Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.06.2018 р. N 1049

Київ

Про внесення змін до Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну службу", Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 (Постанова N 887), Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, затверджених наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 15 жовтня 2013 року N 199 (Методичні рекомендації N 199), з метою приведення у відповідність з нормами законодавства України Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Унести зміни до Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2010 року N 674 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2017 року N 1092 (Розпорядження N 1092)), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30 серпня 2010 року N 674
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18 червня 2018 року N 1049)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(нова редакція)

(ідентифікаційний номер 25695762)

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Державному комітету телебачення і радіомовлення України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

3.1. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Києві.

3.2. Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

3.3. Сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.

3.4. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

3.5. Участь у реалізації державної політики сприяння розпитку громадянського суспільства.

3.6. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення міста Києва в інформаційній та видавничій продукції.

3.7. Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території міста Києва.

3.8. Забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації.

4. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Забезпечує у межах повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3. Сприяє реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, вносить пропозиції щодо визначення її пріоритетів.

4.4. Аналізує етап та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва і вживає заходів до усунення недоліків.

4.5. Забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів.

4.6. Бере участь у підготовці заходів щодо розвитку міста Києва.

4.7. Готує (бере участь у розробленні) у межах повноважень проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.8. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.9. Бере участь у підготовці звітів Київського міського голови.

4.10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові.

4.11. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції.

4.12. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень.

4.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради.

4.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

4.15. Постійно інформує населення про етап здійснення визначених законом повноважень.

4.16. Здійснює повноваження, делеговані Київського міською радою.

4.17. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.18. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.19. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.20. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.21. Забезпечує захист персональних даних.

4.22. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

4.23. Вживає у межах повноважень заходів щодо забезпечення дотримання державної мовної політики в інформаційній та видавничій сферах.

4.24. Сприяє розвитку мовлення територіальної громади міста Києва.

4.25. Сприяє реалізації державної політики щодо розвитку громадянського суспільства.

4.26. Готує пропозиції щодо здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міського державного адміністрацією) заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у місті Києві, їх залучення до формування і реалізації державної та регіональної політики, бере участь у таких заходах.

4.27. Надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.28. Сприяє забезпеченню інформаційного супроводу процесів європейської інтеграції.

4.29. Сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов в інформаційній та видавничій сферах.

4.30. Проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, вживає у межах повноважень заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції.

4.31. Організовує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами громадської участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, а також для популяризації волонтерства та участі у діяльності інститутів громадянського суспільства.

4.32. Аналізує суспільно-політичні процеси у місті Києві, готує та надає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань, розробляє проекти комплексних і цільових програм з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.33. Забезпечує постійний моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації у місті Києві.

4.34. Взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями міста Києва з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.35. Сприяє розвитку мережі органів самоорганізації населення, активізації участі громадськості у розв'язанні життєво важливих проблем міста, здійснює фінансову підтримку їх статутної діяльності згідно із законодавством України.

4.36. Забезпечує підготовку, методичну підтримку і проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) консультацій з громадськістю, зокрема публічних громадських обговорень відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996.

4.37. Координує виконання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) Плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 514-р (План N 514-р).

4.38. Готує пропозиції щодо пріоритетів підтримки інститутів громадянського суспільства в місті Києві, організовує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, здійснює моніторинг підтриманих за результатами конкурсів проектів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 (Постанова N 1049) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року N 194 (Постанова N 194)).

4.39. Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проблемних питань міста Києва, інших суспільно значущих питань та готує пропозиції за результатами відповідних досліджень.

4.40. Координує та надає методичну підтримку іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо сприяння проведенню громадської експертизи його діяльності відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 976.

4.41. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади.

4.42. Координує проведення в місті Києві масових громадських заходів та дії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо контролю за дотриманням законодавства під час організації та проведення масових заходів у місті Києві.

4.43. Здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

4.44. Координує реалізацію міської цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

4.45. Надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.46. Надає роз'яснення щодо розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.47. Бере участь у підготовці матеріалів для інформаційних кампаній, залучає засоби масової інформації та інформаційні ресурси органів державної влади та місцевого самоврядування столиці для проведення інформаційних кампаній, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.48. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розгляд вимог учасників таких зібрань та інформує Київського міського голову про результати.

4.49. Вживає в межах компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації.

4.50. Організовує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) публічні заходи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю представників інститутів громадянського суспільства.

4.51. Планує, координує та узагальнює результати проведення в місті Києві громадських слухань, громадських обговорень, консультацій та інших форм взаємодії з громадськістю.

4.52. Проводить моніторинг діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також готує пропозиції щодо її оптимізації.

4.53. Бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету міста Києва та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.

4.54. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.55. Аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує в разі потреби відповідні роз'яснення або спростування.

4.56. Спрямовує, координує та контролює у межах повноважень роботу підпорядкованих комунальних підприємств.

4.57. Звертається від імені виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку до суду щодо обмеження проведення заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру і в межах повноважень вживає заходів до виконання судового рішення.

4.58. Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи, вносить пропозиції щодо визначення її пріоритетів з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції.

4.59. Бере участь у розробленні та виконанні  науково-технічних, інвестиційних програм розвитку в інформаційній та видавничій сферах, у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування, залучення громадськості до формування і реалізації державної політики та підвищення громадської активності.

4.60. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників в інформаційній та видавничій сферах.

4.61. Вносить за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо заснування у встановленому порядку комунальних та інших друкованих видань, підприємств, дирекцій з проведення масових заходів, гуманітарних програм для телебачення та радіо.

4.62. Проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи.

4.63. Проводить дослідження та вивчення громадської думки з актуальних питань життєдіяльності міста, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття управлінських рішень, проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі шляхом моніторингу.

4.64. Запрошує представників засобів масової інформації для участі в нарадах та інших офіційних заходах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.65. Готує в межах повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

4.66. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури.

4.67. Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

4.68. Забезпечує інформаційне наповнення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва" та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток міста Києва та держави.

4.69. Координує роботу відділів (управлінь) з питань взаємодії із засобами масової інформації, прес-служб районних в місті Києві державних адміністрацій.

4.70. Здійснює фінансування комунальних засобів масової інформації в межах затверджених кошторисів на відповідні роки; контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів; розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази комунальних засобів масової інформації.

4.71. Вживає у межах повноважень заходів щодо активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку.

4.72. Бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації і   видавничої справи.

4.73. Реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці.

4.74. Організовує розроблення, виготовлення, розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.

4.75. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.76. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

4.77. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

5. Департамент має право:

5.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників об'єднань громадян (за згодою).

5.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

5.4. За дорученням та на підставі довіреності представляти інтереси Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради в судах.

5.5. Представляти за відповідним дорученням інтереси Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради у відносинах з підприємствами, організаціями, а також з міжнародними організаціями.

5.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.7. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

5.8. Утворювати в межах компетенції за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції комісії та експертні групи, зокрема із залученням фахівців на договірній основі.

6. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова в установленому законодавством порядку за погодженням з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департамент): вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше ніж два роки, вільне володіння державною мовою.

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

8. Директор Департаменту:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за функції та результати його діяльності перед Київським міським головою за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.

8.2. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту, розподіляє і визначає обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.

8.3. Подає на затвердження Київському міському голові проекти кошторисів та штатного розпису Департаменту в установленому порядку.

8.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

8.5. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

8.6. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази директора Департаменту нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються в порядку, встановленому законодавством України.

8.8. Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

8.9. Звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

8.10. Може входити до складу Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.11. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

8.12. Може брати участь у пленарних засіданнях Київської міської ради.

8.13. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.14. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту в установленому порядку.

8.15. Здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

8.16. Діє від імені Департаменту в установленому порядку у відносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), без довіреності представляє Департамент у підприємствах, установах, організаціях та органах управління, укладає від імені Департаменту договори, надає відповідні довіреності.

8.17. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту.

8.18. Забезпечує виконання Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням від 21 липня 2016 року N 786/786 (Положення N 786/786), Порядку призначення керівників засобів масової інформації Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 лютого 2005 року N 119/2695 (у редакції рішення Київської міської ради від 17 листопада 2005 року N 379/2840).

8.19. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

8.20. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Департаменту.

8.21. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

8.22. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.23. Звітує перед Київського міською радого у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

8.24. Здійснює інші повноваження, що випливають з цього Положення.

9. У Департаменті для вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія як консультативно-дорадчий орган у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ, організацій.

Склад колегії затверджується наказом директора Департаменту. Рішення колегії вводиться в дію наказами директора Департаменту.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань у ньому можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи.

Склад таких консультативно-дорадчих органів та положення про них затверджуються наказом директора Департаменту.

11. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.

Штатний розпис Департаменту затверджує Київській міський голова після попередньої їх експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. Департамент здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і складає фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність Департаменту надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

13. Майно Департаменту належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Департамент має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

Майно Департаменту складають основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Департаменту.

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки й штампи, бланки, інші реквізити.

Місцезнаходження Департаменту: вул. Хрещатик, 50-б, м. Київ, 01001.

15. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

Виконувач обов'язків
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали