НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.05.2018

м. Київ

N 357

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за N 743/32195

Про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (Закон N 2210-VIII), з метою удосконалення вимог порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1416 (Порядок N 1416), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 року за N 1488/24020, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 30 травня 2018 р. N __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
06 серпня 2013 року N 1416
(у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 травня 2018 року N 357)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за N 743/32195

ПОРЯДОК
визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

грубе порушення емітентом прав інвесторів під час проведення емісії цінних паперів - вчинення емітентом порушення законодавства про цінні папери, що призвело до порушення прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів та за яке законодавством передбачено фінансову санкцію, що доведено відповідним рішенням суду або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів - вчинення емітентом грубого порушення законодавства про цінні папери, що призвело до порушення прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів, після застосування до емітента двох та більше санкцій за грубе порушення законодавства про цінні папери під час проведення емісій цінних паперів протягом попередніх 3 років.

2. Цей Порядок визначає механізм визнання Комісією емісії цінних паперів недобросовісною, зупинення розміщення цінних паперів та поновлення розміщення цінних паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів недійсною.

3. Дія цього Порядку розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює Комісія, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування.

4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні проспекту цінних паперів, про відмову у реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, про зупинення розміщення цінних паперів, про поновлення розміщення цінних паперів, про визнання емісії цінних паперів недійсною, про скасування реєстрації випуску цінних паперів (емісію яких визнано недійсною), про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту (емісію яких визнано недійсною) приймає Комісія.

II. Порядок визнання емісії недобросовісною

1. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:

1) порушення емітентом вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;

2) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;

3) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;

4) неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.

2. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймає Комісія, зокрема, за результатами розгляду документів, поданих на реєстрацію випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів та/або за результатами розгляду справи про правопорушення.

3. На підставі рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів недобросовісною оформлюється розпорядження про визнання емісії цінних паперів недобросовісною (додаток 1) із зазначенням підстав для визнання емісії цінних паперів недобросовісною.

4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається до реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів.

5. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте за результатами розгляду документів, поданих на реєстрацію випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та/або за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів емітента (у разі наявності), є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердженні проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів.

У такому разі Комісія приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та рішення про відмову у реєстрації випуску цінних паперів, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні проспекту цінних паперів, про відмову у реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, що оформлюється одним розпорядженням за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, яке направляється емітенту.

III. Зупинення розміщення цінних паперів

1. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте у строк з дня реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів до закінчення строку розміщення цінних паперів, установленого рішенням про емісію цінних паперів та/або проспектом цінних паперів (у разі його затвердження), є підставою для зупинення розміщення цінних паперів.

2. У разі визнання емісії цінних паперів недобросовісною рішення про зупинення розміщення цінних паперів оформлюється у вигляді розпорядження про зупинення розміщення цінних паперів (додаток 3) із зазначенням реквізитів розпорядження про визнання емісії цінних паперів недобросовісною з одночасним виданням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів.

3. Строк усунення порушень не може перевищувати строку розміщення цінних паперів, визначеного рішенням про емісію цінних паперів, проспектом цінних паперів, та бути більшим ніж п'ятнадцять днів від дати прийняття Комісією рішення про зупинення розміщення цінних паперів.

4. Комісія протягом наступного робочого дня з дати видання розпорядження про зупинення розміщення цінних паперів направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

5. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про зупинення розміщення цінних паперів на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати видання відповідного розпорядження.

6. Відомості про зупинення розміщення цінних паперів вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

IV. Поновлення розміщення цінних паперів

1. За умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, у строк, встановлений розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери, та отримання Комісією документів, що підтверджують усунення порушень законодавства про цінні папери, зупинене розміщення цінних паперів поновлюється.

2. Рішення про поновлення розміщення цінних паперів оформлюється у вигляді розпорядження про поновлення розміщення цінних паперів (додаток 4).

3. Комісія протягом наступного робочого дня з дати видання розпорядження про поновленння розміщення цінних паперів направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

4. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про поновлення розміщення цінних паперів на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати видання відповідного розпорядження.

5. Відомості про поновлення розміщення цінних паперів вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

V. Визнання емісії цінних паперів недійсною та скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною

1. У разі якщо порушення, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, не усунені у строк, встановлений розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери, або Комісії не подано документи, що підтверджують усунення порушень законодавства про цінні папери, Комісія приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

Рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів недійсною може бути оскаржено в судовому порядку.

2. На підставі рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів недійсною оформлюється розпорядження про визнання емісії цінних паперів недійсною (додаток 5).

3. Визнання емісії цінних паперів недійсною є підставою для скасування реєстрації випуску цінних паперів або для скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною.

4. Комісія видає розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів / розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною (додаток 6).

5. Комісія протягом наступного робочого дня з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною, направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

6. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів, про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною, на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати видання відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, Комісія вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів та до переліку затверджених проспектів (за потреби).

8. Емітент, емісія цінних паперів якого визнана недійсною, персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання Комісією емісії цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за цінні папери, емісія яких визнана недійсною, в порядку та строк, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців.

 

Т. в. о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Н. Хохлова

 

Додаток 1
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 3 розділу II)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про визнання емісії цінних паперів недобросовісною N ____-Ндбр

м. _______

___ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
______
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до розділу ____ Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2018 року N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___. 2018 року за N _______, та на підставі документів, поданих на реєстрацію випуску цінних паперів / реєстрацію випуску цінних паперів та затвердження проспекту емісії цінних паперів / реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів
______,
                          (найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
та/або на підставі справи про правопорушення __
                                                                                                                     (дата порушення справи, N справи, уповноважена особа, що
______,
                          порушила справу, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
згідно з ___________
                                                                                (підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

визнати емісію _____
                              (назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, 
______
реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав тимчасове свідоцтво))

недобросовісною.


(посада)


(підпис)

М. П.


(прізвище, ім'я, по батькові)


 

Додаток 2
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 5 розділу II)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та відмову в реєстрації випуску цінних паперів / реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні проспекту емісії цінних паперів / реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів
N ____-Ндбр/В

м. _______

___ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до розділу ___ Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2018 року N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___. 2018 року за N , та на підставі документів, наданих на реєстрацію випуску цінних паперів / реєстрацію випуску цінних паперів та затвердження проспекту емісії цінних паперів / реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів
___,
                                 (найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
та/або на підставі справи про правопорушення ___________
                                                                                                                (дата порушення справи, N справи, уповноважена особа, що
___,
                порушила справу, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
згідно з ________
                                                     (підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

визнати емісію __
                        (назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

недобросовісною та відмовити в реєстрації випуску цінних паперів / реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні проспекту емісії цінних паперів / реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів
___.
                          (найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)


(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)


 

Додаток 3
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу III)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про зупинення розміщення цінних паперів N ____-ЗР

м. _______

___ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до розділу _____ Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2018 року N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___. 2018 року за N _______, та згідно з розпорядженням від ___ 20__ року, виданим
_____,
                                                                                  (орган, що видав розпорядження)
про визнання емісії цінних паперів
_____
                                     (найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

недобросовісною

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити розміщення __________
                               (назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи),
_____
реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав
_____
тимчасове свідоцтво))


(посада)

_______
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)


 

Додаток 4
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про поновлення розміщення цінних паперів N ____-ПР

м. _______

___ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до розділу ____ Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2018 року N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___. 2018 року за N _____,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

поновити розміщення __________
                                                           (назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код
______
юридичної особи, реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав тимчасове свідоцтво))


(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)


 

Додаток 5
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про визнання емісії цінних паперів недійсною N ____-Ндсн

м. _______

___ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
__
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до розділу ___ Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2018 року N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___. 2018 року за N __________,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

визнати емісію __
                                          (назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код
____
юридичної особи, реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав тимчасове свідоцтво))

недійсною.


(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)


 

Додаток 6
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 4 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про скасування реєстрації випуску цінних паперів / реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною, N ____-С

м. _______

___ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до розділу ___ Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2018 року N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ 2018 року за N _____, на підставі розпорядження від ___ 20__ року, виданого ___,
                                                                                                                                                                 (орган, що видав розпорядження)
про визнання емісії цінних паперів__________
                                                                           (найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

недійсною

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску цінних паперів / реєстрацію випуску цінних паперів та затвердження проспекту_______
            (назва цінного папера, найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи /
             назва цінного папера, найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, дата затвердження проспекту)

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску __________
                                                                     (назва цінного папера, найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи)
від ___ ___________ 20__ року N _____, видане __________
                                                                                                                          (орган, що видав тимчасове свідоцтво)
анулювати.


(посада)


(підпис)

М. П.


(прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали