Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.03.2018

м. Київ

N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2018 р. за N 443/31895

Про внесення змін до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" (Закон N 1982-VIII), статей 47 та 64 Закону України "Про акціонерні товариства" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2013 року N 311 (Положення N 311), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за N 540/23072 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 3 слова "нормативно-правовими актами Комісії" замінити словом "законодавством";

пункт 6 виключити;

2) у розділі II:

пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

"1. Суб'єкт розкриття проходить процедуру реєстрації шляхом заповнення ідентифікаційного бланка Суб'єкта розкриття Інформації (далі - Ідентифікаційний бланк) на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів у мережі Інтернет (додатки 1 - 3).

Ідентифікаційний бланк засвідчується підписом Суб'єкта розкриття (керівника чи уповноваженого представника) та подається або надсилається (засобами поштового або електронного зв'язку) Уповноваженій особі. Інформація, зазначена в електронній та паперовій формах Ідентифікаційного бланка, має бути ідентичною.

Суб'єкт розкриття - фізична особа додатково надає копію документа, що посвідчує особу Суб'єкта розкриття.

Суб'єкт розкриття - юридична особа - нерезидент додатково надає копію відповідного реєстраційного документа.

2. У робочі дні протягом 24 годин після отримання Уповноваженою особою паперової форми (електронної копії) Ідентифікаційного бланка Уповноважена особа надсилає на адресу електронної пошти Суб'єкта розкриття, вказану в Ідентифікаційному бланку (додаток 1), повідомлення про реєстрацію Суб'єкта розкриття в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів та присвоєний Код доступу до Особистого кабінету.";

3) у розділі III:

у пункті 1 слова "нормативно-правовими актами Комісії" замінити словом "законодавством";

у пункті 3 слова та цифри "пункті 15 Ідентифікаційного бланка" замінити словами "Ідентифікаційному бланку";

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Моментом розміщення Уповноваженою особою Інформації вважається момент, коли Інформація була оприлюднена в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів.";

4) у пунктах 1, 2 розділу IV слова та цифри "пункті 15 Ідентифікаційного бланка" замінити словами "Ідентифікаційному бланку";

5) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н. В.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н. В.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О. І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 20 березня 2018 р. N 15

 

Додаток 1
до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів
(пункт 1 розділу II)

I. Ідентифікаційний бланк Суб'єкта розкриття Інформації (для Суб'єктів розкриття - резидентів)

1. Повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми.

2. Скорочене найменування (за наявності).

3. Місцезнаходження.

4. Вид професійної діяльності на фондовому ринку, що здійснює Суб'єкт розкриття. Дата видачі та номери ліцензій на здійснення діяльності професійного учасника на ринку цінних паперів (у випадку розкриття професійним учасником Інформації на ринку цінних паперів) та МФО банку - Суб'єкта розкриття (у випадку розкриття Інформації Суб'єктом розкриття, який є банком)*.

5. Ідентифікаційний код юридичної особи.

6. Код території (КОАТУУ)*.

7. Дата внесення запису про державну реєстрацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*.

8. Реєструючий орган, що здійснив внесення запису про державну реєстрацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*.

9. Галузева приналежність (коди КВЕД (Наказ N 457))*.

10. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб'єкта розкриття.

11. Назва посади керівника Суб'єкта розкриття.

12. Телефон керівника Суб'єкта розкриття.

13. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою.

14. Телефон контактної особи.

15. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів. Адреса електронної пошти не має бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах**.


* Не зазначається Суб'єктами розкриття, що розміщуватимуть повідомлення про проведення позачергових загальних зборів або повідомлення про намір придбати значний пакет акцій.

** Не стосується Суб'єктів розкриття, що розміщуватимуть повідомлення про проведення позачергових загальних зборів або повідомлення про намір придбати значний пакет акцій.

II. Ідентифікаційний бланк Суб'єкта розкриття Інформації (для Суб'єктів розкриття - нерезидентів) /
Identification form of the Subject of Information Disclosure (for Subjects of Informational Disclosure - Non-Residents)

1. Повне найменування / Company name.

2. Скорочене найменування (за наявності) / Short name (if applicable).

3. Місцезнаходження/Address.

4. Реєстраційний номер - ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності / Registration number - identification code from the trade, bank or court register of the country where the foreign entity is officially registered.

5. Дата реєстрації / Registration date.

6. Реєструючий орган / Registration authority.

7. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб'єкта розкриття / Name of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

8. Назва посади керівника Суб'єкта розкриття / Position of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

9. Телефон керівника Суб'єкта розкриття / Phone number of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

10. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою / Name of contact person responsible for interaction with authorized person.

11. Телефон контактної особи / Phone number of contact person.

12. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів. Адреса електронної пошти не має бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах* / Email of the Subject of Information Disclosure for Organizational letters. Email should not be registered on free mail servers*.


* Не стосується Суб'єктів розкриття, що розміщуватимуть повідомлення про проведення позачергових загальних зборів або повідомлення про намір придбати значний пакет акцій.

III. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ БЛАНК
Суб'єкта розкриття Інформації - фізичної особи /
IDENTIFICATION BLANK The subject of disclosure - natural person

1. Прізвище, ім'я, по батькові Суб'єкта розкриття / Name of the Subject of Information Disclosure.

2. Поштова адреса (місцезнаходження) / Postal address (location).

3. Телефон / Phone number.

4. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів / Email of the Subject of disclosure for organization letters.

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) / Registration number of taxpayer's account card or passport number and series (if available) (for natural persons who, because of their religious beliefs, refuse to accept the registration number of the taxpayer's registration card and have informed the relevant supervisory authority and have corresponding note in the passport).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали