ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.10.2011 р. N 316

Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 23.09.2004 N 528

Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2011 N 94-к "Про окремі питання оптимізації структури облдержадміністрації", внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.09.2004 N 528 "Про затвердження Положення про Головне управління освіти і науки облдержадміністрації" такі зміни:

1. Положення про Головне управління освіти і науки облдержадміністрації викласти в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 10.10.2007 N 349 "Про внесення змін до Положення про Головне управління освіти і науки облдержадміністрації".

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
23.09.2004 N 528
(у редакції розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 21.10.2011 N 316)

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

1. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації (далі - Головне управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт).

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту, розпорядженнями облдержадміністрації, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Головне управління організовує виконання актів законодавства у сфері освіти та наукової діяльності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Головного управління є:

3.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти та наукової діяльності.

3.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3.3. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників навчальних закладів та установ освіти і науки.

3.4. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

3.5. Забезпечення розвитку освітнього, наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області.

3.6. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти.

3.7. Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

3.8. Забезпечення моніторингу у сфері освіти та наукової діяльності в області.

3.9. Формування регіональної наукової політики, спрямованої на соціально-економічний розвиток області, держави.

3.10. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки в європейський та світовий освітній і науковий простір із забезпеченням збереження національних інтересів.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти райдержадміністрацій.

4.2. Координує роботу відділів освіти райдержадміністрацій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді.

4.3. Аналізує стан освіти та науки в області, розробляє відповідні регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм.

4.4. Прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними і вищими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів.

4.5. Організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОНмолодьспортом повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

4.6. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації.

4.7. Вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.

4.8. Організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

4.9. Співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад.

4.10. Бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОНмолодьспорту і перебувають у державній власності, і подає МОНмолодьспорту відповідні матеріали.

4.11. Аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОНмолодьспорту, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

4.12. Вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників.

4.13. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

4.14. Впроваджує в практику рекомендовані МОНмолодьспортом нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає, регіональний компонент у змісті освіти.

4.15. Вносить на розгляд МОНмолодьспорту пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

4.16. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту.

4.17. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів.

4.18. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

4.19. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо.

4.20. Разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу.

4.21. Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

4.22. Вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах.

4.23. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх.

4.24. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

4.25. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу.

4.26. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ.

4.27. Контролює роботу з усунення недоліків у науковій діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади.

4.28. Вживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування.

4.29. Розглядає питання та вносить МОНмолодьспорту в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти та науки державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

4.30. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

4.31. Забезпечує надання публічної інформації, що знаходиться у його володінні, за інформаційними запитами та її оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та будь-яким іншим способом.

4.32. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки.

4.33. Надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу.

4.34. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.

4.35. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Головне управління має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Вносити до МОНмолодьспорту пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

5.3. За дорученням голови облдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового потенціалу області.

5.4. Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОНмолодьспортом впроваджувати їх у практику.

5.5. Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

5.6. Залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.7. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.8. Представляти в установленому порядку інтереси облдержадміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

5.9. Готувати у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування місцевого бюджету.

5.10. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції.

6. Головне управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Головне управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів МОНмолодьспорту, розпоряджень облдержадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Головне управління проводить в разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

Рішення Головного управління, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання районними та міськими відділами освіти, навчальними закладами та установами освіти обласної комунальної власності.

8. Головне управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за погодженням з МОНмолодьспортом.

Начальник управління має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за поданням начальника Головного управління та погодженням з МОНмолодьспортом.

9. Начальник управління повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи у навчальних закладах та місцевих органах управління освіти або наукових установах не менш як 5 років.

10. Начальник Головного управління:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на Головне управління завдань.

10.2. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих Головному управлінню відділів освіти районних держадміністрацій з питань, що належать до його відання.

10.3. Особисто відповідає за виконання покладених на Головне управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти та науки.

10.4. Забезпечує у межах своїх повноважень збереження в Головному управлінні інформації з обмеженим доступом.

10.5. Затверджує Положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові обов'язки працівників Головного управління.

10.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

10.7. Подає на затвердження голови облдержадміністрації кошториси доходів і видатків та штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10.8. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Головного управління.

10.9. Призначає та звільняє з посад керівників навчальних закладів та установ освіти обласної комунальної власності.

10.10. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Головного управління, керівників навчальних закладів та установ освіти обласної комунальної власності.

10.11. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів (управлінь) освіти виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних держадміністрацій, навчальних закладів.

10.12. Розподіляє обов'язки між його заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів Головного управління.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, в ньому утворюється колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), заступників начальника (за посадою), а також інших відповідальних працівників Головного управління, керівників районних відділів освіти, наукових установ, інституту вдосконалення вчителів (післядипломної педагогічної освіти), навчальних закладів.

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника Головного управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Головного управління.

12. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування навчальних закладів та установ освіти і науки, при управлінні можуть утворюватися підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують у тому числі на госпрозрахунковій основі).

13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Головного управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Головному управлінні можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі учених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради і комісій та Положення про них затверджує голова облдержадміністрації за поданням начальника Головного управління.

14. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Головного управління та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для облдержадміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Головного управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

15. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали