ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2011

м. Київ

N 36-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1482/20220

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 27.06.2002 N 11-1

Відповідно до пунктів 9 (Положення N 384/2011), 11 Положення про Пенсійний фонд України (Положення N 384/2011), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови правління Пенсійного фонду України від 27.06.2002 N 11-1 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в Пенсійному фонді України та його органах", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.07.2002 за N 583/6871 (далі - Постанова), таку зміну:

у заголовку, преамбулі та тексті Постанови слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженої Постановою, що додаються.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Никитенко В. С.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Голова Державної архівної служби

О. П. Гінзбург

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
29.11.2011 N 36-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1482/20220

Зміни
до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в Пенсійному фонді України та його органах

1. У заголовку Інструкції, тексті, додатках до неї слова "конфіденційна інформація, що є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "службова інформація" у відповідних відмінках.

2. У пункті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Перелік відомостей, який містить службову інформацію, в Пенсійному фонді України та його органах (далі - Перелік), затверджується наказом Пенсійного фонду України.";

друге речення абзацу четвертого викласти у такій редакції: "До складу експертної комісії обов'язково включаються працівники департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення, департаменту персоналу та бухгалтерського обліку, юридичного управління, режимно-секретного сектору, а також працівники інших структурних підрозділів.".

3. В абзаці другому пункту 5 слова "управління справами Пенсійного фонду України (далі - управління справами)" замінити словами "департамент організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення Пенсійного фонду України (далі - департамент організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення), відділ контролю та перевірки виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України Пенсійного фонду України (далі - відділ контролю)".

4. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом "для службового користування", та випадкам втрат таких документів покладається на режимно-секретний сектор Пенсійного фонду України (далі - режимно-секретний сектор), спеціалістів з питань режимно-секретної роботи в управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - спеціалісти з питань режимно-секретної роботи), відділи кадрів або інші структурні підрозділи та спеціалістів, основною функцією яких є проведення кадрової роботи в управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.".

5. В абзаці першому пункту 7 слова "погодженими з управлінням справами" замінити словами "складеними департаментом організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення".

6. Друге речення абзацу першого пункту 8 викласти у такій редакції: "Ознайомлення здійснюють департамент персоналу та бухгалтерського обліку Пенсійного фонду України (далі - департамент персоналу та бухгалтерського обліку) та відділи кадрів управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділи кадрів або інші структурні підрозділи та спеціалісти, основною функцією яких є проведення кадрової роботи в управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - відділи кадрів).".

7. В абзаці першому пункту 10 слова "управління справами" замінити словами "департамент організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення, відділ контролю".

8. У пункті 11:

в абзаці першому слова "управлінні справами" замінити словами "департаменті організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення, відділі контролю";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Кореспонденція з грифом "для службового користування", адресована режимно-секретному сектору, приймається департаментом організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення, відділом контролю та передається для розкриття режимно-секретному сектору за реєстром або журналом за формою 2 (додаток 2).".

9. У пункті 18:

абзац перший викласти у такій редакції:

"18. Друкування документів з грифом "для службового користування" здійснюється відповідальними працівниками структурних підрозділів відповідно до списку, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України. При цьому до реєстраційного номера документа додається позначка "ДСК".";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом "для службового користування" та обробки службової інформації може здійснюватися тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності створеної системи вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації у порядку, встановленому законодавством. Дозвіл на використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи із зазначеною метою надається згідно з наказом Керівника за наявності атестата відповідності комплексної системи захисту інформації.".

10. В абзаці першому пункту 33 слова "погодженими з управлінням справами" замінити словами "складеними департаментом організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення".

11. У пункті 44 слова та цифри "Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1739" замінити словами та цифрами "Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1004".

12. У пунктах 46 та 47 слова "Держкомархівом України" замінити словом "Мін'юстом".

13. В абзацах першому та другому пункту 53 слова "управління справами (загального відділу)" замінити словами "департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення (загального відділу), відділу контролю".

14. У пунктах 54, 55 слова "управління справами (загального відділу)" замінити словами "департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення (загального відділу), відділу контролю".

15. В абзаці першому пункту 58 слова "управління кадрового забезпечення (відділу кадрів)" замінити словами "режимно-секретного сектору, спеціалістами з питань режимно-секретної роботи.".

16. В абзаці першому пункту 59 слова "керівників управління справами (загального відділу), управління кадрового забезпечення (відділу кадрів)" замінити словами "керівників режимно-секретного сектору, департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення (загального відділу), відділу контролю, департаменту персоналу та бухгалтерського обліку (відділу кадрів)".

17. В абзаці першому пункту 61 слова "посвідчення про відрядження" виключити.

18. У пункті 66 слова "посвідчень про відрядження" виключити.

19. У пункті 77 слова "керівника департаменту адміністративно-господарського забезпечення" виключити.

20. Пункт 80 викласти у такій редакції:

"80. Голова правління Пенсійного фонду України або за його дорученням керівник режимно-секретного сектору завчасно інформує у письмовій формі орган СБУ про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідання Пенсійного фонду України та його органів. Разом з інформацією надсилається копія програми проведення роботи з іноземцями.".

21. У тексті Інструкції слова "управління справами", "департамент адміністративно-господарського забезпечення" у всіх відмінках замінити словами "департамент організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення" у відповідних відмінках.

22. У додатку 1 до Інструкції слова "Начальник управління справами (загального відділу)" у всіх відмінках замінити словами "Керівник департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення (загального відділу), відділу контролю та перевірки виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України".

23. У додатках 8 та 10 до Інструкції слова "управління справами" замінити словами "департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення".

24. У додатках до Інструкції слова "конфіденційна інформація" у всіх відмінках замінити словами "службова інформація" у відповідних відмінках.

 

Т. в. о. завідувача
режимно-секретного сектору

Н. О. Щербініна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали