Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Методологічну раду Державної аудиторської служби України

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2018 року N 93

Про внесення змін до Положення про Методологічну раду Державної аудиторської служби України

Відповідно до пункту 9 (Постанова N 43), абзаців третього, четвертого пункту 13 Положення про Державну аудиторську службу України (Постанова N 43), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 43, наказую:

1. Положення про Методологічну раду Державної аудиторської служби України, затверджене наказом Держаудитслужби від 12 серпня 2016 року N 62 (Положення N 62), викласти у редакції, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

Склад Методологічної ради Держаудитслужби;

Склад робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду спірних питань;

Склад робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду стратегічних напрямів та пріоритетних завдань.

 

Голова

Л. Гаврилова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держаудитслужби
12 серпня 2016 року N 62
(у редакції наказу Держаудитслужби
від 26 квітня 2018 року N 93)

ПОЛОЖЕННЯ
про Методологічну раду Держаудитслужби

I. Загальні положення

1. Методологічна рада Держаудитслужби (далі - Методологічна рада) є консультативно-дорадчим органом Державної аудиторської служби України з питань нормативно-методологічного забезпечення державного фінансового контролю та його вдосконалення, що діє на громадських засадах.

2. Завданнями Методологічної ради є:

1) розробка пропозицій щодо концептуального визначення основних принципів із формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю та вдосконалення його нормативно-методологічного забезпечення;

2) за дорученням керівника Держаудитслужби розгляд і обговорення проектів нормативно-правових актів, методичних документів та інших актів організаційно-розпорядчого характеру з питань державного фінансового контролю, що підготовлені самостійними структурними підрозділами Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними органами.

3. До складу Методологічної ради входять дві робочі групи: робоча група Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду стратегічних напрямів та пріоритетних завдань та робоча група Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду спірних питань.

4. Методологічну раду очолює голова - Голова Держаудитслужби.

5. Члени Методологічної ради:

1) беруть участь у підготовці і обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Методологічної ради;

2) забезпечують впровадження в практику своєї роботи рекомендацій, які прийняті Методологічною радою;

3) беруть участь у засіданнях Методологічної ради. Пропуск двох засідань підряд без поважних причин та невиконання рішень Методологічної ради розглядається як підстава для клопотання про виключення їх зі складу Методологічної ради;

4) мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданні Методологічної ради будь-яких питань, що належать до її компетенції.

6. Функції секретаря Методологічної ради виконує одна з посадових осіб відділу нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Департаменту стратегічного планування, звітності та методології.

7. Секретар Методологічної ради доводить до відома її членів необхідні для розгляду на засіданні матеріали, веде протоколи засідань, підписує і після його підписання головою Методологічної ради забезпечує доведення електронних версій таких протоколів до членів Методологічної ради та інших заінтересованих осіб (за потреби).

II. Порядок проведення засідань Методологічної ради

1. Засідання Методологічної ради можуть проводитися за ініціативою керівництва Держаудитслужби, членів Методологічної ради, керівників самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби, а також начальників міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби.

2. Голова Методологічної ради веде засідання Методологічної ради, підписує документи від її імені.

3. У разі відсутності голови Методологічної ради на засіданні головує заступник голови Методологічної ради або співголова Методологічної ради.

4. У разі відсутності голови Методологічної ради та заступника голови Методологічної ради члени Методологічної ради простою більшістю голосів присутніх на засіданні Методологічної ради обирають зі свого складу співголову Методологічної ради.

5. Засідання Методологічної ради є правочинним, коли у ньому бере участь більш як половина її членів.

6. На засідання Методологічної ради можуть запрошуватися на громадських засадах із правом участі в обговоренні питань особи, які не є членами Методологічної ради та не беруть участі у голосуванні при прийнятті рішення.

7. Проведенню засідання Методологічної ради передує вивчення її матеріалів членами Методологічної ради.

8. Ініціатор засідання Методологічної ради подає секретарю Методологічної ради матеріали в електронному та паперовому вигляді, розгляд яких ініціює на засіданні.

9. Секретар Методологічної ради протягом одного дня готує доручення від імені голови Методологічної ради про організацію засідання Методологічної ради та після підписання такого доручення доводить його разом із копіями матеріалів у електронному вигляді до відома членів Методологічної ради та інших заінтересованих осіб (за потреби).

10. Дата проведення засідання Методологічної ради встановлюється з урахуванням строку, необхідного для ознайомлення та розгляду членами Методологічної ради матеріалів засідання, але не менше двох робочих днів.

11. На початку засідання Методологічної ради ініціатор питання, яке запропоновано до розгляду, у своїй доповіді надає обґрунтовану інформацію щодо причини та умови такого розгляду.

12. За підсумками обговорення на засіданні порушеного питання та розгляду відповідних проектів нормативно-правових актів, методичних актів та інших актів організаційно-розпорядчого характеру Методологічна рада приймає одне із таких рішень:

схвалює ініційовану пропозицію та підготовлений проект документа;

схвалює ініційовану пропозицію з подальшим її доопрацюванням та розглядом на засіданні Методологічної ради;

відхиляє ініційовану пропозицію та підготовлений проект документа.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Методологічної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Методологічної ради.

13. Короткий зміст розглянутих на засіданнях Методологічної ради питань та прийнятих рекомендацій (рішень) може публікуватися на шпальтах ЗМІ.

14. Організаційно-технічне обслуговування роботи Методологічної ради здійснює Управління IT забезпечення (друкування, розмноження у разі потреби).

15. Контроль за виконанням рішень у визначені строки здійснює Управління документообігу та контролю виконавської дисципліни.

III. Основні засади здійснення роботи робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду стратегічних напрямів та пріоритетних завдань

1. На розгляд робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду стратегічних напрямів та пріоритетних завдань (далі - робоча група із стратегічних напрямів) виносяться питання розгляду проектів стратегічних документів щодо розвитку державного фінансового контролю, зокрема пріоритетних завдань і напрямів діяльності Держаудитслужби, проекти планів пріоритетних дій Уряду тощо.

2. Засідання робочої групи із стратегічних напрямів відбуваються за дорученням Голови Держаудитслужби у визначену ним дату.

3. Рішення, прийняте на засіданні робочої групи із стратегічних напрямів, має рекомендаційний характер.

4. Персональний склад робочої групи із стратегічних напрямів затверджується наказом Держаудитслужби.

5. Засідання робочої групи із стратегічних напрямів є правочинним, коли у ньому бере участь більш як половина його членів.

6. Голова робочої групи із стратегічних напрямів після прийняття рішення про проведення засідання робочої групи стратегічних напрямів забезпечує:

підготовку секретарем робочої групи із стратегічних напрямів порядку денного засідання робочої групи із стратегічних напрямів, який затверджує голова робочої групи із стратегічних напрямів;

визначення переліку осіб, які можуть бути запрошені на засідання робочої групи із стратегічних напрямів;

повідомлення членів робочої групи, визначених у пункті 4 розділу III цього Положення, про участь у засіданні робочої групи із стратегічних напрямів;

доведення секретарем до членів робочої групи із стратегічних напрямів, а також запрошеним представникам структурних підрозділів Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів порядку денного засідання робочої групи із стратегічних напрямів разом із копіями матеріалів у електронному вигляді не пізніше як за один робочий день до дня проведення засідання.

7. На початку засідання робочої групи із стратегічних напрямів ініціатор його проведення надає інформацію щодо суті винесеного на розгляд питання.

8. Рішення робочої групи із стратегічних напрямів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи із стратегічних напрямів.

9. Рішення робочої групи із стратегічних напрямів оформляється протоколом.

10. Функції секретаря робочої групи із стратегічних напрямів виконує посадова особа відділу нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Держаудитслужби.

11. Секретар робочої групи із стратегічних напрямів веде протокол засідання, підписує і після його підписання головою робочої групи із стратегічних напрямів забезпечує доведення електронних версій таких протоколів до членів робочої групи із стратегічних напрямів та інших заінтересованих осіб (за потреби).

IV. Основні засади здійснення роботи робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду спірних питань

1. На розгляд робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду спірних питань (далі - робоча група спірних питань) виносяться питання кваліфікації виявлених за результатами заходів державного фінансового контролю порушень законодавства (у тому числі тих, що призвели до збитків) та неефективного використання державного і комунального майна та коштів у разі неоднозначного їх трактування посадовими особами Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, уповноваженими в установленому порядку на розгляд та погодження проекту акта (звіту).

2. Засідання робочої групи спірних питань відбуваються за дорученням Голови Держаудитслужби у визначену ним дату.

3. Рішення, прийняте на засіданні робочої групи спірних питань, має рекомендаційний характер.

4. Персональний склад робочої групи спірних питань затверджується наказом Держаудитслужби.

5. У разі відсутності голови робочої групи спірних питань із поважних причин його функції виконує Голова Держаудитслужби.

6. Засідання робочої групи спірних питань є правочинним, коли у ньому бере участь більш як половина його членів.

7. На засідання робочої групи спірних питань можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів Держаудитслужби, керівники підрозділів, що входять до складу цих структурних підрозділів (за потреби), за умови ініціювання розгляду порушених питань міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби - керівники структурних підрозділів міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби (разом із представником із числа керівництва відповідного міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби, що координує та контролює діяльність цього структурного підрозділу відповідно до розподілу обов'язків), які не є членами робочої групи спірних питань.

8. Голова робочої групи спірних питань після прийняття рішення про проведення засідання робочої групи спірних питань забезпечує:

підготовку секретарем робочої групи спірних питань порядку денного засідання робочої групи спірних питань, який затверджує головою робочої групи спірних питань;

визначення переліку осіб, які будуть запрошені на засідання робочої групи спірних питань;

повідомлення членів робочої групи спірних питань про участь у засіданні робочої групи спірних питань;

надання секретарем членам робочої групи спірних питань, а також запрошеним керівникам структурних підрозділів Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів електронних версій порядку денного засідання робочої групи спірних питань разом із копіями матеріалів у електронному вигляді не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення засідання.

9. На початку засідання робочої групи спірних питань ініціатор його проведення надає інформацію щодо суті винесеного на розгляд питання.

Рішення робочої групи спірних питань приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи спірних питань.

Рішення робочої групи спірних питань оформляється протоколом.

10. Функції секретаря робочої групи спірних питань виконує посадова особа відділу нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Держаудитслужби.

11. Секретар робочої групи спірних питань веде протокол засідання, підписує і після його підписання головою робочої групи спірних питань забезпечує доведення електронних версій таких протоколів до членів робочої групи спірних питань та інших заінтересованих осіб (за потреби).

 

Директор Департаменту стратегічного
планування, звітності та методології

І. Волянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держаудитслужби
26 квітня 2018 року N 93

СКЛАД
Методологічної ради Держаудитслужби

ГАВРИЛОВА
Лідія Володимирівна

- Голова Державної аудиторської служби України, голова Методологічної ради;

КОСІНОВ
Станіслав Анатолійович

- в. о. першого заступника Голови Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

СОЛЯНІК
Юлія Валеріївна

- заступник Голови Державної аудиторської служби України, заступник голови Методологічної ради;

ВАШЕКА
Галина Володимирівна

- заступник Голови Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ШКУРОПАТ
Олександр Григорович

- перший заступник Голови Державної фінансової інспекції України (за згодою), член Методологічної ради;

ВОЛЯНСЬКИЙ
Ігор Романович

- директор Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ПРОНЮК
Зоряна Володимирівна

- директор Юридичного департаменту Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ЖАРУК
Олександр Леонідович

- директор Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ДІХТЯРЬОВ
Володимир Миколайович

- директор Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ЛАБА
Володимир Степанович

- директор Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ЧЕРНИШЕВА
Ірина Леонідівна

- директор Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ПОЛІЩУК
Ольга Миколаївна

- директор Департаменту контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

МАРЧУК
Тетяна Петрівна

- директор Департаменту контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

МИХАЛЬСЬКА
Аліна Володимирівна

- директор Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

БОРОВКОВА
Тетяна Володимирівна

- начальник Управління розвитку державного фінансового аудиту та євроінтеграції Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

КУЧМА
Ольга Миколаївна

- заступник директора Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ЛАВРИНЕЦЬ
Любомира Петрівна

- в. о. заступника директора Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради;

ТРАЙТЛІ
Вікторія Юріївна

- заступник начальника управління - начальник відділу Управління євроінтеграції та методології Державної аудиторської служби України;

ЗАРАЙСЬКА
Юлія Володимирівна

- заступник начальника Відділу контролю за виконанням повноважень посадовими особами Держаудитслужби Державної аудиторської служби України, член Методологічної ради.

 

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методології

І. Волянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держаудитслужби
26 квітня 2018 року N 93

СКЛАД
робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду спірних питань

ГАВРИЛОВА
Лідія Володимирівна

- Голова Державної аудиторської служби України;

КОСІНОВ
Станіслав Анатолійович

- в. о. першого заступника Голови Державної аудиторської служби України;

СОЛЯНІК
Юлія Валеріївна

- заступник Голови Державної аудиторської служби України, голова робочої групи;

ВАШЕКА
Галина Володимирівна

- заступник Голови Державної аудиторської служби України;

ШКУРОПАТ
Олександр Григорович

- перший заступник Голови Державної фінансової інспекції України (за згодою);

ВОЛЯНСЬКИЙ
Ігор Романович

- директор Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Державної аудиторської служби України;

ПРОНЮК
Зоряна Володимирівна

- директор Юридичного департаменту Державної аудиторської служби України;

ЖАРУК
Олександр Леонідович

- директор Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку Державної аудиторської служби України;

ДІХТЯРЬОВ
Володимир Миколайович

- директор Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Державної аудиторської служби України;

ЛАБА
Володимир Степанович

- директор Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України;

ЧЕРНИШЕВА
Ірина Леонідівна

- директор Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Державної аудиторської служби України;

ПОЛІЩУК
Ольга Миколаївна

- директор Департаменту контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Державної аудиторської служби України;

МАРЧУК
Тетяна Петрівна

- директор Департаменту контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Державної аудиторської служби України;

МИХАЛЬСЬКА
Аліна Володимирівна

- директор Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України;

БОРОВКОВА
Тетяна Володимирівна

- начальник Управління розвитку державного фінансового аудиту та євроінтеграції Державної аудиторської служби України;

ЛАВРИНЕЦЬ
Любомира Петрівна

- в. о. заступника директора Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України;

ТРАЙТЛІ
Вікторія Юріївна

- заступник начальника управління - начальник відділу Управління євроінтеграції та методології Державної аудиторської служби України;

ЗАРАЙСЬКА
Юлія Володимирівна

- заступник начальника Відділу контролю за виконанням повноважень посадовими особами Держаудитслужби Державної аудиторської служби України.

 

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методології

І. Волянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держаудитслужби
26 квітня 2018 року N 93

СКЛАД
робочої групи Методологічної ради Держаудитслужби з розгляду стратегічних напрямів та пріоритетних завдань

ГАВРИЛОВА
Лідія Володимирівна

- Голова Державної аудиторської служби України, голова робочої групи;

СОЛЯНІК
Юлія Валеріївна

- заступник Голови Державної аудиторської служби України, заступник голови робочої групи;

ВАШЕКА
Галина Володимирівна

- заступник Голови Державної аудиторської служби України;

ШКУРОПАТ
Олександр Григорович

- перший заступник Голови Державної фінансової інспекції України (за згодою);

ВОЛЯНСЬКИЙ
Ігор Романович

- директор Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Державної аудиторської служби України;

ПРОНЮК
Зоряна Володимирівна

- директор Юридичного департаменту Державної аудиторської служби України;

БОРОВКОВА
Тетяна Володимирівна

- начальник Управління розвитку державного фінансового аудиту та євроінтеграції Державної аудиторської служби України;

ЛАВРИНЕЦЬ
Любомира Петрівна

- в. о. заступника директора Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України;

КУЧМА
Ольга Миколаївна

- заступник директора Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України;

ТРАЙТЛІ
Вікторія Юріївна

- заступник начальника управління - начальник відділу Управління євроінтеграції та методології Державної аудиторської служби України.

 

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методології

І. Волянський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали