Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.11.2017

м. Київ

N 850

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2017 р. за N 1552/31420

Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 6 Закону України "Про акціонерні товариства", статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 (Положення N 2826), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі X:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій), або розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (Закон N 1983-VIII) (далі - інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.";

пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.";

2) доповнити Положення після розділу X новим розділом XI такого змісту:

"XI. Порядок опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства

1. У разі створення акціонерного товариства однією особою емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати відомості про це в офіційному друкованому виданні Комісії.

2. Відомості про створення акціонерного товариства однією особою опубліковуються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

3. Відомості про створення акціонерного товариства однією особою складаються з такої інформації:

найменування акціонерного товариства;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

найменування засновника акціонерного товариства (для засновника - юридичної особи).

У разі створення акціонерного товариства фізичною особою здійснюється напис "Фізична особа".

4. Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства опубліковуються в порядку розкриття інформації про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), або власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.".

У зв'язку з цим розділ XI вважати розділом XII;

3) додаток 44 викласти в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року N 1207 "Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 року за N 23/17318.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н. В.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є. С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О. І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності через 5 днів з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 28 листопада 2017 р. N 69

 

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

Річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали