Додаткова копія: Про внесення змін до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.08.2018 р. N 511

Про внесення змін до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 6, 41, 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року N 434 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 434), з метою приведення у відповідність до чинного законодавства Регламенту Волинської обласної державної адміністрації (далі - Регламент), затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2011 року N 335 (Розпорядження N 335) (зі змінами), унести до Регламенту такі зміни:

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, а також керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Положення про апарат обласної державної адміністрації розробляється керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації, погоджується з керівником апарату і затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації."

2. Абзац другий пункту 15 після слів "заступників голови" доповнити словами ", керівника апарату".

3. Абзац другий пункту 17 після слів "керівник апарату облдержадміністрації" доповнити словами ", який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу".

4. В абзаці третьому пункту 17 слова "Заступник керівника апарату призначається на посаду головою обласної державної адміністрації" замінити словами "У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов'язки виконує заступник керівника апарату".

5. Абзац перший пункту 51 після слів "заступники голови," доповнити словами "керівник апарату,".

6. Абзац третій пункту 51 після слів "заступників голови" доповнити словами ", керівника апарату".

7. В абзаці п'ятому пункту 72 слово "апарату" замінити словами "структурного підрозділу".

8. Доповнити абзац п'ятий пункту 72 після слова "облдержадміністрації" словами ", що є розробником відповідного розпорядження".

9. Пункти 18 - 28 розділу "Кадрова робота" Регламенту викласти у новій редакції (додається).

 

Голова

О. Савченко

 

Додаток
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
09.08.2018 N 511

Кадрова робота

18. Кадрова робота в обласній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація роботи з персоналом в апараті облдержадміністрації здійснюється за затвердженим керівником апарату облдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті облдержадміністрації здійснює служба управління персоналом апарату облдержадміністрації.

У структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах зі статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов'язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до обласної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Прийняття працівників до облдержадміністрації на посади, які не відносяться до посад державної служби, та їх звільнення здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства призначаються на посади та звільняються з посад:

- перший заступник, заступники голови облдержадміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Адміністрацією Президента згідно з вимогами чинного законодавства;

- керівники структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу та за погодженням з відповідним центральним органом виконавчої влади (за наявності).

Інші працівники облдержадміністрації призначаються та звільняються з посад наказами керівника апарату облдержадміністрації або структурних підрозділів облдержадміністрації.

Голова обласної державної адміністрації погоджує:

- призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якщо інше не передбачено законом;

- призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, МВС, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу;

- за поданням голів районних державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад заступників голів райдержадміністрацій.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, призначаються особи згідно з чинним законодавством. У разі звільнення таких працівників допуск до державної таємниці, який їм було надано на цій посаді, скасовується.

23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар'єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Облдержадміністрація розглядає і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Документи про нагородження мешканців області державними нагородами України, відомчими відзнаками, попередньо взаємно погоджені районними державними адміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад та відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації або територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, вносяться на розгляд в обласну державну адміністрацію. Нагородні документи опрацьовуються управлінням персоналу апарату обласної державної адміністрації в установленому порядку.

Після попереднього опрацювання подання щодо нагородження:

- відзнаками обласної державної адміністрації за погодженням з першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) подаються голові облдержадміністрації для прийняття остаточного рішення. За рішенням голови обласної державної адміністрації управління персоналом апарату облдержадміністрації в установленому порядку готує розпорядження голови обласної державної адміністрації про нагородження;

- державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України за погодженням з першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) уносяться на розгляд комісії з питань нагородження в обласній державній адміністрації. Рекомендації комісії подаються голові облдержадміністрації для прийняття остаточного рішення. За рішенням голови обласної державної адміністрації управління персоналом апарату облдержадміністрації в установленому порядку готує подання щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України.

Подання, які вносяться обласною державною адміністрацією про відзначення державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України попередньо письмово погоджуються з відповідними галузевими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Клопотання про відзначення державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України подаються в обласну державну адміністрацію не пізніше як за три місяці, а відзнаками обласного рівня - за два тижні до відповідної дати нагородження.

Особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до наступного нагородження не раніше ніж через три роки, а відзнакою обласної державної адміністрації - через рік після попереднього нагородження.

26. На кожного прийнятого на роботу до облдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.

28. Службові відрядження працівників облдержадміністрації здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку, який розробляється спільно структурним підрозділом облдержадміністрації, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері економіки та європейської інтеграції і службою управління персоналом апарату облдержадміністрації.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали