КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2003 р. N 2475

Київ

Про внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.99 N 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації", розпорядження Київського міського голови від 15.12.2003 N 365 "Про затвердження Положення про колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження Київського міського голови від 29.08.2003 N 222 "Про перших заступників та заступників голови Київської міської державної адміністрації" та розпорядження Київського міського голови від 01.10.2003 N 267 "Про призначення Стичинського Б. С. заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

Внести зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 N 1970, а саме:

1. У пункті 6 Регламенту слова "на апаратних нарадах у міського голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату Київської міської державної адміністрації" замінити словами "на засіданнях колегії Київської міської державної адміністрації, нарадах у перших заступників, заступників голови та заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

2. У пункті 7 Регламенту слова "на апаратних нарадах у міського голови" замінити словами "на засіданнях Колегії Київської міської державної адміністрації".

3. Пункт 13 Регламенту викласти у наступній редакції:

"13. Для погодженого розгляду питань, що належать до компетенції Київської міської державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності, прийняття відповідних рішень та рекомендацій створюється Колегія Київської міської державної адміністрації (далі - Колегія).

До складу Колегії входять: Київський міський голова (голова колегії), заступник міського голови - секретар Київської міської ради, перші заступники та заступники голови Київської міської державної адміністрації, голови районних у м. Києві державних адміністрацій, окремі керівники головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

До складу Колегії можуть входити керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, керівники громадських об'єднань, творчих спілок, підприємств, організацій та установ.

Кількісний склад Колегії не повинен перевищувати 60 осіб.

Члени Колегії затверджуються та виводяться зі складу Колегії розпорядженням Київського міського голови.

4. Пункт 14 Регламенту викласти у наступній редакції:

"14. Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які проводяться, як правило, щоп'ятниці, позачергові - у разі потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого Київським міським головою (головою Колегії) щоквартального переліку питань, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, дата проведення засідань та посадові особи, які відповідають за підготовку та своєчасне подання матеріалів.

Додаткові питання до затвердженого квартального переліку вносяться до порядку денного засідання Колегії за рішенням Київського міського голови (голови Колегії) не пізніше, ніж за 3 дні до засідання. Члени Колегії у разі потреби можуть знімати питання з порядку денного засідання тільки за письмовим погодженням з головою Колегії.

Дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Колегії визначає голова Колегії.

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань Колегії покладається Київським міським головою на управління організаційної роботи апарату Київської міської державної адміністрації".

5. Пункт 15 Регламенту викласти у наступній редакції:

"15. До кожного з питань порядку денного засідання Колегії головними управліннями, управліннями та службами Київської міської державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань, готуються довідковий матеріал, проекти рішень, списки бажаючих виступити та списки учасників, що додатково запрошуються на засідання Колегії, для більш ґрунтовного обговорення питань порядку денного.

Коло службових осіб, які запрошуються на засідання Колегії з питань порядку денного, визначається першими заступниками, заступниками голови

Київської міської державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань на засідання Колегії.

Члени Колегії запрошуються на засідання управлінням організаційної роботи апарату Київської міської державної адміністрації. Додатково запрошені на засідання Колегії з окремих питань учасники запрошуються відповідним відділом організаційного забезпечення діяльності першого заступника, заступника голови Київської міської державної адміністрації, який відповідає за підготовку цього питання.

Управління інформаційного забезпечення апарату Київської міської державної адміністрації погоджує питання про присутність представників засобів масової інформації під час засідання Колегії з заступником голови - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підготовлені та погоджені в установленому порядку матеріали подаються в управління організаційної роботи апарату Київської міської державної адміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до засідання Колегії для узагальнення та підготовки необхідних комплектів документів для членів Колегії.

Управління організаційної роботи апарату Київської міської державної адміністрації надсилає матеріали членам Колегії не пізніше, ніж за один день до засідання (чергового та позачергового).

Питання, що потребують фінансового забезпечення, попередньо узгоджуються з Головним фінансовим управлінням Київської міської державної адміністрації.

Відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів на засідання Колегії покладається на перших заступників, заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків".

6. Пункт 16 Регламенту викласти у наступній редакції:

"16. Засідання Колегії веде її голова, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Київського міського голови.

Засідання Колегії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш, ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

Члени Колегії беруть участь у засіданні особисто.

Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд окремого питання порядку денного.

Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні Колегії членів Колегії. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.

Рішення Колегії затверджуються на її засіданні або у робочому порядку після засідання Колегії. В такому випадку після засідання Колегії управління організаційної роботи апарату Київської міської державної адміністрації разом з відповідальними за підготовку розглянутих питань доопрацьовують проекти рішень, що були подані на розгляд Колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених і схвалених учасниками засідання Колегії під час обговорення питань порядку денного протягом 10 днів і подають їх на затвердження голові Колегії.

Рішення Колегії візуються керівником відповідного головного управління, управління, служби та погоджуються з першим заступником, заступниками голови Київської міської державної адміністрації, відповідальними за підготовку питання, та, в разі виникнення питань щодо фінансового забезпечення цього рішення, узгоджуються з Головним фінансовим управлінням і подаються на затвердження голові Колегії.

Рішення Колегії по кожному питанню порядку денного засідання Колегії підписуються головою.

Рішення спільних засідань колегії підписуються головами відповідних колегій.

Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення засідань Колегії доводяться до відома членам Колегії, керівникам головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, відповідальним за їх виконання, управлінням організаційної роботи апарату Київської міської державної адміністрації.

7. Пункт 17 Регламенту викласти у наступній редакції:

"17. Відповідальність за виконання рішень Колегії несуть особи, визначені відповідальними.

Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень".

8. Назву розділу Регламенту "Порядок підготовки і проведення апаратних нарад та нарад з окремих питань у Київській міській державній адміністрації" викласти у наступній редакції: "Порядок підготовки та проведення нарад у Київській міській державній адміністрації".

9. Пункт 101 Регламенту викласти у такій редакції:

"101. Міський голова, перші заступники, заступники голови Київської міської державної адміністрації та заступник голови - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводять відповідно до плану роботи наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Київської міської державної адміністрації.

Організація проведення нарад у міського голови, перших заступників, заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покладається на відповідні відділи організаційного забезпечення їх діяльності.

Коло службових осіб, запрошених на нараду, визначається відповідним керівником, з ініціативи якого вона проводиться".

10. У пункті 111 Регламенту слова "(крім апаратних)" виключити.

11. У тексті Регламенту:

- слова "перший заступник" замінити словами "перші заступники" у відповідних відмінках;

- слова "керівник апарату" замінити словами "заступник голови - керівник апарату" у відповідних відмінках.

12. Пункти 102 - 108 Регламенту виключити.

13. Пункти 109 - 120 Регламенту вважати відповідно пунктами 102 - 113.

 

Міський голова

О. Омельченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали