Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про національний природний парк "Сколівські Бескиди" Про внесення змін до Положення про національний природний парк "Сколівські Бескиди"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 серпня 2019 року N 316

Про внесення змін до Положення про національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Унести зміни до Положення про національний природний парк "Сколівські Бескиди", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 22 січня 2014 року N 12, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

М. Кузьо

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
22 січня 2014 року N 12
(у редакції наказу Мінприроди
від 29 серпня 2019 року N 316)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (далі - Парк) створено згідно з Указом Президента України від 11.02.99 N 157/99 на території Дрогобицького, Сколівського і Турківського районів Львівської області на загальній площі 35684 га, у тому числі 24702 га, що надаються у постійне користування Парку, та 10982 га, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів.

Після проведення землевпорядних робіт Парком отримано Державні акти на право постійного користування землею загальною площею 24369,2162 га, у тому числі в Сколівському районі 21338,3212 га, Дрогобицькому - 1910,3591 га, Туринському - 1120,5359 га.

1.2. Парк є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальному органі Казначейства України і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.

1.4. Парк віднесено до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (далі - Держлісагентство), управління Парком здійснює Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства (далі - Львівське ОУЛМГ).

1.5. Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Проектом організації території національного природного парку "Сколівські Бескиди", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій Парку визначаються у цьому Положенні.

1.6. Право Парку на постійне користування земельною ділянкою оформлюється витягом з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.

1.7. Межі земельних ділянок, що перебувають у користуванні Парку, встановлюються в натурі (на місцевості) та закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок, що перебувають у користуванні Парку, та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку та обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. На території Парку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.9. Місцезнаходження Парку: 82600, Львівська область, м. Сколе, вул. Князя Святослава, 1-г, його юридична адреса: 82600, Львівська область, м. Сколе, вул. Князя Святослава, 3.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк створено з метою збереження, відтворення і раціонального використання ландшафтів західної частини Українських Карпат з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення у регіоні.

2.2. Основними завданнями Парку є:

збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів, що знаходяться на його території;

створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів;

проведення науково-дослідних робіт з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами;

збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин і тварин;

вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ

3.1. Управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Головою Держлісагентства за поданням Львівського ОУЛМГ та за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства.

До складу адміністрації входять відповідні структурні підрозділи згідно з затвердженим штатним розписом.

3.3. Адміністрація:

розробляє структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків та погоджує їх з Львівським ОУЛМГ;

складає виробничо-фінансові плани у встановленому порядку та погоджує їх з Львівським ОУЛМГ;

створює науково-технічну раду (далі - НТР) для вирішення наукових та науково-технічних проблем.

3.4. Повноваження директора Парку:

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 цього Положення;

представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

видає у межах своєї компетенції накази;

комплектує згідно із штатним розписом кадри наукових працівників на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - за згодою сторін;

визначає функціональні обов'язки працівників Парку;

забезпечує дотримання трудовим колективом законності, трудової та виробничої дисципліни;

організовує виконання затверджених планів і завдань з усіх напрямів діяльності Парку;

відповідає за результати діяльності перед Львівським ОУЛМГ та Держлісагентством;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Директор призначає та звільняє з посади в установленому порядку заступника директора і головного лісничого за погодженням із Львівським ОУЛМГ. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із Львівським ОУЛМГ.

3.5. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов'язки виконує один із заступників директора.

3.6. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт адміністрація має право в установленому порядку:

створювати основні підрозділи (відділи, науково-дослідні лабораторії, природознавчі музеї, еколого-освітні центри, заклади відпочинку, лісництва тощо);

надавати в установленому порядку платні послуги згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду" та чинним законодавством;

здійснювати будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, пов'язаних з діяльністю Парку;

надавати в установленому порядку платні послуги згідно з законодавством;

виконувати або брати участь у виконанні науково-дослідних робіт та наукових експертиз на замовлення органів виконавчої влади, установ НАН України, інших установ і організацій на договірній основі, разом з якими можуть створювати спільні навчально-науково-виробничі комплекси;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншими способами у порядку, встановленому законодавством;

отримувати, передавати та поширювати наукову та еколого-освітню інформацію;

здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту організації території та цього Положення.

3.7. Для розв'язання наукових або науково-технічних проблем у Парку створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад та напрями діяльності затверджуються Держлісагенством за погодженням з Мінприроди.

3.8. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини адміністрації з працівниками регулюються чинним законодавством.

3.9. Трудовий колектив Парку складають усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з Парком та своєю працею беруть участь в його діяльності.

З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації між ними відповідно до законодавства укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін. Повноваження трудового колективу реалізуються відповідно до законодавства.

Оплата праці регулюється відповідними нормативними документами та законодавчими актами щодо працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери.

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

4.1. Територія Парку враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.

4.2. Функціональне зонування території Парку здійснюється відповідно до Проекту організації території, що затверджується у встановленому порядку Мінприроди.

4.3. На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі функціональні зони:

заповідна;

регульованої рекреації;

стаціонарної рекреації;

господарська.

Для кожної зони з урахуванням її природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

4.3.1. Заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Парку та інші види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження фунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, насіння, квітів, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводить до порушення природних комплексів;

мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, туризм, інтродукція нових рослин і тварин, лісокультурні роботи, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обгрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні, відповідно до Проекту організації території у встановленому порядку допускається:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Парку внаслідок антропогенного впливу відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення;

здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, що не порушують режиму заповідної зони;

спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед заповідною зоною завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

У разі термінової необхідності за рішенням НТР Парку на території заповідної зони можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації його території.

Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації Парку.

4.3.2. Зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць.

На території зони регульованої рекреації забороняється:

будь-яке будівництво, у тому числі промислових, господарських і житлових об'єктів, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Парку;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, кар'єрів, забір та пошкодження ґрунту;

рубки лісу головного користування, суцільні санітарні рубки;

прохідні рубки без відповідної дозвільної документації, передбаченої законодавством України;

проїзд та стоянка автомобільного та гужового транспорту, крім службового при виконанні своїх обов'язків;

організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погодження з адміністрацією;

діяльність, яка призводить до зміни історично сформованого природного ландшафту;

пошкодження геологічних та гідрологічних об'єктів;

засмічення та забруднення території, влаштування сміттєзвалищ;

самовільне використання земель, водойм та інших природних ресурсів;

знищення або пошкодження лісових культур, молодняку природного походження, самосіву на площах, призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників;

знищення або пошкодження трав'яного покриву;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України та тих, що підлягають охороні на території України видів рослин, їх квітів і плодів;

знищення та відлов усіх видів тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України та тих, що підлягають охороні на території України, розорення їх жител, гнізд, нір, місць перебування та розмноження;

знищення або пошкодження шляхів, рекреаційних об'єктів та інших споруд;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

мисливство, промислове тваринництво, промислове рибальство, промислова заготівля лікарських рослин;

застосування піротехнічних засобів, інших видів штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

організація та проведення масових спортивних та туристичних заходів, екскурсій, навчальних практик тощо без погодження з адміністрацією;

розміщення наметових таборів, човнових станцій, розведення вогнищ поза відведених для цього місць;

археологічно-пошукові роботи без погодження з адміністрацією;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків;

збір наукового, учбового матеріалу та проведення досліджень без погодження з адміністрацією Парку;

інші види діяльності, що порушують природні комплекси Парку або знижують природну екологічну чи рекреаційну цінність його території та негативно впливають або можуть негативно вплинути на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів Парку, перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням або суперечить меті та завданням Парку.

У зоні регульованої рекреації дозволяється у встановленому порядку:

влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів та екологічних стежок, тимчасових наметових таборів, оглядових майданчиків, інших об'єктів благоустрою, організація природоохоронної пропаганди;

проведення лісовідновних робіт, санітарних рубок, рубок, пов'язаних з реконструкцією малоцінних деревостанів та влаштуванням протипожежних розривів і заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним рекреаційним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації території;

регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих рослин із дотриманням природоохоронного законодавства;

розміщення пасік із додержанням природоохоронного та лісового законодавства на підставі відповідних наукових обгрунтувань у місцях, визначених Проектом організації території;

збір наукового та учбового матеріалу, проведення навчальних практик тощо;

регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та шкідливих тварин до санітарно встановленої норми на підставі наукового обгрунтування, рішення НТР та відповідного дозволу;

любительське рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно до вимог законодавства;

використання у встановленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб працівників Парку та громадян, які постійно проживають на його території, у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до діючих нормативів та встановленого порядку.

4.3.3. Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів Парку.

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації, у тому числі проведення суцільних санітарних рубок.

4.3.4. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників і землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

4.4. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в тому числі мисливство.

4.5. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території у та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

4.6. У межах Парку забороняється:

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо);

здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).

5. ОХОРОНА ПАРКУ

5.1. Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Парку (далі - служба держохорони) очолює директор Парку, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та об'єктів;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

5.5. Підприємства, установи та організації, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, проводять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

5.6. Порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.7. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Парку, визначаються в установленому порядку.

5.8. Усі співробітники Парку зобов'язані надавати активну допомогу в його охороні.

5.9. Державний контроль за додержанням режиму Парку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.10. Громадський контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Наукова та науково-технічна діяльність на територій Парку проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об'єктів Парку, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об'єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей відповідно до Законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про Червону книгу України", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Мінприроди від 29.10.2015 N 414 (Положення N 414), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за N 1444/27889, та інших нормативно-правових актів.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на територіях Парку визначаються з урахуванням міжнародних програм, програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі - ПАНУ) та Мінприроди.

6.3. Парк відповідно до покладених на нього завдань проводить науково-дослідні роботи за напрямками:

інвентаризація об'єктів флори, фауни, мікобіоти, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;

інвентаризація і картування рідкісних і зникаючих видів флори, фауни і мікобіоти, а також рослинних угруповань і природних середовищ, що потребують охорони, занесених до чинних в Україні міжнародних, національних і регіональних переліків;

дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об'єктів, екосистем та клімату;

комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угруповань і природних середовищ Парку;

наукові дослідження на територіях, цінних у природоохоронному відношенні, з метою їх подальшого заповідання;

вивчення впливу антропогенного навантаження на природні комплекси.

6.4. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Парку є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

6.5. Наукова діяльність включає:

проведення наукових досліджень;

участь у екологічних, регіональних, галузевих, державних, міжнародних програмах;

участь у наукових конференціях, симпозіумах, конгресах тощо, а також їх організація та проведення;

формування наукових колекцій з рослинного, тваринного і мікологічного матеріалу, обмін експонатами, створення наукових фондів природознавчого музею тощо;

видання наукових публікацій, монографій, посібників, визначників, збірників, підручників тощо;

розробку заходів і рекомендацій щодо відновлення та підтримання стабільності природних екосистем, репатріації, штучного відтворення тощо.

6.6. Наукові дослідження на території Парку можуть здійснюватися іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією відповідно до законодавства.

6.7. Парк має право:

брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Парку;

формувати наукові колекції об'єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.

6.8. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Парку.

6.9. Координацію проведення наукових досліджень на території Парку здійснює відповідно до природоохоронного законодавства НАН України разом з Мінприроди.

7. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. У Парку проводиться екологічна освітньо-виховна робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об'єктів Парку, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи, відповідно до Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду, затвердженого наказом Мінприроди від 26.10.2015 N 399 (Положення N 399), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за N 1414/27859. Для цього в Парку використовуються постійні і тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

7.2. У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Парк співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

8. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 N 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за N 679/16695.

8.2. Основними напрямами ведення рекреаційної діяльності на території Парку є:

створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів;

забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку тощо;

обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі зумовленого веденням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об'єкти Парку;

організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території та об'єктів Парку;

формування у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

8.3. Рекреаційна діяльність здійснюється Парком із забезпеченням таких умов:

створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених згідно із законодавством територіях та об'єктах Парку;

організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;

участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності.

8.4. Парк:

забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку;

надає рекреантам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про рекреаційні послуги, програму обслуговування, можливі ризики під час подорожей, роз'яснення щодо їхніх прав та обов'язків;

здійснює рекреаційну діяльність в межах території та об'єктів Парку за власними програмами і планами, погодженими з Мінприроди;

здійснює роботи щодо оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо);

проводить дослідження, пов'язані із забезпеченням ведення рекреаційної діяльності відповідного до законодавства.

9. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням Парку, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є власними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Парку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Львівським ОУЛМГ в установленому порядку.

9.3. Парк звільняється від земельного податку відповідно до законодавства, йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

9.4. Адміністрація може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.

9.5. Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється у встановленому порядку.

10. МАЙНО

10.1. Майно парку складають основні фонди, оборотні засоби та кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Парку.

10.2. Майно Парку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Парк володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

10.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

10.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком тільки в порядку, передбаченому законодавством.

10.5. Джерелами формування майна Парку є бюджетні асигнування, спеціальні кошти, фінансова допомога та благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавчими актами України.

10.6. Парк має право з дозволу Держлісагентства у встановленому порядку здавати в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Парку умовах.

10.7. Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

11. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

11.1. Парк звітує про свою діяльність перед Держлісагентством, Львівським ОУЛМГ та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

11.2. Парк веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну статистичну, податкову та іншу звітність і подає її в установленому порядку.

11.3. Директор і головний бухгалтер Парку несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

11.4. Контроль за діяльністю Парку здійснює Держлісагенство, Львівське ОУЛМГ та інші спеціально уповноважені на те органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства.

12. ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

12.1. Рекреаційна діяльність на території Парку організовується адміністрацією та здійснюється, у тому числі, на підставі угод з підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

12.2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які розташовані на території Парку, (надалі - суб'єкти господарювання) здійснюють господарську діяльність на території Парку з урахуванням обмежень, визначених Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Парку, а також цим Положенням.

12.3. З суб'єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Парку, адміністрацією можуть укладатися відповідні угоди.

12.4. Заінтересовані суб'єкти господарювання здійснюють обов'язкове екологічне страхування відповідальності з метою компенсації шкоди, заподіяної на території Парку внаслідок промислових аварій і катастроф.

12.5. Для координації діяльності з питань використання природних комплексів та об'єктів підприємствами, установами та організаціями у межах території Парку адміністрація може створювати координаційну раду із представників місцевих органів виконавчої влади та керівників цих підприємств, установ та організацій.

13. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Парк бере участь у співробітництві по виконанню та дотриманню норм міжнародних правових документів у галузі природно-заповідного фонду, може брати участь у розробці міжнародних наукових і науково-технічних програм та забезпеченні обміну науковою інформацією, у програмах по підготовці та стажуванню відповідних науковців та фахівців.

13.2. Парк може входити до складу міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

13.3. Парк має право займатися зовнішньо-економічною діяльністю відповідно до чинного законодавства.

14. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПАРКУ

14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Парку проводиться відповідно до законодавства.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ

15.1. Припинення діяльності Парку проводиться в установленому порядку.

15.2. Ліквідація адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

15.3. У разі ліквідації адміністрації майно Парку повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховане до доходу бюджету.

15.4. При реорганізації або ліквідації Парку працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу

С. Р. Матвєєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали