Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про колегію Луганської обласної державної адміністрації

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.03.2016 р. N 158

Про внесення змін до Положення про колегію Луганської обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII) (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (зі змінами):

внести зміни до Положення про колегію Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.08.2015 N 320 (Розпорядження N 320), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Г. Б. Тука

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
25 березня 2016 року N 158

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Луганської обласної державної адміністрації

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Луганській обласній державній адміністрації, яка набула статусу військово-цивільної адміністрації та забезпечує реалізацію повноважень обласної ради.

2. Колегія облдержадміністрації (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання облдержадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою облдержадміністрації.

Функції колегії

5. Колегія облдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності облдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та військово-цивільними адміністраціями під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території області;

формування та реалізації державної політики на території області;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку області, інші регіональні програми, визначає шляхи їх реалізації, приймає рішення щодо ухвалення зазначених програм для їх подальшого затвердження в установленому порядку;

4) обговорює проект обласного бюджету (зміни до нього, звіт про виконання) та приймає відповідне рішення щодо ухвалення для подальшого затвердження в установленому порядку;

5) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності облдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

7) аналізує стан роботи облдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

8) розглядає результати роботи облдержадміністрації, районних держадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (у межах компетенції);

9) заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, й за результатами подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з облдержадміністрацією;

10) розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб;

11) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

12) розглядає інші питання щодо реалізації повноважень та завдань, покладених на облдержадміністрацію, пов'язаних із набуттям нею статусу обласної військово-цивільної адміністрації.

Склад колегії

6. До складу колегії входять:

голова (голова колегії), перший заступник та заступники голови, керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;

у разі потреби - керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, військово-цивільних адміністрацій, голови райдержадміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії можуть бути включені представники громадських об'єднань, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначається головою.

У разі потреби можуть проводитися виїзні та спільні засідання колегій двох і більше органів виконавчої влади.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою плану засідань на півріччя (рік), який готує організаційний відділ апарату облдержадміністрації. У ньому зазначаються питання для розгляду, строк подання матеріалів, відповідальні особи, орієнтовна дата проведення.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного за рішенням голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний визначаються головою.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється загальним відділом апарату облдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові для погодження.

14. На розгляд засідання колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії та запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день.

16. Відповідальні особи не пізніше ніж за сім днів надають матеріали загальному відділу апарату облдержадміністрації, який разом з організаційним відділом апарату облдержадміністрації контролює своєчасність подання та правильність їх оформлення.

17. Заступники голови та керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови.

Голова відповідно до чинного законодавства приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

19. Засідання колегії є правомочним у разі, коли на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються загальним відділом апарату облдержадміністрації.

23. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії у випадках, передбачених законодавством, може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, протягом десяти днів (якщо головою не встановлено іншого строку) доопрацьовує проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови.

28. Рішення колегії провадяться в життя шляхом видання розпорядження або доручення голови.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні, секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та їх секретарями.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування засідань колегії забезпечує загальний відділ апарату облдержадміністрації, технічний запис (звукозапис) - відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації за рішенням голови.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату облдержадміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом облдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ контролю апарату облдержадміністрації.

35. На своїх засіданнях колегія розглядає стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Заступник керівника апарату

А. В. Кушелева
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали