МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 лютого 2017 року N 249

Про внесення змін до Положення про управління багатостороннього та двостороннього співробітництва і затвердження Положення про відділ координації інструментів міжнародної торгівлі у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції 

Наказую:

1. Унести зміни до Положення про управління багатостороннього та двостороннього співробітництва у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.07.2016 N 1111 (Положення N 1111), що додаються.

2. Затвердити Положення про відділ координації інструментів міжнародної торгівлі у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22 лютого 2017 року N 249

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про управління багатостороннього та двостороннього співробітництва у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції (Положення N 1111)

1. Абзаци шостий, шістнадцятий - двадцятий розділу 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять перший вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим.

2. Викласти розділ 4 в новій редакції:

"4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції - начальник управління багатостороннього та двостороннього співробітництва (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" та "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

приймає рішення та підписує службові записки на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директору департаменту;

бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях управління та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

використовує в роботі відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України, володіння якими дає змогу заінтересованій країні або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту міжнародного торговельно-економічного розвитку та європейської інтеграції, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції здійснює представництво в інших організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону, начальника відділу співробітництва з країнами Америки, начальника відділу співробітництва з країнами Європи, начальника відділу з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки, завідувача сектору багатостороннього співробітництва;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління і департаменту персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення кваліфікації кадрів;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту.

4.5. Заступник начальника управління багатостороннього та двостороннього співробітництва - начальник відділу співробітництва з Азії та Тихоокеанського регіону:

у разі відсутності заступника директора департаменту - начальника управління виконує обов'язки начальника управління;

забезпечує і контролює виконання завдань та функцій управління в межах компетенції та наданих йому повноважень;

у разі відсутності керівництва управління забезпечує координацію структурних підрозділів управління щодо здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів під час проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, їх українських частин і робочих міжвідомчих груп;

координує та бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

використовує у роботі відомості за окремими показниками про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України, володіння якими дає змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;

виконує інші функції та завдання згідно з Положенням про управління та за дорученнями директора департаменту або його заступника.

4.6. Заступник директора - начальник управління та його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

 

Заступник директора - начальник управління
співробітництва з Європейським Союзом

О. В. Рожков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22 лютого 2017 року N 249

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації інструментів міжнародної торгівлі у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції

1. Загальні положення

1.1. Відділ координації інструментів міжнародної торгівлі (далі - відділ) у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами, Положенням про департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції (Положення N 502), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних заходах з країнами світу та захист економічних інтересів українських суб'єктів господарювання під час таких заходів;

забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

здійснення координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва, проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

здійснення організаційного забезпечення підготовки і проведення спільних міжурядових засідань з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх міжурядових зовнішньоекономічних заходів, що проводяться в Україні та за кордоном;

участь у межах компетенції в переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції;

участь у підготовці до проведення, а також сприяння офіційним українським делегаціям у роботі міжнародних економічних, бізнес форумів, торговельних місій, конференцій, симпозіумів, ділових рад, семінарів, круглих столів з питань багатостороннього та двостороннього співробітництва України з країнами членами ЄС, країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу;

координація дій щодо забезпечення участі інноваційних бізнес-інкубаторів, науково-технологічних центрів, центрів трансферу технологій, фондів підтримки підприємств, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій у засіданнях спільних міжурядових комісій з питань співробітництва;

інформування українських суб'єктів господарювання щодо виходу на нові ринки, розширення присутності на існуючих ринках, а також просування українських виробників, стартап-компаній та брендів;

участь у розгляді та підготовці пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

співпрацює з Українською частиною двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва;

долучається до розгляду питань і вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток зв'язків між країнами, відповідно до міжнародних договорів (угод, протоколів, комюніке тощо), а також попереднє обговорення пропозицій, які можуть стати предметом домовленостей;

бере участь у розробленні пропозицій про розширення та поглиблення торговельно-економічного співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес держав;

з питань двостороннього співробітництва залучає міністерства, центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності до участі в робочих групах;

інформує та надає консультації органам державної влади, а також представникам ділових кіл щодо підготовки та реалізації міжнародних програм, проектів і заходів;

налагодження та розвиток робочих контактів із зарубіжною частиною спільної міжурядової комісії;

сприяє оперативному опрацюванню пропозицій, запитів і звернень державних органів щодо торговельно-економічного співробітництва та долучається до опрацювання через зарубіжну частину спільної міжурядової комісії аналогічних звернень української сторони;

бере участь у підготовці засідань спільної міжурядової комісії, розробленні проектів рішень з обговорюваних питань і здійсненні заходів для їх виконання;

у межах компетенції контролює виконання відповідних міжнародних договорів, а також власних рішень;

сприяє виконанню інших завдань щодо просування та популяризації торговельно-економічного потенціалу України;

бере участь у підготовці презентації вітчизняних компаній та виробників для представників держави та бізнесу інших країн.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію від інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з питань організації та проведення спільних міжурядових засідань;

брати участь у нарадах, робочих групах, форумах, конференціях, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

брати участь у переговорах з іноземними суб'єктами в межах компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу координації інструментів міжнародної торгівлі (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" і "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований директору департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

доповідає директору департаменту з питань, що належать до компетенції відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

бере участь у розгляді проектів законодавчих і нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, і організовує підготовку пропозицій до них;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує взаємодію із суб'єктами господарювання або громадянами, а також з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні для виконання покладених на департамент завдань та функцій;

уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розробленні пропозицій, організовує виконання прийнятих рішень щодо формування і реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики з питань розвитку двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також упровадження інструментів сприяння захисту інтересів України в торговельно-економічних відносинах з країнами світу;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах та конференціях тощо;

має заступника начальника відділу;

за дорученням директора департаменту співпрацює з Українською частиною двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відрядження;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні.

4.5. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу координації
інструментів міжнародної торгівлі

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали