ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.12.2017 р. N 1620

Про внесення змін до Положення про Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про культуру", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з метою приведення установчих документів Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Унести зміни до Положення про Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 лютого 2002 року N 253 "Про затвердження Положення про Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень", виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Директору Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень забезпечити державну реєстрацію змін до Положення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
09 лютого 2002 року N 253
(у редакції розпорядження виконавчої органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18 грудня 2017 року N 1620)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(нова редакція)

ідентифікаційний код 26188708

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень (далі - Центр) є неприбутковим закладом культури, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкованим Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Власником Центру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Центр створено згідно з рішенням Київської міської ради від 03 квітня 2001 року N 277/1254 "Про створення Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень".

1.2. Центр є культурно-освітнім закладом, що забезпечує відродження, збереження й розвиток національних культурних традицій, задоволення потреб громадян у самодіяльній творчості, організації їх змістовного відпочинку й дозвілля.

1.3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у національній валюті в органах Державної казначейської служби України та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки.

1.4. Центр керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про культуру", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

1.5. Найменування юридичної особи:

повне: Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень;

скорочене: КМЦНТКД.

1.6. Місцезнаходження юридичної особи: бульвар Тараса Шевченка, 3, м. Київ, 01004.

1.7. Фактична адреса юридичної особи: вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1-б, м. Київ, 02002.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Основною метою діяльності Центру є відродження, збереження й розвиток національних культурних традицій України в місті Києві, задоволення культурних запитів усіх верств населення з урахуванням їх певних професійних, національних, вікових та інших соціально-демографічних особливостей, розвиток духовності, популяризація творів літератури і мистецтва, розвиток народної творчості, а також організація відпочинку і дозвілля громадян.

2.2. Відповідно до поставленої мети Центр діє у таких напрямах:

сприяння виявленню та показу мистецьких надбань народу в усіх видах народної творчості, проведення культурологічних досліджень у цій сфері;

розвиток усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної народної культури;

створення культурно-просвітницьких проектів, спрямованих на розвиток і пропагування народної творчості у столиці України - місті Києві;

підвищення художнього рівня аматорського мистецтва, збагачення репертуару високохудожніми творами національної драматургії, музики, хореографії, кращими зразками вітчизняної і зарубіжної класики;

пропагування надбань культур національних меншин, які проживають у місті Києві;

пропагування досягнень аматорського мистецтва - широкий показ кращих концертних програм, вистав, виставок;

підвищення майстерності аматорського мистецтва;

пропагування кращих здобутків культур народів світу;

популяризація та пропагування народної творчості серед населення;

розроблення проектів рекомендацій та програм, пов'язаних з розвитком народної творчості у місті Києві;

розвиток творчої співдружності колективів аматорського та професійного мистецтва, залучення професійних митців до надання допомоги аматорам-виконавцям;

організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних міських та районних оглядів-конкурсів, фестивалів, творчих конкурсів, концертних програм за участю аматорських та професійних художніх колективів, виставок та ярмарків майстрів народного мистецтва тощо;

культурно-просвітницька робота, зокрема участь у підготовці і проведенні науково-практичних конференцій, лекторіїв, симпозіумів, нарад, семінарів з проблем виявлення, збереження та популяризації надбань національної культури, з питань розвитку народної творчості у місті Києві;

організація і проведення культурологічних досліджень у сфері народної творчості;

розроблення проектів рекомендацій та методик щодо підтримки, збереження і розвитку традиційної народної культури та культур національних меншин;

вивчення стану та процесів, які відбуваються в масовій народній культурі і народній творчості;

широке залучення колективів народної творчості до культурного обслуговування населення;

створення інформаційного банку даних з питань народної творчості та інших аспектів аматорського мистецтва у місті Києві;

організація видання різних видів поліграфічної продукції з питань народної творчості;

співпраця з творчими спілками в питаннях підтримки і розвитку народної творчості та аматорського мистецтва в місті Києві;

участь у міжнародних конкурсах та фестивалях;

обмін досвідом з іншими регіонами України та іншими країнами;

надання платних послуг згідно із законодавством України;

удосконалення системи методичного керівництва творчою діяльністю культурологічних установ і колективів самодіяльної творчості, підвищення ефективності і якості надання їм методичної допомоги;

організація гастрольно-концертної діяльності колективів самодіяльної художньої творчості і аматорів народного мистецтва;

надання платних послуг населенню, виконання на договірній основі замовлень підприємств, установ, громадських об'єднань і громадян з організації свят, презентацій, урочистостей, культурно-мистецьких заходів та надання інших послуг.

3. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

3.1. Керівництво Центром здійснює директор, якого призначає на посаду директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом укладання контракту за результатами конкурсу в установленому порядку.

3.2. Директором може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше ніж три роки, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

3.3. Директор Центру:

здійснює керівництво діяльністю Центру;

призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників та інших працівників Центру відповідно до законодавства України та затверджує їх посадові інструкції;

вживає до працівників заходів заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

затверджує плани роботи Центру;

вчиняє правочини, укладає договори, угоди від імені Центру, підписує документи, пов'язані з діяльністю Центру, видає довіреності (доручення);

складає в установленому порядку фінансову звітність та разом з головним бухгалтером Центру несе персональну відповідальність за достовірність і своєчасність подання звітності у порядку, встановленому законодавством України;

забезпечує своєчасну сплату податків та інших платежів згідно із законодавством України;

подає на затвердження у порядку, встановленому законодавством України, кошторис витрат, штатний розпис Центру;

діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Центру в межах та порядку, визначених цим Положенням;

видає накази, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Положення.

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

4.1. Трудовий колектив Центру становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

4.2. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством України.

4.3. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається директорові, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу (профспілковій організації).

4.4. Повноваження трудового колективу Центру реалізуються загальними зборами.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ЦЕНТРУ

5.1. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Центром на праві оперативного управління.

5.2. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріально-фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.3. Джерелами фінансування Центру є:

кошти бюджету міста Києва;

кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг;

кошти, одержані за роботи (послуги), виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

доходи від реалізації продукції, надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, зокрема й іноземних;

кошти, одержані Центром як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, від благодійних внесків і грантів та розміщені на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору;

інші, не заборонені законодавством джерела.

Одержані кошти Центр використовує у порядку, встановленому власником або уповноваженим органом, відповідно до законодавства України.

5.4. Центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

5.5. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника, членів, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

6. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Центр веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і складає фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Фінансова звітність Центру подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

6.3. Планування господарської діяльності Центр здійснює шляхом складання у порядку та за формою, визначених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджує Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Директор Центру зобов'язаний спрямовувати діяльність Центру на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів, не припускаючись витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

6.4. Центр звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку та за формою, визначених Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.5. Відносини Центру з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Центр бере участь у міжнародному культурному співробітництві на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

7.2. Участь Центру в міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом:

проведення спільних наукових досліджень на основі розроблення і реалізації міжнародних наукових програм;

взаємного обміну інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації культурно-освітньої діяльності, народної та технічної творчості;

обміну творчими колективами;

проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, виставок та участі в них;

провадження іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству України та міжнародним договорам України.

7.3. Центр самостійно несе відповідальність за міжнародними зобов'язаннями відповідно до законодавства України.

8. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ

8.1. Центр припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням власника або суду в порядку, визначеному законодавством України.

8.2. Припинення Центру здійснює комісія з припинення, яку утворює власник або орган, що прийняв рішення про припинення.

8.3. У разі припинення Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.4. У разі припинення Центру всі активи передаються одному або кільком неприбутковим закладам культури або зараховуються до доходу бюджету.

8.5. Центр вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали