Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 року N 262

Київ

Про внесення змін до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

Відповідно до частини сьомої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 18, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити зміни до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, затвердженого 26 березня 2014 року постановою Центральної виборчої комісії N 77 (Порядок N 77) та наказом Міністерства фінансів України N 342, що додаються.

2. Постанова набирає чинності з моменту прийняття Міністерством фінансів України відповідного рішення.

3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року N 262

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від "___" __________ 2018 року N ___

ЗМІНИ
до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (Порядок N 77)

1. У розділі I пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому законодавством".

2. Додатки 1, 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 1

до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів
Президента України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від "___" __________ 20__ року N ____

ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів Президента України

на ____ рік

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N _____

_
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - державний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету - 673, Центральна виборча комісія,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)) __)

(грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N _____ для підготовки та проведення виборів Президента України, ___________, схвалений постановою окружної виборчої комісії з виборів
                               (дата виборів)
Президента України територіального виборчого округу N _____ від "___" 20__ року N _____.

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії з виборів
Президента України територіального
виборчого округу N ____


(підпис)

М. П.

_
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії з виборів
Президента України територіального
виборчого округу N ____


(підпис)

М. П.

_
(ініціали і прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

ДОВІДКА N ____
про витрачання коштів та взяті фінансові зобов'язання окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N _____ для підготовки та проведення виборів Президента України

станом на _______ 20___ року

КЕКВК

Затверджено на звітний рік

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду
(гр. 3 - гр. 4)

Фінансові зобов'язання, зареєстровані Державною казначейською службою

усього зареєстровано

у тому числі непогашені

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії з виборів
Президента України територіального
виборчого округу N ____


(підпис)

М. П.

_
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії з виборів
Президента України територіального
виборчого округу N ____


(підпис)

М. П.

_
(ініціали і прізвище)

".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали