Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 року N 233

Про внесення змін до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

Відповідно до Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 07.10.2015 N 236 (Положення N 236), Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.04.2011 N 111 (Постанова N 111), з метою сприяння впровадженню результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також удосконалення процедури конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України Президія НАН України постановляє:

Внести зміни до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 N 340 (Положення N 340), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Президент Національної
академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Л. Богданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Президії НАН України
13 грудня 2017 року N 340
(у редакції згідно з постановою Президії НАН України
від 11 липня 2018 року N 233)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, реалізація яких сприятиме впровадженню в економічну і соціальну сферу результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установ НАН України, та регламентується Положенням про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України, затвердженим постановою Президії НАН України від 07.10.2015 N 236 (Положення N 236) (зі змінами), і Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН України від 13.04.2011 N 111 (Постанова N 111) (зі змінами).

2. Основна мета конкурсу - підтримка найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних проектів, що мають вагомий доробок у вирішенні актуальних фундаментальних проблем та орієнтовані на конкретний кінцевий результат, і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності, які можуть бути впроваджені в короткі строки та спрямовані на підвищення конкурентоспроможності галузей вітчизняної економіки, імпортозаміщення, налагодження та розвиток експортно-орієнтованого виробництва.

3. Конкурс проводиться серед проектів за такими тематичними напрямами:

- економічне та інституційне забезпечення науково-технологічного і інноваційного розвитку;

- машинобудування та приладобудування;

- інформаційні та комунікаційні технології;

- енергетика та енергоефективність;

- раціональне природокористування;

- нові хімічні речовини та матеріали;

- нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки;

- новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та агропромислового комплексу.

4. Рішення про проведення конкурсу науково-технічних проектів (далі - проекти), умови проведення конкурсу та окремі тематичні напрями, за якими буде проводитись конкурс в поточному році, приймається Президією НАН України. Рішення доводиться до установ НАН України в установленому порядку та розміщується на сайті НАН України.

5. Обов'язкові вимоги до проектів установ НАН України:

- схвалення проекту вченою радою відповідної установи НАН України;

- строк виконання проекту має становити не більше 1 року;

- наявність завершеної розробки або розробки, що потребує незначного доопрацювання;

- науковий співробітник може виступати як керівник тільки одного проекту серед поданих на конкурс.

6. До участі в конкурсному відборі не допускаються проекти, які:

- дублюють роботи з поточної бюджетної тематики, а також підтримані по інших конкурсах;

- містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам, визначеним п. 5 та п. 8 цього Положення;

- подані від установ, що перебувають у стані ліквідації або реорганізації, щодо яких порушена процедура банкрутства;

- подані від установ, що мають заборгованість перед бюджетом і державними цільовими фондами.

7. Приймання заявок здійснюється секціями НАН України. Для цього визначається координатор за секцією з працівників Науково-організаційного відділу Президії НАН України.

8. Формування запиту на фінансування проекту здійснюється заявником на сайті http://tema-ndr.nas.gov.ua/ в системі Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (далі - РІТ НОД НАН України). Після цього заявник подає до відповідного координатора пакет документів у трьох примірниках (документи складаються українською мовою):

8.1. Запит на фінансування проекту, роздрукований з системи РІТ НОД НАН України.

8.2. Витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради установи НАН України зі схваленням проекту та зазначенням назви теми попередніх досліджень установи, продовженням/завершенням яких є проект.

8.3. Попередній договір з організацією-партнером, оформлений згідно з додатком 1 до цього Положення, або копію діючого контракту з партнером (у разі залучення до виконання проекту організації-партнера, який забезпечить співфінансування проекту в обсязі, що перевищуватиме фінансування з державного бюджету).

9. Координатори реєструють запити та визначають формальну відповідність поданих документів умовам конкурсу. Пакет документів (пп. 8.1 - 8.3) зберігається у координатора до кінця поточного року.

10. Координатори направляють по одному примірнику запиту до відповідного відділення НАН України та незалежному експерту, визначеному секцією НАН України для проведення наукової експертизи.

11. Запити установ, підпорядкованих безпосередньо Президії НАН України, передаються на наукову експертизу двом незалежним експертам, визначеним відповідними секціями НАН України.

12. Відділення НАН України розглядають подані запити, заслуховують презентаційні доповіді наукових керівників робіт та проводять наукову експертизу запитів.

13. Наукова експертиза здійснюється згідно з критеріями, визначеними експертною анкетою з оцінювання запиту на виконання науково-технічного проекту згідно з додатком 2 до цього Положення. Дані про експертів, які проводять експертизу окремого запиту, інформація щодо проходження експертизи та її результати є конфіденційними.

14. За результатами розгляду відділення НАН України визначають рейтингову оцінку отриманих запитів на предмет їх відповідності меті та умовам конкурсу.

15. Строки проведення рейтингової оцінки та наукової експертизи визначаються умовами конкурсу. Заповнені експертні анкети та рейтингові оцінки відділень НАН України передаються на розгляд до відповідної секції НАН України. Експертні анкети та рейтингові оцінки відділень НАН України, експертні анкети незалежних експертів зберігаються у координатора до кінця поточного року.

16. Секції НАН України після отримання рейтингової оцінки відділень та експертних висновків проводять відбір проектів з урахуванням обсягів запланованого фінансування. Пріоритетними для фінансування вважатимуться роботи, які мають фінансову підтримку вітчизняних та/або зарубіжних партнерів, та роботи міждисциплінарного характеру.

За необхідності бюро секції НАН України може під час конкурсу направляти окремі запити на додаткову експертизу, заслуховувати презентаційні доповіді керівників робіт, вносити узгоджені з керівниками окремих робіт зміни щодо їх змісту, обсягів фінансування, а також об'єднання з іншими роботами тощо. Рішення оформлюється протоколом та подається на затвердження Президії НАН України.

17. Перелік відібраних за конкурсом проектів, сформований на основі їх рейтингових показників та виходячи із загального обсягу фінансування конкурсу, передбаченого в бюджеті НАН України на поточний рік, затверджується Президією НАН України та впродовж десяти днів розміщується на сайті НАН України. При цьому для кожного проекту зазначаються назва проекту, наукова установа, в якій планується виконання проекту, установи-співвиконавці проекту, а також (за необхідності) науковий керівник проекту.

18. Наукові керівники відібраних робіт у двотижневий строк після оприлюднення результатів конкурсного відбору:

18.1. Подають до Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України реєстр розподілу видатків у розрізі кодів економічної класифікації (КЕКВ).

18.2. Укладають договір на виконання науково-технічного проекту (далі - договір), оформлений згідно з додатком 4 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН України від 13.04.2011 N 111 (Постанова N 111) (зі змінами), який з боку НАН України підписує віце-президент НАН України - голова відповідної секції НАН України за розподілом обов'язків. Договір на виконання науково-технічного проекту з НАН України подається у трьох примірниках та в електронному варіанті.

19. Наукові керівники відібраних робіт зобов'язані сформувати в системі РІТ НОД НАН України реєстраційну картку НДР та ДКР (далі - РК) та зареєструвати проект відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 N 977, з обов'язковим зазначенням виду робіт з кодом 48 (прикладні розробки). Після цього подати разом з договором у відсканованому та паперовому варіанті дві копії РК до відповідного координатора.

20. При наявності у відібраних за конкурсом проектах співвиконавців наукові керівники робіт зобов'язані разом з договором подати обґрунтування необхідності залучення сторонніх організацій як співвиконавців й обсягів необхідного для цього фінансування.

21. Візування документів, що подаються на підпис віце-президентам НАН України - головам відповідних секцій НАН України, проводиться у такому порядку:

- координатор конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України від відповідної секції НАН України;

- координатор конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України від Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України;

- учений секретар відповідної секції НАН України;

- начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України.

22. При наявності організації-партнера наукові керівники відібраних робіт після укладання договору з НАН України укладають договір з організацією-партнером, оформлений з урахуванням рекомендацій, викладених у додатку 3 до цього Положення, та перед підписанням договору між установою НАН України та партнером погоджують його зміст у Центрі досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (далі - Центр). Копія договору з партнером візується у Центрі та подається до відповідного координатора у місячний строк після укладання договору з НАН України або в разі проведення процедури закупівлі в 20-денний строк після укладання договору за результатами процедури закупівлі.

23. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, промислові зразки, комп'ютерні програми, наукові твори та інші об'єкти права інтелектуальної власності (далі - ОІВ), що створюються під час виконання договору на проведення роботи за науково-технічним проектом, є установа - виконавець робіт, творці цих об'єктів та інші особи, яким майнові права на ОІВ належать на підставі закону чи договору. Майнові права на ОІВ, створені під час виконання роботи за науково-технічним проектом, набуваються установою на підставі законів України та договору з творцем (творцями) об'єктів інтелектуальної власності і використовуються нею відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 N 15 (зі змінами).

24. Витрати, пов'язані з отриманням охоронних документів або реєстрацією майнових прав на ОІВ, підтримкою їх дії, а також з проведенням патентних досліджень, здійснюються установою за рахунок коштів проекту або загального фонду бюджету установи чи інших надходжень.

25. При укладанні договору з організацією-партнером необхідно взяти до уваги, що надання установою права використання ОІВ, що належать установі та створені до виконання науково-технічного проекту, а також під час його виконання, здійснюється на підставі ліцензійних договорів, укладених відповідно до статей 1107 - 1114 Цивільного кодексу України, договорів на передачу ноу-хау. При цьому зазначені договори мають передбачати виплату установі роялті, що встановлюється за домовленістю сторін з урахуванням, що звичайна ставка роялті становить не менше 3 - 5 відсотків валового доходу від реалізації продукції за ліцензією або не менше 20 відсотків чистого прибутку, який отримується від реалізації продукції за ліцензією. При отриманні доходу від використання ОІВ установа зобов'язана виплачувати творцям ОІВ винагороду згідно з додатком 2 до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 N 15 (зі змінами).

26. За умови часткового фінансування науково-технічного проекту організацією-партнером залежно від обсягів фінансування та у випадку його спрямованості на проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються організацією-партнером, або установою, або спільно, договором з організацією-партнером має бути визначено:

- сторона(и), що набуває(ють) права на ОІВ, які створюються в рамках вказаних робіт;

- сторона(и), що забезпечує(ють) охорону прав на ОІВ, підтримку у силі охоронних документів;

- сторона, що сплачує винагороду творцям ОІВ;

- умови сплати установі роялті організацією-партнером.

27. Наукові керівники відібраних робіт вносять дані в систему РІТ НОД НАН України: обсяг фінансування проекту (затверджену вартість), номер реєстраційної картки, номер та дату укладання договору з НАН України, дані про форму та умови партнерства (при наявності).

При відсутності реєстрації або невідповідній реєстрації проекту, в разі ненадходження договору з НАН України чи копії договору з організацією-партнером відповідному координатору в установлені строки секція НАН України має право звернутися до Президії НАН України з пропозицією про припинення бюджетного фінансування відповідного проекту.

28. Фінансування проектів здійснюється НАН України в межах коштів, передбачених державним бюджетом на фінансування НАН України у відповідному році згідно з п. 2.9 розділу 2 Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженому постановою Президії НАН України від 13.04.2011 N 111 (Постанова N 111) (зі змінами).

29. Асигнування, що НАН України в установленому порядку виділяє виконавцю роботи за науково-технічним проектом, є цільовими і не можуть бути використані виконавцем з будь-якою іншою метою та на інші потреби, що не передбачені кошторисом роботи. Керівник установи, в якій проводиться робота, несе відповідальність за цільове використання зазначених коштів.

30. Матеріальні цінності, придбання яких передбачається кошторисом роботи за науково-технічним проектом, залишаються у користуванні установи-виконавця та беруться на баланс в установленому порядку, якщо інше не передбачено договором. Планування, облік і калькуляція собівартості роботи здійснюється відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькуляції собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 (зі змінами і доповненнями).

31. Наукові керівники робіт звітують про виконання проекту за половину календарного терміну виконання проекту, подаючи звіт у одному примірнику в письмовій та в електронній формі, оформлені згідно з додатком 4 до цього Положення, відповідному координатору.

32. По закінченню виконання проекту наукові керівники робіт подають до відповідної секції НАН України (документи складаються українською мовою):

32.1. Науковий звіт у одному примірнику та електронній формі, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлювання".

32.2. Копію технічної документації на продукт(и), отриманий(і) в результаті виконання проекту.

32.3. Довідку про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проекту, та проведені патентні дослідження (додаток 5 до цього Положення). Установа здійснює патентні дослідження відповідно до ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення" та ДСТУ 3574-97 "Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення".

32.4. Облікову картку НДР і ДКР (ОК) та інформаційну картку науково-технічної продукції (ІК НТП) у відсканованому та паперовому варіанті у двох примірниках. У разі створення під час виконання проекту технології вона має бути зареєстрована відповідно до чинного законодавства.

32.5. Акт здачі-приймання науково-технічного проекту у трьох примірниках та в електронній формі з доданими фінансовим звітом виконання проекту та розрахунками витрат за статтями, оформлений згідно з додатком 6 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.04.2011 N 111 (Постанова N 111) (зі змінами).

33. По закінченню виконання проекту наукові керівники робіт зобов'язані оприлюднити результати робіт:

33.1. На відповідному академічному веб-ресурсі, попередньо отримавши дозвіл на відкриту публікацію результатів.

33.2. У науково-практичному журналі "Наука та інновації".

34. По закінченню виконання проектів відділення НАН України у місячний строк проводять експертну оцінку завершених проектів та подають висновок, оформлений згідно з додатком 6 до цього Положення, до відповідної секції НАН України.

35. Секції НАН України після отримання звітів щодо виконання проектів та експертних оцінок відділень НАН України розглядають на засіданнях бюро секцій результати виконання проектів та можливості подальшого їх використання, що оформлюється відповідним протоколом.

 

Додаток 1
до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

Попередній договір

_
(назва науково-технічного проекту)

м. _____

"___" р.

______ (найменування установи НАН України) в особі ______, що діє на підставі Статуту, і _________ (найменування організації-партнера) в особі _, що діє на підставі Статуту, надалі Сторони, уклали цей попередній договір про таке:

1. Сторони визнають, що їх потенціал дозволяє здійснити виконання науково-технічного проекту ______ (назва проекту) (далі - Проект) в терміни, визначені умовами конкурсу науково-технічних проектів установ НАН України.

2. У випадку відбору Проекту за конкурсом Сторони передбачають здійснення таких дій:

2.1. Установа НАН України (вказуються дії, що здійснює установа НАН України для виконання Науково-технічного проекту. Зміст вказаних дій повинен бути узгодженим з п. 14 та п. 15 Запиту на виконання науково-технічного проекту):

2.1.1 _________

2.1.2 _________

2.1.3 і т. і. ____

2.2. Організація-партнер (вказується форма участі організації-партнера у виконанні Проекту, а також інші дії, що здійснює організація-партнер для виконання Проекту):

2.2.1 _________

2.2.2 _________

2.2.3 і т. і._____

3. У випадку відбору Проекту за конкурсом Сторони зобов'язуються в місячний термін після затвердження Президією НАН України переліку відібраних проектів укласти договір з виконання Проекту та надати його до Президії НАН України.

4. Сторони погодились, що договір з виконання Проекту має відповідати вимогам пунктів 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України.

5. Сторони погодились, що договір з виконання Проекту, визначений п. 3 цього попереднього договору, повинен містити, крім умов, визначених Сторонами, таке:

5.1. У випадку надання ліцензії установою НАН України:

5.1.1. Назву винаходу, корисної моделі, інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, на використання яких надається ліцензія (далі - ОІВ).

5.1.2. Вид ліцензії, що надається та визначається відповідно до ст. 1108 Цивільного кодексу України.

5.1.3. Способи використання об'єкта(ів) права інтелектуальної власності, на які надається ліцензія.

5.1.4. Строк, на який надається ліцензія.

5.1.5. Територію, на яку надається ліцензія.

5.1.6. Розмір, порядок і строки виплати плати (роялті) за використання винаходу, корисної моделі, ноу-хау, на які надається ліцензія.

5.1.7. Обов'язок ліцензіата щодо освоєння у виробництві ОІВ.

5.1.8. Умови щодо можливості розірвання договору при незабезпеченні освоєння випуску продукції у визначені терміни.

5.1.9. Порядок обміну інформацією та забезпечення конфіденційності інформації.

5.1.10. Зобов'язання з виплати винагороди працівникам за рахунок роялті.

5.2. У випадку, якщо організація-партнер здійснює фінансування проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, договір з виконання Проекту повинен містити наступні умови, що визначають:

- сторону(ни), що набувають права на ОІВ, які створюються в рамках вказаних робіт;

- сторону(ни), що забезпечують охорону прав на ОІВ, підтримку чинності охоронних документів;

- сторону, що сплачує винагороду творцям ОІВ;

- умови сплати установі НАН України роялті організацією-партнером.

6. Проект договору з виконання Проекту доручається скласти установі НАН України, яка не пізніше "___" р. надає його організації-партнеру.1

7. Сторони беруть до уваги, що неподання у строк договору з виконання Проекту до Президії НАН України та недотримання вимог до договору, визначених пп. 4, 6 цього попереднього договору, може мати наслідком припинення фінансування Президією НАН України виконання науково-технічного проекту.

Установа НАН України
(адреса, банківські реквізити)

підпис керівника

М. П.

Організація-партнер
(адреса, банківські реквізити)

підпис керівника

М. П.


1 Сторони визначають дату з урахуванням конкурсних термінів та строків подання договору до Президії НАН України.

 

Додаток 2
до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

Експертна анкета
з оцінювання запиту на виконання науково-технічного проекту

Номер реєстрації N _______

Назва проекту:

 

 

"___________


___________";

Організація-виконавець: ;

Керівник проекту __________

N
з/п

Критерії оцінки

Оцінка (у балах)

1.

Актуальність роботи
Відповідність світовому рівню - від 1 до 5
Тематика роботи не становить інтересу для сучасного етапу розвитку науки - 0

 

2.

Новизна ідеї
Проект ґрунтується на нових ідеях світового рівня - 5
Проект продовжує розробку одного з актуальних завдань в галузі - від 2 до 4
Проект ґрунтується на застарілих ідеях - 1

 

3.

Характеристика роботи
Оцінка наукового рівня та вагомості теоретичних або експериментальних досліджень - від 1 до 5
Завдання проекту не мають суттєвого фундаментального або прикладного значення - 0

 

4.

Оцінка рівня технологій
Можливість створення нової конкурентоспроможної технології - 5
Можливість суттєвого розвитку існуючих технологій - від 3 до 4
Передбачається використання традиційних технологічних підходів - 2

 

5.

Оцінка устаткування
Можливість розроблення нового технологічного або діагностичного обладнання - 5
Можливість модернізації існуючої експериментальної бази - від 3 до 4
У роботі буде використано існуюче обладнання - 2

 

6.

Методична новизна
Буде розроблено новий діагностичний метод досліджень - 5
Буде суттєво вдосконалено традиційний метод досліджень - 4
Буде використано традиційний метод досліджень - 3
Запропоновані методи досліджень не відповідають сучасному рівню - 0

 

7.

Оцінка відповідності запланованих робіт науковим і технічним можливостям виконавців - від 1 до 3

 

8.

Оцінка рівня наукових публікацій з тематики роботи - від 0 до 5

 

9.

Вірогідність виконання роботи з технічної точки зору та у межах відпущеного часу - від 1 до 3

 

10.

Оцінка вірогідного комерційного потенціалу роботи - від 1 до 5

 

11.

Експортний потенціал роботи - від 0 до 5

 

12.

Відповідність вимогам конкурсу
Запит відповідає вимогам конкурсу - 2
Запит частково відповідає вимогам конкурсу - 1
Запит не відповідає вимогам конкурсу - 0

 

13.

Сума балів

 

 

Висновок експерта

 

 

Експерт: (П. І. Б.)
(підпис)

 

Додаток 3
до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з питань охорони інтелектуальної власності у договорах між установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проектів установ НАН України

1. Загальні положення

1.1. Установа укладає договір з Організацією-партнером із урахуванням вимог, що визначені пунктами 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору, а також положень п. 5 Попереднього договору.

1.2. При підготовці договору з організацією-партнером Сторони мають взяти до відома, що вказаний договір повинен містити крім умов, визначених Сторонами, умови щодо надання ліцензій та/або проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, визначені п. п. 5.1, 5.2 Попереднього договору.

2. Договори з виконання науково-технічного проекту

2.1. Для виконання науково-технічного проекту Установа може укладати наступні договори з Організацією-партнером:

а) ліцензійний договір, якщо Організація-партнер здійснює впровадження завершеної розробки Установи або розробки, що потребує для впровадження незначного доопрацювання;

б) договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Такий договір укладається у випадку, коли Організація-партнер при виконанні науково-технічного проекту здійснює фінансування НДДКР, що виконуються Установою;

в) інший вид договору, з обов'язковим дотриманням Сторонами вимог, що визначені пунктами 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору.

Вказані договори мають містити календарний план з визначенням видів робіт, що здійснюються Сторонами, строків їх виконання та результатів, що передбачається отримати.

3. Ліцензійний договір

3.1. Ліцензійний договір передбачає надання ліцензії на право використання винаходів, корисних моделей, комп'ютерних програм, інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, вид якої визначається згідно ст. 1108 ЦК України. Вимоги щодо укладання ліцензійного договору визначаються статтями 1109 - 1110 ЦК України.

При укладанні договору може використовуватися примірна форма ліцензійного договору, наведена у додатку до розпорядження Президії НАН України від 09.02.2017 N 119, з надання дозволу на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау, а також змісту заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (додається).

4. Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт

4.1. Договори на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт між Установою та Організацією-партнером укладаються у відповідності до глави 62 Цивільного кодексу України з урахуванням наступного.

4.2. Перед укладанням договору Установа має визначити об'єкти права інтелектуальної власності (далі - ОІВ), ноу-хау, майнові права на які належать Установі, та які були створені раніше та мають використовуватися при виконанні договору (Раніше отримані ОІВ).

Перелік вказаних об'єктів має бути зазначено у додатку до договору.

4.3. Використання раніше отриманих ОІВ Замовником є можливим лише на умовах надання Установою ліцензії на їх використання, що укладається відповідно до вимог статей 1108 - 1110 Цивільного кодексу України.

Ліцензія на використання вказаних ОІВ надається за ліцензійним договором, що є додатком до договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Або умови надання ліцензій складають окремий розділ у договорах на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: "Ліцензія на раніше створені об'єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау".

Зазначені умови відповідно до вимог ст. 1109 ЦК України включають: зазначення виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір1.


1 Пункт 6.1 Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 N 15 (зі змінами);

4.4. При укладанні договорів слід взяти до уваги вимоги ст. 896 ЦК України щодо прав сторін на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт щодо:

- використання Замовником переданих йому результатів робіт у межах і на умовах, встановлених договором;

- прав Виконавця використовувати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором, тощо.

5. Особливості укладання договорів між Установою і Організацією-партнером щодо використання об'єктів авторського права

5.1. При впровадженні Організацією-партнером об'єкта авторського права, майнові права інтелектуальної власності на який належать Установі, Організація-партнер та Установа укладають ліцензійний договір на надання дозволу на використання вказаного об'єкта авторського права (комп'ютерна програма, база даних).

При укладанні ліцензійного договору враховуються вимоги статей 1107 - 1114 Цивільного кодексу України та пунктів 2, 3, 8 статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

5.2. При укладанні Організацією-партнером договору на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з Установою щодо розробки комп'ютерної програми, бази даних - укладання такого договору здійснюється з врахуванням пункту 4 цих Рекомендацій.

Консультації з укладання договору з організацією-партнером можуть бути отримані в Центрі досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, тел. (044) 239-65-02, вул. Володимирська, 54, к. 422.

Примірна форма ліцензійного договору2


2 Примірна форма ліцензійного договору розроблена для винаходів, корисних моделей, промислових зразків; заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; ноу-хау. При складанні ліцензійного договору слід використовувати лише ті положення Договору, що стосуються ОІВ, ноу-хау, стосовно яких Сторонами укладається ліцензійний договір.

Цей договір укладено між: ____ (найменування наукової установи) в особі ___, далі - Ліцензіар, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _________ (найменування підприємства) в особі __________, далі - Ліцензіат, що діє на підставі Статуту, з іншого боку (разом Сторони).

Беручи до уваги, що:

Варіант 1. Для об'єктів промислової власності

Ліцензіар є власником патенту(ів) України на винахід (корисну модель, промисловий зразок) ___________ (вказується номер та назва патенту), ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою виробництва, використання та продажу продукції (вказується назва продукції), що створюється з застосуванням винаходу (корисної моделі, промислового зразка).

Перелік винаходів (корисних моделей, промислових зразків), на використання яких надається ліцензія, та копії охоронних документів на зазначені об'єкти інтелектуальної власності наведено у додатку 1.

Варіант 2. Для ноу-хау, що становить зміст заявки на отримання охоронних документів на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Ліцензіаром подано заявку на отримання охоронного документа на винахід (корисну модель, промисловий зразок) ___________ (вказується номер заявки, дата подачі заявки, назва заявки). Зміст заявки становить ноу-хау, на які Ліцензіар має виключні права3.

Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою виробництва, використання та продажу продукції (вказується назва продукції), що створюється з застосуванням ноу-хау.

Документація, що містить перелік заявок на отримання охоронних документів, зміст яких становить ноу-хау, на використання яких надається ліцензія, та опис ноу-хау наведено у додатку 2.

Варіант 3. Для ноу-хау

Ліцензіар має виключні майнові права на ноу-хау (вказується назва ноу-хау).

Ліцензіаром не подано заявок на отримання охоронних документів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки) на технічні рішення, що складають ноу-хау.

Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою виробництва, використання та продажу продукції (вказується назва продукції), що створюється з застосуванням ноу-хау.

Документація, що містить перелік ноу-хау, на використання яких надається ліцензія, та опис ноу-хау наведено у додатку3.


3 Вказане ноу-хау є чинним до дати публікації відомостей про заявку.

1. Визначення термінів

1.1. Терміни:

"винахід", "корисна модель" визначаються відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";

"промисловий зразок" визначається відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки";

"ноу-хау" визначається відповідно до ст. 1 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій";

"об'єкти права інтелектуальної власності" (ОІВ) - об'єкти права інтелектуальної власності, на використання яких Ліцензіаром надається ліцензія за цим договором;

"продукція за ліцензією" (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії) - ________ (наводиться назва продукції).

"спеціальне обладнання" - (i) обладнання, (ii) дослідні зразки, необхідні для освоєння виробництва продукції за ліцензією, що належать Ліцензіару та надаються у використання Ліцензіату на умовах цього Договору.

Перелік спеціального обладнання наведено у додатку 4.

"спеціальні матеріали" - матеріали, вузли, деталі, що необхідні для виготовлення продукції за ліцензією, які поставляються Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Договору.

"документація" - (i) документація, назва якої наведена у Преамбулі цього Договору, (ii) інша документація, необхідна для випуску продукції за ліцензією, перелік якої наведено у додатку 5.

"конфіденційна інформація" - зміст документації, що передається за цим договором, за винятком охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, а також інша інформація, що стосується виробництва Продукції за ліцензією, яка передається іншій Стороні Договору з відміткою "Конфіденційно".

"конфіденційність" - дотримання заходів із запобігання розголошенню конфіденційної інформації, що передається за цим Договором.

"звітний період" - період діяльності Ліцензіата, за який надається інформація про виконання цього договору, що становить: (варіанти: кожен квартал, кожен місяць, або календарний рік з 1 січня по 31 грудня).

"сфера використання" __________ (вказати назву ОІВ, ноу-хау) - конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права.

"територія" - територія України.

"ціна продажу" - ціна продажу одиниці продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.

2. Предмет Договору

Варіант 1. Об'єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом,
__
                                                                                     (виключну/одиничну/невиключну)
ліцензію на використання (вказується назва винаходу, корисної моделі, промислового зразка, ноу-хау).

2.2. За цим договором Ліцензіату з врахуванням вимог статті 1108 Цивільного кодексу України надається право:

Варіанти підпункту 2.2:

при невиключній ліцензії:

- на використання ____ (ОІВ, ноу-хау) для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим договором сфери використання та передавати його іншим особам.

У разі надання іншій особі невиключної ліцензії на використання прав, що є об'єктом цього договору, Ліцензіар зобов'язаний повідомити про це Ліцензіата.

при одиничній ліцензії:

- на використання _____ (ОІВ, ноу-хау) для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар не має права видачі ліцензій іншим особам на використання ОІВ, ноу-хау у сфері використання, визначеної цим Договором; має право сам використовувати ОІВ, ноу-хау у зазначеній сфері використання, а також за її межами.

при виключній ліцензії:

- на використання ______ (ОІВ, ноу-хау) для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим договором сфері використання.

Ліцензіар не надає згоду Ліцензіату на надання субліцензій на ОІВ, ноу-хау, що визначені у п. 2.1 цього ліцензійного договору третім особам.

2.3. Способи використання

Способи використання ______ (ОІВ, ноу-хау), на які надано ліцензію, становлять (вказуються конкретні способи використання ОІВ, ноу-хау, зокрема):

- для випуску, продажу, пропонування для продажу, зберігання Ліцензіатом Продукції за ліцензією.

2.4. Територія ліцензії

Надані відповідно до пункту 2.2 цього Договору права поширюються на територію України.

2.5. Строк надання ліцензії

Права, надані відповідно до пунктів 2.1 - 2.4, надаються на строк _____ років, починаючи з дня підписання цього Договору Сторонами4.


4 Строк надання ліцензії не може бути більшим, ніж термін дії охоронного документа. Строк надання прав для ноу-хау рекомендується встановлювати на строк не більший терміну дії охоронних документів на ОІВ.

Зазначений строк може бути продовжений Сторонами у порядку, визначеному у ст. _____ цього Договору.

Варіант 2. Заявки на отримання охоронних документів, зміст яких становить ноу-хау

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього Договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом, __
                                                                                                   (виключну/одиничну/невиключну)
ліцензію на використання ноу-хау (вказується назва ноу-хау).

2.2. За цим договором Ліцензіату з врахуванням вимог статті 1108 Цивільного кодексу України надається право:

Варіанти підпункту 2.2:

при невиключній ліцензії:

- на використання ноу-хау для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим договором сфери використання та передавати його іншим особам.

У разі надання іншій особі невиключної ліцензії на використання прав, що є об'єктом цього договору, Ліцензіар зобов'язаний повідомити про це Ліцензіата.

при одиничній ліцензії:

- на використання ноу-хау для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар не має права видачі ліцензій іншим особам на використання ОІВ, ноу-хау у сфері використання, визначеної цим Договором; Ліцензіар має право сам використовувати ОІВ, ноу-хау у зазначеній сфері використання, а також за її межами.

при виключній ліцензії:

- на використання ноу-хау для виробництва, продажу продукції за ліцензією.

При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим договором сфері використання.

Ліцензіар не надає згоду Ліцензіату на надання субліцензій третім особам на ОІВ, ноу-хау, що визначені у п. 2.1 цього ліцензійного договору.

2.3. Способи використання

Способи використання ноу-хау, на які надано ліцензію (вказуються конкретні способи використання ноу-хау):

- для випуску, продажу, пропонування для продажу, зберігання Ліцензіатом Продукції за ліцензією.

2.4. Територія ліцензії

Права, надані відповідно до пункту 2.2 цього Договору, поширюються на територію України.

2.5. Строк надання ліцензії

Права, надані відповідно до пунктів 2.1 - 2.4, надаються на строк _____ років, починаючи з дня підписання цього Договору Сторонами.

Зазначений строк може бути продовжений Сторонами у порядку, визначеному у п. 13 цього Договору.

2.6. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням ліцензій відповідно до цього Договору.

2.75. При отриманні Ліцензіаром охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, зміст заявок на які становить ноу-хау, зазначене у п. 2.1, Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на умовах, визначених у пунктах 2.1 - 2.4 цього договору.


5 Цей пункт застосовується у випадку, коли предметом ліцензійного договору є Заявки на отримання охоронних документів, зміст яких становить ноу-хау

3. Документація

3.1. Ліцензіар передає Ліцензіату Документацію для виробництва продукції за ліцензією, що міститься у додатках 1 - 3 до цього Договору.

Документація передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата у строк _____ ________ (адреса місця передачі) з дня підписання цього Договору.

3.2. При передачі Документації складається акт приймання-передачі з підписами уповноважених представників обох сторін.

Датою передачі Документації є дата, вказана у акті приймання-передачі.

3.3. Якщо Ліцензіат при передачі чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним Документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом трьох тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, що засвідчується актом приймання-передачі.

3.3. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати заходи з нерозголошення конфіденційної інформації відповідно до розділу 8 цього ліцензійного договору.

4. Удосконалення та поліпшення

4.1. Протягом строку дії цього договору Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються ОІВ, ноу-хау, на які надано ліцензії.

4.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані удосконалення. Умови передачі цих удосконалень узгоджуватимуться Сторонами додатково.

4.3. У разі відмови будь-якої із Сторін чи неотримання відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень протягом _______, Сторони мають право пропонувати удосконалення чи поліпшення третім особам.

5. Технічна допомога в освоєнні продукції за ліцензією

5.1. Ліцензіар надає Ліцензіату технічну допомогу в освоєнні виробництва продукції за ліцензією.

5.1.1. На прохання Ліцензіата Ліцензіар відряджає на підприємство Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів.

Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ____ днів до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

5.1.2. На прохання Ліцензіата Ліцензіар може надавати у користування на певний термін Спеціальне обладнання на час освоєння виробництва продукції за ліцензією.

Умови та терміни надання спеціального обладнання Сторони узгоджують у Додатковій угоді до цього ліцензійного договору.

5.2. Для здійснення випуску продукції Ліцензіар може поставляти Ліцензіату спеціальні матеріали. Умови поставки спеціальних матеріалів Сторони узгоджують окремим договором.

5.3. Фінансування витрат на відрядження працівників Ліцензіара здійснюється Ліцензіатом, що визначається додатковою угодою до цього ліцензійного договору.

6. Платежі та порядок розрахунків

6.1. За надання прав використання ОІВ, ноу-хау, передбачених цим договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіару платежі (роялті) відповідно до таких варіантів:

Варіант 1

6.1.1. Платіж у розмірі _______ (цифрами та прописом) грн виплачується протягом _________ днів з дня підписання цього договору __.

Наступні платежі у розмірі ____ % доходу від продажу Продукції за ліцензією, виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період ______ (квартал, місяць, календарний рік);

або

Наступні платежі виплачуються Ліцензіару у розмірі _______ (цифрами та прописом) грн за одиницю (штуку, кілограм і т. п.) Продукції за ліцензією6, виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період _____ (квартал, місяць, календарний рік).


6 З урахуванням особливостей виробництва Продукції за ліцензією Сторони можуть домовитися про періодичні платежі у вигляді роялті без першого разового платежу.

Варіант 2

6.1.1. Платіж у розмірі (цифрами та прописом) грн, з яких:

- сума у розмірі __ (цифрами та прописом) грн виплачується протягом _____ днів від дати набрання цим договором сили;

- сума в розмірі __ (цифрами та прописом) грн виплачується протягом _____ днів після передання Документації, зазначеної у п. 3 цього Договору.

Наступні платежі у розмірі ____ % від ціни продажу Продукції за ліцензією, виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період _______ (квартал, місяць, календарний рік), або фіксовані наступні платежі у розмірі ___ гривень за _____ (квартал, місяць, календарний рік).

6.1.2. У випадку невиготовлення та нереалізації Продукції за ліцензією Ліцензіатом виплачуються Ліцензіару мінімальні платежі в розмірі _____ (цифрами та прописом) грн за Звітній період (квартал, місяць, календарний рік).

6.2. Платежі (роялті) перераховуються Ліцензіатом Ліцензіару протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

6.3. При отриманні роялті Ліцензіар виплачує винагороду працівникам Ліцензіара - творцям об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, визначених у пунктах 1.1 та 2.1 цього Договору, відповідно до договорів, що укладаються між Ліцензіаром та ними7.


7 Примірна форма договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та додаткової угоди, затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 N 15 (із змінами).

6.4. Після припинення строку дії цього Договору його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання за якими виникли у період його дії.

7. Інформація та звітність

7.1. Ліцензіат зобов'язується вести спеціальні записи, в яких він буде заносити такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції за ліцензією, що виготовлено Ліцензіатом;

- кількість одиниць Продукції за ліцензією, реалізованих Ліцензіатом;

- ціна реалізації одиниці Продукції за ліцензією, проданої у звітний період;

- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції за ліцензією у звітний період;

- інші дані, що мають значення для розрахунку роялті.

7.2. Ліцензіар має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 7.1, бухгалтерської та іншої документації Ліцензіата, що стосується виготовлення та продажу Продукції за ліцензією через представника, уповноваженого Ліцензіаром.

Витрати на таку перевірку буде нести Ліцензіар.

Ліцензіат зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

7.3. Ліцензіат протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Ліцензіару дані, зазначені у п. 7.1 цього Договору.

8. Забезпечення конфіденційності

8.1. Сторони беруть на себе зобов'язання із збереження конфіденційної інформації, що передається за цим Договором, у стані конфіденційності.

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи часткове розголошення вказаної інформації.

При передачі Ліцензіаром інформації, яку віднесено до конфіденційної, на носії інформації має бути зроблена відмітка "Конфіденційно".

8.2. Ліцензіат зобов'язується, що з конфіденційною інформацією будуть ознайомлені тільки ті працівники підприємства Ліцензіата, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.

Ліцензіат зобов'язується передбачити зобов'язання вказаних працівників з нерозголошення конфіденційної інформації.

8.3. У разі розголошення Ліцензіатом конфіденційної інформації Ліцензіат відшкодує Ліцензіару завдані ним у зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.

8.4. Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього договору чи його дострокового розірвання.

8.5. При розірванні Договору Ліцензіат має передати Ліцензіару носії інформації, що містять конфіденційну інформацію, протягом 20 календарних днів з дня розірвання Договору, що оформлюється актом приймання-передачі.

9. Захист прав, що передаються

9.1. Якщо після укладення цього ліцензійного договору будь-які інші особи подадуть заявки на отримання патентів або їм будуть видані патенти на території України, що можуть позбавити Ліцензіара або Ліцензіата права повністю або частково використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, на які надано ліцензії за цим Договором, Сторони негайно після того, як їм стане про це відомо, будуть здійснювати спільні дії щодо захисту прав ОІВ і, у разі необхідності, з оспорювання чинності заявок чи патентів інших осіб.

9.2. У разі, якщо до Ліцензіата будуть пред'явлені претензії чи позов з приводу порушення ним прав інших осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим Договором, Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат та Ліцензіар зобов'язуються спільно врегулювати такі претензії.

10. Відповідальність сторін

10.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

10.2. Ліцензіар заявляє, що Документація, що передається Ліцензіату, є комплектною та містить необхідні відомості для використання ОІВ та ноу-хау.

10.3. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію у відповідності з отриманою Документацією та інструкціями Ліцензіара.

10.4. Сторона, що не виконала вищевказаних умов, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв'язку з цим невиконанням збитки.

10.5. За порушення строків передачі Документації, визначених у розділі 3 цього ліцензійного договору, Ліцензіар виплачує Ліцензіарові штраф у розмірі ____ грн.

10.6. При порушенні Ліцензіатом строків надання даних щодо виробництва та реалізації Продукції за ліцензією відповідно до п. 7.3 цього Договору Ліцензіат сплачує ліцензіару штраф у сумі ____ грн.

10.7. Ліцензіат несе відповідальність за порушення строку сплати платежів (роялті), передбаченого цим договором, у вигляді сплати Ліцензіару за кожний день такого прострочення пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.

10.8. Розмір відшкодування збитків та штрафів, про які одна Сторона може заявити через різні порушення умов цього договору, не може перевищувати отриманих (належних для отримання) чи виплачених (які потрібно виплатити) за розділом 6 цього ліцензійного договору сум, якщо Сторони не домовилися про інше.

10.9. У разі невиконання Ліцензіатом зобов'язань за п. 6.1.1 - 6.1.2 протягом трьох місяців Ліцензіар має право достроково розірвати даний Договір.

11. Реклама

11.1. Ліцензіат зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

11.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки Ліцензіара Сторони врегульовують окремою угодою.

12. Вирішення суперечок

12.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо застосування і тлумачення норм цього договору Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

12.2. У разі неможливості вирішення таких спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватися у судовому порядку.

13. Строки дії договору

13.1. Цей договір укладено на _____ років8, Договір набуває сили з дати його підписання.


8 Строк дії ліцензійного договору для винаходів, корисних моделей, промислових зразків не повинен перевищувати строку чинності виключних майнових прав на визначений у договорі ОІВ.

13.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено на умовах, спільно узгоджених між Сторонами.

13.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову з розділів 3 - 8 цього Договору.

13.4. Якщо цей договір буде достроково розірвано через невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати ОІІВ, ноу-хау, на які за цим договором надано ліцензію, і зобов'язаний повернути Ліцензіарові всю Документацію протягом 20 календарних днів з дня розірвання договору.

14. Форс-мажор

14.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим Договором, якщо такі затримка або невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

14.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, епідемії, епізоотії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду, окупація, мобілізація, порушення громадського порядку, страйки, дії антидемпінгових обмежень або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, що відбулися після дати підписання цього Договору та не дають одній зі Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

14.3. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов'язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше п'яти календарних днів із моменту їх виникнення) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору). Невиконання Стороною вимог цього пункту 14.3 позбавляє її права посилатися на зазначені обставини непереборної сили (форс-мажору) як на причину невиконання нею зобов'язань за цим Договором.

14.4. Якщо будь-яка з обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на здатність будь-якої зі Сторін своєчасно виконати свої зобов'язання за цим Договором, то строк виконання відстрочується на час, протягом якого діють такі обставини форс-мажору. Якщо обставини форс-мажору триватимуть більше сорока п'яти календарних днів, виконання незавершених договірних зобов'язань виноситься на обговорення Сторін.

14.5. Сторони не будуть нести відповідальність за будь-яку шкоду, збитки, претензії або інші витрати, які можуть виникнути в результаті обставин форс-мажору та їх наслідків.

14.6. Наявність обставин непереборної сили і їхній характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмової довідки, виданої Торгово-промисловою палатою країни, де такі обставини виникли, або іншою компетентною організацією.

15. Інші умови

15.1. Права та обов'язки кожної зі Сторін за цим договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

15.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами, а також схвалені компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.

15.3. Згадані у цьому договорі додатки N ______ на ____ аркушах є його невід'ємною частиною.

15.6. Цей договір укладений у м. _____ "___" ____ р. у двох примірниках, по одному для кожній із сторін.

16. Адреси, банківські реквізити й підписи сторін

Ліцензіар

Ліцензіат

Додатки до договору:

Додаток 1. Перелік винаходів (корисних моделей, промислових зразків), на використання яких надається ліцензія, та копії охоронних документів на зазначені об'єкти права інтелектуальної власності.

Додаток 2. Документація, що містить перелік заявок на отримання охоронних документів, та зміст заявок.

Додаток 3. Документація, що містить перелік ноу-хау, на використання яких надається ліцензія, та опис ноу-хау.

Додаток 4. Перелік спеціального обладнання.

Додаток 5. Календарний план

Додаток 6. Інша документація, необхідна для випуску продукції за ліцензією.

 

Додаток 4
до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

Звіт
про проведені роботи за половину календарного терміну виконання науково-технічного проекту N ___ від __.__.___ р.

1. Назва проекту: ______

2. Установа - виконавець проекту: ________

3. Термін звітності: з " " квітня 20__ р. по " " серпня 20__ р.

4. Довідка про фінансовий стан виконання робіт за піврічний термін з відображенням фактично отриманих обсягів фінансування:

Термін виконання робіт: " " квітня 20__ р. по " " серпня 20__ р.

N
п/п

Статті витрат

Кошторисна вартість (тис. грн)
за договором

Надійшло коштів
(тис. грн)

Фактичні витрати
(тис. грн)

(кол. 5 - кол. 4) (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

5. Інформація про хід виконання календарного плану робіт з обґрунтуванням причин невиконання заходів плану

6. Ступінь готовності проекту на час подачі інформації ___.

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

Науковий керівник проекту

___________ _
         (підпис)           (П. І. Б.)

Керівник планового підрозділу

___________ _
         (підпис)           (П. І. Б.)

Головний бухгалтер

___________ _
         (підпис)           (П. І. Б.)

 

Додаток 5
до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

ДОВІДКА
про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання науково-технічного проекту, та проведені патентні дослідження

"________"
(номер, назва, строки виконання)

1. Створені об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ) - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, інтегральні мікросхеми, комп'ютерні програми, бази даних тощо.

Назва ОІВ

Дата створення (для об'єктів авторського права) та номер, дата подачі заявки (для об'єктів промислової власності)

Країна, де була подана первинна заявка, інші країни патентування

Номер, дата публікації отриманого охоронного документа1

Творці ОІВ

Назва, номер, дата, з ким укладено ліцензійний договір на використання ОІВ, договір на передачу ноу-хау або інші договори про передачу технологій з ліцензійною частиною2, або вказівка на використання ОІВ у власній діяльності

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


1 Заповнюється, якщо під час виконання проекту опубліковані дані щодо охоронного документа.

2 Заповнюється, якщо під час виконання проекту укладено відповідний договір.

2. Дані про проведені патентні дослідження (згідно з ДСТУ 3575-97).

Завдання на проведення патентних досліджень N ___, дата ____

Регламент проведення патентних досліджень N ___, дата ____

Звіт про патентні дослідження N ____, дата _____

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)

Держава пошуку

Класифікаційні індекси

Інформаційна база, використана під час пошуку

Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації

Патентна інформація

Інша науково-технічна інформація

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3. Висновки про виконання патентних досліджень

Керівник наукової установи

_______

Керівник патентного підрозділу

_______

 

Додаток 6
до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
завершеного науково-технічного проекту конкурсу науково-технічних проектів установ НАН України в 20__ році

Проект N ________ (відповідно до рішення про затвердження обсягів фінансування проектів в 20__ році)

Назва проекту ______

Установа-виконавець

Експертна оцінка (потрібне - обвести):

 

5 - проект виконано в повному обсязі, розробка впроваджена

 

4 - проект виконано в повному обсязі, розробка на стадії впровадження

 

3 - проект виконано в повному обсязі, розробка не впроваджена

 

2 - проект виконано не в повному обсязі

 

1 - проект не виконано


_

Загальна характеристика проекту

 

відповідає напрямам наукових досліджень Відділення

 

не відповідає напрямам наукових досліджень Відділення

 

має міждисциплінарний характер

 

не має міждисциплінарного характеру

 

розробка впроваджена

 

розробка на стадії впровадження

 

розробка унікальна, аналогів не існує

  

розробка не готова до впровадження

 

потенційне економічне та соціальне значення розробки

 

існують зарубіжні аналоги

 

 

 

існують вітчизняні аналоги


Час і місце впровадження розробки (найменування, місцезнаходження, номери телефонів)

_
_

Прогнозований економічний ефект та соціальне значення розробки

_
_

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

_
_
_
_
_
_
_

Академік-секретар Відділення ________

 
(підпис)

 
(прізвище, ім'я та по батькові)

Учений секретар Відділення ________

 
(підпис)

 
(прізвище, ім'я та по батькові)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали