Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.07.2017 р. N 473

Про внесення змін до Положення про Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 6, пунктом 41 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), пунктом 729 розділу "Забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва" Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 N 939:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.03.2016 N 125 (Розпорядження N 125) (у редакції від 29.09.2016 N 565), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації (Денищенко Д. В.) вжити заходів щодо державної реєстрації змін до цього Положення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

 

Заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації -
керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Ю. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
14 липня 2017 року N 473

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Луганської обласної державної адміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова), входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Повне найменування Департаменту англійською мовою - DEPARTMENT OF FOREIGN AFF AIRS, FOREIGN ECONOMIC AND INVESTMENT ACTIVITY OF LUHANSK REGIONAL STATE ADMINISTRATION, скорочене - DFA FE and IA LRSA.

2. Департамент підпорядкований голові, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству закордонних справ України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови та цим Положенням.

4. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, європейської інтеграції та транскордонного співробітництва.

5. Департамент відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) організовує виконання актів законодавства у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної, виставкової діяльності, європейської інтеграції та здійснює контроль за їх реалізацією в межах повноважень;

2) здійснює моніторинг у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності за рахунок недержавного інвестування, виставкової діяльності в області;

3) аналізує стан і тенденції розвитку міжнародних відносин, залучення іноземних інвестицій, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності;

4) розробляє і подає голові та органам виконавчої влади вищого рівня пропозиції щодо:

удосконалення законодавства у сфері міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної та виставкової діяльності;

розвитку міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних відносин;

сприяння створенню умов для залучення іноземних інвестицій;

формування переліку міжнародних заходів;

участі Луганської області у міжнародних, виставкових та презентаційних заходах;

вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з Іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

складу офіційних делегацій облдержадміністрації, що направляються за кордон, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі у переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва в установленому порядку;

5) бере участь у:

розробленні і виконанні державних та регіональних цільових програм щодо розвитку за напрямами міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної, інвестиційної та виставкової діяльності, європейської інтеграції;

підготовці пропозицій щодо співробітництва з регіонами іноземних держав та України, розробки проектів відповідних угод, протоколів, меморандумів з їх реалізації тощо, організації виконання положень укладених угод;

підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

6) сприяє:

реалізації на регіональному рівні завдань і заходів, спрямованих на розвиток економічного співробітництва з державами - членами Організації Північноатлантичного договору;

розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційної привабливості територій області;

розвитку діючих та створенню нових форм інвестиційної діяльності;

участі підприємств, установ та організацій області у виставкових та презентаційних заходах разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

7) у межах повноважень:

здійснює заходи щодо презентації економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області за кордоном, зокрема шляхом організації та участі у форумах, конференціях, засіданнях "круглого столу", проведення офіційних та робочих зустрічей;

забезпечує розробку та погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації, готує протоколи засідань та інформує Міністерство закордонних справ України про результати цих зустрічей;

розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів) та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (для надання відповідної державної фінансової підтримки);

надає консультативно-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, потенційним інвесторам щодо порядку проведення державної реєстрації іноземних інвестицій;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та іншими країнами, подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України відповідні пропозиції;

здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного партнера;

готує інформаційно-аналітичні матеріали для участі облдержадміністрації у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;

здійснює оформлення та видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності експортно-імпортних ліцензій, разових (індивідуальних) ліцензій та подання відповідної інформації Міністерству економічного розвитку і торгівлі України стосовно їх видачі;

здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС;

8) організовує взаємодію з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародними організаціями;

9) інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території області, про накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

10) надає адміністративні послуги у межах компетенції;

11) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку області з питань, що належать до компетенції Департаменту;

12) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

13) забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

14) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених чинним законодавством випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

15) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

16) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

17) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові;

18) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;

19) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

20) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

21) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

22) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

23) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

24) постійно інформує населення про стан здійснення повноважень, що належать до компетенції Департаменту;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом шляхом організації здійснення контролю за діяльністю посадових осіб, призначених для прийому іноземців і проведення роботи з ними, виконанням планів забезпечення режиму секретності, вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, програм прийому і роботи з іноземцями;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) забезпечує захист персональних даних;

29) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

30) здійснює інші повноваження, визначені Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII).

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) брати участь в організації та проведенні форумів, засідань "круглого столу", конференцій та нарад з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) за дорученням голови утворювати координаційні ради, комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів;

7) укладати контракти, договори з експертними організаціями (рейтинговими агентствами, консалтинговими компаніями тощо) для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку зовнішньоекономічної діяльності області.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством закордонних справ України в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою за поданням директора Департаменту в установленому чинним законодавством порядку.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ньому;

2) подає на затвердження голові Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

12) подає на затвердження голові проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників Департаменту, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Регламентом облдержадміністрації (Розпорядження N 630) та розпорядженнями голови.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступника, інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, інших установ та організацій.

Склад колегії затверджується головою за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. У разі припинення Департаменту (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали