ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.05.2012 р. N 292

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2008 N 550

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2012 N 63 "Про утворення відділу з питань видачі документів дозвільного характеру апарату Донецької облдержадміністрації":

1. Затвердити Положення про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру апарату Донецької облдержадміністрації (додається).

2. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2008 N 550 "Про затвердження Положень про апарат облдержадміністрації та його структурні підрозділи" (із змінами), доповнивши пункт 1 новим підпунктом 1.19. наступного змісту:

"1.19. Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру апарату облдержадміністрації".

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
16.05.2012 N 292


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань видачі документів дозвільного характеру апарату Донецької облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру апарату Донецької облдержадміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації, утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

1.2. Відділ у своїй діяльності підпорядковується голові облдержадміністрації, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації, заступнику голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації, в частині видачі документів дозвільного характеру та взаємодії із дозвільними органами.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган), що стосуються діяльності відділу, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.5. До складу Відділу входять: начальник відділу - державний адміністратор, державні адміністратори. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації за погодженням з уповноваженим органом.

Посадові обов'язки працівників Відділу затверджує заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

1.6. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на підставі розпорядження голови облдержадміністрації.

1.7. Відділ правами юридичної особи не наділений.

1.8. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз'яснювальних питань.

2. Основні завдання Відділу

2.1. Організація видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) на регіональному рівні документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання.

2.2. Забезпечення взаємодії регіональних дозвільних органів та державних адміністраторів на регіональному рівні.

2.3. Оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками регіональних дозвільних органів.

3. Функції Відділу

3.1. Відділ у відповідності з покладеними на нього завданнями забезпечує:

3.1.1 Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

3.1.2. Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним регіональним дозвільним органам.

3.1.3. Видачу суб'єкту господарювання оформлених регіональними дозвільними органами документів дозвільного характеру.

3.1.4. Взаємодію регіональних дозвільних органів та документообігу.

3.1.5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних дозвільних органів спільного обстеження об'єкта.

3.1.6. Контроль за додержанням посадовими особами регіональних дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

3.1.7. Інформування голови облдержадміністрації, а також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального дозвільного органу.

3.1.8. Координацію діяльності регіонального дозвільного центру.

3.1.9. Підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

3.1.10. Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

3.1.11. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб'єктів господарювання.

3.1.12. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

3.1.13. Видачу довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

3.1.14. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках і порядку, передбачених законом.

3.1.15. Підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що входять до компетенції Відділу.

3.2. У процесі виконання покладених на нього функцій Відділ:

3.2.1. Взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, обласною радою, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами та організаціями та надає їм консультативно-методичну допомогу.

3.2.2. Своєчасно розглядає заяви, скарги та пропозиції з питань, що входять до компетенції Відділу.

3.2.3. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Відділ.

3.2.4. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації питань, що входять до компетенції Відділу.

4. Права Відділу

4.1. Відділ має право:

4.1.1 Отримувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області інформацію з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.1.2. Спільно із структурними підрозділами облдержадміністрації готувати проекти розпоряджень голови облдержадміністрації та інших документів з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.1.3. Організовувати робочі групи та експертні комісії.

4.1.4. Забезпечувати проведення нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, що належать до компетенції Відділу.

5. Начальник Відділу

5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

5.2. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері підтримки розвитку підприємництва, спрощення та скорочення термінів дозвільних процедур у сфері господарської діяльності.

5.3. Погоджує посадові інструкції працівників Відділу.

5.4. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на Відділ, розробку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.5. Регулює роботу Відділу щодо його ефективної взаємодії зі структурними підрозділами облдержадміністрації, обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при виконанні доручень і завдань керівництва облдержадміністрації, керуючись чинним законодавством.

5.6. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.7. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу.

5.8. Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень; сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.9. Несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

5.10. Виконує інші повноваження згідно з чинним законодавством та Положенням про відділ.

5.11. Начальник Відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності облдержадміністрації, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, основи державного управління, методи контролю рішень та доручень, основи політики держави, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері, відповідні програмні засоби та ділову мову.

6. Відповідальність Відділу

6.1. Працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з діючим законодавством за порушення трудової дисципліни, вимог законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), Загальних правил поведінки державного службовця та інших законодавчих актів України.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали