ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.02.2018 р. N 64

Про внесення змін до Положення про Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" внести зміни до Положення про Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 18.12.2015 N 650 (Розпорядження N 650), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова

Ю. Ткаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
18 грудня 2015 року N 650
(у редакції розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 19 лютого 2018 року N 64)

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - управління) є структурним підрозділом Черкаської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), що утворюється головою облдержадміністрації. Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди України).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі - Положення).

3. Основним завданням управління є:

забезпечення реалізації на території області державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища;

раціональне використання, відтворення та охорона природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);

формування, збереження та використання екологічної мережі в сфері заповідної справи;

здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території області;

забезпечення екологічної та, в межах компетенції, радіаційної безпеки.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку в галузі охорони навколишнього природного середовища в межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

3) бере участь у:

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області та загальнодержавних програм у сфері охорони навколишнього природного середовища;

забезпеченні ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

підготовці заходів щодо регіонального розвитку в галузі охорони навколишнього природного середовища;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, в частині, що стосується природоохоронної діяльності;

підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених чинним законодавством випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5) готує:

самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань охорони навколишнього природного середовища для подання голові облдержадміністрації;

проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6) забезпечує:

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні;

реалізацію в межах своїх повноважень державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

виконання в межах своїх повноважень завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в управлінні;

захист персональних даних в управлінні;

7) розглядає в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян;

8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

9) постійно інформує населення про стан охорони навколишнього природного середовища в області;

10) контролює та координує діяльність районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, надає їм методичну допомогу з питань здійснення повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища;

11) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів в управлінні;

12) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування в частині охорони навколишнього природного середовища.

5. Управління здійснює передбачені законом повноваження у сфері охорони навколишнього природного середовища в області, а саме:

1) реалізує повноваження у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

2) готує пропозиції до:

проекту обласного бюджету на відповідний рік щодо розподілу коштів для виконання природоохоронних заходів;

Мінприроди України щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

3) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності, екологічних об'єднань громадян, рухів тощо;

4) бере участь у:

забезпеченні використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає і подає в установленому порядку фінансову звітність;

проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

розробці, реалізації та контролі за виконанням державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

5) здійснює:

щорічну підготовку та інформування обласної ради, населення про стан навколишнього природного середовища в області;

у межах чинного законодавства, функції з оперативного управління майном, що належить до об'єктів державної і комунальної власності;

інші функції відповідно до чинного законодавства.

6. Повноваження управління у сфері раціонального використання, відтворення та охорони об'єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі:

1) здійснює в межах повноважень діяльність у сфері:

поліпшення якісного складу лісів;

спеціального використання лісових ресурсів;

проведення санітарних заходів у лісах;

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок;

відтворення лісів;

ведення державного кадастру тваринного світу;

2) приймає рішення щодо проведення селекційного відбору чи меліоративного відлову диких тварин, які зазнають лиха і не можуть бути збережені;

3) визначає:

види тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, та порядок проведення заходів щодо регулювання їх чисельності;

окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів (із метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування);

4) погоджує:

ліміти використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

строки, порядок здійснення полювання та пропускну спроможність мисливських угідь;

подання про надання в користування мисливських угідь;

проекти організації і розвитку мисливського господарства;

регіональні та місцеві схеми формування екомережі.

7. Повноваження управління в сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду:

1) надає дозвіл:

на відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон, лисиць не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях у межах об'єктів природно-заповідного фонду;

на селекційний та вибірковий діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

2) готує пропозиції обласній раді щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

8. Повноваження управління у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів:

1) забезпечує в межах повноважень погодження:

схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

робочих проектів землеустрою;

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду і водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів (у разі наявності територій чи об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення);

проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги;

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюються формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій);

2) здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

9. Повноваження управління у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні), раціонального використання водних ресурсів:

1) анулює дозволи на:

спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, видані управлінням (Департаментом) екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

2) погоджує:

встановлення меж зон санітарної охорони водних об'єктів;

проекти водоохоронних зон;

проекти визначення місць і порядку проведення робіт, пов'язаних із будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів, дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи;

ліміти споживання питної води для промислових потреб із комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

індивідуальні регламенти скидання промислових забруднених стічних чи зворотних вод у поверхневі водні об'єкти;

створення на річках і в їх басейнах штучних водойм і водопровідних споруд, що впливають на природний стік поверхневих та стан підземних вод;

добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок у водоохоронній зоні (в окремих випадках);

проекти смуги відведення з особливим режимом користування для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних,
осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках;

надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу;

видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, що можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;

3) встановлює умови скидання зворотних та супутньо-пластових вод;

4) бере участь у здійсненні організації і координації державного моніторингу вод на регіональному рівні, моніторингу антропогенного впливу на поверхневі води.

10. Повноваження управління у сфері поводження з відходами:

1) видає відповідно до чинного законодавства дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

2) затверджує реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та готує висновки щодо ефективності діяльності і рівня екологічної безпеки об'єктів утворення відходів та об'єктів оброблення і утилізації відходів;

3) забезпечує розгляд проектів паспортів місць видалення відходів та в разі їх затвердження облдержадміністрацією готує висновки щодо рівня екологічної безпеки місць видалення відходів, визначає категорію їх екологічної безпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини;

4) приймає відповідні рішення щодо зупинення дії, анулювання, переоформлення виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, видачі їх дублікатів;

5) здійснює моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів шляхом складання і ведення реєстрів:

місць видалення відходів;

об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

6) приймає на розгляд та реєструє декларації про утворення відходів згідно з встановленим порядком.

11. Повноваження управління у сфері охорони атмосферного повітря:

1) подає органам місцевого самоврядування пропозиції щодо:

встановлення додаткового переліку забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на території області, з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону чи населеного пункту (за необхідності);

затвердження програми оздоровлення атмосферного повітря і здійснення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря, у разі перевищення нормативів екологічної безпеки на відповідній території;

2) видає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів, що належить до другої та третьої групи;

3) реєструє звіти по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

4) визначає тривалість кожного етапу (заходу) та необхідність зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (у разі перевищення нормативів екологічної безпеки);

5) приймає відповідні рішення щодо зупинення дії, анулювання, переоформлення виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видає їх дублікати;

6) видає величини фонових концентрацій для суб'єктів господарювання області.

12. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

1) одержувати в установленому чинним законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання певних робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації в галузі охорони навколишнього природного середовища;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління;

6) подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, в тому числі радіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

7) подавати відповідно до чинного законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища;

8) вести редакційно-видавничу діяльність із питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки;

9) в установленому чинним законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

13. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням із Мінприроди України в установленому чинним законодавством порядку.

Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до норм чинного законодавства.

14. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

3) планує роботу управління, вносить пропозиції до планів роботи облдержадміністрації;

4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів та інших допоміжних органів, комісій, служб облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;

9) представляє за дорученням голови облдержадміністрації або його заступників інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

10) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

11) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису і штатного розпису управління в межах визначених граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

13) проводить особистий прийом громадян із питань, що належать до повноважень управління;

14) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

15. Начальник управління здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в управлінні.

16. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством екології та природних ресурсів України.

17. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції управління, може створюватися колегія в складі начальника управління (голова колегії), його заступника, а також інших працівників управління.

Персональний склад колегії затверджується розпорядженням облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії затверджуються наказом управління.

18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

19. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління.

20. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

О. Компанієць
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали