МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 травня 2012 року N 276

Про внесення змін до Положення про природний заповідник "Медобори"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про природний заповідник "Медобори", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.12.2000 N 231, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
07.12.2000 N 231
(у редакції наказу Мінприроди
від 28.05.2012 N 276)


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК "МЕДОБОРИ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Природний заповідник "Медобори" з філією "Кременецькі гори" (далі - Заповідник) створений постановою Ради Міністрів УРСР від 08.02.90 N 25 "Про створення державного заповідника "Медобори" у Тернопільській області".

Указом Президента України від 29.09.2000 N 1095/2000 територію Заповідника розширено.

1.2. Заповідник є бюджетною, природоохоронною, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Заповідник має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.

1.4. Заповідник знаходиться у підпорядкуванні Державного агентства лісових ресурсів України (далі - Держлісагентство), управління Заповідником здійснює Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства (далі - Тернопільське ОУЛМГ).

1.5. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території природного заповідника "Медобори" та охорони його природних комплексів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Заповідника визначаються у цьому Положенні.

1.6. Заповідник розташований на території трьох адміністративних районів: Гусятинського, Підволочиського та Кременецького Тернопільської області. Загальна його площа становить 10516,7 гектара.

1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і надаються Заповіднику в постійне користування у порядку, встановленому законодавством.

1.8. Право Заповідника на постійне користування земельною ділянкою оформляється державним актом на право постійного користування землею.

1.9. Межі Заповідника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. На території Заповідника у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.11. Юридична адреса Заповідника: вул. Міцкевича, 21, смт Гримайлів, Гусятинський район, Тернопільська область, 48210.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заповідник створено з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських Товтр і Кременецьких гір, генофонду рослинного і тваринного світу та використання їх у наукових цілях. Територію Заповідника розширено з метою поліпшення умов збереження унікальних та типових природних комплексів Поділля, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне та освітнє значення, а також місць зростання рідкісних та таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів рослин, занесених до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями Заповідника є:

збереження природних комплексів та об'єктів на його території;

забезпечення охорони території Заповідника з усіма природними комплексами та об'єктами;

проведення наукових досліджень і спостережень за станом природних комплексів, що охороняються, та вивчення динаміки природних процесів, явищ, що відбуваються в них;

розробка наукових основ збереження, відновлення та відтворення рідкісних, зникаючих видів рослин, тварин, мікобіоти та природних комплексів;

поширення екологічних знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи;

координація і проведення наукових досліджень на територіях природно-заповідного фонду у регіоні;

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, реконструкція, а також здійснення природоохоронних заходів щодо формування корінних деревостанів, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися тощо;

виконання інших заходів, передбачених Проектом організації території Заповідника, що затверджується Мінприроди.

3. УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИКОМ

3.1. Управління Заповідником здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Держлісагентством за поданням Тернопільського ОУЛМГ та за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства.

3.3 Адміністрація Заповідника:

розробляє структуру, штатний розпис, кошториси доходів та видатків;

складає плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду;

складає виробничо-фінансові плани у встановленому порядку.

3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт Заповідник має право в установленому порядку:

створювати основні підрозділи (відділи, науково-дослідні лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні відділення, лісництва тощо) і допоміжні підрозділи;

здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних, житлових і господарських споруд, музеїв, еколого-освітніх центрів, доріг, ліній електропередач, прокладання телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж;

надавати платні послуги згідно з законодавством;

виконувати або брати участь у виконанні науково-дослідних робіт та наукових експертиз на замовлення органів виконавчої влади, установ НАН України, інших установ і організацій на договірній основі;

публікувати результати наукових досліджень працівників Заповідника або оприлюднювати їх іншими способами у порядку, встановленому законодавством;

отримувати, передавати та поширювати наукову та еколого-освітню інформацію;

здійснювати інші види діяльності, дозволені законодавством.

До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до цього Положення.

3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заповідник завдань, в тому числі за дотримання встановленого режиму, збереження і охорону території та об'єктів Заповідника, організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Заповідником державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Заповідника тощо.

3.6. Повноваження директора Заповідника:

здійснює керівництво роботою адміністрації Заповідника та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 Положення;

представляє Заповідник в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;

визначає функціональні обов'язки працівників;

забезпечує дотримання трудовим колективом законності, трудової та виробничої дисципліни;

укладає господарські договори та інші угоди, відкриває рахунки у банках;

розпоряджається, за погодженням з Держлісагентством, коштами та майном відповідно до законодавства;

відповідає за результати його діяльності перед Тернопільським ОУЛМГ;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Заповідника;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.7. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із Тернопільським ОУЛМГ. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із Тернопільським ОУЛМГ та органами Казначейства.

3.8. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує один із заступників.

3.9. Кадри наукових працівників Заповідника комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - згідно вимог законодавства. Не рідше ніж один раз у п'ять років проводиться атестація інженерно-технічних та інших працівників.

3.10. Для розв'язання наукових або науково-технічних проблем у Заповіднику створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад та напрями діяльності погоджуються та затверджуються в установленому порядку.

3.11. Трудовий колектив Заповідника складають усі громадяни, які знаходяться у трудових відносинах з Заповідником та своєю працею беруть участь в його діяльності.

З метою регулювання виробничих, соціально-економічних відносин і погодження інтересів працівників і адміністрації Заповідника, між ними, у відповідності до чинного законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.

3.12. Заповідник використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Заповідник може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення та інші) з оплатою на договірних засадах.

3.13. Місцеві органи влади разом із громадськістю в межах компетенції беруть участь в управлінні територією Заповідника, сприяють діяльності адміністрації в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею завдань.

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОВІДНИКА

4.1. Територія Заповідника враховується в усіх видах землевпорядної, проектно-планувальної та проектної документації.

4.2 Особливості режиму території Заповідника визначаються в Проекті організації території, який розробляється відповідно до законодавства та затверджується Мінприроди.

4.3. На території Заповідника забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить його цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на природні комплекси та об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Заповідника;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 м над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень;

застосування хімічних засобів;

усі види лісокористування, заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин та порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових рослин і тварин;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

4.4. Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у Заповіднику відповідно до Проекту організації його території та охорони природних комплексів дозволяється:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Заповідника внаслідок антропогенного впливу, збереження та відновлення рослинних угрупувань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму Заповідника;

спорудження та використання в установленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Заповідником завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи;

розміщення пасік за рішенням НТР Заповідника, за винятком місць масового оселення ентомофауни;

формування екологічних стежок в урочищах г. Божа, Бона, Дівочі скелі, філії "Кременецькі гори" та "Пуща відлюдника", г. Бохіт та Гостра скеля Заповідника;

перебування на території Заповідника сторонніх осіб за погодженням адміністрації Заповідника в межах затверджених лімітів;

виділення земельних ділянок для задоволення господарських потреб Заповідника, його працівників у сінокосах, випасах, городах та паливі відповідно до встановлених нормативів.

4.5. У разі термінової необхідності, за клопотанням НТР Заповідника з дозволу Мінприроди, на території Заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, що не передбачені Проектом організації території Заповідника та охорони його природних комплексів.

4.6. Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються рішенням адміністрації Заповідника.

4.7. Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об'єктів Заповідника, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до нього територіях у встановленому законодавством порядку встановлюється охоронна зона. Охоронна зона Заповідника враховується під час розробки проектно-планувальної та проектної документації.

4.8. Використання природних ресурсів на території Заповідника здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Заповідника під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заповідника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

5. ОХОРОНА ЗАПОВІДНИКА

5.1. Охорона Заповідника покладається на його службу охорони, яка входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Заповідника (далі - служба держохорони) очолює директор Заповідника, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та природних об'єктів;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

5.4. Повноваження служби охорони визначаються законодавством.

5.5. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника несуть особи, винні в:

нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту організації території Заповідника та цього Положення;

здійсненні забороненої господарської діяльності, у тому числі здійсненні господарської діяльності у заборонений законодавством спосіб чи з використанням заборонених засобів;

пошкодженні чи знищенні його об'єктів і природних комплексів, у тому числі на земельних ділянках, зарезервованих для розширення його території;

самовільній зміні меж території Заповідника для інших потреб;

перевищенні допустимих хімічних, фізичних та інших впливів і антропогенного навантаження, порушенні вимог наданих дозволів на використання території та об'єктів природно-заповідного фонду;

використанні природних ресурсів на території Заповідника з порушенням установленого порядку;

в інших випадках, установлених законодавством.

5.6. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Заповідника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.7. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника, визначаються в установленому порядку.

5.8. Державний контроль за додержанням режиму Заповідника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.9. Громадський контроль за додержанням режиму території Заповідника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

6.1. Науково-дослідні роботи на території Заповідника проводяться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами в екосистемах, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів відповідно до законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.98 N 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.98 за N 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 N 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 548/4769, та інших вимог законодавства.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Заповідника визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, які затверджуються Національною академією наук України (далі - НАНУ) та Мінприроди.

6.3. Для ведення наукових досліджень у складі адміністрації Заповідника створюється науковий відділ з відповідними науковими лабораторіями.

6.4. Заповідник, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові дослідження за напрямами:

інвентаризація флори, фауни, мікобіоти, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на території Заповідника;

вивчення системних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;

комплексні дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угруповань і природних середовищ Заповідника;

розробка наукових основ збереження, відновлення та відтворення рідкісних, зникаючих об'єктів біорізноманіття.

6.5. Науково-дослідна діяльність включає:

проведення наукових досліджень;

участь у екологічних регіональних, галузевих, державних, міжнародних програмах;

формування фондів наукових матеріалів (поповнення гербарних і колекційних матеріалів, фототек, фонотек, ценотек тощо), створення електронних баз даних;

проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо та участь у них;

видання наукових журналів, монографій, наукових публікацій, визначників, збірників наукових праць, матеріалів наукових конференцій, методичних посібників тощо.

6.6. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Заповідника є Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

Літопис природи - є головною науковою темою, яка ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформляються у вигляді окремих томів. Літопис природи підлягає реєстрації в установленому порядку.

6.7. Крім Літопису природи, у Заповіднику розробляються спеціальні наукові теми, пов'язані з веденням кадастру земель та біорізноманіття, екологічним прогнозуванням, а також наукові основи відтворення і використання біорізноманіття, особливо цінних природних комплексів та об'єктів.

6.8. Наукові дослідження можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Заповідника відповідно до законодавства. Загальні відомості про проведення НДР науковими організаціями або окремими спеціалістами протягом року включаються у річні і поточні звіти Заповідника.

6.9. Координацію проведення наукових досліджень на території Заповідника здійснює, відповідно до законодавства, Національний лісотехнічний університет України (м. Львів), як науковий куратор, Держлісагентство, НАН України разом з Мінприроди.

6.10. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Заповідника.

7. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1 Заповідник забезпечує організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини, відповідно до Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21.09.98 N 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.98 за N 630/3070, та інших вимог законодавства.

7.2. Основні завдання еколого-освітньої роботи Заповідника визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Заповідником. Для їх реалізації створюється підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої діяльності, інформування та налагодження зв'язків з громадськістю.

7.3. Заповідник є регіональним центром поширення екологічних знань, освіти і виховання.

Заповідник сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.

7.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

популяризації екологічних, біологічних знань та природоохоронного законодавства;

впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;

організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів, екскурсій тощо;

формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;

організації діяльності музеїв, еколого-освітніх центрів, бібліотек, виставок, екологічних стежок тощо;

співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого-освітніми організаціями;

здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.

7.5. Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення здійснюється Заповідником через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції, дидактичного матеріалу тощо.

8. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням Заповідника, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі - валюта) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

8.2. Кошти, одержані Заповідником від дозволених видів діяльності, є спеціальними коштами Заповідника і не підлягають вилученню.

Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами Заповідника і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Заповідника і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням та відповідно до кошторису, затвердженого Тернопільським ОУЛМГ в установленому порядку.

8.3. Заповідник звільняється від сплати земельного податку відповідно до законодавства, йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

8.4. Матеріально-технічне забезпечення Заповідника здійснюється в установленому порядку.

8.5. Адміністрація Заповідника може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку. Заповідник самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

8.6. Для фінансування природоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об'єктів, розвиток наукових досліджень, міжнародного співробітництва, еколого-освітніх робіт, дирекцією Заповідника може створюватися цільовий екологічний фонд, що діє у відповідності до Положення про екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків.

Надходження та витрати коштів цільового екологічного фонду здійснюються у відповідності до законодавства України.

8.7. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Заповідник може подавати запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

8.8. Заповідник може здійснювати господарську діяльність, що не суперечить його цільовому призначенню, відповідно до законодавства.

8.9. Заповідник має право займатись зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до законодавства.

9. МАЙНО

9.1. Майно Заповідника складають основні фонди, оборотні засоби та кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Заповідника.

9.2. Майно Заповідника є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Заповідник володіє, користується, та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Заповідником тільки в порядку, передбаченому законодавством.

9.5. Джерелами формування майна Заповідника є бюджетні асигнування, спеціальні кошти, фінансова допомога та благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавством України.

9.6. Збитки, завдані Заповіднику в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішенням суду

9.7. Заповідник має право, з дозволу Держлісагентства, у встановленому порядку, здавати в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Заповідника умовах.

10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

10.1. Заповідник звітує про свою діяльність перед Тернопільським ОУЛМГ, Держлісагентством та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

10.2. Заповідник здійснює оперативний і бухгалтерський облік, складає періодичну, річну статистичну, податкову та іншу звітність і подає її в установленому порядку.

10.3. Директор та головний бухгалтер Заповідника несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

10.4. Заповідник несе відповідальність, згідно з законодавством, за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, достовірність результатів досліджень, висновків і рекомендацій.

11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Заповідник бере участь у міжнародній співпраці у галузі охорони і збереження та використання територій природно-заповідного фонду, обміну науковою інформацією, еколого-освітньої та видавничої діяльності та проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових конференціях та семінарах тощо відповідно до законодавства.

11.2. Заповідник може входити до складу міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо та залучатися до розробки і реалізації міжнародних наукових та науково-екологічних програм, грантів.

12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ЗАПОВІДНИКА

12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Заповідника проводиться відповідно до законодавства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОВІДНИКА

13.1. Припинення діяльності адміністрації Заповідника може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

13.2. Ліквідація адміністрації Заповідника здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

13.3. У разі ліквідації адміністрації Заповідника його майно повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховане до доходу бюджету.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали