МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 травня 2012 року N 274

Про внесення змін до Положення про Галицький національний природний парк

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про Галицький національний природний парк, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.10.2004 N 385, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
08.10.2004 N 385
(у редакції наказу Мінприроди
від 28.05.2012 N 274)


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГАЛИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галицький національний природний парк (далі - Галицький НПП) створено Указом Президента України "Про створення Галицького національного природного парку" від 09.08.2004 N 877/2004 на території Галицького району Івано-Франківської області на загальній площі 14684,8 га, у тому числі 12159,3 га, що надаються у постійне користування, та 2525,5 га, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів.

1.2. Галицький НПП є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Галицький НПП є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства України і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки і офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.

1.4. Галицький НПП знаходиться у підпорядкуванні Державного агентства лісових ресурсів (далі - Держлісагентство), управління Галицьким НПП здійснює Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства (далі - Івано-Франківське ОУЛМГ).

1.5. У своїй діяльності Галицький НПП керується Конституцією України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Галицького національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Галицького НПП визначаються у цьому Положенні.

1.6. Ділянки землі та водного простору, що надаються Галицькому НПП у постійне користування, з усіма природними ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і надаються Галицькому НПП у встановленому порядку.

1.7. Право Галицького НПП на постійне користування землею оформлюється державним актом на право постійного користування землею.

1.8. Межі Галицького НПП встановлюються в натурі з закріпленням необхідними державними інформаційно-охоронними знаками затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагенства на місцях та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. На території Галицького НПП у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.10. Юридична адреса Галицького НПП: 77162, Івано-Франківська область, Галицький район, с. Крилос, вул. Галицька, 1-в, тел./факс: (03431) 22-113.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Галицький НПП створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних лісових та лісостепових природних комплексів Передкарпаття, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.

2.2. Основними завданнями Галицького НПП є:

збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів на його території, підтримання та забезпечення екологічної рівноваги в Прикарпатському регіоні;

проведення наукових досліджень по вивченню природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;

створення умов для організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням встановленого режиму охорони його природних комплексів та об'єктів;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ

3.1. Управління Галицьким НПП здійснюється спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація). До складу адміністрації входять відповідні структурні підрозділи згідно із затвердженим штатним розписом.

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Держлісагентством за поданням Івано-Франківського ОУЛМГ та за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства.

3.3. Адміністрація Галицького НПП:

розробляє структуру, штатний розпис, кошториси доходів та видатків;

складає виробничо-фінансові плани у встановленому порядку;

створює науково-технічну раду (далі - НТР) для вирішення наукових та науково-технічних проблем, яка діє на підставі Положення про НТР, її склад та напрями діяльності погоджуються з Івано-Франківським ОУЛМГ та затверджуються Держлісагентством у встановленому порядку;

створює для оперативної роботи по сприянню в охороні і збереженні природних комплексів і координації господарської та іншої діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території Галицького НПП, координаційну раду із представників місцевих органів влади і управління та керівників цих підприємств, установ та організацій, яка діє згідно Положення про координаційну раду Галицького НПП, що затверджується у встановленому порядку.

3.4. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Галицький НПП завдань, в тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Галицьким НПП державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Галицького НПП тощо.

3.5. Директор Галицького НПП:

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 даного Положення;

представляє Галицький НПП в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

відповідає за результати діяльності перед Івано-Франківським ОУЛМГ та Держлісагентством;

у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;

визначає функціональні обов'язки працівників;

згідно з штатним розписом комплектує кадри наукових працівників, інженерно-технічних та інших штатних працівників - за договором, відповідно до Кодексу законів про працю України;

забезпечує дотримання трудовим колективом законності, трудової та виробничої дисципліни;

організовує виконання затверджених планів і завдань з усіх напрямків діяльності Галицького НПП;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Директор у встановленому порядку призначає та звільняє з посади головного лісничого за погодженням із Івано-Франківським ОУЛМГ і головного бухгалтера за погодженням із Івано-Франківським ОУЛМГ та Казначейством України.

3.6. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує головний лісничий.

3.7. Галицький НПП у встановленому порядку може:

створювати структурні підрозділи - відділи, науково-дослідні лабораторії, музеї, еколого-освітні центри, заклади відпочинку, лісництва тощо;

здійснювати будівництво лабораторних, житлових та адміністративно-господарських споруд, музеїв, еколого-освітніх центрів, доріг, ліній електропередач, влаштування телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж, облаштовувати місця для організованого відпочинку тощо;

надавати платні послуги згідно з законодавством та встановлювати плату за відвідування території;

виконувати або брати участь у виконанні науково-дослідних робіт та наукових експертиз на замовлення органів виконавчої влади, установ НАН України, наукових кураторів, інших установ і організацій на договірній основі, разом з якими можуть створювати спільні навчально-науково-виробничі комплекси;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншими способами у порядку, що встановлений законодавством;

отримувати, передавати та поширювати наукову та еколого-освітню інформацію;

здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Галицького НПП та цього Положення.

3.8. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини адміністрації Галицького НПП з працівниками регулюються чинним законодавством та законодавчими актами щодо працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери.

3.9. Трудовий колектив складають всі працівники Галицького НПП. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та погодження інтересів працівників і адміністрації парку між ними, відповідно до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

3.10. Оплата праці регулюється відповідними нормативними документами та законодавчими актами щодо працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери.

3.11. Об'єднання громадян, статутами яких передбачена діяльність у галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на участь в управлінні Галицького НПП шляхом:

внесення пропозицій щодо забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних комплексів та об'єктів Галицького НПП;

участі у встановленому порядку у проведенні екологічних обстежень об'єктів та будь-якої діяльності, що негативно впливає чи може негативно вплинути на стан територій та об'єктів Галицького НПП;

участі у контролі за дотриманням режиму Галицького НПП;

здійснення інших заходів відповідно до законодавства.

3.12. Місцеві органи влади, суб'єкти господарювання та громадськість сприяють адміністрації Галицького НПП в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед ним завдань.

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЦЬКОГО НПП

4.1. Територія Галицького НПП враховується в усіх видах землевпорядної, проектно-планувальної та проектної документації.

4.2. Функціональне зонування території Галицького НПП здійснюється відповідно до Проекту організації його території, що затверджується у встановленому порядку Мінприроди.

4.3. На території Галицького НПП відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони:

заповідна зона;

зона регульованої рекреації;

зона стаціонарної рекреації;

господарська зона.

Для кожної зони з урахуванням її наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

4.3.1. Заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Галицького НПП, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Галицького НПП та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного й гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень, які проводяться в установленому порядку;

використання природних ресурсів з порушенням вимог законодавства.

Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні, відповідно до Проекту організації території, у встановленому порядку допускається:

виконання відновлюваних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення тощо;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму цієї зони;

спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Галицьким НПП завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

4.3.2. Зона регульованої рекреації - призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення, огляду особливо мальовничих і пам'ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристичних маршрутів і екологічних стежок.

На території цієї зони забороняються:

рубки лісу головного користування;

будівництво промислових та інших споруд, у тому числі тимчасових, не пов'язаних з діяльністю Галицького НПП;

будівництво магістральних шляхів, трубопроводів, ліній електромереж та інших комунікацій, а також будівництво та експлуатація господарських, житлових, розважальних та інших об'єктів, не пов'язаних з функціонуванням Галицького НПП;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, кар'єрів, забір та пошкодження ґрунту;

прохідні рубки без відповідної дозвільної документації, передбаченої законодавством України;

рух та стоянка автомобільного, гужового та іншого транспорту поза межами доріг загального користування без погодження з адміністрацією Галицького НПП;

застосування аудіотехніки (магнітофонів, радіо тощо), піротехнічних засобів та інших видів штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

діяльність, яка призводить до зміни історично сформованого природного ландшафту;

пошкодження геологічних та гідрологічних об'єктів;

засмічення та забруднення території, влаштування сміттєзвалища;

самовільне використання земель, водойм та інших природних ресурсів;

знищення або пошкодження лісових культур, молодняку природного походження, самосіву на площах, призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників;

знищення або пошкодження трав'яного покриву;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України та тих, що підлягають охороні на території України, видів рослин, їх квітів і плодів;

знищення та відлов усіх видів диких тварин, тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підлягають охороні на території України, розорення їх жител, гнізд, нір, місць перебування та розмноження;

знищення або пошкодження шляхів, рекреаційних об'єктів та інших споруд;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування, рішення НТР та дозволу Мінприроди;

мисливство, промислове тваринництво, промислове рибальство, промислова заготівля лікарських рослин;

застосування піротехнічних засобів, інших видів штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

організація та проведення масових спортивних та туристичних заходів, екскурсій, навчальних практик тощо без погодження з адміністрацією Галицького НПП;

розміщення наметових таборів, човнових станцій, розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями;

використання засобів малої авіації без погодження з адміністрацією Галицького НПП;

застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології без наявності відповідного дозволу на їх використання та без погодження з адміністрацією Галицького НПП;

археологічно-пошукові роботи без погодження з адміністрацією Галицького НПП;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків;

збір наукового, учбового матеріалу та проведення досліджень без погодження з адміністрацією Галицького НПП;

інші види діяльності, що порушують природні комплекси Галицького НПП або знижують природну екологічну чи рекреаційну цінність його території та негативно впливають або можуть негативно вплинути на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів Галицького НПП, перешкоджають їх використанню за цільовим призначенням або суперечать меті та завданням Галицького НПП.

Документом, що підтверджує відсутність негативного впливу діяльності на стан навколишнього природного середовища, є висновок екологічної експертизи, яка проводиться у встановленому законодавством порядку за зверненням юридичної або фізичної особи, яка здійснює або має намір здійснювати таку діяльність.

У зоні регульованої рекреації дозволяється у встановленому порядку:

проведення лісовідновних робіт, санітарних рубок, рубок, пов'язаних з реконструкцією малоцінних деревостанів та влаштуванням протипожежних розривів і заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним рекреаційним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації території;

регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих рослин, любительське рибальство, розміщення пасік із додержанням природоохоронного та лісового законодавства на територіях, визначених для цієї мети адміністрацією Галицького НПП;

обладнання туристичних та еколого-пізнавальних стежок, ділянок платної рекреації, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристичні подорожі та екскурсії, відпочинок населення, проведення фестивалів у відведених для цього місцях, збір наукового та учбового матеріалу, проведення навчальних практик тощо;

будівництво у встановленому порядку споруд Галицького НПП, у тому числі капітальних, передбачених Проектом організації території Галицького НПП і пов'язаних з рекреаційною діяльністю та обслуговуванням відвідувачів Галицького НПП, а також з його науковою та охоронною діяльністю;

використання у встановленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб працівників Галицького НПП та громадян, які постійно проживають на його території, у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до діючих нормативів та встановленого порядку.

4.3.3. Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів парку.

У цій зоні можуть створюватися рекреаційні, туристичні комплекси.

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації.

4.3.4. Господарська зона - у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Галицький НПП завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення Галицького НПП, а також землі інших землевласників і землекористувачів, включені до складу Галицького НПП, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників та за погодженням НТР Галицького НПП.

4.4. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Галицького НПП, в тому числі мисливство.

4.5. У разі термінової необхідності за клопотанням НТР Галицького НПП, з дозволу Мінприроди, на території Галицького НПП можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха (в тому числі регулювання чисельності окремих видів диких тварин, санітарні рубки, пов'язані з ліквідацією осередків шкідників та хвороб, усунення наслідків вітровалів, сніголамів, буреломів тощо) та в інших цілях, що не передбачені Проектом організації території.

4.6. Використання природних ресурсів на території Галицького НПП здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Галицького НПП під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Галицького НПП здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

5. ОХОРОНА ГАЛИЦЬКОГО НПП

5.1. Охорона території Галицького НПП покладається на його службу охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Галицького НПП (далі - служба держохорони) очолює директор Галицького НПП, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та природних об'єктів на території парку;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території парку.

5.5. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Галицького НПП тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд несуть особи, винні у:

нецільовому використанні територій та об'єктів природно-заповідного фонду, порушенні вимог проектів створення та організації територій природно-заповідного фонду;

здійсненні в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон забороненої господарської діяльності;

організації на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, в їх охоронних зонах господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

невжитті заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду;

порушенні строків і порядку розгляду клопотань про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

порушенні вимог щодо використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих дозволів на використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду та зарезервованих для включення до його складу;

самочинній зміні меж, відведенні територій та об'єктів природно-заповідного фонду для інших потреб.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

5.6. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Галицького НПП, визначаються за таксами, що затверджуються у встановленому порядку.

5.7. Державний контроль за додержанням режиму Галицького НПП здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.8. Громадський контроль за додержанням режиму території Галицького НПП здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

6.1. Науково-дослідна робота на території Галицького НПП проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів Галицького НПП, відповідно до законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.98 N 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.98 за N 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 N 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 548/4769, та інших вимог законодавства.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Галицького НПП визначаються з урахуванням наукових програм і планів науково-дослідних робіт, які затверджуються в установленому порядку.

6.3. Для ведення наукових досліджень у Галицькому НПП діє науковий відділ, який проводить наукові дослідження відповідно до законодавства.

6.4. Галицький НПП, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові та науково-дослідні роботи за напрямами:

проведення інвентаризації об'єктів флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;

вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;

проведення комплексних наукових досліджень з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Галицького НПП.

6.5. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Галицького НПП є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

6.6. Науково-дослідна діяльність включає:

проведення наукових досліджень;

участь у екологічних, регіональних, галузевих, державних, міжнародних програмах;

участь у наукових конференціях, симпозіумах, конгресах тощо, а також їх організація та проведення;

формування наукових колекцій з рослинного, тваринного і мікологічного матеріалу, обмін експонатами, створення наукових фондів природознавчого музею тощо;

видання наукових публікацій, монографій, посібників, визначників, збірників, підручників тощо;

розробку заходів і рекомендацій щодо відновлення та підтримання стабільності природних екосистем, репатріації, штучного відтворення тощо.

6.7. Наукові дослідження на території Галицького НПП можуть здійснюватися іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Галицького НПП відповідно до законодавства.

6.8. Надання адміністрацією Галицького НПП дозволів стороннім науковим організаціям та окремим спеціалістам на проведення наукових досліджень на території Галицького НПП здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища, в межах лімітів, установлених Мінприроди.

6.9. Координацію проведення наукових досліджень на території Галицького НПП здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, НАН України разом з Мінприроди.

6.10. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Галицького НПП.

7. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Галицький НПП забезпечує організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини відповідно до Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21.09.98 N 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.98 за N 630/3070, та інших вимог законодавства.

7.2. Основні завдання еколого-освітньої роботи Галицького НПП визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Галицьким НПП. Для їх реалізації створюється підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої діяльності, інформування та налагодження зв'язків з громадськістю.

7.3. Галицький НПП є центром організації екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної спадщини.

Галицький НПП сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.

7.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

популяризації екологічних знань;

впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;

прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;

організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів, екскурсій тощо;

формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;

організації діяльності музеїв, еколого-освітніх центрів, бібліотек, виставок, екологічних стежок тощо;

співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого- освітніми організаціями;

формування на базі парку регіональних, національних та міжнародних центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи;

здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.

7.5. Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється Галицьким НПП через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції і дидактичного матеріалу тощо.

8. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Рекреаційна діяльність на території Галицького НПП здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 N 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за N 679/16695.

8.2. Основними напрямами провадження рекреаційної діяльності на території Галицького НПП є:

створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об'єктів;

забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство відповідно до режиму території Галицького НПП тощо;

обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі зумовленого провадженням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об'єкти Галицького НПП;

організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території Галицького НПП;

сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

8.3. Рекреаційна діяльність здійснюється Галицьким НПП із забезпеченням таких умов:

створення і функціонування рекреаційної інфраструктури;

організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;

створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних закладів, які розташовані в межах території Галицького НПП;

участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності.

8.4. Галицький НПП:

забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Галицького НПП;

виконує роботи з оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо);

надає платні послуги, проводить дослідження, пов'язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності відповідно до законодавства.

9. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Фінансування заходів для утримання Галицького НПП здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, організацій, громадян та інших джерел фінансування (у тому числі в іноземній валюті), не заборонених законодавством.

9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами Галицького НПП і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Галицького НПП і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням та відповідно до затвердженого кошторису.

9.3. Галицький НПП звільняється від земельного податку відповідно до законодавства та йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

9.4. Матеріально-технічне забезпечення Галицького НПП здійснюється його адміністрацією в установленому порядку.

9.5. Галицький НПП може надавати платні послуги відповідно до законодавства.

9.6. Адміністрація Галицького НПП може встановлювати плату за відвідування території у встановленому законодавством порядку. Галицький НПП самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

10. МАЙНО

10.1. Майно Галицького НПП складають основні фонди, оборотні засоби та кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Галицького НПП.

10.2. Майно Галицького НПП є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Галицький НПП володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і даному Положенню.

10.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

10.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Галицьким НПП тільки в порядку, передбаченому законодавством.

10.5. Джерелами формування майна Галицького НПП є бюджетні асигнування, спеціальні кошти, фінансова допомога та благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавчими актами України.

10.6. Збитки, заподіяні Галицькому НПП внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються у встановленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

11. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

11.1. Галицький НПП звітує про свою діяльність перед Держлісагентством, Івано-Франківським ОУЛМГ та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

11.2. Галицький НПП веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну статистичну, податкову та іншу звітність і подає її в установленому законодавством порядку.

11.3. Директор і головний бухгалтер Галицького НПП несуть відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

11.4. Галицький НПП несе відповідальність, згідно з законодавством, за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вірогідність результатів досліджень, висновків і рекомендацій.

12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Галицький НПП бере участь у співробітництві по виконанню та дотриманню норм міжнародних правових документів у галузі природно-заповідного фонду, може брати участь у розробці міжнародних наукових і науково-технічних програм та забезпеченні обміну науковою інформацією, у програмах по підготовці та стажуванню відповідних науковців та фахівців.

12.2. Галицький НПП може входити до складу міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

13. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

13.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Галицького НПП проводиться відповідно до законодавства.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПАРКУ

14.1. Припинення діяльності адміністрації Галицького НПП може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

14.2. Ліквідація адміністрації Галицького НПП здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

14.3. У разі ліквідації адміністрації парку його майно повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховане до доходу бюджету.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали