країнами світу;

6.28. бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції;

6.29. бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в реалізації державних програм з європейської та євроатлантичної інтеграції;

6.30. забезпечує розвиток транскордонного (прикордонного) співробітництва з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав;

6.31. бере участь у переговорах з офіційними представниками іноземних держав, зарубіжних ділових кіл, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

6.32. бере участь у підготовці матеріалів з питань, що стосуються міжнародного співробітництва, для участі делегацій обласної державної адміністрації у засіданнях робочих груп експертів та міжурядових комісій;

6.33. бере участь у підготовці та погодженні з Міністерством закордонних справ України технічних завдань щодо участі офіційних делегацій облдержадміністрації в переговорах, конференціях, консультаціях, візитах та інших заходах міжнародного співробітництва та інформує Міністерство закордонних справ України про їх результати.

6.34. бере участь в організації протокольних заходів під час проведення зустрічей посадових осіб облдержадміністрації з представниками іноземних держав та інформує Міністерство закордонних справ України та орган Служби безпеки України про їх результати;

6.35. здійснює аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності області та вносить пропозиції щодо нарощування експортного потенціалу;

6.36. сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участі підприємств та організацій Київської області у виставково-ярмаркових заходах;

6.37. інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території області, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;

6.38. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

6.39. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

6.40. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень, а в частині здійснення зовнішніх зносин - забезпечує їх погодження в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України;

6.41. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

6.42. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6.43. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.44. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.45. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.46. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

6.47. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.48. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.49. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6.50. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.51. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.52. контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

6.53. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

6.54. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.55. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.56. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.57. забезпечує захист персональних даних;

6.58. аналізує стан і тенденції розвитку промислового комплексу області, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його функціонування;

6.59. розробляє організаційні заходи щодо стабілізації роботи промислових підприємств та нарощування обсягів виробництва продукції;

6.60. вносить пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств області, освоєння її нових видів та розширення ринків збуту;

6.61. сприяє розвитку нових високотехнологічних виробництв та інноваційному розвитку існуючих підприємств;

6.62. розробляє та надає Мінекономрозвитку пропозиції щодо внесення промислових підприємств області до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

6.63. бере участь у підготовці пропозицій щодо обґрунтування обсягів продукції, що поставляється промисловими підприємствами для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;

6.64. бере участь в організації роботи щодо створення індустріальних парків;

6.65. бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку промисловості;

6.66. вносить пропозиції щодо розміщення на території області нових об'єктів виробничого призначення;

6.67. вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників державних промислових підприємств, розташованих на території області, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня;

6.68. бере участь у розробленні пропозицій щодо створення та просування брендів Київщини;

6.69. бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів;

6.70. розробляє разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері державних та публічних закупівель;

6.71. координує роботу щодо участі у семінарах, тренінгах, що проводяться для розпорядників бюджетних коштів;

6.72. бере участь у організації роботи щодо впровадження в області електронних публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів;

6.73. забезпечує збір та узагальнення інформації щодо здійснення електронної системи закупівель розпорядниками коштів, в тому числі відповідних місцевих бюджетів.

6.74. здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент має право:

7.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

7.2. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

7.3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту згідно із законодавством про державну службу.

У разі відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту, який не очолює управління.

10. Повноваження директора департаменту:

10.1. здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у департаменті.

10.2 здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань, сприяє створення належних умов праці у департаменті;

10.3. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про департамент;

10.4. затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

10.5. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

Накази нормативно-правого характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

10.6. призначає на посаду і звільняє з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу заступників директора департаменту та державних службовців департаменту.

10.7 присвоює державним службовцям ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності у порядку визначеному законодавством;

10.8. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

10.9. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання департаменту;

10.10. забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації.

10.11. подає на затвердження першому заступнику голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

10.12. розподіляє і координує роботу структурних підрозділів департаменту;

10.13. підписує господарські й цивільно-правові договори та угоди;

10.14. представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

10.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

10.16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

10.17. забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.18. здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації.

12. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує керівництво облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків за пропозицією директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату адміністрації

Т. Г. Жуль
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали