Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2013

м. Київ

N 1365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2013 р. за N 1809/24341

Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Відповідно до статті 26 Закону України "Про освіту", статті 30 Закону України "Про охорону праці", пункту 4 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 (Постанова N 1232), з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та профілактики травматизму в навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за N 1093/6284 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А. В.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О. С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Заступник Голови
Держгірпромнагляду України

С. В. Дунас

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

О. Толстанов

Голова Державної
служби статистики України

О. Г. Осауленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
31.08.2001 N 616
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 07.10.2013 N 1365)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2013 р. за N 1809/24341

Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює єдиний порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами (далі - учасники навчально-виховного процесу) під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час трудового та професійного навчання в навчальних закладах на території України, і поширюється на дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні, вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти незалежно від форм власності й підпорядкування.

2. Нещасні випадки, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи у навчальних закладах, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 (Постанова N 1232) (далі - Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві).

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

нещасний випадок - обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу;

травма - порушення анатомічної функції тканин або органів людини, спричинене зовнішньою дією або впливом зовнішнього фактора.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про охорону праці", Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві (Постанова N 1232) та інших нормативно-правових актах з цих питань.

4. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров'я чи їх смерті, а саме: травми через нанесення тілесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених іншою особою, предметами, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу.

5. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

під час проведення навчальних занять (лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах між ними) відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів та розкладу занять;

під час прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;

під час проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом керівника навчального закладу за його згодою;

під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать;

під час роботи у шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках навчального закладу;

під час роботи у трудових студентських загонах, учнівських об'єднаннях (таборах праці і відпочинку);

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальним закладом у встановленому порядку;

під час перевезень учасників навчально-виховного процесу до місця проведення навчання, інших заходів і назад у разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки;

унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо нещасні випадки сталися під час проведення занять, інших заходів та робіт, зазначених в абзацах другому - дев'ятому цього пункту.

6. Погіршення стану здоров'я або втрату працездатності внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, на письмовий запит керівника навчального закладу надає медичний висновок про стан потерпілого та характер ушкоджень.

7. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп'яніння.

8. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу у випадках, не зазначених у пункті 5 цього розділу, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270 (зі змінами) (далі - Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру).

9. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу, які мешкають у гуртожитках навчальних закладів, і пов'язані з порушенням правил перебування у гуртожитках, затверджених в установленому порядку, розслідуються і беруться на облік відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

10. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, здійснює відповідний орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад.

11. Громадський контроль здійснюють професійні спілки через своїх представників у навчальному закладі, а також уповноважені трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

II. Розслідування нещасних випадків

1. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу за обставин, що визначені в пункті 5 розділу I цього Положення, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити безпосереднього керівника (учителя, вихователя, викладача, іншу особу, яка була присутня під час проведення заходів навчально-виховного процесу в навчальному закладі чи за його межами), який зобов'язаний:

терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих, хто там перебуває, і не призведе до більш тяжких наслідків);

повідомити про те, що сталося, керівника навчального закладу та особу, на яку покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі.

Якщо нещасний випадок трапився під час походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), де розташовано навчальний заклад, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.

2. Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно:

ужити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

повідомити батьків потерпілого (особу, яка представляє його інтереси);

направити письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу для отримання медичного висновку про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

протягом доби утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

Про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу через нанесення тілесних ушкоджень внаслідок бійок, скоєння правопорушень під час навчально-виховного процесу, керівник навчального закладу також інформує правоохоронні органи.

3. До складу комісії з розслідування нещасних випадків включаються:

заступник керівника навчального закладу, на якого покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності навчального закладу (голова комісії) і який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року N 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 806/12680;

керівник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов'язки;

член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо чисельність працівників навчального закладу менша ніж 20 осіб (дошкільний навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад тощо), комісію з розслідування нещасного випадку утворює орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад.

До складу комісії не включається працівник навчального закладу, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності у структурному підрозділі навчального закладу (лабораторія, кабінет, майстерня тощо), де стався нещасний випадок.

4. Потерпілий, його батьки, особи, які представляють інтереси потерпілого, мають право брати участь у роботі комісії, надавати свої пояснення та пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що пояснюють причини та обставини нещасного випадку, викладати в письмовій чи усній формі свою особисту думку щодо нещасного випадку та отримувати від комісії інформацію про хід проведення розслідування.

5. Потерпілий, його батьки або особи, які представляють інтереси потерпілого, можуть звернутися до керівника навчального закладу з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки нещасного випадку, якщо така інформація може завдати моральної шкоди потерпілому.

6. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати її утворення провести розслідування нещасного випадку. У разі необхідності проведення експертиз, лабораторних досліджень, випробувань, надання інших документів для встановлення обставин та причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з органом управління освітою вищого рівня, але не більше ніж на місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія з розслідування нещасного випадку, наказ про продовження строку розслідування видає керівник навчального закладу, який затвердив склад комісії.

7. Під час проведення розслідування нещасного випадку комісія повинна:

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

отримати пояснення у потерпілого;

виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;

скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н (далі - акт Н-Н) згідно з додатком 1 до цього Положення у п'яти примірниках, який затверджується керівником навчального закладу.

До акта Н-Н додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкідливих і небезпечних факторів та медичний висновок про стан здоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку.

8. Акт Н-Н підписують голова та всі члени комісії з розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом зазначеного акта член комісії письмово викладає свою думку, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті Н-Н.

9. Керівник навчального закладу відповідає за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, складання акта Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку.

10. Керівник навчального закладу протягом одного робочого дня після одержання матеріалів, підготовлених комісією з розслідування за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт Н-Н.

Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів надсилаються керівником навчального закладу:

потерпілому, батькам або особі, яка представляє інтереси потерпілого;

керівнику структурного підрозділу навчального закладу, де стався нещасний випадок;

начальнику служби охорони праці навчального закладу або особі, на яку покладено ці обов'язки (відповідальному);

органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, засновнику (власнику) навчального закладу;

архіву навчального закладу.

11. У випадках відмови керівника навчального закладу від утворення комісії з розслідування нещасного випадку і складання акта Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого, його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого, зі змістом або висновками акта Н-Н питання щодо розслідування нещасного випадку розглядають орган управління освітою вищого рівня, засновник (власник) навчального закладу у строк не більше десяти робочих днів з дня подання до них письмової заяви потерпілого, його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого.

12. Один примірник акта Н-Н разом з матеріалами розслідування зберігається в архіві навчального закладу, органу управління освітою протягом 60 років.

13. Нещасний випадок, про який потерпілий не повідомив керівника навчального закладу протягом робочого (навчального) дня, коли трапився нещасний випадок, або наслідки якого проявилися не відразу і засвідчені лікувально-профілактичним закладом, розслідується протягом календарного місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) згідно з цим Положенням. У цьому разі питання про складання акта Н-Н вирішується комісією з розслідування навчального закладу, яка утворюється наказом керівника навчального закладу, після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

14. Якщо погіршення стану здоров'я потерпілого сталося внаслідок загального захворювання, хвороби, що підтверджено відповідним медичним висновком лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання потерпілого, нещасний випадок розслідується за первинним діагнозом, при цьому наслідок погіршення стану здоров'я не враховується.

15. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу навчальних закладів під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством згідно з Порядком розслідування нещасних випадків на виробництві (Постанова N 1232). У розслідуванні бере участь представник навчального закладу.

16. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учасниками навчально-виховного процесу навчальних закладів, які проходять виробниче навчання, практику або виконують роботу під керівництвом учителя, викладача, майстра виробничого навчання навчального закладу на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети, розслідуються органом управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу або керівником навчального закладу спільно з представником підприємства, оформляються актом про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1, наведеною в додатку 4 до Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві (Постанова N 1232), беруться на облік органом управління освітою, навчальним закладом та підприємством. Один примірник затвердженого акта про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 надсилається керівнику навчального закладу за місцем навчання потерпілого, другий - до органу управління освітою, засновнику (власнику), якому підпорядкований навчальний заклад.

17. Нещасний випадок, що стався під час проведення походів, екскурсій, експедицій з навчальною метою поза територією району (міста), де розташовано навчальний заклад, розслідується комісією органу управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути для участі у розслідуванні представника навчального закладу, з учасником навчально-виховного процесу якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник такого самого за типом навчального закладу. Матеріали розслідування, у тому числі акти Н-Н, надсилаються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу та керівнику навчального закладу.

18. Після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки лікувально-профілактичної закладу керівник навчального закладу складає та надсилає в десятиденний строк до органу управління освітою та всім особам і організаціям, зазначеним у пункті 10 цього розділу, яким надсилалися акти Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку згідно з додатком 2 до цього Положення.

19. Усі нещасні випадки, оформлені актами Н-Н, беруться на облік і реєструються навчальним закладом, органом управління освітою у журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 3 до цього Положення.

20. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу і не спричинили втрату здоров'я, наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником навчального закладу в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 4 до цього Положення. Такі нещасні випадки не беруться на облік навчальним закладом.

У разі настання через деякий час у постраждалого від мікротравм ушкодження здоров'я розслідування нещасного випадку проводиться відповідно до пункту 13 цього розділу.

21. У разі самогубства учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу проводиться розслідування, складається акт Н-Н і такий нещасний випадок береться на облік.

22. Нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу в транспортних засобах (автомобільному, залізничному, міському електротранспорті тощо) за обставин, зазначених в абзаці восьмому пункту 5 розділу I цього Положення, розслідуються відповідно до цього Положення з урахуванням матеріалів розслідування, що проводять уповноважені на це органи у встановленому порядку. Для отримання результатів розслідування уповноважених органів керівник навчального закладу надсилає до них письмовий запит.

III. Спеціальне розслідування нещасних випадків

1. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

групові, що трапилися одночасно з двома і більше потерпілими, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень;

що спричинили тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого);

із смертельним наслідком;

випадки смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу.

2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок із смертельним наслідком та у випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу керівник навчального закладу зобов'язаний негайно повідомити:

батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси;

лікувально-профілактичний заклад за місцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь - відповідний територіальний орган державної санітарно-епідеміологічної служби);

орган управління освітою, інший центральний орган виконавчої влади, засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад;

органи прокуратури та внутрішніх справ за місцем, де стався нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком) згідно з додатком 5 до цього Положення надсилається за допомогою засобів оперативного зв'язку (телефон, телеграф, факс тощо).

3. Про кожний груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок із смертельним наслідком та випадок смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу протягом доби повідомляє МОН України, надсилає матеріали спеціального розслідування в триденний строк після закінчення розслідування.

Такі самі повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку через деякий час, під час тимчасового звільнення від занять у навчальному закладі. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування нещасного випадку, у тому числі акта Н-Н.

4. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, у випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу проводиться комісією зі спеціального розслідування, яка створюється наказом керівника органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника МОН України.

5. Спеціальне розслідування нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано більше 10 осіб, проводиться комісією зі спеціального розслідування, призначеною наказом МОН України.

6. До складу комісії зі спеціального розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком або випадку смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу входять:

голова - керівник (заступник керівника) органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу;

члени:

керівник (заступник керівника) навчального закладу;

керівник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов'язки;

член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

представник МОН України (крім випадків смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу).

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, причин і можливих наслідків нещасного випадку тощо) до складу комісії можуть бути включені представники правоохоронних органів, органів державного нагляду за охороною праці, пожежного нагляду, органів охорони здоров'я, спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та реагування на надзвичайні ситуації, інших органів (за згодою).

Комісія зі спеціального розслідування зобов'язана:

з'ясувати обставини і причини нещасних випадків, отримати пояснення у потерпілого (потерпілих);

виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб.

7. Члени комісії зі спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим (сім'ям) щодо їх прав відповідно до законодавства України.

8. Комісія зі спеціального розслідування протягом 10 робочих днів з дня її утворення розслідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком) (далі - акт спеціального розслідування) згідно з додатком 6 до цього Положення, оформляє інші необхідні документи і матеріали, перелік яких наведено в пункті 12 цього розділу. За потреби встановлений строк розслідування може бути продовжений органом управління освітою, який утворив комісію зі спеціального розслідування, але не більш як на 30 календарних днів.

9. Акт спеціального розслідування затверджується органом управління освітою, який призначив комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку.

10. Копії актів спеціального розслідування і акта Н-Н (на кожного потерпілого окремо) та наказ керівника навчального закладу за результатами розслідування нещасного випадку надсилаються до органу управління освітою, який зобов'язаний надіслати по одному примірнику до МОН України, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, засновнику (власнику) навчального закладу.

11. За результатами спеціального розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік випадки смерті учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу від загального захворювання, хвороби за наявності медичного висновку лікувально-профілактичного закладу за місцезнаходженням навчального закладу.

12. До матеріалів спеціального розслідування належать:

копія наказу про утворення комісії із спеціального розслідування;

акт спеціального розслідування;

копія акта Н-Н на кожного потерпілого окремо;

плани, схеми і фотознімки місця події;

протоколи опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог норм і правил з охорони праці;

витяг з журналу реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з потерпілим, у тому числі копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію інструктажу з безпеки життєдіяльності з потерпілим;

витяг з журналу реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з педагогічними працівниками, якщо потерпілий - вихованець дошкільного навчального закладу;

копії документів про проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо) під час навчально-виховного процесу;

медичний висновок про характер і тяжкість ушкоджень, що заподіяні потерпілому, або причини його смерті;

висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів тощо.

13. На вимогу комісії зі спеціального розслідування керівник навчального закладу зобов'язаний:

запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку спеціалістів-експертів, які можуть утворювати експертну комісію;

організувати фотознімки пошкодженого об'єкта, місця нещасного випадку та надати інші необхідні документи;

організувати проведення лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт;

надати транспортні засоби та засоби зв'язку, необхідні для роботи комісії з розслідування нещасного випадку;

забезпечити друкування, розмноження у необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування.

14. Експертна комісія утворюється за рішенням комісії зі спеціального розслідування, у якому визначаються питання, які вимагають експертного висновку. Письмовий висновок експертної комісії надсилається до голови комісії зі спеціального розслідування.

15. Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії зі спеціального розслідування та залученням до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи, навчальний заклад здійснює відповідно до законодавства.

16. Орган управління освітою, який утворив комісію зі спеціального розслідування, протягом п'яти робочих днів після закінчення спеціального розслідування направляє матеріали до органів прокуратури за місцем настання групового нещасного випадку або випадку із смертельним наслідком.

17. Керівник навчального закладу, органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу зобов'язаний протягом п'яти робочих днів розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про вжиття запропонованих комісією зі спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також розглянути пропозиції комісії зі спеціального розслідування щодо притягнення осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу, до відповідальності згідно із законодавством України.

Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу письмово повідомляє орган управління освітою за місцезнаходженням.

18. МОН України після одержання матеріалів спеціального розслідування розглядає обставини і причини групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком) і за результатами розгляду вживає відповідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам.

IV. Звітність про нещасні випадки

1. Навчальний заклад на підставі актів Н-Н подає адміністративні дані - звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за підсумками року за формою НВ (додаток 7) органу управління освітою за місцезнаходженням. Органи управління освітою на місцях складають зведений звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах за формою НВ згідно з додатком 8 до цього Положення, який надсилають органам управління освітою вищого рівня.

2. Керівник навчального закладу відповідає за достовірність зазначених у звіті відомостей згідно із законодавством України.

3. Якщо у звітному періоді настала смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався минулого року, і у звіті за минулий період цей випадок зарахований до загальної кількості потерпілих, у звітному періоді цей нещасний випадок зараховується тільки до потерпілих із смертельним наслідком.

4. Навчальний заклад, органи управління освітою за місцезнаходженням навчальних закладів, МОН України заслуховують на засіданнях педагогічних рад, колегій, на нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, проводять аналіз причин нещасних випадків, що трапились, розробляють заходи щодо їх запобігання.

5. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням та обліком нещасних випадків, що трапились з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу, а також за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють МОН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою за місцезнаходженням навчальних закладів.

6. МОН України здійснює оперативний облік загальної кількості потерпілих, у тому числі в групових нещасних випадках та нещасних випадках із смертельним наслідком.

 

Заступник Міністра
освіти і науки України

Б. М. Жебровський

 

Додаток 1
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 7 розділу II)

 

Форма Н-Н

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____
(посада керівника навчального закладу)
____
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.

АКТ
про нещасний випадок N ___,
що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу)

(складається у п'яти примірниках)

1. Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого _
_

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Вік (дата народження) ____

4. Повне найменування навчального закладу, де навчається, виховується потерпілий
_
_

5. Місцезнаходження навчального закладу
_

6. Підпорядкування (належність) навчального закладу __
                                                                                                                                                                                            (орган управління
_
освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)

7. Дата і час нещасного випадку _________
                                                                                                                      (число, місяць, рік, час доби)

8. Місце, де стався нещасний випадок (навчальний заклад, клас, кабінет, кафедра, майстерня тощо)
_

9. Вихователь (учитель, викладач), у групі (класі) якого стався нещасний випадок
_
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

10. Проведення інструктажу з охорони праці з вихованцем (учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом), якщо нещасний випадок трапився під час трудового та професійного навчання, виробничої практики:
вступний інструктаж ______;
                                                                                                                  (число, місяць, рік)
первинний інструктаж _____
                                                                                                                  (число, місяць, рік)

11. Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнем (студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом), якщо нещасний випадок трапився під час навчання:
вступний інструктаж ______;
                                                                                                                  (число, місяць, рік)
первинний інструктаж _____
                                                                                                                  (число, місяць, рік)
(для дошкільних навчальних закладів зазначається дата проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з педагогічним працівником, у групі якого стався нещасний випадок).

12. Обставини, за яких стався нещасний випадок ______
_
_

13. Вид нещасного випадку та подія, що призвела до нещасного випадку
_
(нанесення тілесних ушкоджень, у тому числі нанесених іншою особою, отруєння,
_
теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом,
_
блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха
_
(землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), ушкодження внаслідок контакту
_
з представниками тваринного та рослинного світу, дорожньо-транспортна подія, падіння з
_
висоти, нервово-психічні навантаження тощо)

14. Причини нещасного випадку _________
(порушення правил безпеки і охорони праці, пожежної безпеки під час проведення занять, недоліки організації робочих навчальних місць, незадовільний технічний стан будівель, споруд, території, порушення дисципліни, протиправні дії інших осіб, порушення правил дорожнього руху тощо) ___
_

15. Особи, які допустили порушення правил і норм, вимог нормативно-правових актів з охорони
праці ________
                                                                                                             (прізвище, ініціали, посада, статті, пункти
_
нормативно-правових актів, які були порушені ними)
_

16. Свідки нещасного випадку ___________
                                                                                                               (прізвище, ініціали, клас (група), де навчається,
_
                                                                  місце роботи, якщо свідок працює, та місце проживання)

17. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку

N з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Висновок комісії про наслідки нещасного випадку ___
_

Цей акт складено о ___ год. ___ числа місяця ____ року

До акта додається _________
                                                                     (у разі незгоди зі змістом або висновком акта окрема думка члена комісії)
_

Голова комісії

____
(посада)

 

__
(підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_
                          (посада)                                                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

_
                          (посада)                                                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

_
                          (посада)                                                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 18 розділу II)

 

____
(найменування органу управління освітою,
____
іншого органу (організації))
____
(прізвище особи, якій надсилається повідомлення,
її місцезнаходження)

Повідомлення
про наслідки нещасного випадку

_,
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
який (яка) навчається (виховується) ______
                                                                                                               (найменування навчального закладу, клас, група)
_,
за актом про нещасний випадок за формою Н-Н N ___ від "___" 20__ р.

Наслідки нещасного випадку: потерпілий одужав, установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити)

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Кількість днів невідвідування навчального закладу

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

______________
           (підпис)                  (ініціали, прізвище)

 

"____" ___ 20__ р.

 

Додаток 3
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 19 розділу II)

Журнал реєстрації нещасних випадків,

       що сталися у __________
                                             (найменування навчального закладу, органу управління освітою)
                            з учасниками навчально-виховного процесу

N
з/п

Дата, час події

Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого, рік народження

Клас (група)

Місце події (аудиторія, клас, кабінет, підприємство, місце проведення заходу тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Дата складання, номер акта Н-Н

Діагноз та наслідки нещасного випадку

Підпис потерпілого (особи, що представляє його інтереси) в отриманні акта Н-Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Додаток 4
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 20 розділу II)

Журнал реєстрації мікротравм,

           що сталися у _____
                                                                    (найменування навчального закладу)
                         з учасниками навчально-виховного процесу

N
з/п

Дата, час нещасного випадку

Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого, рік народження

Клас, група, курс

Короткі обставини і причини нещасного випадку

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що внесла запис

1

2

3

4

5

6

 

Додаток 5
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 2 розділу III)

 

____
(найменування органу управління освітою,
____
іншого органу (організації))
____
(прізвище особи, якій надсилається повідомлення,
її місцезнаходження)

Повідомлення про нещасний випадок
(груповий / із смертельним наслідком)

Дата і час, коли стався нещасний випадок _
_

Найменування навчального закладу, його засновник (власник)
_

Місце, де стався нещасний випадок ______
                                                                                                                                          (аудиторія, лабораторія, клас, кабінет,
_
майстерня, підприємство, позашкільний навчальний заклад, місце проведення заходу тощо,
_
коротка характеристика)
_

Дані про потерпілого (потерпілих):
_
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас, група)
_
                                                       (у разі групових нещасних випадків - характер травм у потерпілих)
_
_

Обставини та можливі причини нещасного випадку
_
_

Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка передала її
_

Органи управління освітою надсилають повідомлення про нещасний випадок Міністерству освіти і науки України (факсом, телеграфом, телефоном тощо) протягом доби з моменту скоєння нещасного випадку (групового, зі смертельним наслідком).

 

Додаток 6
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 8 розділу III)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
________
(керівник органу управління освітою,
якому підпорядковано навчальний заклад)
________
       (підпис)               (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.

АКТ
спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком)

_
_
(повне найменування навчального закладу, його засновник (власник),
найменування органу, до сфери управління якого належить навчальний заклад)

______
(дата складання акта)

____
(місце складання акта:
село, район, місто, область)

Комісія, призначена _______
                                                                                           (найменування органу, яким утворена комісія)
наказом від N ___,
у складі:

голови комісії

 

 

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________
(посада, місце роботи)

членів комісії:

 

 

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________
(посада, місце роботи)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________
(посада, місце роботи)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________,
(посада, місце роботи)

провела за період з "___" до "___" ____ р.
спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався ___________
_
                                (зазначаються місце події та кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним
_
наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих) _
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності)
_
(якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у розділі 1 цього акта зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо)

2. Обставини нещасного випадку ________
(нещасний випадок стався під час навчання, роботи, заходу, що проводився)
_
(описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто керував цим процесом, стан потерпілого.

Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні і шкідливі фактори, які могли вплинути на потерпілого, описуються його дії та дії інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначаються характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої домедичної допомоги потерпілому)

3. Причини нещасного випадку __________
_
(наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку, у тому числі перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи ненавчених або непроінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу). Після кожної причини зазначають, які конкретно вимоги законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати перевірки стану охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, проведеної органом управління освітою, до сфери управління якого належить навчальний заклад)

4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку ___
_
(повинні складатися із заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби); заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання надалі подібним випадкам, що наведені у вигляді таблиці або перелічені в тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію)

5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності
_
_
(зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку. Після викладення змісту порушення зазначаються статті, розділи, пункти законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу, які були порушені. Пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок)

6. Зазначається, що комісія мала зустрічі з потерпілими або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснила їхні права відповідно до законодавства.

Голова комісії

___________
       (підпис)

 

_
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

 

 

 

___________
      (підпис)

_
(ініціали, прізвище)

 

 

___________
      (підпис)

_
(ініціали, прізвище)

 

Роботу комісії продовжено згідно з наказом від ________ N _______ у зв'язку з _______.

На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються до цього акта.

 

Додаток 7
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 1 розділу IV)

ЗВІТ
про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі
за 20__ рік

Подають

Строк подання

Навчальні заклади:
дошкільні, загальноосвітні, позашкільні - органу управління освітою за місцезнаходженням незалежно від форми власності та підпорядкування;
професійно-технічні, вищі - органу управління освітою за підпорядкуванням

 
не пізніше 01 лютого


Форма НВ
(річна)

Респондент:

Найменування

Місцезнаходження ________
_
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу, N квартири, офіса)

Форма власності __________
                                                                                               (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування
_

Розділ 1. Відомості про нещасні випадки

Учасники навчально-виховного процесу

N рядка

Кількість учасників навчально-
виховного процесу - усього, осіб

Кількість нещасних випадків, оформлених актами Н-Н

усього

групових

із смертельним наслідком

А

Б

1

2

3

4

Вихованці
Учні
Студенти
Слухачі
Стажисти
Клінічні ординатори
Аспіранти
Докторанти

01
02
03
04
05
06
07
08

 

 

 

 

Розділ 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків за видами діяльності навчального закладу

Вид діяльності під час навчально-виховного процесу

N рядка

Кількість потерпілих, осіб

усього

у тому числі від нещасних випадків із смертельним наслідком

А

Б

1

2

Усього,
               у тому числі під час:
навчальних занять (уроків, лекцій,
лабораторних, практичних робіт тощо);
занять з фізкультури, рухливих ігор;
виробничої практики;
уроків професійного і трудового навчання (професійної орієнтації);
перебування (праці) у літніх студентських таборах, трудових
об'єднаннях тощо;
сільгоспробіт;
спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань тощо);
екскурсій, походів, експедицій, прогулянок;
перерв;
інших видів діяльності (роботи із самообслуговування, прибирання території тощо)

01
 
 
01.1
01.2
01.3
 
01.4 
 
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
 
01.10

  

 

___________
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності)

___
(П. І. Б.)

Телефон: __ факс: __ електронна пошта: __

Порядок заповнення форми НВ
"Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі"

Заповнення розділу 1. Відомості про нещасні випадки

1. У графі 1 за рядками 01 - 08 зазначається загальна кількість вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів навчального закладу на початок навчального року окремо за кожною категорією тих, хто навчається (залежно від типу навчального закладу).

2. У графі 2 за рядками 01 - 08 на підставі актів за формою Н-Н наводиться інформація про кількість нещасних випадків, що сталися з конкретною категорією тих, хто навчається, протягом календарного року.

3. У графі 3 за рядками 01 - 08 зазначається кількість групових нещасних випадків, у графі 4 - кількість нещасних випадків із смертельним наслідком.

Заповнення розділу 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків за видами діяльності навчального закладу

1. У графі 1 за рядками 01 - 01.10 наводиться інформація про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу за відповідним видом діяльності навчального закладу.

2. У графі 2 за рядками 01 - 01.10 зазначається кількість потерпілих осіб від нещасних випадків із смертельним наслідком.

3. У звіті заповнюються всі показники, за відсутності будь-якого з них ставиться риска. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника навчального закладу.

 

Додаток 8
до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(пункт 1 розділу IV)

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
за 20__ рік

Подають

Строки подання

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та міських виконкомів - Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству освіти і науки України

не пізніше
10 лютого
 
 
 
 

не пізніше
20 лютого


Форма НВ (зведена)

(річна)

Респондент:

Найменування __
___

Місцезнаходження __________
___
                                (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу, N квартири, офіса)

Розділ 1. Відомості про нещасні випадки

Учасники навчально-виховного процесу

N рядка

Кількість учасників навчально-виховного процесу - усього, осіб

Кількість нещасних випадків, оформлених актами Н-Н

усього

групових

із смертельним наслідком

А

Б

1

2

3

4

Вихованці
Учні
Студенти
Слухачі
Стажисти
Клінічні ординатори
Аспіранти
Докторанти

01
02
03
04
05
06
07
08

 

 

 

 

Розділ 2. Кількість потерпілих осіб від нещасних випадків за видами діяльності навчальних закладів під час навчально-виховного процесу

Вид діяльності під час навчально-виховного процесу

N ряд-
ка

Кількість потерпілих за формою НВ

У тому числі у

вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації

вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації

загально-
освітніх навчальних закладах

професійно-
технічних навчальних закладах

позашкільних навчальних закладах

дошкільних навчальних закладах

закладах післядипломної освіти

усього

у тому числі від нещас-
них випад-
ків із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

усього потер-
пілих

із смерте-
льним наслід-
ком

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього,
         у тому числі під час
навчальних занять
(уроків, лекцій,
лабораторних,
практичних
робіт тощо);
занять із фізкультури,
рухливих ігор;
виробничої практики;
уроків професійного і
трудового навчання
(професійної
орієнтації);
перебування (праці) у літніх студентських таборах, трудових об'єднаннях тощо;
сільгоспробіт;
спортивних занять
(змагань, тренувань,
загартувань тощо);
екскурсій, походів,
експедицій, прогулянок;
перерв;
інших видів діяльності
(роботи із
самообслуговування,
прибирання території тощо)

01 
 
 
 
 
 
01.1
 
01.2
01.3
 
 
 
01.4
 
 
01.5
01.6
 
 
01.7
 
01.8
01.9
 
 
 
01.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість навчальних закладів, за якими складено звіт (02) __________

____
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

______
(П. І. Б.)

 

Телефон: _________ факс: __________ електронна пошта: ___________

Порядок заповнення форми НВ (зведена)
"Зведений звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"

Заповнення розділу 1. Відомості про нещасні випадки

1. У графі 1 за рядками 01 - 08 зазначається кількість вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів навчальних закладів, за якими надається звіт, на початок навчального року окремо за кожною категорією тих, хто навчається.

2. У графі 2 за рядками 01 - 08 на підставі актів за формою Н-Н заповнюється загальна кількість нещасних випадків, що сталися з конкретною категорією тих, хто навчається, протягом календарного року.

3. У графі 3 за рядками 01 - 08 зазначається кількість групових нещасних випадків, у графі 4 - кількість нещасних випадків із смертельним наслідком.

Заповнення розділу 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків за видами діяльності навчальних закладів під час навчально-виховного процесу

1. У графі 1 за рядком 01 на підставі актів за формою Н-Н зазначається загальна кількість потерпілих осіб від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу.

2. У графі 2 за рядком 01 надається інформація про потерпілих осіб від нещасних випадків із смертельним наслідком.

3. У графах 3 - 16 за рядками 01.1 - 01.10 на підставі актів за формою Н-Н зазначається кількість потерпілих осіб від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу за відповідними видами діяльності навчальних закладів різних типів.

4. У рядку 02 зазначається загальна кількість навчальних закладів, за якими складено звіт.

5. У звіті заповнюються всі показники, за відсутності будь-якого з них ставиться риска. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника органу управління освітою.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали