Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 червня 2010 року N 271 "Про створення колегіального дорадчого органу з питань охорони об'єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.09.2018 р. N 427

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 червня 2010 року N 271 "Про створення колегіального дорадчого органу з питань охорони об'єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради"

Відповідно до статті 29, підпункту 5 пункту "б" частини 1 статті 31, підпункту 10 пункту "б" частини 1 статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 8 Закону України "Про охорону культурної спадщини", з метою комплексного вирішення питань охорони культурної спадщини на території міста Одеси, у зв'язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 червня 2010 року N 271 "Про створення колегіального дорадчого органу з питань охорони об'єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради":

1.1. Замінити у назві та тексті рішення слова та символи "колегіальний дорадчий орган з питань охорони об'єктів культурної спадщини (Координаційна рада) при виконавчому комітеті Одеської міської ради" на слова "координаційна рада з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради".

1.2. Викласти додатки 1, 2 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П. М.

 

Міський голова

Г. Труханов

Керуюча справами

О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
27.09.2018 N 427

"Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
10.06.2010 N 271

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради (далі - Координаційна рада) є колегіальним дорадчим органом, створеним для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо охорони культурної спадщини, обговорення програм, концепцій, планів, проектів та інших питань охорони культурної спадщини на території м. Одеси.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. До складу Координаційної ради можуть входити провідні вчені та висококваліфіковані фахівці-практики у сфері охорони та реставрації пам'яток, а також суміжних сферах - реставратори, працівники науково-дослідних і проектних організацій, представники спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань, творчих спілок тощо.

Члени Координаційної ради беруть участь в її роботі на громадських засадах.

1.4. Чисельність, структура та персональний склад Координаційної ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

1.5. Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради надає методичну допомогу та допомогу в організації діяльності Координаційної ради.

2. Завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є сприяння ефективному та професійному вирішенню питань у сфері дослідження, охорони, реставрації, відтворення, обліку об'єктів культурної спадщини на території м. Одеси, а також збереженню традиційного характеру середовища історичних ареалів м. Одеси шляхом дослідження та розгляду наукових висновків, рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення програм, проектів з питань охорони об'єктів культурної спадщини на території м. Одеси, а також надання відповідних пропозицій та рекомендацій з питань охорони об'єктів культурної спадщини.

3. Функції Координаційної ради

3.1. Координаційна рада відповідно до поставлених мети і завдання виконує функції з розгляду, вивчення, надання рекомендацій та пропозицій з наступних питань:

- занесення об'єктів культурної спадщини, розташованих у м. Одесі, до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- складання облікової документації на об'єкти культурної спадщини, що розташовані у м. Одесі;

- розробка та реалізація програм науково-дослідних, пошукових, проектних, реставраційних, ремонтних, консерваційних, реабілітаційних робіт, а також робіт з музеєфікації та пристосування пам'яток культурної спадщини у м. Одесі;

- розробка та реалізація концепцій, планів, проектів захисту, збереження, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, їхніх територій, а також перетворень в їх безпосередньому оточенні, зонах охорони об'єктів культурної спадщини на території м. Одеси;

- розробка концепції та проектів комплексної реабілітації та збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів м. Одеси.

3.2. За зверненням спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини Координаційна рада може розглядати інші питання, пов'язані із охороною культурної спадщини у м. Одесі.

3.3. Координаційна рада відповідно до своїх мети та завдань може брати участь в організації і проведенні:

- наукових сесій, семінарів, конференцій, нарад, засідань "круглих столів" з питань охорони об'єктів культурної спадщини;

- проектів реставрації, відтворення, реабілітації пам'яток і комплексів, історико-архітектурних (історико-культурних) заповідників.

4. Права та обов'язки Координаційної ради та її членів

4.1. Координаційна рада має право:

- запрошувати за їх згодою до участі у своїх засіданнях представників місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ;

- залучати до розгляду конкретних питань на громадських засадах за їхньою згодою досвідчених фахівців та експертів у сфері охорони культурної спадщини, а також інших осіб для спостереження за станом зберігання та використання пам'яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць.

4.2. Члени Координаційної ради зобов'язані:

- дотримуватися етичних норм, принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розв'язанні всіх питань;

- узгоджувати з керівництвом Координаційної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Координаційної ради;

- сприяти врахуванню органами державної влади та місцевого самоврядування, а також юридичними та фізичними особами у м. Одесі рекомендацій та пропозицій Координаційної ради, в тому числі шляхом проведення відповідної роз'яснювальної роботи.

5. Організація і регламент роботи Координаційної ради

5.1. Координаційна рада складається з голови, його заступника, секретаря та членів ради. Головою Координаційної ради є керівник органу охорони культурної спадщини Одеської міської ради.

5.2. Організація роботи Координаційної ради покладається на голову ради. У разі відсутності голови Координаційної ради або неможливості ним виконувати свої повноваження протягом тривалого часу з інших причин (відпустка, перебування на лікарняному тощо) його функції виконує заступник голови.

5.3. Секретар Координаційної ради призначається з числа працівників органу охорони культурної спадщини Одеської міської ради.

5.4. Секретар Координаційної ради:

- веде протоколи засідань;

- готує матеріали для розгляду на засіданнях Координаційної ради;

- за дорученням голови Координаційної ради складає звіти про діяльність Координаційної ради;

- бере участь у підготовці планів роботи Координаційної ради.

5.5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які скликаються головою по мірі необхідності, але не рідше двох разів на півріччя.

5.6. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу її членів.

5.7. Про час, місце, а також порядок денний засідання секретар Координаційної ради повідомляє його членів заздалегідь за допомогою засобів телефонного, електронного або іншого зв'язків.

5.8. Головуючим на засіданнях Координаційної ради є голова, а у випадках, передбачених цим Положенням, - його заступник. Головуючий на початку засідання визначає Регламент засідання.

5.9. Рішення Координаційної ради приймаються у формі пропозицій та рекомендацій шляхом відкритого голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на відповідному засіданні Координаційної ради.

5.10. Член Координаційної ради, який не згоден із її рішенням, має право у письмовій формі висловити окрему думку чи зауваження, які долучаються до відповідного протоколу.

5.11. Рішення Координаційної ради, що приймаються у формі пропозицій та рекомендацій, заносяться до протоколу відповідного засідання без складання відповідного окремого документа.

5.12. Голова Координаційної ради розглядає і затверджує плани роботи ради на півріччя (на квартал). У плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі, строки розгляду тощо.

5.13. Голова Координаційної ради щорічно звітує перед виконавчим комітетом Одеської міської ради про результати роботи Координаційної ради.

 

Керуюча справами

О. Оніщенко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
10.06.2010 N 271

СКЛАД
координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради

Остапенко
Павло Володимирович

- голова Координаційної ради, начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS;

Стоянов
Федір Федорович

- заступник голови Координаційної ради, начальник відділу інспекційного контролю та використання об'єктів культурної спадщини управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, кандидат історичних наук, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS;

Ковальчук
Лідія Борисівна

- секретар Координаційної ради, головний спеціаліст відділу з питань охорони та обліку об'єктів культурної спадщини управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

Члени Координаційної ради:

Бабіч
Олександр Вячеславович

- історик, краєзнавець, лектор, екскурсовод (за згодою);

Воробйова
Олена Віталіївна

- заступник начальника управління - начальник відділу охорони об'єктів культурної спадщини управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);

Герасимова
Джавіда Львівна

- доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);

Єремиця
Олексій Миколайович

- депутат Одеської міської ради VII скликання, член постійної комісії Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин (за згодою);

Жданов
Дмитро Костянтинович

- керівник краєзнавчо-пошукової групи "Odesa Incognitа", член Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (за згодою);

Завалко
Світлана Василівна

- заступник начальника управління - начальник відділу з питань охорони та обліку об'єктів культурної спадщини управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Катаржук
Максим Олександрович

- голова громадської організації "Мій дім Одеса" (за згодою);

Квасніцька
Ольга Олексіївна

- кандидат юридичних наук, депутат Одеської міської ради VII скликання, член постійної комісії Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці (за згодою);

Кірєєв
Володимир Анатолійович

- депутат Одеської міської ради VII скликання, член постійної комісії Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури (за згодою);

Крикливий
Микола Федорович

- депутат Одеської міської ради VII скликання, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури (за згодою);

Маркова
Тетяна Юріївна

- директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Панасюченко
Віктор Володимирович

- начальник управління реклами Одеської міської ради;

Прігарін
Олександр Анатолійович

- доктор історичних наук, професор кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, голова Одеської міської організації громадського об'єднання "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" (за згодою);

Рогачко
Лілія Олександрівна

- депутат Одеської міської ради VII скликання, член постійної комісії Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій (за згодою);

Стась
Едуард Павлович

- кандидат юридичних наук, депутат Одеської міської ради VII скликання, член постійної комісії Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, член правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (за згодою);

Суханов
Володимир Геннадійович

- доктор технічних наук, професор, заслужений будівельник України, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS, директор Будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури, науковий керівник науково-виробничого центру "Екострой+", директор науково-виробничого центру "Екострой" (за згодою);

Четаков
Юрій Іванович

- головний спеціаліст відділу організаційної роботи та кадрового забезпечення управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

Янушкевич
Марія Ігорівна

- архітектор, член громадського об'єднання "Асоціація архітекторів Одеси" (за згодою)".

 

Керуюча справами

О. Оніщенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали