ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.12.2018 р. N 665

Про внесення змін до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 15.11.2017 N 605 "Про затвердження Положення про Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації"

Керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) та з метою приведення Положення Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження N 605) у відповідність з чинним законодавством, зобов'язую:

внести зміни до Положення про Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 15.11.2017 N 605 (Розпорядження N 605), виклавши його в новій редакції (додається).

 

Голова

К. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
15 листопада 2017 року N 605
(в редакції розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 14 грудня 2018 року N 665)

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є юридичною особою публічного права, що утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), та входить до складу облдержадміністрації, підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству культури України та Міністерству інфраструктури України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, туризму, курортів, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що проживають на території Запорізької області;

2) забезпечення:

у межах повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

дотримання мовних прав громадян України;

реалізації прав осіб, які належать до національних меншин, що проживають на території Запорізької області;

3) сприяння:

збереженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму, курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, а також підтримки розвитку культур національних меншин, вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

5) здійснення заходів щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, що проживають на території Запорізької області, всіх видів мистецтв, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спадщини;

6) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

7) проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики на регіональному рівні відповідно до компетенції.

8) залучення представників української діаспори до участі в культурно-мистецьких проектах та інших видах культурної діяльності; підтримання міжнародного культурного обміну та співробітництва державних установ, громадських організацій та приватного сектору у сфері міжнародного культурно-мистецького співробітництва;

9) надання адміністративних послуг, зокрема:

погодження:

програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

надання дозволів на:

проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини;

відновлення земляних робіт;

10) здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

11) реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

12) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або з відхиленням від них;

13) укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини;

14) застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини";

15) розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

16) участь:

у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

17) забезпечення захисту персональних даних;

18) забезпечення у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Департаменті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтв, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму, курортів;

діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами і діють на території Запорізької області, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв'язків громадських організацій національних меншин, що діють на території Запорізької області з відповідними громадськими організаціями за її межами;

розширенню міжнародного співробітництва з державами, що мають в Україні етнічно споріднені спільноти;

участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3) проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини;

4) подає Міністерству культури України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, членів національних творчих спілок, представників національно-культурних товариств та релігійних конфесій державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму, курортів;

вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини;

в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;

розробку заходів щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин, що проживають на території Запорізької області;

заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

заходи з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у сфері культурної діяльності та засобах її здійснення;

повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

8) забезпечує:

організацію виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини та здійснення контролю за їх реалізацією;

контроль за органами місцевого самоврядування та надання їм методичної допомоги з питань, віднесених до повноважень Департаменту;

доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму, курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

9) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

10) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11) інформує Міністерство культури України про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

12) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтв, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму, курортів, охорони культурної спадщини, національностей та релігій;

13) вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

14) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

15) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні;

16) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

17) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, туризму, курортів, міжнаціональних відносин, релігії та державної мовної політики;

18) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

19) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на доступ до публічної інформації;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює добір кадрів до Департаменту, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту, а також у сферах, що належать до його компетенції;

2) здійснює в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його повноважень;

3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в Департаменті;

6) організовує в Департаменті роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

7) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

8) у межах своїх повноважень бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань, віднесених до повноважень та завдань Департаменту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор.

Директор Департаменту призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням із Міністерством культури України в установленому законодавством порядку згідно із чинним законодавством про державну службу.

9. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора Департаменту згідно із чинним законодавством про державну службу.

10. На посади директора Департаменту та його заступників призначаються особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою. У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

11. Директор Департаменту:

1) керує діяльністю Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і здійснення ним своїх функцій, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту;

11) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

13) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Департаменту;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) представляє відповідно до компетенції інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

19) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує до них заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;

20) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, застосовує до них заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;

21) розподіляє та координує роботу структурних підрозділів Департаменту;

22) здійснює в Департаменті визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби;

23) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим нормативно-правовим актам, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації або відповідним центральним органом виконавчої влади.

13. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовими інструкціями, цим Положенням, порушення правил внутрішнього службового розпорядку Департаменту, а також за порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та інше порушення службової дисципліни державні службовці притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, інших працівників Департаменту, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, мистецтва, туризму, курортів та охорони культурної спадщини, провідних діячів культури та мистецтва, представників національно-культурних товариств та релігійних конфесій.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Положення про колегію та персональний склад затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел незаборонених законом.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту та після проведення їх експертизи Департаментом фінансів облдержадміністрації.

18. Департамент є неприбутковою установою.

19. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

20. Рішення щодо реорганізації, ліквідації Департаменту, затвердження складу комісії з припинення Департаменту (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) в установленому порядку приймає голова облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

З. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали