Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 січня 2018 року N 60

Про внесення змін до Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

З метою оптимізації порядку проведення Міністерством охорони здоров'я України закупівель на виконання бюджетних програм, які передбачають закупівлю лікарських засобів, медичних виробів, товарів та послуг за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до підпункту 3 пункту 6 (Постанова N 267) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, наказую:

Внести зміни до Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (Положення N 32), виклавши його у новій редакції, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17 січня 2017 року N 32
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 12 січня 2018 року N 60)

ПОЛОЖЕННЯ
про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

I. Загальні положення

1. Постійна робоча група МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель (далі - Група) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою організації роботи профільного супроводу закупівель на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти, у тому числі закупівель із залученням спеціалізованих організацій.

2. Група у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Склад групи

1. Персональний склад Групи затверджується наказом МОЗ України.

До складу Групи входять голова Групи (далі - Голова), заступник (заступники) Голови, члени Групи.

Головою є заступник Міністра, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за здійснення закупівель із залученням спеціалізованих організацій.

Заступником Голови є відповідно заступник (заступники) Міністра (з урахуванням розподілу обов'язків заступників Міністра).

Членами Групи є:

представник Медичного департаменту МОЗ України;

представник Управління громадського здоров'я МОЗ України;

представник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

представник Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України;

представник Управління правового забезпечення МОЗ України;

представник Управління аудиту та аналітики МОЗ України;

представник Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності МОЗ України;

представник Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України;

представник Відділу з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції МОЗ України;

представник Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України;

представник ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України";

представник ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

представник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

представники спеціалізованих організацій (у значенні пункту 24 частини першої статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), за згодою), обрані відповідно до критеріїв, що установлені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622), з правом дорадчого голосу.

2. До складу Групи не можуть входити особи, які є працівниками та/або прямо чи опосередковано є власниками корпоративних прав юридичних осіб - претендентів на участь у процедурі закупівель, що проводяться МОЗ України у відповідному році. У разі ненадання інформації чи надання недостовірної інформації щодо зазначеного критерію відповідні особи, що входять до складу Групи, несуть відповідальність згідно з норм діючого законодавства.

3. З урахуванням питань порядку денного запланованого засідання Групи, на засідання з правом дорадчого голосу можуть бути запрошені:

експерти та фахівці за профільними напрямами. Склад експертів та фахівців для залучення до роботи Групи формується на засіданні Групи за попередньою письмовою згодою з кандидатами та затверджується наказом МОЗ України;

представники державних підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров'я, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, НАМН України (за згодою), громадських (пацієнтських) організацій (за заявочним принципом) тощо.

III. Основні завдання групи

1. Прийняття номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році (далі - Номенклатура).

2. Затвердження за погодженням з Департаментом економіки і фінансової політики та Управлінням бухгалтерського обліку і фінансової звітності інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі - Інформація щодо предмета закупівлі) та, за необхідності, внесення змін до неї.

3. Вибір спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, проводиться відповідно до критеріїв, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622).

4. Розгляд інших питань, що виникають в процесі проведення закупівель, у тому числі, які здійснюються із залученням спеціалізованих організацій.

IV. Організація роботи групи

1. Формою роботи Групи є засідання.

2. План роботи Групи затверджується на першому засіданні Групи.

3. Діяльність Групи здійснюється відповідно до плану роботи Групи, в якому зазначаються орієнтовні дати засідань та терміни розгляду питань, що відносяться до компетенції Групи, а також відповідальні особи за підготовку та подання матеріалів на засідання Групи.

4. Позачергове засідання Групи скликається Головою (або заступником, що його заміщує), про що Секретаріат Групи забезпечує інформування всіх членів Групи та, за необхідності, інших осіб, які можуть бути залучені до роботи Групи.

5. Засідання Групи веде її Голова, а за його відсутності - один із заступників Голови. У разі відсутності Голови його обов'язки виконує один із заступників Голови. У випадку відсутності одночасно Голови та його заступників - засідання Групи не проводиться.

6. Засідання Групи є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина складу Групи.

7. У разі відсутності члена Групи, участь у засіданні бере особа, на яку офіційно покладено виконання посадових обов'язків відсутнього члена Групи, про що зазначається в протоколі із додаванням копії відповідного наказу про покладання обов'язків.

8. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Групи, вони зобов'язані письмово повідомити про це Голову Групи. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.

9. Про конфлікт інтересів членів Групи, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Групи, Голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Групи.

10. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Групою, - таке рішення підлягає перегляду.

11. Повноваження Голови Групи:

організовує роботу Групи;

формує порядок денний;

визначає дату, час і місце проведення засідання Групи;

головує на засіданні Групи;

підписує рішення (протокол) Групи та надає обов'язкові до виконання доручення та протокольні доручення тощо.

12. Член Групи має право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Групи;

брати участь в обговоренні, дослідженні питань порядку денного;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

13. Член Групи зобов'язаний:

брати участь у засіданнях Групи;

забезпечити подання на засідання Групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

виконувати доручення Голови в рамках роботи Групи тощо.

14. Рішення Групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина складу членів Групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Групи.

15. Рішення Групи оформлюється протоколом, який підписує Голова і присутні на засіданні члени Групи протягом двох робочих днів з дати проведення засідання Групи.

У разі відмови члена Групи від підпису, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об'єктивних причин відмови. Окрема думка члена Групи є невід'ємною частиною протоколу засідання Групи.

16. Рішення Групи щодо наданих пропозицій стосовно визначення номенклатури оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України протягом 5 робочих днів. У разі надходження пропозицій щодо оприлюдненого рішення Групи, пропозиції додатково опрацьовуються на засіданні Групи та при необхідності приймаються відповідні рішення.

17. Для забезпечення діяльності Групи діє Секретаріат, до складу якого входять по одному співробітнику з наступних структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України:

Департаменту економіки і фінансової політики;

Медичного департаменту;

Управління громадського здоров'я;

Управління правового забезпечення.

Голова Групи забезпечує організацію та роботу Секретаріату.

Члени Секретаріату беруть участь у засіданнях Групи без права голосу.

Секретаріат забезпечує:

інформування членів Групи та осіб, що залучаються до роботи Групи, про час і місце проведення засідання Групи (в тому числі позачергового);

ведення та оформлення протоколів засідання Групи протягом одного робочого дня з дати проведення засідання Групи; надання протоколів у цей же строк членам Групи для підписання, долучення окремих думок, викладених письмово, членів Групи (за наявності) в протоколі, а також складання інших проектів документів за результатами засідання (роботи) Групи;

здійснення обліку стану виконання протокольних доручень Голови Групи та здійснення відповідного інформування Голови Групи;

оголошення порядку денного засідання Групи;

сприяння у підготовці проектів наказів МОЗ України про затвердження Номенклатури за результатами рішення Групи щодо визначення Номенклатури;

на підставі доручення Голови групи запитування та отримання необхідних для забезпечення діяльності Групи інформації, матеріалів та документів від структурних підрозділів МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, тощо та щодо спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі;

сприяння у координації роботи експертів та фахівців щодо підготовки узгоджених пропозицій, висновків та змін до номенклатури, Інформації щодо предмета закупівлі;

збір, узагальнення та підготовку на розгляд Групи документів, що стосуються виконання завдань Групи;

оприлюднення пропозицій щодо визначення Номенклатури, а також щомісяця інформації про результати роботи Групи на офіційному веб-сайті МОЗ України;

сприяння у забезпеченні оформлення Інформації щодо предмета закупівлі;

інформування Групи щодо повноти та своєчасності поставок лікарських засобів та медичних виробів, послуг, їх залишків в регіонах, терміну придатності, порівняння цін та економічної ефективності закупівель за результатами роботи спеціалізованих організацій;

сприяння в оптимізації закупівельного процесу та оперативній, ефективній комунікації між Міністерством охорони здоров'я України та спеціалізованими організаціями, щодо розгляду, із залученням відповідних структурних підрозділів МОЗ України, листів, звернень, запитів, заяв від спеціалізованих організацій, підготовці належним чином оформлених проектів відповідей за результатами розгляду, а також у підтримці процесу забезпечення своєчасного розгляду та затвердження кошторисів, формування актів та наказів про розподіл лікарських засобів;

сприяння у наданні іншої експертної та технічної підтримки процесу закупівель.

Для надання фахової та експертної підтримки до складу Секретаріату можуть за згодою залучатись представники громадських організацій за умови взяття і виконання зобов'язань щодо порядку доступу, використання і захисту службової та іншої інформації з обмеженим доступом, підписання розписки про нерозголошення відомостей, що отримані під час обговорення питань, що передує прийняттю рішення за формою, наведеною у додатку.

Персональний склад Секретаріату, зокрема, співробітників структурних підрозділів МОЗ України, наведених у цьому пункті, та залучених представників громадських організацій затверджується наказом МОЗ України.

Відповідальні особи, визначені спеціалізованими організаціями, обраними для здійснення закупівель відповідно до рішення МОЗ України, згідно з критеріями, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622), на виконання відповідних угод (договорів), сприяють Секретаріату у консолідації зусиль з метою забезпечення оперативного та мобільного забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів, послуг.

18. Група має право залучати експертів та фахівців за напрямами до роботи Групи, отримувати від них фахові консультації, пропозиції та письмові висновки у визначений Головою Групи термін тощо.

19. Погодження Номенклатури та затвердження Інформації щодо предмета закупівлі здійснюються за результатами розгляду пропозицій, поданих групами технічного супроводу Групи із залученням груп експертів та фахівців, що залучаються до роботи Групи за профільними напрямами.

Рішення Групи може містити доручення профільним групам технічного супроводу Групи, групам експертів та фахівців, що залучаються до роботи Групи, профільним структурним підрозділам МОЗ України щодо доопрацювання пропозицій у визначений термін, яке є обов'язковим до виконання у визначений термін.

20. При формуванні Номенклатури враховується інформація з:

Державного реєстру лікарських засобів України;

Державного формуляра лікарських засобів;

цін, зазначених у Реєстрі, задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби, результатів закупівлі минулого року або інших загальновідомих та доступних джерел;

протоколів та стандартів надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі;

доказової бази застосування (джерелами для підтвердження доказової бази є Державний формуляр лікарських засобів, примірний формуляр ВООЗ, Британський національний формуляр);

табелів оснащення, статистичних даних тощо;

інформації про стан забезпеченості лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, медичними виробами, з урахуванням наявних залишків.

21. Орієнтовна вартість лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році, визначається відповідно до найменшої ціни закупівлі минулого року або відповідно до даних, що містяться у Реєстрі задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

У разі, якщо закупівля минулого року не проводилася, орієнтовна вартість визначається відповідно до найменшої задекларованої оптово-відпускної ціни або інших загальновідомих джерел.

22. У номенклатурі не дозволяється посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим (додаються нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують факт відсутності або обмеження конкуренції) і містити вираз "або еквівалент".

23. Інформація щодо предмета закупівлі формується з урахуванням вимог підзаконних нормативно-правових актів з питань закупівель, закону про Державний бюджет України, затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, номенклатури, залишків матеріальних цінностей та зведених заявок структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління МОЗ України, на придбання товарів, робіт і послуг, які закуповуються за рахунок державних коштів з метою забезпечення виконання та досягнення визначених показників державних програм та централізованих заходів.

Найменування предмета закупівлі, очікувана ціна і вартість всієї закупівлі та її окремих частин (лотів) визначаються відповідно до чинного законодавства, з урахуванням затвердженої номенклатури.

24. Підготовлена Групою інформація щодо предмета закупівлі направляється на погодження до:

1) Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України для перевірки на відповідність затвердженим у встановленому порядку паспортам бюджетних програм та порядкам використання коштів державного бюджету;

2) Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності для перевірки на відповідність кошторисним призначенням з урахуванням раніше взятих юридичних зобов'язань.

25. Накази МОЗ України про затвердження Номенклатури на відповідний бюджетний рік є підставою для збору заявок щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, послуг за державні кошти.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Додаток
до Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

РОЗПИСКА
про нерозголошення відомостей, що отримані під час обговорення питань, що передує прийняттю рішення

Я, ___________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
зобов'язуюся дотримуватися конфіденційності і не розголошувати інформацію, яку отримаю під час засідань та ознайомлення з документами, що опрацьовуються Постійною робочою групою МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель.

"___" 20__ року

________
(підпис)


Відповідно до пункту 1 Переліку відомостей, що містять службову інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 6 травня 2014 року N 299 "Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Міністерстві охорони здоров'я України" (Перелік N 299), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за N 557/25334, внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності МОЗ України або здійсненням контрольних, наглядових функцій МОЗ України та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (далі - МОЗ Автономної Республіки Крим), структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, відноситься до відомостей, що містять службову інформацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали