МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.06.2012 р. N 187-р

Про внесення змін до складу комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації і Положення про цю комісію

Відповідно до статей 2, 25, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 508 "Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів", у зв'язку з кадровими змінами:

1. Внести зміни до складу комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 вересня 2004 року N 411-р "Про утворення комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації", виклавши його у новій редакції згідно з додатком.

2. Внести зміни до Положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 вересня 2004 року N 411-р "Про утворення комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації", виклавши його у новій редакції (далі - Положення), що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05.2005 N 142-р "Про внесення змін до складу комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Травянка В. І.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.06.2012 N 187-р


Склад
комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації

Голова комісії:

Камінський
Петро Васильович

депутат обласної ради, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Заступники голови комісії:

Піскун
Олена Віталіївна

виконувач обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Тульський
Михайло Іванович

виконувач обов'язків начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Секретар комісії:

Затолокін
Олександр Олександрович

виконувач обов'язків начальника регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів державної податкової служби у Миколаївській області (за узгодженням)

Члени комісії:

Клочко
Володимир Іванович

головний державний санітарний лікар Миколаївської області (за узгодженням)

Романенко
Ірина Михайлівна

директор ДП "Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" (за узгодженням)

Циган
Ірина Миколаївна

виконувач обов'язків начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області (за узгодженням).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.06.2012 N 187-р


Положення
про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації

1. Це Положення розроблено на підставі Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2004 N 374, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2004 за N 869/9468, і визначає порядок діяльності комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації (далі - продукція).

2. Комісія з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів при облдержадміністрації (далі - комісія) є колегіальним органом, який розглядає питання щодо утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами, які регулюють відносини в сфері виробництва, обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів та цим Положенням.

4. Основними завданнями комісії є:

прийняття рішення щодо утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції;

участь у проведенні утилізації або знищення продукції;

ведення обліку утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

приймає рішення про утилізацію або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

розглядає документи, що є підставою для проведення утилізації або знищення продукції;

підписує за результатами проведення утилізації або знищення продукції акт в особі уповноваженого представника;

вирішує спірні питання, які виникають під час проведення утилізації або знищення продукції.

6. До складу комісії входять відповідно представник обласної ради, обласної державної адміністрації, державної податкової служби у Миколаївській області, ДП "Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації", інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області, державної санітарно-епідеміологічної служби.

Склад комісії оновлюється не рідше одного разу на рік.

7. Комісію очолює голова комісії, у складі якої визначаються заступники голови комісії і секретар.

8. Положення про комісію затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

9. Порядок роботи комісії та строки скликання визначаються на засіданнях, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

10. Комісія є правоможною тільки за умови присутності всіх її членів.

11. Для прийняття рішення про утилізацію або знищення продукції на розгляд комісії подаються такі документи:

рішення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади про вилучення з обігу продукції;

рішення власника продукції;

висновок експерта про визнання неякісними або небезпечними алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

товаросупровідні документи на продукцію, яка підлягає утилізації або знищенню.

12. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади, який вилучив з обігу продукцію, або власник цієї продукції, які прийняли рішення про утилізацію або знищення продукції, подають зразки таких виробів до експертної установи на експертизу, яка проводиться за рахунок сторони, що її ініціює.

13. Подані документи реєструються секретарем комісії в журналі обліку і формуються в окремі справи за кожним видом продукції, яка підлягає утилізації або знищенню.

14. Секретар комісії формує проект порядку денного її засідання. Порядок денний засідання комісії затверджується безпосередньо на засіданні.

15. Засідання комісії ведеться в протокольній формі. Рішення про утилізацію або знищення продукції приймається колегіально, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

16. Рішення про необхідність утилізації (знищення) неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція) складається за встановленою формою (додаток 1).

17. Перед початком утилізації або знищення продукції комісія проводить огляд виробів з метою перевірки відповідності наявної кількості та найменувань виробів, зазначених у рішенні про утилізацію або знищення продукції.

18. Про проведення утилізації або знищення продукції складається акт про проведення утилізації (знищення) неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановленої форми, який підписується відповідальними посадовими особами підприємства, що виконало ці роботи, та уповноваженим представником комісії (додаток 2).

19. Акт складається в трьох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, що проводило утилізацію або знищення продукції, другий надається замовнику, третій - комісії.

20. Бланки актів утилізації або знищення продукції виготовляються друкарським способом. Сторінки акта повинні бути пронумеровані.

21. Підприємство, яке проводило утилізацію або знищення продукції, веде облік актів утилізації або знищення продукції.

22. Члени комісії зобов'язані забезпечувати конфіденційність одержаної інформації.

 

Виконувач обов'язків начальника
Головного управління економіки
облдержадміністрації

М. І. Тульський


 

Додаток 1
до Положення (пункт 16)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії

"___" 20__ року


РІШЕННЯ
про необхідність утилізації (знищення) неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція)

Керуючись статтею 1 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 N 1393-XIV та матеріалами, які надані для прийняття рішення від

__
(назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або суб'єкта підприємницької діяльності)
__,

а саме:

1. Протокол випробувань зразків продукції від  __ N ______

(атестат акредитації лабораторії від __ N ___)

2. Висновок про якість і безпеку продукції  __
                                                                                                               (назва органу з стандартизації, метрології та сертифікації)

_____ від ______ N  _________

3. Протокол про вилучення з обігу (рішення про заборону реалізації) партії продукції

__
(назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або суб'єкта підприємницької діяльності)

від N ___________

4. Накладна (складська довідка або інший документ) із повним переліком та відомостями про кількість і вартість продукції, стосовно якої приймається рішення від __________N ___________,

комісією прийнято рішення про необхідність утилізації (знищення) продукції:

__
(зазначення виду продукції та класифікація згідно з ТНЗЕД)

_________ у кількості ________
                                                                                                         (в одиницях виміру (дал. шт., пляшок ємн., пачок)

У зв'язку із цим необхідно ____
                                                                                          (назва суб'єкта підприємницької діяльності або місцевого органу
                                                                                                 виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування)

сплатити вартість робіт із транспортування та утилізації (знищення) зазначеної продукції.


Члени комісії:

 

 

 

 

 


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

 


(підпис)


(підпис)


(підпис)

 


 

Додаток 2
до Положення (пункт 18)


Примірник власника продукції

Примірник комісії

Примірник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади


копії надаються всім членам комісії

АКТ N ___/___________
про проведення утилізації (знищення) неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

м.

"___" 20__ року


вул. ______ N _______

________
          (повна назва підприємства, на якому

________
   проводяться роботи із утилізації (знищення)

________
   продукції, його реквізити та номер атестата

________
                              акредитації)

________


Комісія у складі:

 


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


(П. І. Б.)


(назва органу, посада)


підтверджує, що за нашої присутності проведено утилізацію (знищення) продукції

__
(алкогольних напоїв, тютюнових виробів із зазначенням коду ТНЗЕД)

шляхом

__
(зазначається спосіб обробки або дії із продукцією)

у кількості  ____,
                                                         (кількість продукції в одиницях обліку (дал., штук, кг, інших)

згідно із рішенням комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

__
                                                                            (назва області або міста формування комісії)

Даний акт є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей та підтвердженням виконання робіт за рахунком-фактурою

___________
         (підписи членів комісії)


Керівник підприємства

М. П.


(підпис)


(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали