КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2011 р. N 1256

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974

З метою подальшого забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у сфері європейської інтеграції України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Продовжити на період до 2015 року строк виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2887).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974 зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2011 р. N 1256

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974

1. У постанові:

1) у назві та пункті 1:

слова "європейської та євроатлантичної інтеграції" замінити словами "європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва";

цифри "2011" замінити цифрами "2015";

2) у пунктах 2 - 4 слова "Міністерство економіки" та "Головне управління державної служби" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Національне агентство з питань державної служби" у відповідному відмінку.

2. У Державній цільовій програмі (далі - Програма), затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми, розділах "Шляхи і способи розв'язання проблеми" та "Очікувані результати, ефективність Програми" слова "європейська та євроатлантична інтеграції" в усіх відмінках замінити словами "європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво" у відповідному відмінку;

цифри "2011" замінити цифрами "2015";

2) у розділі "Загальна частина":

доповнити розділ перед абзацом першим новим абзацом такого змісту:

"Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України" та положення програмних документів Президента України передбачають проведення системних реформ політичних і соціальних інститутів держави, кардинальних змін у житті суспільства, що ґрунтуються на принципах розвитку політичної демократії та громадянського суспільства, верховенства права, захисту прав і свобод громадянина. Стратегічний курс України на європейську інтеграцію визнано пріоритетом розвитку, що визначає зміст суспільних перетворень, основну спрямованість зовнішньої і внутрішньої політики держави та розвиток партнерства з іншими країнами.".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

абзац другий викласти у такій редакції:

"Реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та співробітництво з НАТО можливі лише за умови забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, які володіють знаннями і навичками, необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики у цій сфері, зокрема з підготовки і виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і відповідних річних національних програм Україна - НАТО та інших заходів (далі - фахівці).";

3) у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"перший - здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців без подальшого удосконалення системи, форм і видів такої роботи, координації та контролю за її виконанням.

Ураховуючи завершення роботи з підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, утворення зони вільної торгівлі України з країнами - членами ЄС, такий підхід не сприятиме належному забезпеченню органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, здатними на реалізацію майбутніх договірних відносин, створенню ефективної системи їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;";

в абзаці четвертому:

доповнити речення після слів "здійснення контролю у цій сфері," словами "удосконалення системи, форм і видів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців,";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"удосконалення системи підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, її форм і видів з урахуванням відповідності навчальних програм вивченим потребам та якості надання освітніх послуг з метою забезпечення системності та безперервності такого процесу;";

доповнити розділ після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"удосконалення механізму контролю за виконанням органами державної влади і органами місцевого самоврядування встановленого порядку підвищення кваліфікації фахівців;

запровадження в органах державної влади і органах місцевого самоврядування системи мотивації підвищення кваліфікації фахівців для просування по службі та врахування її результатів під час щорічної оцінки виконання фахівцями покладених на них завдань;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

в абзаці десятому:

слова "кваліфікаційних вимог" замінити словами "профілів професійної компетентності";

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"визначення Нацдержслужбою разом з МОНмолодьспортом, МЗС і Міноборони обсягів і змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до рівня їх професійної компетентності, категорій посад, напрямів і сфери діяльності, а також переліку вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з надання освітніх послуг у цій сфері, відібраних на конкурсній основі за відповідними критеріями;";

доповнити розділ після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"запровадження секторального підходу до навчання згідно з пріоритетною для України політикою Європейського Союзу у відповідних секторах на підтримку проведення реформ, що ведуть до зближення України та Європейського Союзу;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять другим;

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"розроблення та удосконалення навчальними закладами, відібраними на конкурсній основі, навчальних програм згідно з пріоритетною для України політикою Європейського Союзу у відповідних секторах та євроатлантичного співробітництва з урахуванням цільового підходу до формування груп слухачів і специфіки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;";

4) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":

в абзаці третьому:

слова і цифри "до 2011 року повинна становити не менш як 30 відсотків", "орієнтовно 112700 осіб" замінити відповідно словами і цифрами "до 2015 року повинна збільшитися не менш як на 19 відсотків", "орієнтовно на 70637 осіб";

5) у розділі "Обсяги та джерела фінансування":

в абзаці другому:

цифри "84", "57", "22", "5", "11,22", "9,12", "2,1" замінити відповідно цифрами "47,86", "23,62", "12,18", "12,06", "16,1", "12,84", "3,26";

доповнити розділ після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Крім того, фінансування заходів Програми передбачається здійснювати згідно з Рамковим документом програми Всеохоплюючої інституційної розбудови від 13 жовтня 2010 року.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

6) у тексті Програми слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінити словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку.

3. Внести зміни у додатки 1 - 3 до Програми, виклавши їх у редакції, що додається.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 798 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1372).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1256.

3. Державний замовник - Нацдержслужба.

4. Керівник Програми - Голова Нацдержслужби.

5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації.

6. Строк виконання Програми: 2008 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

23,62

 

4,89

7,02

6,51

1,2

1,27

1,33

1,4

Місцеві бюджети

12,18

 

0,64

0,24

2,08

2,09

2,26

2,37

2,5

Інші джерела

12,06

0,14

 

 

 

2,93

3,13

2,93

2,93

Усього

47,86

0,14

5,53

7,26

8,59

6,22

6,66

6,63

6,83

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належать питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва (далі - фахівці)

кількість правових актів

1

 

 

 

 

 

1

 

 

розроблення стратегії навчання фахівців, у тому числі з мовної підготовки, до посадових обов'язків яких належать питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія державного управління при Президентові України
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

1

1

розроблення Концепції та Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва на 2016 - 2019 роки

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

1

 

 

 

1

 

 

підготовка пропозицій щодо оновлення складу Міжвідомчої експертної групи із забезпечення відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, визначених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

 

1

 

 

удосконалення порядку здійснення контролю за змістом та якістю навчального процесу в тих закладах, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

 

підготовка пропозицій стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 щодо удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, з метою поліпшення якості надання освітніх послуг та розширення кола їх надавачів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість визначається навчальними закладами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сприяння налагодженню партнерських зв'язків вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з відповідними навчальними закладами країн - членів ЄС і НАТО, громадськими організаціями з метою обміну слухачами та викладачами для проведення їх стажування

МОНмолодьспорт

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість баз даних

3

 

1

1

1

 

 

 

 

створення бази даних про випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за бюджетні кошти за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями, з метою залучення їх до роботи на державній службі

МОНмолодьспорт

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

адаптація освітніх послуг, наданих в рамках навчальних програм, які проводяться за рахунок інших джерел, до видів підвищення кваліфікації

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Мін'юст

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій

1

 

 

 

 

 

1

 

 

удосконалення порядку мовної підготовки та створення єдиної системи незалежної оцінки знань іноземних мов фахівцями

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

1

1

1

1

запровадження порядку ведення обліку державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації

Нацдержслужба

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

1

 

 

 

 

 

1

 

 

розроблення пропозицій щодо впровадження системи мотивації підвищення кваліфікації фахівців для просування по службі та врахування їх під час щорічної оцінки виконання покладених на них завдань

- " -

інші джерела

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

 

кількість правових актів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

удосконалення механізму контролю за виконанням державними органами та органами місцевого самоврядування завдань з підвищення кваліфікації фахівців, які працюють в таких органах

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

 

2. Розвиток мережі навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

- " -

2

 

1

 

 

1

 

 

 

підготовка пропозицій про внесення змін до критеріїв і порядку відбору навчальних закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, мовну підготовку

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

7

 

1

1

1

1

1

1

1

забезпечення постійного перегляду переліку навчальних закладів, відібраних на конкурсній основі, яким надано право проводити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, мовну підготовку, та його оновлення

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

1

 

1

 

 

 

 

 

 

внесення змін до переліку спеціалізацій за напрямами та спеціальностями для проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість посібників, збірників (наклад по 1000 примірників)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення навчально-методичних посібників та збірників нормативно-правових актів з питань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба

державний бюджет

0,07

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

мовної підготовки

- " -

- " -

0,03

 

0,03

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених програм

4

 

 

 

 

1

1

1

1

відбір та навчання тренерів з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, у тому числі із секторальних питань

проект міжнародно-технічної допомоги
Нацдержслужба

інші джерела

7,84

 

 

 

 

1,96

1,96

1,96

1,96

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,94

 

0,1

 

 

1,96

1,96

1,96

1,96

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

інші джерела

7,84

 

 

 

 

1,96

1,96

1,96

1,96

3. Удосконалення механізму забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями

кількість планів

7

 

1

1

1

1

1

1

1

розроблення щорічного плану заходів з виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки (далі - Програма)

Нацдержслужба

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

1

 

 

 

утворення координаційної ради з питань виконання Програми, розроблення та затвердження положення про координаційну раду, визначення регламенту її роботи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

1

 

 

 

оновлення методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у фахівцях і формування державного замовлення

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій

7

 

1

1

1

1

1

1

1

підготовка пропозицій щодо визначення потреби в забезпеченні органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, а також мовної підготовки, складення відповідного плану-графіка

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

1

1

1

1

визначення структури, обсягів і змісту навчальних програм з підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням рівня їх професійної компетентності, категорій посад, напрямів і сфери діяльності та згідно з пріоритетною для України політикою ЄС у відповідних секторах

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

 

1

 

 

розроблення профілів професійної компетентності посад, заміщення яких передбачається фахівцями

Нацдержслужба
Мінсоцполітики
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість цільових груп

визначається під час формування груп

формування цільових груп слухачів з урахуванням їх функціональних повноважень, категорій посад, сфери діяльності

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість навчальних програм

визначається після формування цільових груп

розроблення для кожної цільової групи слухачів відповідних навчальних програм з урахуванням специфіки роботи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Національна академія державного управління при Президентові України
інші навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість бюджетних запитів

7

 

1

1

1

1

1

1

1

формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

Нацдержслужба

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Досягнення належного рівня мовної підготовки фахівцями

кількість фахівців

9092

 

1804

3084

3260

157

212

260

315

організація заходів з мовної підготовки фахівців

- " -

державний бюджет

12,84

 

1,68

5,45

4,51

0,2

0,27

0,33

0,4

2133

 

202

311

324

324

324

324

324

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

місцеві бюджети

3,26

 

0,4

0,1

0,5

0,52

0,55

0,58

0,61

кількість правових актів

2

 

1

 

 

1

 

 

 

підготовка пропозицій про внесення змін до Порядку проходження мовної підготовки фахівців, що затверджується спільним наказом Нацдержслужби та МОНмолодьспорту

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість навчальних програм

7

 

3

 

 

1

1

1

1

розроблення для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та викладачів навчальних програм з вивчення офіційних мов країн - членів ЄС

МОНмолодьспорт
Національна академія державного управління при Президентові України, інші вищі навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

кількість фахівців

11225

 

2006

3395

3584

481

536

584

639

 

 

 

16,1

 

2,08

5,55

5,01

0,72

0,82

0,91

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

12,84

 

1,68

5,45

4,51

0,2

0,27

0,33

0,4

місцеві бюджети

3,26

 

0,4

0,1

0,5

0,52

0,55

0,58

0,61

5. Досягнення належного рівня забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення підготовки, перепідготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561

 

255

209

97

 

 

 

 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування V - VII категорії

Нацдержслужба

державний бюджет

2,19

 

1,02

0,77

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підвищення кваліфікації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сфері європейської інтеграції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7052

 

1773

1280

847

788

788

788

788

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування I - IV категорії

- " -

- " -

6,57

 

1,1

0,74

0,73

1

1

1

1

26460

 

3805

3405

3850

3850

3850

3850

3850

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування V - VII категорії

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

місцеві бюджети

5,82

 

0,2

0,1

1

1,05

1,1

1,15

1,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сфері євроатлантичного співробітництва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2785

 

1683

90

1012

 

 

 

 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування I - IV категорії

Нацдержслужба

державний бюджет

1,92

 

0,99

0,06

0,87

 

 

 

 

14704

 

2107

1347

2250

2250

2250

2250

2250

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування V - VII категорії

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

місцеві бюджети

3,10

 

0,04

0,04

0,58

0,52

0,61

0,64

0,67

Разом за завданням 5

кількість фахівців

51562

 

9623

6331

8056

6888

6888

6888

6888

 

 

 

19,6

 

3,35

1,71

3,58

2,57

2,71

2,79

2,89

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

10,68

 

3,11

1,57

2

1

1

1

1

місцеві бюджети

8,92

 

0,24

0,14

1,58

1,57

1,71

1,79

1,89

6. Залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС і НАТО, а також їх країн - членів, для виконання Програми

кількість проектів

визначається після домовленості з донорами

підготовка проектів міжнародної технічної допомоги для виконання Програми

Нацдержслужба
Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість фахівців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення навчань державних службовців з:

Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

питань використання інструменту інституціонального розвитку ЄС Twinning

 

інші джерела

0,14

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

7750

850

900

1000

1000

1000

1000

1000

1000

секторальних питань ЄС у рамках інструменту інституціонального розвитку ЄС TAIEX

 

- " -

3,88

 

 

 

 

0,97

0,97

0,97

0,97

Разом за завданням 6

кількість фахівців

7850

950

900

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

інші джерела

4,02

0,14

 

 

 

0,97

0,97

0,97

0,97

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,86

0,14

5,53

7,26

8,59

6,22

6,66

6,63

6,83

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нацдержслужба

державний бюджет

23,62

 

4,89

7,02

6,51

1,2

1,27

1,33

1,4

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

12,18

 

0,64

0,24

2,08

2,09

2,26

2,37

2,5

Нацдержслужба

інші джерела

12,06

0,14

 

 

 

2,93

3,13

2,93

2,93

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Досягнення належного рівня забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування фахівцями у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

кількість фахівців

59412

950

10523

7331

9056

7888

7888

7888

7888

2. Досягнення належного рівня мовної підготовки державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування, які займаються питаннями європейської інтеграції

- " -

11225

 

2006

3395

3584

481

536

584

639

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали