Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2015 року N 489

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.03.2019 р. N 157

Про внесення змін до Положення про Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2015 року N 489

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 573 "Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (Постанова N 573) (зі змінами):

1. Внести зміни до Положення про Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Розпорядження N 460) (далі - Положення), затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2015 року N 489 (Розпорядження N 489), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, Липовецькій районній раді у місячний термін привести положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у відповідність із Загальним положенням про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 573 (Постанова N 573) (зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Івасюка І. Д.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
17 серпня 2015 року N 489
(у редакції розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
від 04 березня 2019 року N 157)

ПОЛОЖЕННЯ
про Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(Нова редакція)

1. Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, скорочене найменування: Вінницький обласний ЦСССДМ (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується облдержадміністрацією і належить до сфери її управління.

Діяльність Центру спрямовується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення облдержадміністрації.

3. Положення про Центр затверджується облдержадміністрацією. Штатний розпис Центру, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджується керівником установи, що є головним розпорядником бюджетних коштів Центру.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

5. Основними принципами діяльності Центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

6. Основними завданнями Центру є:

забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, Жмеринського обласного соціального гуртожитку, Козятинського обласного соціального центру матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді області (далі - заклади соціального обслуговування);

організація та проведення семінарів та тренінгів;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

формування відповідального батьківства;

запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;

здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування;

бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах;

проводить аналіз потреб області в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді;

подає облдержадміністрації та Мінсоцполітики статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники;

проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи;

вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

8. Центр має право:

вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

утворювати спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, притулки у формі структурних підрозділів центру.

9. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою облдержадміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.

10. Директор Центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади директорів місцевих центрів;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

11. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

12. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність Центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Міністерством фінансів України.

13. Центр не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

14. У разі припинення Центру як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

15. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

16. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали