КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2012 р. N 623

Київ

Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 340; 2007 р., N 52, ст. 2106; 2011 р., N 4, ст. 213, N 99, ст. 3602), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. N 623


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

1. Пункт 2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"координатор проекту (програми) - заступник керівника бенефіціара, який уповноважений керівником забезпечувати нагляд за реалізацією проекту (програми), підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу та подання їх Мінекономрозвитку;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим.

2. У пункті 14:

1) доповнити підпункт 21 абзацами такого змісту:

"У разі внесення змін до плану закупівлі такий план подається із зазначенням дати внесення змін згідно з підпунктом 21 пункту 14 цього Порядку Мінекономрозвитку для надсилання у п'ятиденний строк одного примірника ДПС та розміщення його на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Для проектів (програм), які передбачають виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, план закупівлі не подається;";

2) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром).

Зазначений документ повинен також містити:

назву проекту (програми);

мету проекту (програми);

строк реалізації проекту (програми);

завдання відповідно до контракту на виконання проекту (програми);

очікувані результати від реалізації проекту (програми);

кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми);

перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми);

очікуваний вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону;

зобов'язання донора (виконавця) щодо допомоги;

зобов'язання реципієнта (бенефіціара);".

3. У пункті 18:

1) абзац перший після слів "та видається заявникові" доповнити словами "з одночасним надсиланням копії бенефіціарові";

2) в абзаці другому слова "у Державному реєстрі проектів (програм)" замінити словами "у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги,".

4. Доповнити Порядок пунктом 181 такого змісту:

"181. Бенефіціар у місячний строк після отримання від Мінекономрозвитку копії реєстраційної картки проекту (програми) приймає рішення про організацію роботи з нагляду за його реалізацією, визначає координатора проекту (програми) та надсилає копію відповідного рішення Мінекономрозвитку.".

5. В абзаці першому пункту 19 слова "У Державному реєстрі проектів (програм)" замінити словами "У єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги".

6. Пункт 23 доповнити абзацами такого змісту:

"Виконавець, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. У разі коли виконавцем є юридична особа - нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Мінекономрозвитку.

Реципієнт, що реалізує право на податкові пільги в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, щомісяця до 20 числа подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.".

7. Абзац перший пункту 26 після слова "критеріїв" доповнити словами і цифрою "за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку".

8. Абзаци перший - четвертий пункту 28 замінити абзацом такого змісту:

"Бенефіціар аналізує та подає Мінекономрозвитку підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу згідно з додатком 7 до цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом другим.

9. Пункт 45 викласти у такій редакції:

"45. Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги.".

10. Додаток 3 до Порядку викласти у такій редакції:

"Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. N 623)


КАРТКА
піврічного моніторингу проекту (програми)

Назва проекту (програми)

Номер реєстраційної картки

Дата попереднього моніторингу

Дата поточного моніторингу

Мета проекту (програми)

Критерії її досягнення

 

Результати впровадження проекту (програми)

Робота, запланована за проектом (програмою)

Результати, досягнуті за звітне півріччя*

Вплив на відповідну галузь чи регіон

Робота, запланована на наступне півріччя

Рух фінансових ресурсів (грантів)**

КПКВК

Договір (контракт)

Сума договору (контракту)

Отримувач

Сума платежу

Валюта платежу

Еквівалент у гривнях

Дата платежу

КЕКВ


Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми): __
__

Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою): ________
__
__


Відповідальна особа

___
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Керівник реципієнта

___
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.

** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.".


11. Доповнити Порядок додатками 6 - 9 такого змісту:

"Додаток 6
до Порядку


ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації проекту (програми)

1. Загальна інформація

Назва проекту (програми)

Номер реєстраційної картки проекту (програми)

Звітний період

Дата підготовки звіту

 

 

 

 

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Виконавець

Кошторисна вартість

 

 

 

 

 

2. Результати реалізації проекту (програми)

Найменування заходу

Строк виконання

Результати виконання заходу*

Інформація про суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходу **

Проблемні питання

плановий

фактичний

 

 

 

 

 

 

Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми)

Оцінка виконання зобов'язань донора (виконавця) проекту (програми), визначених у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом

плановані

фактичні

3. Вплив реалізації проекту (програми)

Вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону

 

Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)

 


____
* Інформація про строки проведення семінарів, кількість їх учасників, тематику, надане обладнання, передані (розроблені) технології, роботу консультантів (радників), розроблені документи, публікації, а також про навчання, стажування спеціалістів, надані гранти, стипендії тощо.

** Інформація зазначається за наявності.

 

Додаток 7
до Порядку


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).

 

Додаток 8
до Порядку


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Назва проекту (програми) _____

Дата, номер державної реєстрації проекту (програми) ______

Донор _________
                                                                                                                                                               (назва)

Виконавець _____
                                                             (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності), індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

Кошторисна вартість проекту (програми) ____


Порядковий номер

Дата, номер контракту (договору) про постачання товарів, робіт і послуг

Продавець

Найменування підприємства

Юридична адреса

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Дані податкової накладної

Дата і порядковий номер

Сума постачання, що підлягає пільговому оподаткуванню/звільненню від оподаткування податком на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

8


__
                         (підпис)

________
                   (ініціали та прізвище уповноваженої особи виконавця)

М. П.

 

___ 20__ року
        (дата подання звіту)

 


 

Додаток 9
до Порядку


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування
за 20__ року
(місяць)

Назва проекту (програми) ____

Донор ________
                                                                                                               (назва)

Виконавець ___
                                                                   (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)

Реципієнт _____
                                                                          (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)

Кошторисна вартість проекту (програми) __


Поряд-
ковий номер

Дата, номер державної
реєстрації проекту (програ-
ми) між-
народної технічної допомоги

Покупець

Дата, номер контракту (договору) про постача-
ння товарів, робіт і послуг

Продавець

Най-
мену-
вання покуп-
ця*

Юри-
дична адреса/
адреса в Україні

Ідентифі-
каційний код згідно з ЄДРПОУ

Індиві-
дуаль-
ний податко-
вий номер платника податку на додану вартість

Наймену-
вання підприєм-
ства

Юри-
дична адреса

Ідентифі-
каційний код згідно з ЄДРПОУ

Індиві-
дуаль-
ний податко-
вий номер платника податку на додану вартість

Дані податкової накладної

Дата, поряд-
ковий номер

Сума поста-
чання, що підлягає пільго-
вому оподатку-
ванню/
звільне-
нню від оподатку-
вання податком на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13                  (підпис)

___
 (ініціали та прізвище уповноваженої особи виконавця)

М. П.

 

___ 20__ року
         (дата подання звіту)

 * Для реалізації права на податкові пільги, передбачені пунктом 154.4 статті 154 і статтею 211 Податкового кодексу України, покупцем є державне спеціалізоване підприємство "ЧАЕС", особа-нерезидент, яка уклала контракт з державним спеціалізованим підприємством "ЧАЕС", особа-резидент, яка уклала контракт із зазначеним підприємством, особа-нерезидент, яка уклала контракт з виконавцем проекту (програми) - нерезидентом.".

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали