КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2017 р. N 740

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" (Постанова N 1045) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 4, ст. 148, N 18, ст. 510), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 740

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (Постанова N 1045)

1. У пункті 4:

1) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";";

2) у підпункті 10 слово "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю";

3) абзаци тринадцятий і чотирнадцятий замінити абзацом такого змісту:

"Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.";

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

4) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Діти, які отримували соціальні стипендії відповідно до підпунктів 5 - 8 цього пункту, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.".

2. У пункті 5:

1) доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами дванадцятим - тридцять сьомим;

2) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4, - копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою;";

3) в абзаці двадцять другому слова "із числа внутрішньо переміщених осіб" виключити.

3. У пункті 6:

1) друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу.";

2) абзац другий виключити.

4. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова "на весь період навчання" виключити;

2) абзац четвертий після слів "батьківського піклування" доповнити словами ", та осіб з їх числа";

3) абзац восьмий після слів і цифр "від 24 жовтня 2002 р. N 218-IV" доповнити словами ", додатково до академічної або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом";

4) абзац дев'ятий замінити абзацами такого змісту:

"Соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

Якщо строк закінчення навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або якщо він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 1, 5 - 8 пункту 4, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.".

У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.

5. У пункті 8:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 2018 р. - з накладенням електронного цифрового підпису) списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.";

2) абзац другий виключити.

6. У пункті 11:

1) в абзаці третьому слова ", що мають статус юридичної особи" виключити;

2) в абзацах четвертому і п'ятому слова ", що мають статус юридичної особи," виключити.

7. В абзаці третьому пункту 13 слова ", перебуванню на повному державному утриманні" виключити.

8. У тексті Порядку слова ", що має статус юридичної особи," виключити.

9. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 740)

_____
(найменування вищого навчального закладу або його структурного
_____
підрозділу із зазначенням рівня акредитації, адреса закладу або підрозділу)
МФО ________, код згідно з ЄДРПОУ ________
Розрахунковий рахунок _________

СПИСОК
студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

Поряд-
ковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Паспортні дані або дані свідоцтва про народження

Зареєст-
роване місце прожи-
вання

Фактичне місце прожи-
вання/
перебу-
вання

Місячний розмір стипендії, гривень

Сума індексації, гривень

Місяць, за який здійс-
нюється виплата

Місяць, по який призна-
чено сти-
пендію

Примітка*

серія, номер

ким видано

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I - III групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти із малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
(найменування посади керівника вищого
навчального закладу або його структурного
підрозділу)

____
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

___ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 


* 0 - студент постійно проживає на території населеного пункту або навчається у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;

1 - студент індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним триразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

2 - студент індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним одноразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

3 - курсант невійськового вищого навчального закладу, який перебуває на державному утриманні (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків).".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали