НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

30.03.2017

м. Київ

N 452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2017 р. за N 792/30660

Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Керуючись статтями 1, 24, 31, 39, 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 13, 14, 17, частиною другою статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня 2011 року N 2979 (Положення N 2979), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за N 351/20664 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 06 листопада 2014 року N 1187 (Рішення N 1187)), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв'язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

 

Голова

Ю. Артеменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
30 березня 2017 року N 452

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2017 р. за N 792/30660

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979)

1. У розділі II:

1) у пункті 2.4:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відомості про структуру власності заявника, які подаються відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року N 2 (Порядок N 2), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 251/28381;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) пункт 2.11 після слів "програмної послуги" доповнити словами та цифрами "протягом строків, визначених статтею 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. У розділі III:

у пункті 3.4:

після слів "послуги із використанням" доповнити словом "ресурсу";

після слів "технічної розробки" доповнити словами ", обслуговування та експлуатації";

3. У додатках:

1) у додатку 1:

пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

"8. Технології, що застосовуються для надання програмної послуги ________
_______________
(кількість каналів і технології, що використовуються для

__
ретрансляції (трансляції) програм (аналогова, цифрова, IPTV, MMDS, "Телесело", МІТРІС, DTH, ОТТ тощо))

9. Територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги) _____";
                                    (територія України або найменування адміністративно-територіальної одиниці)

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі, не менше _____";

2) додаток 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги
(пункт 2.2)

ІНФОРМАЦІЯ,
яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї

У ліцензії провайдера програмної послуги зазначаються:

повне найменування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, серія та номер ліцензії;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, якій видано ліцензію;

код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті);

власник (співвласники) юридичної особи;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи;

строк дії ліцензії та дата її видачі;

строк дії продовженої ліцензії;

підписи уповноважених посадових осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, скріплені печаткою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

дата прийняття та номер рішення про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії провайдера програмної послуги;

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги);

рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яким затверджено перелік програм універсальної програмної послуги;

загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), яка, зокрема, складається із мінімальної частки програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі;

технологія розповсюдження телепрограм.

У ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальних ефірних телемереж додатково зазначаються докладні характеристики багатоканальної ефірної телемережі:

частота (канал);

місцезнаходження та потужність передавача;

місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі;

максимальна кількість каналів (ресурс).";

3) у додатках 5, 6 заголовки заяв після слова "послуги" доповнити словами

"НР N ___-п від _________".
                                 (дата)

 

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали