НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 року N 1424

м. Київ

Про внесення змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести зміни до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 року N 981 (Положення N 981), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
27 липня 2017 року N 981
(у редакції постанови НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року N 1424)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії (далі - оператор системи розподілу).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує року, для якого розраховується економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії як прогнозний на поточний рік;

економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКНТВЕ) - відносна величина, яка була розрахована відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 15 серпня 2013 року N 1110 (Положення N 1110), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2013 року за N 1532/24064, на II - IV квартали 2017 року та I квартал 2018 року;

економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКПТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;

нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах (далі - НХТВЕ) - постійна для розрахункового періоду характеристика електричної мережі за схемою нормального режиму у вигляді аналітичної залежності технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж від режимних факторів або у вигляді значень еквівалентних групових опорів чи опорів багатоелементних ліній та трансформаторів кожного ступеня напруги чи розрахункових схем електричних мереж кожного ступеня напруги та технічних даних елементів цих мереж;

показник ефективності технологічних витрат електроенергії - показник стимулюючого регулювання, який затверджується постановою НКРЕКП;

прогнозний період - фіксований відрізок часу, на який здійснюється розрахунок та затверджуються відповідні показники (для операторів системи розподілу), якими не прийнято рішення щодо впровадження стимулюючого регулювання - рік; для операторів системи розподілу, якими прийнято рішення про перехід на стимулююче регулювання - регуляторний період);

протокол затвердження НХТВЕ - документ та додатки до нього, оформлені відповідно до вимог галузевих нормативних документів паливно-енергетичного комплексу України з нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах операторів системи розподілу, яким вводиться в дію нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах оператора системи розподілу;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами параметрів регулювання, що мають довготерміновий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки.

Інші терміни вживаються у значеннях наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII).

1.3. ЕКПТВЕ використовується операторами системи розподілу для визначення обсягів відшкодування суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за вільними цінами на підставі відповідної ліцензії.

ЕКПТВЕ затверджується НКРЕКП на розрахунковий період (рік) на підставі даних форм звітності N 2-НКРЕ ( N 1257, 2-НКРЕ) та 1Б-ТВЕ як середній за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, який розраховується відповідно до глави 3 цього Положення, та не може перевищувати значення середньорічних ЕКНТВЕ за базовий рік.

Якщо розрахунковий ЕКПТВЕ по 1 та/або 2 класу напруги більше ніж розрахований середньорічний ЕКНТВЕ, то значення ЕКПТВЕ приймається на рівні розрахованого ЕКНТВЕ по даному класу напруги.

У випадку коли значення ЕКПТВЕ, розрахованого на перший рік наступного регуляторного періоду, буде перевищувати значення ЕКПТВЕ, затвердженого НКРЕКП для останнього року попереднього регуляторного періоду з урахуванням застосування показника ефективності технологічних витрат електричної енергії, ЕКПТВЕ приймається таким як для першого регуляторного періоду з урахуванням показника ефективності технологічних витрат електричної енергії за перший регуляторний період, крім випадків, зазначених главою 3 цього Положення.

ЕКПТВЕ для операторів системи розподілу, які не переходять на стимулююче регулювання, затверджуються щороку.

2. Розрахунок та затвердження ЕКПТВЕ на прогнозний період

2.1. Щороку всі оператори системи розподілу подають до НКРЕКП документи, необхідні для затвердження ЕКПТВЕ, а саме форми звітності N 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1 - 2 класами напруги" ( N 1257, 2-НКРЕ) (далі - форма звітності N 2 НКРЕ) та 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах" (далі - 1Б-ТВЕ) за три завершені річні періоди (січень - грудень), на базі яких розраховуються ЕКПТВЕ, а також протокол затвердження НХТВЕ, розрахований на базі завершеного річного періоду.

Оператори системи розподілу, які не перейшли на стимулююче регулювання надають до НКРЕКП розраховані ЕКПТВЕ не пізніше 01 листопада.

Оператори системи розподілу, якими прийнято рішення щодо впровадження стимулюючого регулювання, надають до НКРЕКП розраховані ЕКПТВЕ за місяць до їх затвердження.

2.2. ЕКПТВЕ розраховується НКРЕКП на прогнозний період на підставі даних форми звітності N 2-НКРЕ ( N 1257, 2-НКРЕ), 1Б-ТВЕ та розрахованого ЕКНТВЕ на II - IV квартали 2017 року та I квартал 2018 року.

2.3. НКРЕКП розглядає надані матеріали у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання, а також готує необхідні документи щодо затвердження ЕКПТВЕ для розгляду на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.

2.4. Інформацію про прийняте рішення щодо затвердження ЕКПТВЕ НКРЕКП доводить оператору системи розподілу не пізніше 20 числа місяця, що передує прогнозному періоду.

2.5. ЕКПТВЕ вводиться в дію з першого числа відповідного місяця до кінця року.

2.6. Для суб'єктів господарювання, які вперше отримують ліцензію з розподілу електричної енергії, ЕКПТВЕ затверджуються як середньозважений по 1 та 2 класах напруги по Україні в цілому та вводяться в дію з дати, визначеної у відповідному рішенні НКРЕКП.

2.7. Для підготовки матеріалів для розрахунку ЕКПТВЕ оператор системи розподілу повинен надавати достовірну та повну інформацію згідно з вимогами цієї глави.

2.8. НКРЕКП у разі потреби може вимагати від оператора системи розподілу додаткові дані для підтвердження розрахунку ЕКПТВЕ.

2.9. Оператор системи розподілу несе відповідальність за достовірність поданих матеріалів.

3. Розрахунок ЕКПТВЕ

3.1. ЕКПТВЕ 2 класу напруги (KП2) визначається за формулою

  

, (2)

де DЕзв2 - середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, звітні фактичні витрати електричної енергії на 2 класі напруги відповідно до форми звітності N 2-НКРЕ ( N 1257, 2-НКРЕ) та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;

EC2 - середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, обсяги розподілу електроенергії споживачам на 2 класі напруги відповідно до форми звітності N 2-НКРЕ ( N 1257, 2-НКРЕ) та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;

ПЕ2тве2 - показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕКП на регуляторний період на 2 класі напруги, %. Якщо оператор системи розподілу не переходить на стимулююче регулювання, то значення дорівнює 1;

m - порядковий номер року з початку застосування стимулюючого регулювання.

3.2. ЕКПТВЕ 1 класу напруги (KП1) визначається за формулою

  

, (1)

де DЕзв1 - середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, звітні фактичні витрати електричної енергії на 1 класі напруги відповідно до форм звітності N 2-НКРЕ ( N 1257, 2-НКРЕ) та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;

ПЕ1тве1 - показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕКП на регуляторний період на 1 класі напруги, %. Якщо оператор системи розподілу не переходить на стимулююче регулювання, то значення дорівнює 0,5;

EC1 - середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, обсяги розподілу електроенергії споживачам на 1 класі напруги відповідно до форм звітності N 2-НКРЕ ( N 1257, 2-НКРЕ) та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;

4. Підстави та порядок перегляду ЕКПТВЕ

4.1. Підставами для перегляду ЕКПТВЕ є:

1) відхилення річних ЕКПТВЕ від звітних відносних величин на 5 % на той же період по 1 та/або 2 класу напруги внаслідок зміни структури балансу електричної енергії, пов'язаної зі зміною технічних характеристик електричних мереж та/або структури споживання електричної енергії;

2) виявлення помилок, які були допущені оператором системи розподілу при розрахунку ЕКПТВЕ на рік;

3) зміна закріпленої території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу;

4) зміна на закріпленій території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу кількості операторів системи розподілу (появи нового(их) оператора(ів) системи розподілу, зупинення дії або анулювання ліцензії з розподілу електричної енергії, що здійснювала ліцензовану діяльність на закріпленій території оператора системи розподілу);

5) зміна структури споживання, що призвела до зміни обсягів передачі електроенергії мережами оператора системи розподілу більше ніж на 10 % порівняно із обсягом, зафіксованим при розрахунку ЕКПТВЕ на прогнозний період.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали