Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2020 року N 4

Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку операцій банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести зміни до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08 квітня 2005 року N 123, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2005 року за N 441/10721 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

4. Постанова набирає чинності з 01 березня 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
08 квітня 2005 року N 123
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 14 січня 2020 року N 4)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2005 р. за N 441/10721

Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через банківські автомати (далі - банкомати) через операційну касу банку під час розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.

2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності.

3. Ці Правила регулюють бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті. Порядок здійснення операцій в іноземній валюті визначається нормативно- правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання.

4. Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених цими Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.

5. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених нормативно- правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.

6. Терміни та визначення, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законодавчих та нормативно-правових актах Національного банку з питань здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.

7. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку від 11 вересня 2017 року N 89 (Постанова N 89) (зі змінами) (далі - План рахунків).

8. Банк - член платіжної системи, розрахунковим банком якої є Національний банк, здійснює облік операцій з використанням платіжних карток з кореспондентського рахунку, відкритого в Національному банку.

9. Банк відображає видачу готівки з поточних рахунків клієнтів з використанням платіжних карток через операційну касу банку відповідно до пункту 2.3 глави 2 Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року N 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1425/10024 (зі змінами). Банк має право використовувати, як транзитний, балансовий рахунок 2924 Плану рахунків (Постанова N 89).

10. Банк відображає в бухгалтерському обліку кредитні операції з використанням платіжних карток відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2018 року N 14 (Постанова N 14).

11. Банк-емітент здійснює облік коштів клієнтів за операціями з використанням платіжних карток за їх поточними рахунками з використанням балансових рахунків 2600, 2620, 2650 Плану рахунків (Постанова N 89).

12. Банк-емітент здійснює облік коштів банків за операціями з використанням платіжних карток за балансовим рахунком 1600 Плану рахунків (Постанова N 89).

13. Банк-емітент здійснює облік коштів за операціями з використанням корпоративних платіжних карток бюджетних установ за відповідними балансовими рахунками розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків (Постанова N 89).

14. Банк - учасник платіжної системи відображає кошти, що переказані ним для формування страхового фонду в розрахунковий банк та використовує під час проведення розрахунків і повертає банку в разі припинення його членства в платіжній системі залежно від умов договору, за балансовим рахунком 1832 Плану рахунків (Постанова N 89). Розрахунковий банк здійснює облік цих коштів за балансовим рахунком 1932 Плану рахунків.

15. Банк обліковує суми ідентифікованих помилкових і неналежних переказів, суми опротестованих користувачем, емітентом чи платіжною організацією платіжних операцій за балансовими рахунками 3710 та 3720 Плану рахунків (Постанова N 89).

II. Облік заготовок платіжних карток, персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами

16. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з придбання заготовок платіжних карток такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3510

1200, 1500, 2600

Попередня оплата вартості заготовок платіжних карток

.

17. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на придбання заготовок платіжних карток та їх оприбуткування такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7399

3510

Віднесення вартості отриманих заготовок платіжних карток на витрати

2

9821

991

Оприбуткування отриманих заготовок платіжних карток

.

18. Банк відображає в бухгалтерському обліку видані в підзвіт заготовки платіжних карток з метою персоніфікації такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9892

9821

Видача в підзвіт заготовок платіжних карток з метою їх персоніфікації

.

19. Банк відображає в бухгалтерському обліку персоніфіковані платіжні картки такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9819

9892

Облік персоніфікованих платіжних карток

.

Банк здійснює облік конвертів з ПІН-кодами відповідно до його облікової політики.

20. Банк відображає в бухгалтерському обліку видані в підзвіт персоніфіковані платіжні картки та конверти з ПІН-кодами такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9898

9819

Видача в підзвіт персоніфікованих платіжних карток

.

21. Банк має право здійснювати бухгалтерський облік операцій, визначених пунктами 18 - 20 розділу II цих Правил, з використанням контррахунків групи 991 Плану рахунків (Постанова N 89), якщо це передбачено його обліковою політикою.

22. Банк відображає в бухгалтерському обліку видачу держателям персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

991

9898

Видача персоніфікованих платіжних карток їх держателям

.

III. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб

23. Банк-емітент відображає в бухгалтерському обліку переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 2620, 2630

2620

Переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб

.

Банк має право використовувати транзитний рахунок 2924 Плану рахунків (Постанова N 89), якщо це передбачено його обліковою політикою.

24. Банк - учасник платіжної системи у разі переказу коштів фізичних осіб на їх поточні рахунки, відкриті в банку-емітенті, здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 2620, 2630

2924

Переказ коштів фізичних осіб для зарахування на їх поточні рахунки

2

2924

1200, 1500, 1600

.

Банк-емітент відображає переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб, здійснений через банк - учасник платіжної системи, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500

2924

Зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб

2

2924

2620

.

25. Банк, який не є учасником платіжної системи, відображає переказ коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банку-емітенті, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 2620, 2630

2902, 2909

Переказ коштів фізичних осіб для зарахування на їх поточні рахунки

2

2902, 2909

1200, 1500, 1600

.

Банк-емітент під час зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500, 1600

2620

Зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб

.

IV. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

26. Банк-емітент відображає в обліку операції із зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 2600, 2650

2600, 2650

Зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

.

27. Банк - учасник платіжної системи під час переказу коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банку-емітенті, здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 2600, 2650

2924

Переказ коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

2

2924

1200, 1500, 1600

.

Банк-емітент під час зарахування суми переказу на поточні рахунки суб'єктів господарювання здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500

2924

Зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

2

2924

2600, 2650

.

28. Банк, який не є учасником платіжної системи, у разі переказу коштів з поточних рахунків суб'єктів господарювання на їх поточні рахунки, відкриті в банку-емітенті, здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2600, 2650

1200, 1500, 1600

Переказ коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

.

Банк-емітент відображає зарахування суми переказу на поточні рахунки суб'єктів господарювання такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500, 1600

2600, 2650

Зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

.

V. Бухгалтерський облік операцій з використанням корпоративних карток банку

29. Банк-емітент під час застосування в розрахунках корпоративної платіжної картки для власних потреб використовує такі балансові рахунки Плану рахунків (Постанова N 89):

1) 3550 - під час використання корпоративної платіжної картки для оплати витрат на відрядження;

2) 3551 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими витратами;

3) 3559 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення інших операцій.

30. Банк відображає операції з використання коштів підзвітною особою - працівником банку такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

1500

На суму списаних коштів з кореспондентського рахунку банку в розрахунковому банку

2

3550, 3551, 3559

2924

На суму авансового звіту підзвітної особи - працівника банку

3

Рахунки розділу 74 класу 7 Плану рахунків (Постанова N 89)

3550, 3551, 3559

.

VI. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

31. Банк-еквайр відображає в бухгалтерському обліку розрахунки за придбані держателем платіжної картки товари та отримані послуги такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

2600

Зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання - торговців

2

1200, 1500

2924

Отримання коштів від банку-емітента

.

32. Банк-еквайр, який одночасно є банком-емітентом, відображає в бухгалтерському обліку переказ коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання - торговців такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2600, 2620, 2650

2924

Списання коштів з поточних рахунків клієнтів-платників

2

2924

2600

Зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання - торговців

.

33. Банк-емітент відображає в бухгалтерському обліку переказ коштів з поточних рахунків держателів платіжних карток за отримані товари (послуги) банку-еквайру такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2600, 2620, 2650

2924

Списання коштів з поточних рахунків клієнтів-платників

2

2924

1200, 1500, 1600

Переказ коштів банку-еквайру

.

VII. Бухгалтерський облік операцій із завантаження та розвантаження банкоматів

34. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції із завантаження банкоматів готівкою такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1007

1001, 1002

Отримання касет з операційної каси банку/відділення банку

2

1004

1007

Завантаження банкомату касетами з готівкою

або без використання балансового рахунку 1007 Плану рахунків (Постанова N 89), якщо це передбачено обліковою політикою банку:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1004

1001, 1002

Завантаження банкомату касетами готівкою

.

35. Банк відображає оприбуткування в операційну касу банку/відділення банку залишку готівки в касетах такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1007

1004

Залишок готівки в касеті під час розвантаження банкоматів

2

1001, 1002

1007

Оприбуткування готівки в операційну касу банку/відділення банку після її перерахування

3

1001, 1002

2924

Оприбуткування в операційну касу банку/відділення банку надлишку готівки

або без використання балансового рахунку 1007 Плану рахунків (Постанова N 89), якщо це передбачено обліковою політикою банку:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002

1004

Оприбуткування готівки в операційну касу банку/відділення банку після її перерахування

2

1001, 1002

2924

Оприбуткування в операційну касу банку/відділення банку надлишку готівки

.

36. Банк обліковує суму надлишку готівки в разі неможливості видачі держателю платіжної картки протягом строку, установленого відповідною платіжною системою для опротестування операцій, після закінчення якого визнає доходами банку. Банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

6399

Визнання надлишку готівки доходами банку

.

37. Банк відображає недостачу готівки під час перерахування вилученої готівки з касет такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

1004, 1007

Недостача готівки, вилученої з касет, після її перерахування

.

38. Банк обліковує суми недостач готівки протягом строку, установленого відповідною платіжною системою для опротестування операцій, після закінчення якого визнає суми недостач витратами банку. Банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7399

2924

Визнання витратами банку суми недостач після закінчення строку опротестування операції

.

Банк одночасно обліковує суми недостач до встановлення осіб, які мають відшкодувати зазначені недостачі, за позабалансовим рахунком 9618 Плану рахунків (Постанова N 89) і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9618

991

Сума недостач готівки до встановлення винних осіб

.

39. Банк після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, визнає суму збитків дебіторською заборгованістю і здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3552

6399

Вимога до особи, яка має відшкодовувати збитки

2

991

9618

Списання суми недостачі після встановлення винної особи

.

40. Банк відображає відшкодування недостачі готівки винними особами такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 1200, 2620

3552

Відшкодування недостачі готівки винними особами

.

VIII. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток через банкомат

41. Банк емітент/еквайр відображає видачу готівки через банкомати держателю платіжної картки такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2920

1004

Сума отриманої готівки

.

42. Банк-емітент відображає закриття транзитного рахунку 2920 Плану рахунків (Постанова N 89) за операціями з видачі готівки через банкомати такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2600, 2620, 2650

2920

Закриття транзитного рахунку за операціями з видачі готівки через банкомат

.

43. Банк-емітент відображає переказ коштів з поточних рахунків клієнтів щодо готівки, яка видана держателю платіжної картки через банкомати інших банків, такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2600, 2620, 2650

1200, 1500, 1600

Переказ коштів з поточних рахунків клієнтів

.

44. Банк-еквайр відображає закриття транзитного рахунку 2920 Плану рахунків (Постанова N 89) після отримання коштів від банку-емітента та здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500, 1600

2920

Закриття транзитного рахунку за операціями з видачі готівки через банкомат

.

45. Банк-еквайр відображає видачу готівкових коштів у національній валюті через банкомати держателю платіжної картки, поточний рахунок якого відкрито в іноземній валюті, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2920

1004

Видача готівки в національній валюті

2

2600, 2620, 2650

3800

Списання коштів з поточного рахунку клієнта в іноземній валюті

3

3801

2920

Відображення гривневого еквівалента суми, списаної з поточного рахунку клієнта

.

Банк обліковує курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій за рахунком 6214 Плану рахунку (Постанова N 89).

46. Банк-еквайр відображає операції з внесення готівкових коштів через банкомат для зарахування на поточні рахунки клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1004

2920

Внесення готівки

2

2920

2600, 2620, 2650

Зарахування внесених готівкових коштів на рахунки одержувачів, які відкриті в банку-еквайрі

3

2920

1200, 1600

Переказ внесеної готівки на рахунки одержувачів, які відкриті в інших банках

.

Банк має право використовувати балансовий рахунок 2902 Плану рахунків (Постанова N 89), якщо це передбачено його обліковою політикою.

47. Банк-емітент / інший банк відображає зарахування коштів на поточні рахунки їх одержувачів такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

1200, 1500

2600, 2620, 2650

Зарахування коштів на поточні рахунки їх одержувачів

.

IX. Бухгалтерський облік міжбанківських переказів за операціями з використанням платіжних карток, що здійснюються на підставі клірингових вимог

48. Розрахунковий банк для зведення результатів клірингу відкриває кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705 Плану рахунків (Постанова N 89).

49. Розрахунковий банк відображає списання коштів з кореспондентського рахунку банку, що за результатами клірингу перебуває в дебетовій позиції, на кліринговий рахунок такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1600

3705

Списання коштів з кореспондентського рахунку банку

.

50. Банк - учасник платіжної системи на підставі платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

1500

Відображення результатів клірингу

2

2924

2600, 2620, 2650, 2920

Зарахування коштів на відповідні рахунки

3

2600, 2620, 2650

2924

Списання коштів з поточних рахунків клієнтів

.

51. Розрахунковий банк відображає зарахування коштів на кореспондентський рахунок банк - учасник платіжної системи, що за результатами клірингу перебуває в кредитовій кліринговій позиції, такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3705

1600

Зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку

.

52. Банк - учасник платіжної системи на підставі платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1500

2924

Відображення результатів клірингу

2

2924

2600, 2620, 2650, 2920

Зарахування коштів на відповідні рахунки

3

2600, 2620, 2650

2924

Списання коштів з поточних рахунків клієнтів

.

X. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток під час розрахунків між членами міжнародних платіжних систем

53. Банк - член платіжної системи здійснює розрахунки з платіжною системою після надходження платіжного повідомлення з розрахункового банку і здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

1500

Списання коштів з кореспондентського рахунку банку

2

1500

2924

Зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку

.

54. Банк відображає в бухгалтерському обліку сплату комісійної винагороди міжнародним платіжним системам за обслуговування операцій з платіжними картками такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

2924

1500

Сплата комісійної винагороди в іноземній валюті

2

3800

2924

Відображення комісійної винагороди в іноземній валюті

3

7500

3801

Визнання сплаченої комісійної винагороди витратами банку

.

55. Банк - член платіжної системи відображає в бухгалтерському обліку комісійну винагороду, отриману від міжнародної платіжної системи за проведення операцій з платіжними картками цих платіжних систем, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1500

2924

Отримання комісійної винагороди в іноземній валюті

2

2924

3800

Відображення суми комісійної винагороди в іноземній валюті

3

3801

6500, 6510

Визнання отриманої комісійної винагороди доходами банку

.

56. Банк відображає в бухгалтерському обліку розрахунки в іноземній валюті з використанням платіжних карток, якщо поточні рахунки клієнтів відкриті в національній валюті, такими бухгалтерськими проводками:

1) списання коштів з поточних рахунків:

Таблиця 1

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3800

1500

Списання коштів в іноземній валюті з кореспондентського рахунку банку

2

2924

3801

Відображення гривневого еквівалента іноземної валюти на транзитному рахунку банку для здійснення розрахунків з використанням платіжних карток

3

2600, 2620, 2650

2924

Списання коштів у національній валюті з поточних рахунків клієнтів

;

2) зарахування коштів на поточні рахунки клієнтів:

Таблиця 2

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1500

3800

Зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку в іноземній валюті

2

3801

2924

Відображення гривневого еквівалента іноземної валюти на транзитному рахунку банку для здійснення розрахунків з використанням платіжних карток

3

2924

2600, 2620, 2650

Зарахування коштів у національній валюті на поточні рахунки клієнтів

.

Банк обліковує курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, за рахунком 6214 Плану рахунків (Постанова N 89).

XI. Бухгалтерський облік операцій з нарахування доходів та витрат за операціями з використанням платіжних карток

57. Банк відображає в бухгалтерському обліку сплату/отримання комісійної винагороди за послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 1200, 1500, 2600, 2620, 2650

6500, 6510

Отримання комісійних доходів банком

2

7500

1200, 1500

Сплата банком комісійних витрат

.

58. Банк відображає нарахування комісійних доходів за надані послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3570

6500, 6510

Нарахування комісійних доходів

.

59. Банк відображає операцію з отримання комісійних доходів такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 1200, 1500, 2600, 2620, 2650

3570

Отримання нарахованих комісійних доходів

.

60. Банк відображає нарахування комісійних витрат за послуги щодо розрахункових операцій з використанням платіжних карток такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7500

3670

Нарахування комісійних витрат

.

61. Банк відображає сплату нарахованих комісійних витрат такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3670

1200, 1500

Сплата нарахованих комісійних витрат

.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали