ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.10.2011 р. N Р-775/0/3-11

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 3 жовтня 2006 року N 414-р-06

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2007 N 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств" (зі змінами та доповненнями):

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 3 жовтня 2006 року N 414-р-06 "Про безпеку підприємницької діяльності" (зі змінами та доповненнями), затвердивши Положення про комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств у новій редакції (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Ступака І. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
03.10.2006 N 414-р-06
(у редакції розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 31.10.2011 N Р-775/0/3-11)

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

1. Комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом облдержадміністрації, що утворюється нею для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

взаємодія місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спілок і об'єднань підприємців, інших зацікавлених організацій, правоохоронних органів з питань посилення протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства в межах, наданих чинним законодавством України;

підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

розроблення комплексу заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, забезпечення удосконалення механізму регулювання у відповідній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану виконання своїх рішень;

опрацьовує інформацію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, надану на розгляд Комісії;

забезпечує оперативний обмін відповідною інформацією між місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, спілками та об'єднаннями підприємців, іншими зацікавленими організаціями, правоохоронними органами в порядку, визначеному Законом України "Про інформацію";

організовує роботу зі збирання і моніторингу інформації про факти поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

проводить аналіз звернень та інших документів на предмет наявності ознак протиправного поглинання чи захоплення підприємств, порушень земельного законодавства;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає до облдержадміністрації розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

інформує громадськість про факти протиправного поглинання та захоплення підприємств, порушень земельного законодавства.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати у разі необхідності до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, спілками і об'єднаннями підприємців, іншими зацікавленими організаціями та правоохоронними органами.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря і членів Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із його заступників.

8. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії;

скликає засідання Комісії;

затверджує порядок денний засідання Комісії та вносить до нього зміни;

веде засідання Комісії;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше ніж один раз на три місяці. Члени Комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим, і копії якого надсилаються членам Комісії, іншим заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення засідання.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття облдержадміністрацією відповідного розпорядження чи доручення в межах своїх повноважень.

11. Опрацювання інформації, підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісії, зокрема проекту порядку денного засідання, висновків щодо питань порядку денного та відповідних проектів рішень, здійснює аналітична група, яку очолює секретар Комісії.

Положення про аналітичну групу та її склад затверджує голова Комісії.

12. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної
роботи облдержадміністрації

І. Ю. Федорчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали