ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.06.2018 р. N 497-од

Про внесення змін до Положення про управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6 і 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 6, 17 і 31 Закону України "Про державну службу", Закону України від 9 листопада 2017 року N 2190-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби" (Закон N 2190-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року N 587 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій" (Методичні рекомендації N 587) та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства:

Внести зміни до Положення про управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2017 року N 320-од (Розпорядження N 320-од) (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. С. Барна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
30 травня 2017 року N 320-од
(у редакції розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 25 червня 2018 року N 497-од)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

Управління є правонаступником управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері енергозбереження та енергетики, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2017 року N 155-од "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2017 року N 81-од" (зі змінами).

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон), Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля), Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

3. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Міненерговугілля, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, НКРЕКП, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у галузях житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, а саме: питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення, розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітко-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності та енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, забезпечення технічного регулювання у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення аналізу стану розвитку сфер енергетики.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги в межах покладених повноважень;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного та культурного розвитку в галузі житлово-комунального господарства та енергозбереження у межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

7) готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

8) забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

15) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) спрямовує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

29) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства, енергетики та енергозбереження;

30) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства, енергетики та енергозбереження відповідно до державної і обласної програм;

31) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

32) забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

33) розробляє і реалізує обласні програми у сфері житлової політики, теплопостачання та енергозбереження, питної води та питного водопостачання, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цих сферах;

34) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання ¦ житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

35) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

36) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

37) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

38) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції управління;

39) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

40) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

41) розглядає спільно з органами місцевого самоврядування питання щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

42) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

43) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

44) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

45) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

46) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

47) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та Мінрегіоном;

48) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

49) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

50) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

51) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями загальнодержавної та відповідних регіональних програм;

52) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

53) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням правил і норм установлених у сферах житлової політики, теплопостачання та енергозбереження, питної води та питного водопостачання;

54) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

55) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

56) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення, готує національну доповідь про якість питної води і стан питного водопостачання;

57) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

58) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

59) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

60) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

61) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

62) бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку", щорічної акції "За чисте довкілля" та Дня благоустрою територій населених пунктів;

63) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

64) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

65) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

66) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах області;

67) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

68) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за збереженням житлового фонду, дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

69) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

70) забезпечує збір, узагальнення та подання інформації про технічний та фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунального господарства у розрізі регіонів та населених пунктів до Мінрегіону;

71) проводить аналіз результатів фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства;

72) забезпечує проведення моніторингу розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії;

73) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства та енергетики незалежно від форм власності;

74) організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сфері енергетики;

75) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфери енергетики, приймає участь у визначенні пріоритетів їх розвитку, підготовці пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

76) здійснює моніторинг споживання природного газу та електричної енергії в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області;

77) здійснює контроль за своєчасністю розрахунків за спожиті природний газ та електричну енергію;

78) приймає участь, за дорученням центральних органів виконавчої влади, у регулюванні споживання паливно-енергетичних ресурсів, контролі за дотриманням режимів газо-, електроспоживання;

79) організовує роботу щодо погашення заборгованості минулих періодів за використані енергоносії;

80) розробляє і подає пропозиції щодо перспективного розвитку і використання відновлювальних джерел енергії;

81) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінрегіоном та Міненерговугілля України в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) без довіреності представляє інтереси управління в судових та правоохоронних органах;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області;

13) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

20) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) має право скасовувати накази керівників галузевих структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник управління здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в управлінні та організовує роботу інших працівників управління.

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством.

13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства області в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, громадських організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління,

Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

14. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства та енергозбереження області і вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

15. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до Закону України "Про державну службу" за погодженням голови обласної державної адміністрації.

У разі відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління згідно з посадовою інструкцією.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах виділених асигнувань.

17. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

В. В. Сікіринський

Начальник управління
житлово-комунального господарства та
енергозбереження обласної
державної адміністрації

Д. Я. Пастернак
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали