Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013

м. Київ

N 1101

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2013 р. за N 1504/24036

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394

Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394 "Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління" (Порядок N 394), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 635/20948, такі зміни:

1) заголовок рішення викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, що додається".

2. Унести зміни до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13 березня 2012 року N 394 (Порядок N 394), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 635/20948, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

О. Ю. Фещенко

 

Протокол засідання Комісії
від 20 червня 2013 р. N 32

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
13.03.2012 N 394
(у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 N 1101)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2013 р. за N 1504/24036

Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку, вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи) та асоційованих осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

власник істотної участі - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), які отримали відповідне погодження Комісії та набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

заявник - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подати заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;

істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або набуває права голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку за дорученням власника (власників) професійного учасника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати), та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

пряме володіння участю - володіння самостійне або спільне (декількох осіб) 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності;

спільне з іншими особами володіння участю - володіння групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

3. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

У разі якщо заявник має намір згідно з вимогами цього Порядку вперше набути істотну участь у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, то він повинен отримати погодження Комісії незалежно від розміру істотної участі, який передбачається набути.

Особа(и) повинна(і) погодити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь набувається, як на первинному, так і на вторинному ринку (за договорами з професійним учасником фондового ринку, його власниками, реорганізації або вчинення інших правочинів тощо).

4. Якщо власник істотної участі, що становить 10, 25 або 50 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде становити відповідно 25, 50, 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі письмове погодження Комісії не потрібне.

5. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розмірів прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого (опосередкованого) володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку та ділення цього добутку на 100 (розраховується у відповідній послідовності зв'язків між власниками істотної участі у структурі власності, а саме від кінцевого опосередкованого власника істотної участі до власника істотної участі, що має пряме володіння у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку).

Розмір істотної участі заявника в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

6. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку, є особи, що контролюють та мають через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку (10 і більше відсотків), то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.

7. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.

8. Комісія погоджує пряме (одноосібне або спільне) та/або опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку особі (групі осіб), яка (які) набувають та/або збільшують таку участь у разі:

прямого набуття та/або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

опосередкованого набуття та/або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, якщо особа:

набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати);

та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління;

та/або набуває незалежну від формального володіння можливість (значного) вирішального впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

та/або здійснює контроль прямого власника істотної участі професійного учасника фондового ринку або декількох таких власників;

та/або здійснює контроль за особою, яка контролює прямого(их) власника(ів) істотної участі;

та/або здійснює контроль за особою, яка контролює зазначених вище осіб;

одночасного прямого та опосередкованого володіння, що становить у сукупності істотну участь у професійному учаснику фондового ринку.

9. Погодження Комісією набуття опосередкованої істотної участі отримувати не потрібно, якщо власник такої участі має опосередковану істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, але не здійснює контроль прямого та/або опосередкованого власника.

10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

II. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та примірник переліку (опису) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 2). У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до конфіденційної інформації.

Заява та документи, що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до цього Порядку, мають бути викладені державною мовою, підписані уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи), завірені печаткою (для юридичної особи), не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) та засвідчений печаткою (для юридичної особи).

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Заявник має право крім документів, передбачених цим Порядком, надавати інші документи, що містять інформацію про фінансовий (майновий) стан заявника, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

На дату подання заяви та документів строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Порядку, аудиторського висновку (крім аудиторського висновку, що складений за результатами календарного року), довідок від інших державних органів, копій документів (крім установчого документа) щодо ідентифікації заявника (крім юридичних осіб - нерезидентів та фізичних осіб), не може бути більшим ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може бути більшим ніж три місяці з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також в електронній формі на оптичному носії.

Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи - резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи - резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою - нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

2. Юридична особа - резидент, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

копію установчого документа зі змінами, у тому числі шляхом викладення у новій редакції (за наявності таких змін), засвідчену нотаріально або органом, який видав документ (у разі збільшення істотної участі надається тільки у випадку внесення змін до нього);

3) копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником;

4) копії документів, що підтверджують виникнення (реалізацію) наміру щодо набуття або збільшення істотної участі (попередній договір, договір купівлі-продажу, протокол про наміри, довіреність, договір про управління, пропозиція укласти договір, інші правочини тощо), та/або документи, що підтверджують істотну участь заявника (цивільно-правові договори, виписка з рахунка у цінних паперах або інші документи, що підтверджують набуття такої участі), засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі їх наявності для підтвердження виникнення факту наміру набуття або збільшення істотної участі, а також наявної істотної участі;

5) документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 3), заповнену юридичною особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 4), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

6) відомості про структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу III цього Порядку;

7) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за попередній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів" (Рішення N 160), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918. До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок та копії балансу та звіту про фінансові результати заявника;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на її рахунках.

Зазначені документи подаються заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

8) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

9) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, визначених пунктом 2 глави IV цього Порядку.

3. Юридична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені підпунктом 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, абзацами другим та третім підпункту 5 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 6 пункту 2 розділу II цього Порядку, абзацом четвертим підпункту 7 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 8 пункту 2 розділу II цього Порядку, надає такі документи:

копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи - нерезидента про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

письмовий дозвіл на участь юридичної особи - нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи - нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

копію аудиторського висновку (звіту) аудитора іноземної держави про фінансовий стан юридичної особи - нерезидента на кінець останнього звітного періоду (року), установленого законодавством країни походження юридичної особи - нерезидента, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі;

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження юридичної особи - нерезидента;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та довідки банків подаються заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку.

4. Фізична особа - резидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

3) документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 5) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи, наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження, для набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

довідку державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) установленої форми та/або копію податкової декларації, засвідчену підписом заявника;

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 5 до цього Порядку.

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів та джерела походження коштів, засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку за останній звітний рік, а у разі необхідності для підтвердження майнового стану наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

5) копії документів, що підтверджують виникнення (реалізацію) наміру щодо набуття або збільшення істотної участі (попередній договір, договір купівлі-продажу, протокол про наміри, довіреність, договір про управління, пропозиція укласти договір, інші правочини тощо), та/або документи, що підтверджують істотну участь заявника (цивільно-правові договори, виписка з рахунку у цінних паперах або інші документи, що підтверджують набуття такої участі), засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі їх наявності для підтвердження виникнення факту наміру набуття або збільшення істотної участі, а також наявної істотної участі;

6) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи (додаток 6).

Подається заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

7) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

8) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом дарування, спадкування, міни, викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, визначених пунктом 3 розділу IV цього Порядку;

9) копії документів, що підтверджують проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі укладання договору міни, а також відсутності на дату надання документів відповідно до цього Порядку достатньої кількості коштів, що розміщені на банківських рахунках, для набуття або збільшення істотної участі у заявленому розмірі та наявності майна, розмір якого за незалежною оцінкою підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів.

5. Фізична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, передбаченими підпунктом 2 пункту 4 розділу II цього Порядку, підпунктом 3 пункту 4 розділу II цього Порядку, абзацом третім підпункту 4 пункту 4 розділу II цього Порядку, підпунктами 5 - 9 пункту 4 розділу II цього Порядку, надає такі документи:

довідку відповідного податкового органу країни про місцезнаходження нерезидента, його доходи за останній звітний рік та про стан виконання обов'язків фізичною особою як платником податків, та/або письмове запевнення про неможливість її подання, якщо законодавством країни проживання фізичної особи - нерезидента не передбачено отримання такої довідки з відповідною копією декларації про доходи, та/або у разі наявності доходів, отриманих в Україні, довідку органу державної податкової служби України про отримані доходи за останній звітний рік;

письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

III. Порядок подання відомостей про структуру власності заявника - юридичної особи

1. Заявник (юридична особа), який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, надає анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 7).

Крім того, відомості щодо структури власності повинні надаватись у вигляді схематичного зображення такої структури.

Таке схематичне зображення повинно містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності заявника у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником заявника.

2. У зазначеній анкеті зазначаються всі передбачені реквізити, у тому числі підписи. Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Для юридичних осіб - нерезидентів зазначаються повне їх найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Заявник - юридична особа згідно з аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора), що надається відповідно до розділу II цього Порядку, повинен відповідати таким вимогам:

не має податкового боргу та несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

власний капітал заявника є більшим, ніж розмір заявленої істотної участі;

набуття або збільшення істотної участі не призведе до погіршення фінансового стану заявника;

заявник спроможний забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність.

2. Заявник - юридична особа повинен мати власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення прямого (самостійного або спільного) володіння істотною участю, крім випадків реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, укладення договору міни, викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводять до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника тощо.

Розрахунок розміру власних коштів заявника - юридичної особи здійснюється за даними фінансової звітності за останній звітний рік (квартал), яка відображає баланс та звіт про фінансові результати заявника.

Розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов'язань набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку розраховується за формулою

К = ВК - (РК + НА),

де К - розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов'язань набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи).

Розмір власних коштів за цим розрахунком повинен бути не меншим ніж розмір заявленої істотної участі.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою (К) та яка відповідно до законодавства може бути акціонером (учасником) професійного учасника фондового ринку, для забезпечення виконання нею зобов'язань у разі прямого самостійного або спільного набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника із власного капіталу (ВК) такої особи вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством, що регулює діяльність небанківської фінансової установи, не можуть бути спрямовані до статутного капіталу іншої юридичної особи.

3. Майновий стан заявника - фізичної особи повинен забезпечити можливість набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зокрема, за рахунок власних коштів (кошти, розміщені на банківських рахунках, та майно, що має незалежну оцінку), розмір яких при прямому самостійному (спільному) набутті або збільшенні істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку є не меншим ніж розмір заявленої істотної участі, крім випадків дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводять до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника.

4. Набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку повинно здійснюватись за рахунок коштів заявника, джерела походження яких підтверджені.

У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку заявник - юридична особа зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства щодо формування його статутного капіталу, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства".

5. Ділова репутація заявника - юридичної особи, керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

1) у юридичної особи відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів (для прямих власників істотної участі) та несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів);

попередня діяльність заявника - юридичної особи не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів);

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

юридична особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

2) керівник (члени) виконавчого органу та голова (члени) наглядової ради мають ділову репутацію та репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність особи не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів) або анулювання документів, що надають право фізичній особі її здійснювати (анулювання сертифікатів тощо);

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року;

особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання);

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім нерезидента);

особа не має несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

6. Ділова репутація заявника - фізичної особи повинна відповідати вимогам, зазначеним у підпункті 2 пункту 5 цього розділу.

7. Згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (у разі необхідності його отримання відповідно до законодавства з питань захисту економічної конкуренції) таке набуття або збільшення істотної участі не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

8. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи), про юридичних осіб, де фізична особа - заявник є керівником або контролером, та її асоційованих осіб розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник підтвердив, що зазначені відомості є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.

9. Відомості, що надаються заявником у заяві та документах на погодження істотної участі, повинні відповідати даним, які містяться у документах щодо ідентифікації заявника.

V. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

Комісія має право надсилати запити щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються для формування статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь).

2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

3. Комісія приймає відповідне рішення у строк не пізніше ніж протягом місяця з дня подання заяви та відповідних документів, перелік яких установлений цим Порядком.

4. Рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або відмову у такому погодженні приймається на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

У рішенні про відмову такого погодження обов'язково зазначаються підстави відмови з відповідним їх обґрунтуванням.

Рішення Комісії про погодження набуття істотної участі або її збільшення у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку є дійсним протягом шести місяців з дня його видачі.

5. Комісія надсилає письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

6. У разі прийняття рішення про відмову в погодженні набуття істотної участі або її збільшення у професійному учаснику фондового ринку подані документи заявнику не повертаються.

7. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в погодженні набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:

1) заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг";

2) заявник має непогашену або незняту судимість;

3) ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цим Порядком;

4) у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного капіталу;

5) заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цього Порядку;

6) органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;

7) набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвитку конкурентного середовища.

8. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

У разі коли не відповідають встановленим вимогам ділова репутація заявника (за останні два роки), його фінансовий стан або недостатньо власних коштів для набуття або збільшення істотної участі, заявник може надати документи після визначених цим Порядком строків для виконання вказаних умов.

9. Рішення про відмову в погодженні придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику може бути оскаржено в судовому порядку.

VI. Інформація, що надається власниками істотної участі в професійному учаснику фондового ринку

1. Власник істотної участі, який має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявиться нижче 10, 25, 50, 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинен повідомити про це такого професійного учасника та Комісію протягом 30 днів з дня виникнення наміру зменшення істотної участі.

Таке повідомлення надається у довільній формі із зазначенням розміру частки (номінальна вартість та у відсотках) з додаванням документів, що підтверджують дату виникнення такого наміру (за наявності).

2. Власник істотної участі, що становить 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, який має намір збільшити свою істотну участь, але вона не становитиме відповідно 25, 50, 75 або більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, не зобов'язаний повідомляти Комісію про таке придбання.

3. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних про своїх асоційованих осіб (щодо фізичних осіб, які мають пряму істотну участь) та власну ділову репутацію у місячний строк з дня настання таких змін.

Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних у структурі власності та щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін.

4. Комісія розглядає інформацію, передбачену пунктом 3 цього розділу, та у разі виявлення невідповідності наданої інформації вимогам цього Порядку надає письмове повідомлення про виправлення виявлених недоліків за підписом керівника структурного підрозділу. Особа після отримання такого повідомлення повинна протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення Комісії виправити такі недоліки та надати виправлені документи до Комісії.

5. Особа, яка отримала погодження Комісії щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, повинна подати до Комісії копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, протягом двадцяти робочих днів з дати вчинення.

VII. Державний контроль щодо юридичних та фізичних осіб - власників істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Державний нагляд та контроль за власниками істотної участі у професійних учасниках фондового ринку здійснюють Комісія та її територіальні органи відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

Інші державні органи здійснюють контроль щодо власників істотної участі в межах своїх повноважень, визначених законом.

2. Скарги на дії Комісії та її територіальних органів, пов'язані з реалізацією вимог цього Порядку щодо власників істотної участі, розглядаються Комісією (її колегіальним органом). Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж

І. Устенко

 

Додаток 1
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА
про отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. __________
                                (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
                                                                            юридичної особи, місцезнаходження)

2. __________
                            (повне найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові заявника -
                                                                                            фізичної особи)

3. Місцезнаходження заявника - юридичної особи

4. Адреса постійного місця проживання заявника - фізичної особи

Прошу надати погодження набуття істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

одноосібне або спільне ____,
(зазначити потрібне)

сума прямого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку _______ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

____ відсотків;
                                                                                 (10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку ________ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

____ відсотків;
                                                                               (10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становитиме ________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

Два примірники (переліку) опису документів додаються.

__________
       (дата)

 
М. П.

_
(підпис керівника юридичної особи)

_
(прізвище, ініціали)

 

____
(підпис фізичної особи)

_
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА
про отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. __________
                                (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
                                                                           юридичної особи, місцезнаходження)

2. __________
                        (повне найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові заявника -
                                                                                           фізичної особи)

3. Місцезнаходження заявника - юридичної особи

4. Адреса постійного місця проживання заявника - фізичної особи

Прошу надати погодження збільшення істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

одноосібне або спільне ____,
(зазначити потрібне)

сума прямого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку ____ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

____ відсотків;
(10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку ____ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

____ відсотків;
(10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становитиме ____ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ______

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

__________
        (дата)

 
М. П.

_
(підпис керівника юридичної особи)

__
(прізвище, ініціали)

 

____
(підпис фізичної особи)

__
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2
до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(пункт 1 розділу II)

Перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

Дата складання:

N
з/п

Назва документа, що надається згідно з Порядком

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації
(конфіденційна або неконфіденційна)

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 


* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Керівник
юридичної особи

 
М. П.

 
____
(підпис)

 
____
(П. І. Б.)

 

Додаток 3
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

I. Інформація про юридичну особу

1. __________
                                                                            (повне найменування юридичної особи)

2. Місцезнаходження юридичної особи __

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Основний вид діяльності юридичної особи _________

5. Повні найменування банків, у яких юридична особа має рахунки та які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься плата за акції (частки)

6. Голова та члени наглядової ради (у разі її наявності) __


                                                            (прізвища, імена, по батькові)

7. Голова та члени виконавчого органу __


                                                                                        (прізвища, імена, по батькові)

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи

                                                                                           (найменування органу)

9. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)

                                                                  (найменування органу, країна місцезнаходження)

II. Відносини з професійним учасником фондового ринку, акції, частки якого придбаваються

1. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі:

пряме володіння - ___ відсотків статутного капіталу
                                                   (цифрами)

професійного учасника фондового ринку в розмірі гривень, що становить ______ акцій (часток) загальною номінальною вартістю
                                                                                                   (кількість)
____ гривень;

опосередковане володіння - _ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ____ гривень, що становить _____ акцій (часток) загальною номінальною вартістю
                                                                                                                                                (кількість)
_____ гривень
через _______;
                            (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір
                                                                                           його прямого володіння)
кількість голосів, набутих за дорученням, що становить _________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:
пряме володіння - ____ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ___ гривень, що становить ____ акцій (часток) загальною номінальною вартістю
          (кількість)
_________ гривень;
                                                                    (словами)
опосередковане володіння - ____ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі ____ гривень, що становить _______ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                            (кількість)
____ гривень
                                                                           (словами)
через _______;
                                  (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого
                                                                                                                   володіння)
кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________

                               (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                               прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

пряме володіння - ____ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ___ гривень, що становить ___ акцій (часток) загальною номінальною
                         (кількість)

вартістю _______ гривень;
                                                                                                    (словами)
опосередковане володіння - ____ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі __ гривень, що становить __ акцій (часток) загальною номінальною вартістю
                         (кількість)
____ гривень
через ______;
                            (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого
                                                                                                        володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________

                              (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                              прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які юридична особа - заявник має намір набути або збільшити, становитиме ___________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі ___________ гривень.

5. Чи є Ви особою, яка пов'язана з професійним учасником фондового ринку?

(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має намір набути ______ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) ___ гривень, загальна сума ____ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу ___;
фактична вартість придбаних акцій (часток) ___ гривень.

2. Джерело подходження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюється оплата акцій (часток) _____.

3. Терміни оплати (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься оплата) _

IV. Інші питання
щодо ділової репутації юридичної особи

1. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи?

2. Чи має юридична особа податковий борг (для прямих власників істотної участі) та несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів), що не оскаржені в судовому порядку? ________

3. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, та чи має несплачені штрафні санкції за такі правопорушення?
                                                       (коли, зміст порушення, накладені санкції, причина несплати)

4. Чи була юридична особа протягом останніх двох років власником істотної участі (10 і більше відсотків) у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку та/або фінансової установи, якій анульовано відповідні ліцензії на фондовому (фінансовому ринку)?

(зазначити повне найменування юридичної особи та причини її банкрутства, анулювання ліцензії)


У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.


                                          (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу)

Підписано: _______ число _ місяць __________ рік.

Підпис керівника
юридичної особи

М. П.

 
_________
     (підпис)

 
_
(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Додаток 4
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА
керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку


                                             (найменування юридичної особи, яка має намір набути або збільшити
                                                                                                   істотну участь)

I. Інформація про особу (керівника (членів) виконавчого органу, голову та членів наглядової ради цієї юридичної особи)

1. __________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, посада в юридичній особі - заявнику)

2. Паспортні дані _________
                                                                    (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство _________
                                                                                                  (країна)

4. Адреса постійного місця проживання _

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________


                                                                                          (у разі наявності)

6. Місце роботи, займана посада за останні 2 роки _____


(найменування юридичної особи, посада, період перебування на посаді з ____ до ____;
причина звільнення)

7. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи __________

8. Освіта та кваліфікація ____


                                  (освіта, науковий ступінь, відповідна ліцензія, диплом: серія, номер, дата видачі, ким
                                                                                    виданий, спеціальність і кваліфікація)

9. Розмір участі в юридичній особі - заявнику __ гривень, що становить ________ відсотків.

II. Відносини власності з професійним учасником фондового ринку, у якого юридична особа - заявник набуває або збільшує істотну участь

1. Чи є Ви власником акцій (часток) у професійному учаснику фондового ринку?

Пряме володіння - __ відсотків статутного капіталу
професійного учасника в розмірі ____ гривень, що становить _ акцій (часток), загальною номінальною вартістю _____
(кількість)
____ гривень;

опосередковане володіння - __________ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі гривень, що становить ___ акцій (часток), загальною
                        (кількість)
номінальною вартістю ____ гривень через ___________;
(найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що становить __________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _______

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Чи маєте Ви намір збільшити істотну участь в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку?

3. Чи виступаєте Ви особою, пов'язаною з професійним учасником фондового ринку?

(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

III. Інші питання

1. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, незнятої в установленому порядку судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм

                                                                                                  (рік, підстава)

2. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, власником істотної участі (10 і більше відсотків) у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку (фінансової установи), щодо якого(ї) прийнято рішення про банкрутство (примусову ліквідацію), анульовання ліцензії або по якому (якій) призначався тимчасовий керівник (тимчасова адміністрація)?


                          (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння
                                               в ній (посада), докладна інформація про причини та підстави банкрутства)

3. Чи притягувались Ви протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку фінансових послуг, у тому числі на ринку цінних паперів?

                                                                                      (якщо так, то вказати підстави)

4. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? __

                                                  (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

5. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів)?


(якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких обставин, чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

6. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)? __________

(якщо так, то зазначається розмір санкції, коли та за що її накладено (зміст порушення), причини несплати штрафної санкції та факт наявності або відсутності податкового боргу)

7. Інформація про відсутність або наявність фактів анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні ___

Я, _________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номери телефону та факсу, доступних в робочий час
_________
                      (код, номери телефону, факсу)

Підписано: _ рік.

(підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально)

 
_________
     (підпис)

 

(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Додаток 5
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)

АНКЕТА

I. Інформація про фізичну особу

1. __________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у 
                                                                               професійному учаснику фондового ринку)

2. Паспортні дані _________
                                                                              (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство _________
                                                                                                       (країна)

4. Адреса постійного місця проживання

                                                                                                                (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця,

номер будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

6. Перелік членів сім'ї фізичної особи, які є пов'язаними особами

7. Перелік банків, у яких відкрито рахунки
                                                                                                                          (повне найменування банку)

8. Банк, який надає інформацію про наявні кошти на рахунку (у разі наявності)

9. Місце роботи, займана посада за останні два роки ___

(повне найменування юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з ____ до ____; причина звільнення)

10. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи _________

11. Іноземний державний контрольний орган, що дає дозвіл на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку України (для іноземців) __________

                                                                                        (найменування органу)

II. Відносини власності з професійним учасником фондового ринку, у якого Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь

1. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку

пряме володіння - ____ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі _____ гривень, що становить ________ акцій (часток), загальною
                               (кількість)
номінальною вартістю _________ гривень;

опосередковане володіння - відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі ___________ гривень, що становить _________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю ______ гривень,
                                                                            (кількість)

через ______;
(найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - _________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі _ гривень, що становить ___ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                         (кількість)
____ гривень;

опосередковане володіння - ________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі гривень, що становить ____ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                         (кількість)
_____ гривень
через _______;
                              (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого
                                                                                                          володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________

                                 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                                прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку:
пряме володіння - ________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі гривень, що становить _______ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                              (кількість)
____ гривень;

опосередковане володіння - _______ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі __________ гривень, що становить __ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
_____ гривень
        (кількість)
через _______;
                             (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір
                                                                                         його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________

                                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                               прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які фізична особа має намір придбати, становитиме _________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі _ гривень.

5. Чи є Ви особою, яка пов'язана з професійним учасником фондового ринку?

(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які Ви маєте намір придбати _____ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) _____ гривень, загальна сума _____ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу ___________, фактична вартість придбаних акцій (часток) _ гривень.

2. Джерело походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій (часток)
(дохід, що зазначений у податковій декларації та/або за довідкою банку, в якому відкрито рахунок, про наявність коштів на рахунку)

3. Терміни сплати ________
                                             (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься сплата)

IV. Відносини власності з юридичними особами та іншими професійними учасниками фондового ринку (крім професійного учасника, де Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь)

1. Повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи

2. Місцезнаходження _____

3. Основний вид діяльності

4. Відсоток власності в ній _

5. Чи є Ви членом в органах управління цієї юридичної особи? ______

6. Чи є Ви особою, пов'язаною з іншим професійним учасником фондового ринку?

(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

7. Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших юридичних осіб з фінансових, майнових і корпоративних питань? _______

                                                                                      (яких саме і з яких питань)

V. Інші питання

1. Чи маєте Ви судимість, не погашену, не зняту в установленому порядку, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм?

2. Чи були Ви протягом останніх двох років власником істотної участі (10 і більше відсотків) у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку та/або фінансової установи, щодо якого(ї) прийнято рішення про банкрутство, примусову ліквідацію, анулювання ліцензії на фондовому (фінансовому ринку), або керівником такої юридичної особи?

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), докладна інформація про причини та підстави банкрутства тощо)

3. Чи притягувались Ви протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)?


                                                                              (якщо так, то вказати підстави)

4. Інформація про відсутність або наявність фактів анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні

5. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? ____

                                              (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

6. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? __________

                                       (якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та з яких підстав)

7. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)? __________

(якщо так, то зазначається розмір санкції, коли та за що її накладено (зміст порушення), причини несплати штрафної санкції та факт наявності або відсутності податкового боргу)

Я, ________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

Номер телефону та факсу, доступних в робочий час
_________
                       (код, номери телефону, факсу)

Підписано: ____ рік.

(підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально)

 
_________
    (підпис)

 

(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Додаток 6
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(підпункт 6 пункту 4 розділу II)

Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи

Дата підписання довідки:

Таблиця 1. Інформація про асоційованих осіб фізичної особи - заявника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - заявника

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї фізичної особи - заявника

Реєстраційний код платника податку (за наявності) або серія та номер паспорта членів сім'ї заявника

Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи"

Повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 10 % член сім'ї фізичної особи - заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Символ учасника ринку цінних паперів*
(для юридичних осіб)

Частка у статутному капіталі члена сім'ї фізичної особи заявника, що становить понад 10 % юридичної особи

Посада, яку займає в зазначеній юридичній особі асоційована особа заявника

Згода на надання персональних даних кожної асоційованої особи
(підпис)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером

N
з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Символ учасника ринку цінних паперів*
(для юридичних осіб)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - заявника

Реєстраційний код платника податку (за наявності) або серія та номер паспорта

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа - заявник

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)

Загальний розмір частки у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи у (%)

пряма участь

опосередкована участь

набуте право голосу

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

9

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Керівник юридичної особи

М. П. _
(підпис)

__
(П. І. Б.)


* Таблиця 1 заповнюється у разі прямого набуття та/або збільшення істотної участі щодо асоційованих осіб заявника, які є власниками істотної участі або керівниками (членами наглядової ради, керівниками служби внутрішнього аудиту) в професійному учаснику фондового ринку, де заявник набуває істотну участь, інших фінансових установах, а також власниками істотної участі в інших юридичних особах, які є пов'язаними особами відносно заявника та/або такого професійного учасника фондового ринку.

*** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхові компанії, ПФ - пенсійний фонд, ДУ- депозитарні установи, К - клірингові установи, ЦД - центральні депозитарії.

 

Додаток 7
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
(пункт 1 розділу III)

АНКЕТА
щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у професійному учаснику фондового ринку

стосовно участі у _________
                                                               (повне найменування професійного учасника фондового ринку)

I. Інформація про юридичну особу

1. __________
                                                       (повне найменування юридичної особи)

2. __________
                                                                 (місцезнаходження юридичної особи)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Голова та члени наглядової ради юридичної особи


                       (прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання, паспортні дані, реєстраційні номери облікових
                                                                     карток платників податків (у разі наявності))

5. Керівник та члени виконавчого органу юридичної особи


                        (прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання, паспортні дані, реєстраційні номери облікових
                                                                       карток платників податків (у разі наявності))

6. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи - нерезидента)

                                                             (найменування органу, країна місцезнаходження)

7. Таблиця 1. Перелік власників з істотною участю у заявника

N
з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний код платника податку (за наявності) або серія та номер паспорта)

Вид участі (спільно або одноосібно) та Символ учасника ринку цінних паперів*
(для юридичних осіб)

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

 

 

 

 

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

кількість голосів

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, КД - компанія з надання допоміжних послуг.

8. Таблиця 2. Відсоток участі заявника у професійному учаснику фондового ринку становить __________ відсотків статутного (складеного) капіталу цього учасника, у тому числі:

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Інформація про спільне володіння участю у професійному учаснику фондового ринку _______
__________
__________
(у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у професійному учаснику фондового ринку кожної особи-співвласника, перелік їх пов'язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у професійному учаснику фондового ринку (у разі наявності).

Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи.

Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

10. Таблиця 3. Наявне володіння опосередкованою участю у професійному учаснику фондового ринку через:
__________
__________
(інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку. Зазначаються частка прямого володіння в юридичній особі, яка має частку в професійному учаснику фондового ринку, та частка опосередкованого володіння через цю юридичну особу у професійному учаснику фондового ринку. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи)

11. Таблиця 4. Інформація про набуття права голосу

N з/п

Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу

Спосіб передавання права голосу

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

12. Таблиця 5. Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

13. Таблиця 6. Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику

N
з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Код за ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

14. Інформація про спільне володіння участю в юридичній особі - заявнику
__________
__________
(у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, які спільно володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого володіння участю в юридичній особі - заявнику кожної особи-співвласника, перелік їх пов'язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у професійному учаснику фондового ринку (у разі наявності).

Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код кожної юридичної особи.

Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) для кожної фізичної особи)

15. Таблиця 7. Інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа - заявник є власником істотної участі

N
з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі, крім професійного учасника фондового ринку, у якому набувається або збільшується істотна участь.

16. Таблиця 8. Інформація про взаємозв'язки власників з істотною участю у заявника

N
з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника заявника

Відсоток участі у статутному капіталі заявника

Повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює опосередкований контроль заявника

Взаємозв'язки власників заявника та осіб, що володіють опосередкованою істотною участю у заявника

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

У колонці 2 зазначається інформація щодо прямого власника заявника.

У колонці 3 зазначається відсоток у статутному капіталі заявника та загальна кількість голосів заявника.

У колонці 4 зазначається інформація щодо опосередкованих власників істотної участі у заявника - фізичних осіб, які визнаються кінцевими контролерами такого заявника, або юридичної особи, щодо якої не існує контролерів (щодо такої юридичної особи заповнюється інформація про кількість її власників).

У колонці 5 зазначається взаємозв'язок між прямим власником заявника та опосередкованим власником, що зазначається у колонці 4. Зазначається частка фізичної особи, що вказана у колонці 4 в юридичній особі, де вона є прямим власником, частка цієї юридичної особи в іншій юридичній особі, і так послідовно до юридичної особи, що зазначена у колонці 2.

Інформація щодо фізичних осіб містить прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний код платника податку (у разі наявності) або серію та номер паспорта, ким та коли виданий. Інформація щодо юридичної особи містить повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Номер телефону та факсу, що доступні в робочий час
__________

Підписано: _______ число __________ місяць ____ рік.

Підпис керівника юридичної особи ____

__________
                           (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали