Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 20/5407 "Про затвердження міської цільової програми "Діти столиці" на 2011 - 2013 роки"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 1 листопада 2012 року N 238/8522

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 20/5407 "Про затвердження міської цільової програми "Діти столиці" на 2011 - 2013 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", на виконання соціальних ініціатив Президента України, з метою запровадження в місті Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству, догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, забезпечення нових підходів у роботі закладів для дітей-сиріт з врахуванням найкращих інтересів дитини Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 20/5407 "Про затвердження міської цільової програми "Діти столиці" на 2011 - 2013 роки":

1.1. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

"1. Затвердити міську цільову програму "Діти столиці" на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) згідно з додатком 1".

1.2. Доповнити пункт 4 рішення пунктом 4.1 такого змісту:

"4.1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при підготовці бюджетів на 2013, 2014, 2015 роки передбачати повноцінне фінансування Програми".

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
01.11.2012 N 238/8522


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ДІТИ СТОЛИЦІ"
на 2011 - 2015 роки

Розділ I. Загальна частина

ПАСПОРТ

Загальна характеристика міської цільової програми "ДІТИ СТОЛИЦІ" на 2011 - 2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 1.2 протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у м. Києві від 28.10.2010 р.

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; районні в м. Києві державні адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 р. р.

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:

58260,74 тис. грн.

9.1.

коштів бюджету м. Києва

58260,74 тис. грн.

 

коштів інших джерел

-


Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена на виконання чинного законодавства в сфері захисту дитинства та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, указів Президента України, рішень Уряду України та Київської міської ради.

Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", "Охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Сімейний кодекс України, Указ Президента України від 16.12.2011 N 1163 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), соціальні ініціативи Президента України.

Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та запровадження у м. Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а саме:

- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;

- здійснення превентивної роботи, направленої на запобігання негативним явищам у дитячому середовищі: бездоглядності, вчинення дітьми правопорушень та злочинів;

- запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку;

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;

- реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, залишених без батьківського піклування, шляхом створення нових дитячих будинків сімейного типу, професійно підготовлених сімей, які візьмуть на виховання дітей з особливими потребами ("терапевтичних" прийомних сімей), прийомних сімей термінового влаштування, які візьмуть на виховання дітей, залишених у пологових будинках, знайдених, підкинутих дітей, дітей, які вилучені з сім'ї;

- відкриття "соціальних квартир" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які з об'єктивних причин не можуть бути влаштовані в сім'ю, віком від 15 до 18 років;

- надання додаткової матеріальної підтримки сім'ям, які виховують дитину з особливими потребами;

- підготовку фахівців, які працюють у сфері захисту дитинства, до уніфікованої технології сімейно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, і системи влаштування дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування;

- проведення інформаційної кампанії, направленої на профілактику негативних явищ у дитячому середовищі та популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Умови, що на сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність дітей. Діти, що покинуті батьками, або самі покинули сім'ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають жертвами злочинів, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров'я таких дітей постійно перебуває під загрозою, а збільшення їх чисельності також становить загрозу для суспільства.

Природні, техногенні й соціальні катастрофи - причини, що призводять до того, що діти залишаються без батьків. У будь-якому суспільстві турбота про дітей складає основу державної та регіональної соціальної політики. Повноцінна державна допомога може бути забезпечена тільки у випадку чітко організованої роботи з раннього виявлення потенційно загрозливих обставин для дитини, а для повноцінного розвитку особистості дитини, яка залишилася без піклування батьків, вкрай важливим є її проживання в умовах, близьких до сімейних.

Проблеми, пов'язані з попередженням сирітства, життєзабезпеченням і розвитком дітей-сиріт, настільки масштабні й різноманітні, що вимагають для їхнього вирішення скоординованих зусиль державних і суспільних інститутів. Усе це викликає необхідність проведення комплексних заходів на міському рівні. Крім того, існує потреба у введенні нових видів, форм та методів роботи, системному моніторингу їх результативності.

Одним з інструментів попередження соціального сирітства, бездоглядності та правопорушень серед дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва, є запропонована міська цільова програма "Діти столиці", яка передбачає поетапне вирішення дитячих проблем з урахуванням їх потреб.

Для реалізації Програми створено відповідні умови, а саме: працює мережа служб у справах дітей щодо попередження бездоглядності, безпритульності, соціального сирітства, розроблена методика їхньої діяльності; створено й ведеться державний реєстр дітей цієї категорії; створено систему обліку потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, завдяки якій значно збільшилася чисельність дітей, переданих на усиновлення, під опіку/піклування; розвиваються такі форми сімейного виховання, як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Крім того, працює Міський центр дитини щодо здійснення соціально-психологічної оцінки соціального оточення, потреб, стану психічного розвитку дитини та надання рекомендацій щодо забезпечення оптимальних умов навчання і виховання дітей.

Однак ця робота потребує додаткової підтримки, застосування нових підходів та впровадження нових видів, форм та методів роботи в територіальній громаді.

Одним з основних методів запобігання соціальному сирітству є раннє виявлення сім'ї, яка перебуває у кризі, та надання фахової допомоги батькам для вирішення проблем. Раннє втручання у кризу - запорука збереження сім'ї, недопущення подальшого настання складних життєвих обставин, що можуть призвести до вилучення з такої сім'ї дитини.

Так, на сьогоднішній день на обліку Служби у справах дітей перебуває 431 дитина, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Щороку на цьому обліку з'являються більше 200 нових дітей. В результаті проведеної роботи з батьками для 60 % дітей вдається зберегти родину, але кожна четверта дитина стає соціальною сиротою.

Поряд з цим спостерігається тривожна тенденція зростання кількості дітей, які вчиняють злочини, причому кожний десятий злочин скоєно у стані сп'яніння. Кожен п'ятий підліток іде на повторне порушення закону. Переважна чисельність цих дітей виховувалась у неблагополучних сім'ях.

Сьогодні в Києві на обліку перебувають 2462 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування (2005 рік - 3258 дітей). З них:

2065 (84 %) дітей - перебувають в сімейних формах виховання (опіка, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);

242 (10 %) дитини - перебувають в державних сирітських закладах м. Києва;

125 (5 %) - діти віком від 16 до 18 років, які навчаються в ПТУ, коледжах, інше; діти-інваліди, які перебувають в будинках інвалідів III - IV профілю за межами м. Києва, та діти, які тимчасово перебувають в притулках та центрах реабілітації;

30 (1 %) - діти, які тимчасово перебувають в сім'ях родичів та знайомих до вирішення питання постійного влаштування.

Неефективність інституційної опіки над дітьми-сиротами доведено науково та практично. При значних матеріальних витратах ця система завдає непоправної шкоди психічному здоров'ю дитини та практично позбавляє дитину права на сімейне виховання.

Систему роботи діючих закладів необхідно переорієнтувати на інші види надання послуг, зокрема роботу з сім'ями, що перебувають в кризовій життєвій ситуації, а дітей, які сьогодні в них перебувають, забезпечити сімейним вихованням.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВЛАШТУВАННЯ В СІМ'Ї

Наразі у Києві в сирітських закладах неохопленими сімейними формами виховання залишаються 242 дитини.

З них 114 є інвалідами дитинства (47 %).

В тому числі:

70 дітей - в будинках дитини системи охорони здоров'я (діти від 0 до 5 років):

41 дитина - це діти-інваліди, які переважно мають тяжкі вроджені вади розвитку, синдром Дауна, ВІЛ-статус;

29 дітей - які мають ВІЛ-контакт, контакт по гепатиту C, гепатит C, вроджені вади опорно-рухового апарату, неврологічні захворювання, вади зору, серцево-судинні захворювання. Також це діти, батьки яких мають психічні захворювання, та діти з багатодітних родин.

124 дитини - в освітянських закладах (діти від 7 до 18 років):

8 дітей віком від 7 до 11 років, з яких 1 інвалід дитинства, 3 мають братів або сестер старшого віку, інші діти мають серйозні захворювання;

116 дітей віком від 12 до 18 років, з яких 24 є інвалідами дитинства, 57 мають братів та сестер;

48 дітей - в дитячих будинках для дітей-інвалідів (діти від 6 до 18 років), усі вони є інвалідами дитинства.

Таким чином, поза сімейними формами влаштування залишилися діти-інваліди, діти з різного роду серйозними захворюваннями, діти підліткового віку та діти з однієї багатодітної сім'ї, яких при існуючій системі дуже складно влаштувати в сімейні форми. Ця категорія дітей потребує інших підходів у пошуку та підготовці прийомних сімей, а також їх додаткової матеріальної підтримки.

Розділ III. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закону України "Про охорону дитинства" та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей";

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;

- запровадження у м. Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- забезпечення нових підходів у роботі закладів для дітей-сиріт, які ґрунтуються на засадах індивідуального підходу з врахуванням найкращих інтересів дитини.

Мету Програми буде досягнуто шляхом:

Запровадження нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціального сирітства та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, відбуватиметься у таких напрямках:

- удосконалення системи соціально-правового захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, вступили в конфлікт з законом;

- своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання;

- додаткова матеріальна підтримка дітей з особливими потребами, які виховуються у сім'ях опікунів, піклувальників;

- тимчасове влаштування знайдених, залишених у лікарнях та пологових будинках, вилучених з сімей дітей у прийомну сім'ю термінового влаштування з метою уникнення отримання такою дитиною досвіду проживання в інституції;

- влаштування дітей-інвалідів та дітей з різного роду серйозними захворюваннями, які не мають статусу інваліда, до професійно підготовлених "терапевтичних" прийомних сімей;

- відкриття нових дитячих будинків сімейного типу;

- створення "соціальних квартир" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- розроблення та запровадження системи додаткового матеріального забезпечення дітей, які виховуються у "терапевтичних" прийомних сім'ях або сім'ях термінового влаштування.

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми буде тривати 5 років та передбачає:

• розроблення та впровадження механізму моніторингу стану соціально-правового захисту дітей;

• впровадження інноваційних форм і методів роботи з дітьми;

• навчання працівників служб у справах дітей та закладів соціального захисту для дітей;

• розробку та видання інформаційно-методичних матеріалів для проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо захисту прав та інтересів дітей;

• забезпечення функціонування закладів соціального захисту дітей служби у справах дітей та реалізації заходів по роботі з дітьми;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників служб у справах дітей та закладів соціального захисту для дітей;

• проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо захисту прав та інтересів дітей;

• недопущення потрапляння дітей, залишених без батьківського піклування, знайдених, покинутих у лікарнях та пологових будинках, дітей, вилучених з сімей, до закладів;

• забезпечення можливості влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є інвалідами, або мають різного роду серйозні захворювання, у сім'ї;

• значне зменшення витрат на утримання сирітських закладів (2011 рік - вартість утримання 8 сирітських закладів - більше 51 млн. грн.; у результаті реалізації цієї Програми у Києві залишаться 3 реформовані заклади, основною діяльністю яких буде надання спеціалізованих послуг різним категоріям дітей і сімей, в тому числі і дітям-сиротам; інші 5 сирітських закладів зможуть бути використані для вирішення найбільш гострих соціальних проблем міста);

• зменшити на 7 % чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сирітських закладах Києва;

• збільшити на 10 % чисельність осиротілих дітей, які будуть виховуватися в сімейних формах;

• підвищення якості роботи по соціалізації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з особливими потребами;

• забезпечення можливості проживання, навчання та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підліткового віку у соціальному гуртожитку до отримання ними власного житла.

Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

1.

Розробка методичних матеріалів та підготовка спеціалістів

1) підготовка методичного посібника, тренінгових програм для фахівців, які працюють у сфері захисту дитинства, з викладенням принципів побудови у м. Києві цілісної системи сімейно-орієнтованих підходів у роботі з сім'ями та дітьми

2013 - 2014

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 80,0
2014 - 50,0

Розроблено методичний посібник та тренінгові програми для фахівців

2) проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва

2011 - 200,0
2012 - 230,0
2013 - 320,0
2014 - 280,0
2015 - 280,0

Показник продукту:
82 % працівників районних служб у справах дітей та 100 % працівників закладів соціального захисту дітей опанують інноваційні методики у роботі з дітьми

3) розроблення та видання навчально-методичних посібників щодо профілактики правопорушень у дитячому середовищі

2013

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 65,0

Розроблено навчально-методичний посібник щодо профілактики правопорушень у дитячому середовищі

4) навчання спеціалістів, які працюють у сфері профілактики правопорушень та корекції агресивної поведінки підлітків

2013 - 2014

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 63,0

Показник продукту:
35 % соціальних
педагогів та психологів навчальних закладів пройшли навчання у сфері профілактики правопорушень серед дітей

5) підготовка 100 наставників для роботи з дітьми, які перебувають у закладах інтернатного типу та закладах тимчасового перебування, з метою здійснення ними супроводу, надання підтримки у процесі їхньої соціалізації

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); БО "Одна надія"

Бюджет міста Києва

2013 - 30,0
2014 - 30,0
2015 - 30,0

Показники якості:
70 % вихованців державних закладів матимуть наставників

6) навчання працівників медичної сфери щодо раннього виявлення ознак, які свідчать про неналежний догляд за дітьми в сім'ї

2013 - 2014

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 200,0
2014 - 150,0

10 % медичних працівників отримають знання та навички щодо раннього виявлення дітей, які потребують захисту держави

2

Проведення просвітницької роботи з питань захисту прав та інтересів дітей

1) забезпечення висвітлення в програмах телебачення, друкованих засобах масової інформації роботи служб у справах дітей щодо захисту прав та інтересів дітей

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-

Не потребує фінансування

 

2) виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 150,0
2012 - 160,0
2013 - 360,0
2014 - 500,0
2015 - 550,0

Показник продукту:
Виготовлено 7000 екземплярів рекламної продукції (2014 - 7000, 2015 - 7000)

3) виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення активної громадської позиції, направленої на захист прав та інтересів дітей

2011 - 2013

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 70,0
2012 - 80,0
2013 - 90,0

Показник продукту:
Виготовлено 4900 екземплярів буклетів

Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

3.

Соціально-правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

1) робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 724,6
2012 - 850,0
2013 - 900,0
2014 - 950,0
2015 - 1000,0

Показник продукту:
100 % дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплено соціально-правовим захистом

4.

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

1) проведення рейдів "Діти вулиці", Всеукраїнського рейду "Урок" з метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 590,0
2012 - 700,0
2013 - 800,0
2014 - 850,0
2015 - 900,0

Показник продукту:
100 % дітей, які більшість часу проводять на вулиці, охоплено заходами соціально-правового характеру

2) надання додаткових соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, установами, створеними за рішенням місцевих органів влади

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 530,2
2012 - 580,0
2013 - 1105,6
2014 - 1276,4
2015 - 1467,9

Показник якості:
На 17 % збільшення (щорічно) кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком

5.

Попередження негативних проявів та профілактика правопорушень у дитячому середовищі

1) "Ні" - шкідливим звичкам

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 150,0
2012 - 350,0
2013 - 400,0
2014 - 450,0
2015 - 500,0

Показник продукту:
18 % учнів старших класів отримають поглиблені знання з попередження шкідливих звичок

2) наставництво над дітьми, які перебувають у конфлікті з законом

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 551,0
2014 - 560,0
2015 - 570,0

Показник продукту:
100 % дітей, які перебувають на обліку ССД та ВКМСД, отримають допомогу соціально-правового характеру з метою недопущення повторного вчинення правопорушень

3) залучення фахівців-наркологів та психотерапевтів до надання допомоги дітям, які мають різні види залежності та влаштовані до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 222,0
2014 - 230,0
2015 - 250,0

Показник продукту:
100 % дітей, влаштованих до Центру соціально-психологічної реабілітації, отримають спеціалізовану допомогу у подоланні залежності та ресоціалізації

4) створення та функціонування "Служби екстреної допомоги дітям, які зазнали жорстокого поводження"

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 1200,0
2014 - 1100,0
2015 - 1150,0

Показник продукту:
100 % дітей, які звернулись за допомогою, охоплені заходами

5) організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 150,0
2012 - 200,0
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

Показник продукту:
100 % дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей, отримають подарунки та відвідають заходи до новорічних та різдвяних свят

6) організація та проведення групових форм роботи з сім'ями, які перебувають в кризі

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 1100,0
2014 - 1150,0
2015 - 1200,0

Показник продукту:
100 % сімей, які звернулись за допомогою, охоплені заходами

Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї

6.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) підготовка потенційних кандидатів на створення прийомних сімей (для дітей-інвалідів та дітей, які мають ВІЛ-контакт, контакт по гепатиту С, гепатит C, вроджені вади опорно-рухового апарату, неврологічні захворювання, вади зору, серцево-судинні захворювання) та патронатних вихователів

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва

2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Показник продукту:
100 % осіб пройдуть обов'язкове навчання як потенційні кандидати на створення прийомних сімей для дітей-інвалідів

2) оплата праці патронатних сімей та утримання в них дітей віком від 0 до 18 років, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2013 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2013 - 353,64
2014 - 1414,56
2015 - 2121,84

Показник продукту:
5 патронатних батьків візьмуть на виховання 5 дітей (2014 - 20 дітей та 20 патронатних батьків, 2015 - 30 дітей та 30 патронатних батьків)

3) забезпечення надання наставниками послуг по супроводу дітей, які перебувають у закладах інтернатного типу та закладах тимчасового перебування

2014 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2014 - 452,0
2015 - 900,0

Показник продукту:
35 % дітей-вихованців інтернатних закладів матимуть наставників для підготовки до самостійного життя

4) здійснити придбання за кошти міського бюджету 5 (п'яти) приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу з оздобленням та облаштуванням

2013

Служба у справах дітей, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); Головне управління житлового забезпечення; районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

2013 - 8540,0

Показники якості:
На 46 % збільшиться чисельність дітей, влаштованих до дитячих будинків сімейного типу

5) проведення заходів до Дня усиновлення

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

2011 - 20,0
2012 - 25,0
2013 - 30,0
2014 - 30,0
2015 - 30,0

Показник продукту:
7 % усиновлених дітей щороку будуть охоплені заходами до Дня усиновлення

6) надання соціальних послуг щодо соціально-психологічної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2011 - 500,0
2012 - 620,0
2013 - 720,0
2014 - 820,0
2015 - 920,0

Показник продукту:
30 % осіб, які
виховують дитину-сироту, отримають соціально-психологічну допомогу фахівців

7.

Забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) впровадження експерименту щодо відкриття "соціальних квартир" шляхом будівництва (придбання) за кошти міського бюджету окремих 4-кімнатних квартир з оздобленням та облаштуванням

2013 - 2014

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Головне управління житлового забезпечення

Бюджет міста Києва

2013 - 1708,0
2014 - 3700,0

Показники якості:
Підготовка приміщень для відкриття 3 (трьох) соціальних квартир на 18 ліжко-місць для соціалізації дітей-сиріт, випускників інтернатів

2) забезпечення функціонування "соціальних квартир"

2014 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Бюджет міста Києва

2014 - 150,0
2015 - 450,0

Показники якості:
Утримання та забезпечення умовами тимчасового проживання та соціалізації дітей-сиріт, випускників інтернатних закладів на 18 ліжко-місцях

Додаткове матеріальне забезпечення

8.

Розвиток системи додаткового матеріального забезпечення

1) запровадити надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

2013 - 2015

районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

2013 - 330,0
2014 - 600,0
2015 - 750,0

Показники якості:
Покращення матеріально-побутового забезпечення 11 дитячих будинків сімейного типу (2014 - 20, 2015 - 25)

Оздоровлення та відпочинок

9.

Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок

1) оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах

II - III квартал 2011 - 2015

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

2011 - 500,0
2012 - 600,0
2013 - 700,0
2014 - 800,0
2015 - 900,0

Показник продукту:
Кількість путівок для дітей - 270 (2014 - 300, 2015 - 330)

 

Разом:

Бюджет міста Києва

2011 - 3584,8
2012 - 4395,0
2013 - 20168,24
2014 - 15842,96
2015 - 14269,74

Всього: 58260,74 тис. грн.


Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Діти столиці" на 2011 - 2015 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

I

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

3584,8

4395,0

20168,24

15842,96

14269,74

58260,74

Бюджет м. Києва

3584,8

4395,0

20168,24

15842,96

14269,74

58260,74

Кошти інших джерел

-

 

 

-

-

-


Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 58260,74 тис. грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного року залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва.

Розділ VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми покладаються на заступника голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за напрямком.

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали