Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації, посадової інструкції директора цього Департаменту

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.05.2018 р. N 393

Про внесення змін до Положення про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації, посадової інструкції директора цього Департаменту

Керуючись статтею 6, пунктами 3, 41 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пунктом 3 частини першої статті 2, пунктом 2 частини першої, частиною другою статті 7, статтею 17 Закону України "Про державну службу", пунктом 11 частини першої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 (Постанова N 887), з метою узгодження актів облдержадміністрації з чинним законодавством:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 1949) та посадової інструкції директора цього Департаменту (Розпорядження N 1949), затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26.12.2012 N 1949 (у редакції від 23.12.2016 N 785 (Розпорядження N 785) та від 01.09.2017 N 623 (Розпорядження N 623) відповідно), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (Шкорубський В. Я.) вжити заходів щодо державної реєстрації змін до цього Положення (Розпорядження N 1949) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

 

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

В. Р. Данієлян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
15 травня 2018 року N 393

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації

1. Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII) набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації, та в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я.

2. Департамент утворюється головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова), підпорядкований йому, підзвітний та підконтрольний Міністерству охорони здоров'я України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров'я.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я на території області;

2) управління закладами охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - заклади охорони здоров'я області), організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

6) забезпечення виконання актів законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, Державної фармакопеї України, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, інших нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я, здійснює контроль за їх реалізацією;

2) вивчає стан здоров'я населення, вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

3) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров'я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

4) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених законодавством випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі охорони здоров'я;

5) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, а також проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

6) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами з питань охорони здоров'я районних державних адміністрацій, сприяє ефективній реалізації ними державної політики у відповідній сфері, контролює виконання делегованих повноважень та надає методичну допомогу виконавчим органам міських рад міст обласного значення із вказаних питань;

7) готує та подає на розгляд голови та відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету, забезпечує їх виконання;

8) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо реформування у сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених завдань, після узгодження з Міністерством охорони здоров'я України подає їх на розгляд облдержадміністрації;

9) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування; контролює стан здоров'я дітей у закладах освіти, у тому числі дошкільних, незалежно від форми власності та підпорядкування, виробництво і якість продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я;

10) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

11) визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

12) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

13) бере участь у пропаганді донорства крові та її компонентів;

14) у межах компетенції організовує роботу щодо фінансування в установленому порядку закладів охорони здоров'я області, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

15) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я всіх форм власності, фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області;

16) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров'я на території області;

17) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

18) вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування;

19) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров'я на території області;

20) здійснює організаційно-методичні заходи з підтримання належного санітарного та епідемічного стану на території області, поширює гігієнічні знання серед населення;

21) вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм у сфері охорони здоров'я області;

22) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

23) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення на території області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

24) у межах компетенції здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю медичних коледжів;

25) прогнозує потребу закладів охорони здоров'я області у фахівцях різних спеціальностей, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

26) організовує у межах повноважень планування і контроль за виконанням заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

27) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

28) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та конфіденційної інформації;

29) забезпечує у визначений законодавством строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів щодо усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;

30) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

31) проводить роботу, пов'язану з розробленням та реалізацією заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

32) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

33) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

34) організовує проведення облдержадміністрацією конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

35) розглядає питання та вносить відповідне подання Міністру охорони здоров'я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров'я області заохочувальними відзнаками, запроваджує інші форми заохочення праці;

36) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;

37) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я на території області;

38) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

39) бере участь у підготовці звітів голови;

40) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань охорони здоров'я для подання голові;

41) організовує правове виховання працівників Департаменту;

42) забезпечує здійснення в Департаменті заходів щодо запобігання і протидії корупції;

43) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

44) готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

46) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

47) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

48) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

49) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

50) забезпечує захист персональних даних, які знаходяться у його володінні;

51) забезпечує у межах повноважень виконання завдань щодо мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

52) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити голові в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі охорони здоров'я області;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою у встановленому законодавством порядку та здійснює в ньому визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому;

2) подає голові на затвердження Положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції його працівників, розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє в межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

12) подає на затвердження голови проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

17) виконує функції роботодавця стосовно працівників Департаменту, які не є державними службовцями;

18) надає пропозиції голові щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров'я області, застосування до них заходів заохочення і стягнення;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою.

11. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити представники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, закладів охорони здоров'я тощо.

13. Склад колегії та Положення про неї затверджується головою за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

14. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради і профільні комісії із залученням представників медичної громади та відповідних громадських організацій.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, утримується за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. У разі припинення Департаменту (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Начальник відділу фінансового
забезпечення - головний бухгалтер,
виконуючий обов'язки керівника апарату

С. В. Красюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
15 травня 2018 року N 393

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
директора Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації

1. Загальна частина

Посада директора Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) згідно зі статтею 6 Закону України "Про державну службу" відноситься до категорії "Б" посад державних службовців.

Директор Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України та у встановленому чинним законодавством порядку, здійснює в Департаменті визначені Законом України "Про державну службу" (далі - Закон) повноваження керівника державної служби.

Директор Департаменту підпорядковується безпосередньо голові.

Директору безпосередньо підпорядковані всі працівники Департаменту.

На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має:

1) вищу освіту ступеня магістра за однією із спеціальностей у галузях знань: "Медицина", "Педіатрія";

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері медицини не менше двох років та вільно володіє державною мовою.

У своїй діяльності директор Департаменту керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови, Положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Департаменту.

Директор Департаменту повинен знати:

1) Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Департаменту;

2) акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання розвитку галузі охорони здоров'я;

3) практику застосування чинного законодавства у сфері охорони здоров'я;

4) основи державного управління та управління персоналом;

5) форми та методи роботи із засобами масової інформації;

6) правила ділового етикету;

7) Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Наказ N 158);

8) правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

9) основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

У разі відсутності директора Департаменту його заміщує заступник директора Департаменту, а у разі відсутності останнього - заступник директора Департаменту - начальник управління з організації надання медичної допомоги населенню Департаменту.

2. Завдання, обов'язки та повноваження

Директор Департаменту:

1) аналізує державну політику в галузі охорони здоров'я на регіональному рівні, готує пропозиції стосовно її формування шляхом розроблення та проведення експертиз проектів програм, концепцій, стратегій, законів та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів;

2) забезпечує реалізацію державної політики у галузі охорони здоров'я в області, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, дотримання законів та інших нормативно-правових актів Департаментом;

3) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, створення належних умов праці у ньому;

4) організовує планування роботи з персоналом Департаменту, у тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до Закону;

5) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

6) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу Національному агентству України з питань державної служби інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад;

7) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби в Департаменті, звільняє з таких посад відповідно до Закону;

8) присвоює ранги державним службовцям Департаменту;

9) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту;

10) здійснює планування навчання персоналу Департаменту;

11) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Департаменті;

12) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Департаменту;

13) приймає у межах повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Департаменту;

14) виконує функції роботодавця стосовно працівників Департаменту, які не є державними службовцями;

15) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

16) подає на затвердження голови Положення про Департамент;

17) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

18) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

19) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

20) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

21) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

22) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

23) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

24) представляє в межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації інтереси Департаменту у взаємовідносинах зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

25) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

26) подає на затвердження голови проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

27) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

28) організовує у межах компетенції роботу щодо фінансування в установленому порядку закладів охорони здоров'я області;

29) здійснює добір кадрів;

30) подає пропозиції голові щодо застосування заходів заохочення і стягнення до керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

31) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

32) забезпечує:

дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом у межах повноважень;

збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;

дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби;

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

33) здійснює інші повноваження, що випливають із покладених на Департамент завдань.

3. Права

Відповідно до покладених завдань, обов'язків та повноважень директор Департаменту має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

2) вносити в установленому порядку голові пропозиції з питань удосконалення законодавства у сфері охорони здоров'я;

3) залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

4) представляти в установленому порядку інтереси облдержадміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції Департаменту;

5) готувати у межах повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування обласного бюджету;

6) організовувати і проводити в установленому порядку, семінари, наради, інші заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4. Відповідальність

Директор Департаменту несе персональну відповідальність за:

1) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення етики поведінки державного службовця та інші порушення службової дисципліни - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

2) правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - у межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

3) завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним законодавством.

Діяльність директора Департаменту підлягає щорічному оцінюванню на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов'язків, дотримання ним Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Наказ N 158), вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Директор Департаменту у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, районними державними адміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Начальник відділу фінансового
забезпечення - головний бухгалтер,
виконуючий обов'язки керівника апарату

С. В. Красюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали