Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. N 462

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 71, ст. 2163, N 76, ст. 2323, N 88, ст. 2698; 2018 р., N 4, ст. 161, N 41, ст. 1453, N 47, ст. 1643), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (Постанова N 246)

1. У пункті 4 слова "принципу недискримінації" замінити словами "принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу", а слова "не виключає обов'язку" - словами "включає можливість".

2. Пункт 10 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3. У пункті 11:

1) абзац перший після слів "керівник державної служби" доповнити словами "в державному органі", а після слова і цифри "додатком 1" - словами "на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС,";

2) абзац другий після слова і цифри "додатком 1" доповнити словами "на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС,";

3) абзац четвертий виключити.

4. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

"Конкурс на зайняття посад категорій "Б" і "В" проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.".

5. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п'яти осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.

У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

За умов, зазначених в абзаці третьому цього пункту, конкурс може проводитися:

для структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

для апарату райдержадміністрації та структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

для структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в райдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI), в установленому НАДС порядку.".

6. Доповнити Порядок пунктом 151 такого змісту:

"151. У разі подання членом Комісії або конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Комісією або конкурсною комісією, його повноваження припиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.".

7. У пункті 18:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"За рішенням Голови НАДС або керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

2) абзац шостий виключити.

8. Доповнити Порядок пунктом 181 такого змісту:

"181. Члени Комісії, конкурсної комісії, адміністратори, залучені до роботи Комісії або конкурсної комісії особи несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, а також завдань для перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (для кандидатів на посади державної служби категорії "А"), до завершення відповідного конкурсу.".

9. У пункті 19:

1) доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" або "Б", також подає до Комісії або конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

2) в абзаці дванадцятому слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "кваліфікований електронний підпис".

10. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, яка затверджується НАДС.".

11. В абзаці четвертому пункту 22 слово "оголошено" замінити словом "проводиться".

12. Пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:

"30. Проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.

31. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Під час проведення тестування та розв'язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс. ".

13. Пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.

За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору.

Адміністратор підписує такий звіт у членів Комісії, які здійснюють нагляд, або присутніх членів конкурсної комісії, фіксує зазначені результати у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4 та заповнює зведену відомість середніх балів.

Звіт за результатами тестування додається до відомості про результати тестування.".

14. Абзац перший пункту 37 після слів "в інших конкурсах" доповнити словами ", у тому числі в день отримання таких результатів".

15. Абзац перший пункту 38 після слів "конкурсної комісії та кандидатів" доповнити словами ", про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії".

16. Пункт 45 викласти в такій редакції:

"45. Ситуаційні завдання розв'язуються кандидатами на зайняття посад категорії "А" письмово з використанням комп'ютерної техніки під наглядом не менше третини членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватися в режимі реального часу в залі засідань Комісії.

Ситуаційні завдання розв'язуються кандидатами на зайняття інших посад (у випадках, передбачених цим Порядком) письмово (власноруч або з використанням комп'ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про можливість використання кандидатами комп'ютерної техніки для розв'язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.

Під час розв'язання ситуаційних завдань з використанням комп'ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

Кожен кандидат розв'язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається Комісією або конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв'язують однакові ситуаційні завдання.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв'язують кандидати, після чого надає кожному кандидату у паперовому або електронному вигляді ситуаційне завдання разом з визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватися за результатами його розв'язання.

Адміністратор також надає кандидату два конверти та бланк для заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 5.

На розв'язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години. До визначеного часу для розв'язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

Після завершення розв'язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв'язання, кандидати вкладають бланк з розв'язаним ситуаційним завданням та заповнений бланк персональних даних у конверти і подають їх адміністратору.

Адміністратор проставляє однаковий номер на конверті з розв'язаними ситуаційними завданнями та на конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв'язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.

Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання та на конверті з розв'язаними ситуаційними завданнями інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами Комісії або конкурсної комісії, які проводять перевірку ситуаційних завдань, та відображається у протоколі засідання відповідної комісії.

За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії "А" презентують результати розв'язання ситуаційних завдань на її засіданні. У такому разі абзаци восьмий, десятий - чотирнадцятий цього пункту не застосовуються.

Комісія або конкурсна комісія визначає результати розв'язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидата.".

17. Пункт 50 доповнити абзацом такого змісту:

"Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.".

18. Абзац перший пункту 53 замінити двома абзацами такого змісту:

"53. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

19. У пункті 54 слова "Результати проходження тестування" замінити словами "Протоколи засідань Комісії або конкурсної комісії, результати проходження тестування".

20. Пункт 55 після слів "маломобільних груп населення" доповнити словами "та осіб з інвалідністю".

21. Пункт 59 викласти в такій редакції:

"59. Спеціальний структурний підрозділ НАДС забезпечує в установленому порядку оприлюднення інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорії "А" (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання Комісії.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, забезпечує в установленому порядку передачу НАДС інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорій "Б" і "В" (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) в електронній формі на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання конкурсної комісії.

У випадках проведення конкурсу, визначених абзацами третім - сьомим пункту 15 цього Порядку, служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, передає до служби управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) (витяг з протоколу засідання конкурсної комісії, копії заяв про участь у конкурсі та інших документів для підготовки акта про призначення на посаду) або інформацію про відсутність переможця конкурсу.".

22. У пункті 61 слово "проводився" замінити словом "оголошено".

23. В абзаці другому пункту 62 слово "проводився" замінити словом "оголошувався".

24. У пункті 71:

1) перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Конкурси на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "Б" і "В" проводяться конкурсними комісіями.";

2) абзац четвертий виключити.

25. В абзаці сьомому пункту 74:

1) перше речення після слів "відповідного виду тестування" доповнити словами ", у тому числі в день отримання таких результатів";

2) у другому реченні слова "аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією" замінити словами "у визначений Комісією або конкурсною комісією час".

26. У пункті 751:

1) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту), експертної групи, експертної підгрупи, окремого державного експерта (за потреби) - для посад фахівців з питань реформ категорій "Б" і "В".";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах, оголошених у цьому органі, за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначених у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов'язаний з'явитися під час проходження етапу тестування у визначений Комісією або конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.".

27. У пункті 77:

1) в абзаці дев'ятому слово "сьомий" замінити словом "восьмий";

2) абзац десятий доповнити реченням такого змісту: "До визначеного часу для розв'язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.".

28. Пункт 80 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До попередньої зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

29. Абзац другий пункту 83 доповнити реченням такого змісту: "До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.".

30. Пункт 85 доповнити абзацом такого змісту:

"До зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу проведення співбесіди та визначення її результатів.".

31. Доповнити Порядок пунктом 851 такого змісту:

"851. Кандидат на зайняття посад фахівців з питань реформ за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної комісії може отримати витяг із попередньої зведеної відомості середніх балів або витяг із зведеної відомості середніх балів залежно від етапу конкурсу, до якого його було допущено.

Відповідний витяг засвідчується в установленому порядку:

для кандидатів на зайняття посад категорії "А" - спеціальним структурним підрозділом НАДС;

для кандидатів на зайняття посад категорій "Б" і "В" - службою управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс. ".

32. У додатку 1 до Порядку:

1) у розділі "Загальні умови":

доповнити розділ після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Додаткові (необов'язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи /тестування";

2) доповнити примітку до додатка абзацом такого змісту:

"У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії "А" у графі "Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування" зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій "Б" або "В" - дата початку тестування.".

33. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

 

Комісії/конкурсній комісії _______
                                                                   (найменування)
_____
_____,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою: _
_____,
_____,
                            (номер контактного телефону)
e-mail _____@_____
                           (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
_
_, оголошення* N ___________,
                                                                      (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)
з метою ______
                                                              (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)
_.

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

  надсилання листа на зазначену адресу;

  надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

  __________.
                                                                                               (зазначити інший доступний спосіб)**

Додаток: резюме в довільній формі.

___ 20__ р.

_______
(підпис)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.".

34. Доповнити Порядок додатком 21 такого змісту:

"Додаток 21
до Порядку

 

Комісії/конкурсній комісії _______
____
                                           (найменування)
____
____,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою_
____
____

ЗАЯВА
про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини*

Повідомляю про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Підтверджую достовірність відомостей про відсутність заборгованості із сплати аліментів та не заперечую проти проведення їх перевірки.

___ 20__ р.

____
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Заява подається кандидатами на зайняття посад категорій "А" та "Б".

35. Додатки 3 і 4 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

 

____
        (керівнику органу, в якому проводиться конкурс)
____
____,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою:
____
____
____
                                  (номер контактного телефону)
e-mail_________@_
                             (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу забезпечити під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби
_
_
розумне пристосування у вигляді ________
_
у зв'язку із ____.

Додаток:

1. Копія довідки про встановлення інвалідності.

2. Копія індивідуальної програми реабілітації (за наявності).

___ 20__ р.

____
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування
*

Вид тестування _________

Вакантна посада ________
                                                                                                  (найменування посади)

Оголошення** N _______.
                                                                    (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та
по батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

Додаток: звіти про результати проходження тестування на ___ арк.

Адміністратор

__
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Для кожного виду тестування заповнюється окрема відомість.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".".

36. Додатки 6 - 12 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 6
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати розв'язання ситуаційних завдань
*

Вакантна посада _________
                                                                                       (найменування посади)

Оголошення** N _________
                                               (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Номер ситуаційного
завдання

Вимоги

Бали

Кандидат _
                                                (прізвище, ім'я та по батькові або номер конверта кандидата***)

Ситуаційне завдання N ___

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Кандидат _
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові або номер конверта кандидата***)

Ситуаційне завдання N ___

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Кандидат _
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові або номер конверта кандидата***)

Ситуаційне завдання N ____

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Член комісії

__
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Заповнюється кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії окремо.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

*** Крім застосування абзацу п'ятнадцятого пункту 45 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди
*

Вакантна посада _________
                                                                                                    (найменування посади)

Оголошення** N _________
                                                                   (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат N 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога...

 

Член комісії

__
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Заповнюється кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії окремо.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

 

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада ___________
                                                                                                       (найменування посади)

Оголошення* N ___________
                                                                     (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, що виставлені членами комісії

Середній бал**

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

Кандидат N 1

Тестування 1

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 2

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 3

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 4

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 3

Вимога

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

___________
(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Додаток 9
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Вакантна посада __________
                                                                                                              (найменування посади)

Оголошення* N ___________
                                                                        (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг**

Адміністратор

___________
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.

 

Додаток 91
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__
від _ р. N ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ
*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики

8.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

9.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

10.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

11.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

12.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

13.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі******

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

5.

 

 


* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається п'ять вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог, які перевищують встановлені Законом України "Про державну службу" загальні вимоги, зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового мислення або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного державного органу.

****** У вимозі та її компонентах зазначається необхідна галузь та сфера державної політики.

 

Додаток 10
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__
від __ р. N ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад генерального директора директорату та його заступника, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та його заступника, директора генерального департаменту
*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
- залучення впливових сторін;
- оцінка ефективності на корегування планів

2.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до організації ефективної організаційної культури державної служби

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

5.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
- оптимізм

6.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

8.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

 

 

4.

 

 


* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається чотири вимоги.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту).

 

Додаток 11
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__
від __ р. N ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту, керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції
*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Концептуальне та інноваційне мислення

- здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;
- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
- здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи;
- здатність здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень

2.

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;
- ефективне управління ресурсами;
- чітке планування реалізації;
- ефективне формування та управління процесами

3.

Управління персоналом

- делегування та управління результатами;
- управління мотивацією;
- наставництво та розвиток талантів;
- стимулювання командної роботи та співробітництва

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння дослухатися до думки;
- вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
- вміння виступати перед аудиторією

5.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм

6.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

8.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

 

 

4.

 

 


* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається чотири вимоги.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту).

 

Додаток 12
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__
від __ р. N ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції
*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність аналізу та висновків

- здатність узагальнювати інформацію, у тому числі з урахуванням гендерної статистики;
- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
- здатність робити коректні висновки

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат

3.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач

4.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм

5.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

6.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

7.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

8.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

 

 

4.

 

 


* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається чотири вимоги.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту).".

37. У додатку 13 до Порядку у позиції "Тестування" у графі "Вимоги" слова "аналітичні здібності" замінити словами "абстрактне мислення".

38. Додатки 131 - 18 до Порядку викласти в такій редакції:

 

"Додаток 131
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
за результатами тестування

Вакантна посада _________
                                                                                                      (найменування посади)

Оголошення* N _________
                                                                  (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та
по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг**

Адміністратор

____
(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.

 

Додаток 14
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати розв'язання ситуаційних завдань
*

Вакантна посада _________
                                                                                                    (найменування посади)

Оголошення** N ________
                                                     (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Номер ситуаційного завдання

Вимоги

Бали

Кандидат ___
                                     (номер конверта кандидата або прізвище, ім'я та по батькові)

Ситуаційне завдання N _____

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Кандидат ___
                                      (номер конверта кандидата або прізвище, ім'я та по батькові)

Ситуаційне завдання N _____

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Кандидат ___
                                         (номер конверта кандидата або прізвище, ім'я та по батькові)

Ситуаційне завдання N _____

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Член комісії/особа,
залучена до роботи
комісії

 
 
__
(підпис)

 
 
___
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Заповнюється окремо кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії та кожною залученою до роботи відповідної комісії особою.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

 

Додаток 15
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ПОПЕРЕДНЯ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада ___________
                                                                                                    (найменування посади)

Оголошення* N
                                                               (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені членами комісії

Особи, залучені до роботи комісії

Середній бал**

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 1

N 2

N 3

Кандидат N 1

Тестування 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне
завдання N 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне
завдання N 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне
завдання N 3

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

___________
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Додаток 16
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Вакантна посада _________
                                                                                               (найменування посади)

Оголошення* N _________
                                                              (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг**

Адміністратор

____
(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.

Додаток 17
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди
*

Вакантна посада _________
                                                                                                      (найменування посади)

Оголошення** N ________
                                                                   (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат N 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Член комісії/особа,
залучена до роботи
комісії

 
 
__
(підпис)

 
 
_
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Відомість заповнюється окремо кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії та кожною залученою до роботи відповідної комісії особою.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

 

Додаток 18
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 462)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада ________.
                                                                                                   (найменування посади)

Оголошення* N _________.
                                                              (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені членами комісії

Особи, залучені до роботи комісії

Середній бал**

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 1

N 2

N 3

Кандидат N 1

Тестування 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 3

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність сертифіката або інших документів**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

__________
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали