ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.07.2010 р. N 292

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2002 року N 433

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 року N 1401 "Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації":

1. Внести зміни до Положення про управління капітального будівництва облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 20 грудня 2002 року N 433, виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 квітня 2004 року N 134 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2002 року N 433", від 9 липня 2009 року N 268 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2002 року N 433", від 28 травня 2010 року N 219 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2002 N 433".

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

І. Мовчан

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
21.07.2010 N 292

ПОЛОЖЕННЯ
про управління капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації

1. Управління капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації та Мінрегіонбуду з питань, що належать до його компетенції.

Управління виконує функції замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території області.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва;

виконання завдань з будівництва, ремонту та реставрації житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

реалізація державної політики з соціального захисту щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, інших категорій громадян згідно з чинним законодавством.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області, обласного бюджету і подає їх на розгляд облдержадміністрації;

2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

3) готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд облдержадміністрації;

4) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

5) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

6) здійснює фінансування будівництва та придбання житла для військовослужбовців і членів їх сімей, інших категорій громадян, згідно з чинним законодавством, які мають право на отримання житла, та виконує функції замовника будівництва цих об'єктів;

7) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

8) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

9) здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

10) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

11) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

12) забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

13) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

14) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

15) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

16) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

17) передає будівельній організації у погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції.

18) відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;

19) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

20) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;

21) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

22) бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії;

23) пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;

24) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

25) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

26) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

27) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним організаціям звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

28) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

29) вносить облдержадміністрації пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

30) надає на договірних засадах за погодженням з головою облдержадміністрації послуги замовника та інші послуги, пов'язані з будівництвом, підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

31) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у сфері будівництва.

5. Управління має право:

залучати спеціалістів інших підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

укладати угоди про сумісну діяльність з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають військові формування;

на підставі угод про сумісну діяльність укладати договори про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей;

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом, інші підрозділи з надання консультативних, інформаційно-дорадчих та інших послуг у галузі будівництва у районах і населених пунктах за погодженням з головою облдержадміністрації;

набувати у власність будь-яке рухоме та нерухоме майно та розпоряджається ним за згодою з вищестоящим органом;

розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису;

одержувати до трьох відсотків від обсягу освоєних управлінням коштів для виконання роботи щодо пошуку, придбання та оформлення житла при реалізації обласної програми будівництва та придбання житла для військовослужбовців і членів їх сімей та інших категорій громадян згідно з чинним законодавством, а також в інших випадках здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Мінрегіонбудом.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Мінрегіонбудом.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління, керівників структурних підрозділів, що створені при управлінні.

9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Мінрегіонбудом.

10. Для вирішення окремих питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління (за посадою), інших відповідальних працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих органів та положення про них затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після попередньої їх експертизи в Головному фінансовому управлінні облдержадміністрації.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, інших банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови -
керівник апарату
обласної державної адміністрації

О. Прокопчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали