МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2018

м. Київ

N 432

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 525/31977

Про внесення змін до Порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Закон N 1706-VII), статей 13, 14 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", з метою врегулювання та вдосконалення ведення єдиного електронного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року N 1256 (Порядок N 1256), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за N 380/28510, що додаються.

2. Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Колбаса Р. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О. І.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28 березня 2018 року N 432

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 525/31977

ЗМІНИ
до Порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (Порядок N 1256)

1. У розділі I:

1) у пункті 5:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"на місцевому рівні - фахівець служби у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, об'єднаної територіальної громади (у разі утворення);";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"місцевий рівень - служба у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, об'єднаної територіальної громади (у разі утворення);";

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Володільцем баз персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів є Міністерство.";

3) доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Розпорядником баз персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів є державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України.".

2. У розділі III:

1) у пункті 1:

доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

"1) перед складанням нової електронної обліково-статистичної картки дитини користувач перевіряє наявність електронної обліково-статистичної картки дитини у Банку даних;".

У зв'язку з цим підпункти 1 - 5 вважати відповідно підпунктами 2 - 6;

доповнити підпунктами 7, 8 такого змісту:

"7) за потребою з електронної обліково-статистичної картки дитини формується витяг за формою, встановленою у додатку до цього Порядку, для підтвердження статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за встановленою згідно з цим наказом формою;

8) витяг формується службою у справах дітей за місцем первинного або за місцем регіонального обліку дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або Міністерством на підставі письмового звернення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, її законного представника або особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови пред'явлення документів, що підтверджують особу.";

2) у пункті 2:

Підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) відомості про дитину, батьки якої дали згоду на усиновлення і яка не має статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, до Банку даних вносяться на підставі заяви батьків про надання їхньої письмової згоди на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом. У день взяття дитини на місцевий облік служба у справах дітей складає електронну обліково-статистичну картку дитини в Банку даних;";

Підпункт 9 викласти у такій редакції:

"9) у разі перебування дитини на місцевому обліку в районі проведення антитерористичної операції та неможливості направлення анкети до служби у справах дітей регіонального рівня для взяття на регіональний облік (про що складається відповідний акт), така служба у справах дітей друкує три примірники анкети з Банку даних і за відсутності підстав, зазначених у пункті 12 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905, направляє анкету до Міністерства;";

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) користувач Банку даних вносить інформацію про видачу направлення для знайомства з дитиною лише у разі закінчення строку дії раніше виданого направлення для знайомства з дитиною. Повідомлення про видачу кандидатам в усиновлювачі направлення для знайомства з дитиною надсилається через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Діти" протягом доби до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини та служби у справах дітей за місцем її обліку. У разі припинення функціонування Банку даних служба у справах дітей або Міністерство інформує про видачу направлення службу у справах дітей за місцем перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку;";

Підпункти 15, 16 викласти у такій редакції:

"15) якщо в Банку даних на регіональному рівні відсутня інформація про дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, що перебуває на обліку з усиновлення, яка задовольняє запит кандидата, служба у справах дітей рекомендує йому усно, письмово чи електронним листом звернутися до Міністерства;

16) у разі припинення функціонування Банку даних направлення для знайомства з дитиною друкується за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за усиновленими дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905. У день відновлення функціонування Банку даних користувач вносить до нього інформацію про видачу направлення для знайомства з дитиною;".

3. У розділі V:

1) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо Банк даних не функціонує і служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі не має можливості внести інформацію про кандидата до Банку даних, служба у справах дітей за місцем обліку кандидата видає такому кандидату довідку з роз'ясненням причини невнесення інформації про нього до Банку даних з посиланням на повідомлення, зазначене в пункті 3 розділу II цього Порядку. У день відновлення функціонування Банку даних користувач місцевого рівня вносить відповідну інформацію до Банку даних, про що повідомляє усно або на вимогу письмово кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Служба у справах дітей зобов'язана ознайомити з конфіденційною інформацією про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені та перебувають на місцевому, регіональному обліку в службі у справах дітей, тільки тих кандидатів в усиновлювачі, інформацію про яких внесено до Банку даних або яким видано довідку, зазначену в пункті 6 цього розділу.";

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Конфіденційна інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів у порядку їх черговості. Протягом строку дії направлення для знайомства з дитиною наступні в черзі кандидати в усиновлювачі не можуть ознайомлюватися з інформацією про дитину.";

4) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі припинення функціонування Банку даних кандидати в усиновлювачі ознайомлюються з інформацією про дитину, поданою на паперових носіях, з урахуванням уточненої інформації, отриманої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій чи Міністерством. У день відновлення функціонування Банку даних користувач місцевого рівня вносить до нього відповідну інформацію про видачу направлення та результати ознайомлення з дитиною.".

4. Пункт 1 розділу VI після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"усиновлення дитини;".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

5. Доповнити Порядок новим додатком такого змісту:

"Додаток
до Порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів
(підпункт 7 пункту 1 розділу III)

ФОРМА
витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини

Служба у справах дітей
_
                                                                                       (найменування служби у справах дітей)
Тип обліку: __
дата взяття на облік ________
причина взяття на облік ____
дата зняття з обліку ________
причина зняття з обліку ____
Дані про дитину:

Прізвище, ім'я, по батькові
_

дата народження , місце народження ____, стать _______,
свідоцтво про народження: серія ___________, номер ___,
дата видачі __, ким видане _,
місце проживання _________

Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування:
немає статусу, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування (відмітити потрібне)

Документ, що підтверджує статус дитини
_
                                                                                                 (коли і ким виданий)

Рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування _
                                                                                                 (коли і ким прийняте)

Рішення про втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування _
                                                                                                  (коли і ким прийняте)

Дата формування витягу _____

Користувач Єдиного банку даних


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

Керівник


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


 

Директор Департаменту захисту
прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали