Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2018 р. N 274-од

Про внесення змін до Положення про департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5 і 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 3 і 17 Закону України "Про державну службу", Закону України від 9 листопада 2017 року N 2190-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби" (Закон N 2190-VIII), постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (зі змінами і доповненнями), від 18 квітня 2012 р. N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606) та від 26 вересня 2012 р. N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887):

1. Внести зміни до Положення про департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2016 року N 160 "Про затвердження положень про департамент економічного розвитку і торгівлі та управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації" (Розпорядження N 160-од), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 грудня 2016 року N 758-од "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2016 року N 160-од" (Розпорядження N 758-од).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації ВОНСА І. В.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

І. Б. Крисак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
23 березня 2016 року N 160-од
(у редакції розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 06 квітня 2018 року N 274-од)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Тернопільської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншими нормативно-правовими актами, в межах реалізації основних завдань, покладених на департамент, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради з питань реалізації делегованих повноважень, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації:

1) державної політики регіонального економічного розвитку;

2) державної політики економічного і соціального розвитку;

3) державної промислової політики (крім галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та підприємств і об'єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що віднесені до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України);

4) державної політики у сфері інвестиційної діяльності (у частині капітальних вкладень);

5) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

6) державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

7) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

8) державної політики у сфері управління об'єктами державної власності;

9) державної цінової політики;

10) державної політики у сфері інтелектуальної власності.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, у межах компетенції департаменту та здійснює координацію виконання і контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки області та адміністративно-територіальних одиниць області;

3) бере участь у розробленні проектів Державної стратегії регіонального розвитку, прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, у межах компетенції департаменту, забезпечує координацію виконання завдань, визначених вищезазначеними стратегічними та програмними документами на території області;

4) розробляє проекти регіональної стратегії розвитку та стратегій розвитку галузей, у межах компетенції департаменту, координує і забезпечує координацію виконання зазначених документів та підготовку звітів про їх виконання;

5) розробляє прогнози та програми економічного і соціального розвитку області на середньостроковий та короткостроковий період;

6) забезпечує моніторинг виконання показників та заходів програми економічного і соціального розвитку області та готує звіт про її виконання;

7) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку області, районів щодо визнання територій депресивними, розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

8) проводить комплексну оцінку соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць області та моніторинг результатів діяльності районних державних адміністрацій;

9) проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

10) розробляє, організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування внутрішніх та державних інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в області;

11) визначає інвестиційний попит області та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, здійснює моніторинг їх використання;

12) готує, спільно з структурними підрозділами обласної державної адміністрації (до компетенції яких належать галузі, визначені пріоритетними), пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

13) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України відповідну інформацію;

14) забезпечує організацію відбору на конкурсних засадах інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та здійснює моніторинг використання коштів на їх реалізацію;

15) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з розроблення і виконання державних і регіональних програм, веде їх облік, проводить моніторинг виконання зазначених програм;

16) надає висновки до проектів регіональних програм;

17) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, адміністративно-територіальних одиниць області у сфері інвестиційної діяльності (у частині залучення державних капітальних вкладень);

18) забезпечує супровід та реалізацію Програм та Проектів міжнародної технічної допомоги, що належать до повноважень департаменту;

19) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості (крім галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та підприємств і об'єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що віднесені до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України);

20) надає організаційну, інформаційну підтримку створенню та функціонуванню індустріальних парків області;

21) погоджує переліки об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліки об'єктів соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані;

22) забезпечує виконання обласною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління обласної державної адміністрації;

- стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державна адміністрація;

23) вживає заходів щодо інвентаризацій об'єктів державної власності у терміни та спосіб, відповідно до чинного законодавства, а також проводить упорядкування Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

24) проводить координацію впровадження системи електронних закупівель в області та загальний аналіз показників роботи замовників та учасників Тернопільської області в даній системі;

25) проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

26) сприяє забезпеченню реалізації основних завдань у сфері державної регуляторної політики на території області, а також бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

27) розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює координацію розроблення та моніторинг виконання програм адміністративно-територіальних одиниць області;

28) сприяє формуванню та діяльності інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; координує діяльність мережі центрів підтримки підприємництва області;

29) аналізує стан і тенденції розвитку малого і середнього бізнесу області, бере участь у визначенні його пріоритетів;

30) розробляє пропозиції, спрямовані на запровадження та вдосконалення системи та механізмів фінансово-кредитної підтримки підприємництва;

31) надає суб'єктам підприємницької діяльності консультаційну, інформаційну та іншу допомогу у межах норм чинного законодавства;

32) сприяє ефективному діалогу з громадськими організаціями, галузевими асоціаціями, фінансово-кредитними структурами у напрямках реалізації основних завдань підрозділу;

33) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів, реєстраційних служб та реєстраторів;

34) забезпечує координацію роботи обласної державної адміністрації з регіональною радою підприємців при обласній державній адміністрації;

35) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі та побутового обслуговування;

36) готує узагальнені висновки щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету;

37) здійснює підготовку та подання проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету, відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415;

38) здійснює координацію роботи карткового та контрольно-облікового бюро обласної державної адміністрації, в тому числі підготовку роботи даних бюро до нормованого забезпечення населення в особливий період;

39) здійснює загальне керівництво та координацію роботи територіальних спеціалізованих служб Тернопільської області: служби матеріального забезпечення та служби торгівлі і харчування області;

40) координує роботу оперативної групи з організації розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації;

41) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

42) забезпечує в межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації участь підприємств та організацій Тернопільської області у виставково-ярмаркових заходах;

43) готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації;

44) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, законодавства України у сферах, що належать до компетенції департаменту;

45) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

46) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів у межах компетенції департаменту;

47) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

48) забезпечує ефективне і цільове використання виділених бюджетних коштів;

49) розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління;

50) бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області;

51) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики у межах повноважень департаменту;

52) розробляє проекти розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

53) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

54) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

55) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації, у межах компетенції департаменту;

56) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах компетенції департаменту;

57) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

58) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

59) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

60) інформує населення про стан здійснення визначених повноважень;

61) надає методичну допомогу районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, органам місцевого самоврядування у межах компетенції департаменту;

62) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

63) забезпечує, у межах компетенції департаменту, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

64) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

65) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію заходів із захисту інформації з обмеженим доступом;

66) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

67) забезпечує захист персональних даних;

68) здійснює інші передбачені законодавством повноваження, у межах компетенції департаменту.

6. Департамент має право:

1) залучати для виконання робіт, у межах компетенції відповідних органів, представників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками), громадських об'єднань (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, навчання з питань, що належать до компетенції департаменту.

7. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту відповідно до Закону України "Про державну службу" за погодженням із головою обласної державної адміністрації.

9. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступників директора департаменту;

2) здійснює повноваження з питань державної служби та організацію роботи працівників департаменту;

3) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

4) представляє інтереси департаменту без доручення у відносинах з правоохоронними та судовими органами;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних розпорядчих документів;

6) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області;

7) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проект кошторису та штатного розпису департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

8) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників департаменту;

9) призначає на посаду і звільняє з посади працівників департаменту;

10) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання департаменту;

11) готує голові облдержадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, організацій, установ, що належать до сфери компетенції департаменту, державними нагородами, відзнаками обласного рівня;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

13) вирішує інші питання діяльності департаменту в межах і порядку, визначеними законодавством та цим Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в департаменті може утворюватися колегія у складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту, інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голова ради підприємців при обласній державній адміністрації, а також за погодженням з директором департаменту представники громадських формувань, метою діяльності яких є економічний розвиток.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Рішення колегії реалізовуються шляхом видання наказів директора департаменту.

11. Можуть утворюватися робочі групи, комісії, громадська рада при департаменті економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації тощо.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова обласної державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

В. В. Сікіринський

Директор департаменту
економічного розвитку
і торгівлі обласної
державної адміністрації

Г. М. Воляник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали