Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Статуту Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.07.2019 р. N 1183

Київ

Про внесення змін до Статуту Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока"

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з метою приведення установчих документів Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Унести зміни до Статуту Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 квітня 1997 року N 388 (у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07 липня 2016 року N 514 (Розпорядження N 514)), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока" забезпечити реєстрацію змін до Статуту в порядку, встановленому законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
01 квітня 1997 року N 388
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02 липня 2019 року N 1183)

СТАТУТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА"

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 05389534)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока" (далі - Установа) є закладом охорони здоров'я - бюджетною неприбутковою Установою, заснованою на комунальній власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованою Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент охорони здоров'я).

Засновником та власником Установи є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.2. Установу створено відповідно до наказу Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 24 грудня 1987 року N 661 "Про введення в експлуатацію міської клінічної офтальмологічної лікарні - "Центр мікрохірургії ока" на 160 ліжок на вул. Стражеска, 6-а, в Жовтневому районі м. Києва".

1.3. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4. Найменування Установи:

Повне найменування: Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока".

Скорочене найменування: КМКОЛ "ЦМХО".

1.5. Місцезнаходження Установи: проспект Космонавта Комарова, 3, м. Київ, 03680.

1.6. До складу Установи входить відокремлений структурний підрозділ без права юридичної особи:

Дитяча консультативно-діагностична поліклініка - вул. Метробудівська, 12, м. Київ, 03065.

1.7. Установа є юридичною особою публічного права, права і обов'язки набуває з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах Державної казначейської служби України, відокремлене майно, може мати печатки, штампи, бланки.

1.8. Збитки, завдані Установі внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

1.9. Установа самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна згідно із законодавством України та не несе відповідальність за зобов'язаннями Власника та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Власник та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не несуть відповідальність за зобов'язаннями Установи, крім випадків, передбачених законами України.

1.10. Зміни до Статуту Установи вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому його було затверджено.

1.11. Установа не може бути засновником інших юридичних осіб.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1. Установу створено з метою інтеграції та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих результатів у наданні третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню міста Києва. Головним завданням Установи є забезпечення потреб населення міста Києва в якісній, кваліфікованій і доступній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:

2.2.1. Медична практика.

2.2.2. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг.

2.2.3. Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я в галузі офтальмології.

2.2.4. Провадження іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, чи інших розладів хворих з очною патологією.

2.2.5. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

2.2.6. Надання населенню консультативно-діагностичних послуг.

2.2.7. Здійснення учбово-методичної, науково-дослідної роботи в галузі медицини.

2.2.8. Своєчасна госпіталізація і стаціонарне лікування хворих, кваліфіковане надання населенню медичної допомоги.

2.2.9. Консервативне і оперативне лікування хворих.

2.2.10. Організація надання населенню медичної третинної (високоспеціалізованої) допомоги на базі інших медичних закладів шляхом спрямування фахівців Установи до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.

2.2.11. Надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та раптових захворюваннях, травмах відповідно до законодавства України.

2.2.12. Надання медичної допомоги, пов'язаної з трансплантацією тканин та клітин людини.

2.2.13. Провадження діяльності, пов'язаної з відпуском, використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих засобів та прекурсорів, у порядку, передбаченому законодавством України.

2.2.14. Розроблення, впровадження та здійснення прогресивних методів лікування.

2.2.15. Створення належних умов для здійснення лікувально-оздоровчої практики.

2.2.16. Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих на медико-санітарну експертну комісію.

2.2.17. Надання платних медичних послуг згідно із законодавством України.

2.2.18. Підготовка, перепідготовка та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Установи.

2.2.19. Навчально-методична, науково-дослідницька робота.

2.2.20. Підготовка рекомендацій щодо використання результатів наукових досліджень у медицині та участь у їх впровадженні.

2.2.21. Розроблення та/або участь у впровадженні нових науково обґрунтованих методів організації, діагностики і надання медичної допомоги у сфері офтальмології.

2.2.22. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників, стану здоров'я і медичного обслуговування хворих відповідного профілю та надання пропозицій щодо покращення цих показників.

2.2.23. Участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення організаційних форм, методів діагностики і лікування профільних хворих, які потребують медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах.

2.2.24. Організація і проведення невідкладних лікарських оглядів профільних хворих, а також їх госпіталізація за медичними показаннями.

2.2.25. Забезпечення профільних хворих медичною допомогою з урахуванням медичних показань та рівня Установи в умовах цілодобового стаціонару.

2.2.26. Провадження іншої діяльності, що не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.3. Види діяльності, для здійснення яких необхідне отримання ліцензії, документа дозвільного характеру, сертифіката тощо, Установа провадить за їх наявності.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Установа має право:

3.1.1. У встановленому порядку укладати угоди, які не суперечать законодавству України та предмету діяльності Установи, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді.

3.1.2. Виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

3.1.3. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

3.1.4. За необхідності надання пацієнтові не передбаченої цим Статутом медичної допомоги третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Установа направляє його згідно з показаннями до закладів охорони здоров'я відповідної спеціалізації.

3.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

3.2. Установа зобов'язана:

3.2.1. Надавати оперативну інформацію за запитом відповідно до підпорядкування.

3.2.2. Належно вести обліково-звітну документацію.

3.2.3. Своєчасно сплачувати податки, збори та інші платежі відповідно до законодавства України.

3.2.4. Здійснювати цільове та ефективне використання і збереження закріпленого за Установою майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

3.2.5 Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечення додержання вимог законодавства України про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

3.2.6. Вживати заходів з удосконалення організації роботи, оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та загальних результатах діяльності Установи.

3.2.7. У разі потреби в наданні пацієнтові екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі - Керівник). Керівника Установи призначає на посаду директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту в установленому порядку.

4.2. Заступників Керівника та головного бухгалтера Установи призначає на посаду та звільняє з посади Керівник за погодженням з директором Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Інші працівники Установи призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Установи відповідно до законодавства України в установленому порядку.

4.3. Керівник Установи:

4.3.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань і здійснення нею своїх функцій.

4.3.2. Підзвітний Департаменту охорони здоров'я у межах, установлених законодавством України, цим Статутом та контрактом.

4.3.3. Здійснює загальне керівництво діяльністю Установи, спрямовує і координує заходи, що належать до її компетенції.

4.3.4. Визначає організаційну структуру, штатний розпис, кошторис Установи та подає їх на затвердження до Департаменту охорони здоров'я в установленому порядку.

4.3.5. Затверджує плани роботи Установи та його структурних підрозділів.

4.3.6. Встановлює режим роботи Установи та його структурних підрозділів за поданням їх керівників за погодженням з первинними профспілковими організаціями Установи.

4.3.7. Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів Установи.

4.3.8. У межах повноважень видає накази, обов'язкові до виконання всіма працівниками Установи, та здійснює контроль за їх виконанням.

4.3.9. Затверджує розподіл обов'язків між заступниками Керівника за погодженням з Департаментом охорони здоров'я.

4.3.10. Затверджує посадові інструкції працівників.

4.3.11. Затверджує положення про структурні підрозділи Установи.

4.3.12. Забезпечує упровадження та вдосконалення системи управління якістю надання медичної допомоги в Установі.

4.3.13. Забезпечує упровадження та вдосконалення системи мотивації праці в Установі.

4.3.14. Вживає заходів заохочення до працівників та накладає на них дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України.

4.3.15. Від імені роботодавця підписує колективний договір з профспілковим органом, а в разі його відсутності - з представниками працівників, обраним та уповноваженим трудовим колективом.

4.3.16. Забезпечує своєчасну сплату податків, зборів та інших платежів згідно із законодавством України.

4.3.17. Розпоряджається майном та коштами Установи в межах наданих повноважень відповідно до законодавства України та цього Статуту.

4.3.18. Без довіреності діє від імені Установи, представляє її інтереси в судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, у всіх підприємствах, установах та організаціях в межах наданих повноважень, укладає договори, видає довіреності, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Установи.

4.3.19. Обирає форми оплати праці та встановлює працівникам надбавки та доплати згідно із законодавством України.

V. ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Департамент охорони здоров'я здійснює контроль за використанням та збереженням належного Установі майна і має право вилучити в Установи майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах повноважень.

5.2. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на договірних засадах відповідно до законодавства України.

5.3. Перевірку окремих напрямів діяльності Установи проводять уповноважені органи відповідно до законодавства України.

5.4. Перевірку діяльності Установи проводить Власник або уповноважений ним орган в установленому порядку.

5.5. Установа взаємодіє із закладами охорони здоров'я та іншими закладами і установами, громадськими організаціями під час вирішення питань організації і надання медичної допомоги.

5.6. Координувальна, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в Установі покладається на медичну раду Установи, яку очолює Керівник.

5.7. Контроль якості надання медичної допомоги хворим в Установі здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги вимогам державних стандартів, нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.

5.8. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на відповідних керівників структурних підрозділів Установи.

5.9. Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи підрозділів Установи покладається на заступника Керівника.

5.10. При Установі за рішенням Власника або уповноваженого ним органу утворюється спостережна рада в установленому законодавством порядку з обов'язковим залученням представників громадськості (за їх згодою).

VI. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Утримання Установи і оплата праці працівників Установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, інших джерел, передбачених законодавством України.

6.2. Матеріально-технічну базу і кошти Установи становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображено в її самостійному балансі.

6.3. Майно Установи належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління.

6.4. Джерелами формування майна Установи є:

грошові та матеріальні внески засновника;

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

кредити банків, інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

майно, придбане в установленому законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.5. Установа має право отримувати плату за надання послуг, виконання робіт, залучати матеріальні та фінансові ресурси, отримувати гранти, дарунки та благодійні внески в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

VII. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Установою через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Установи, а також з питань захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.

Керівник Установи зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

7.2. Трудовий колектив Установи складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.

7.3. Виробничі, трудові, соціально-економічні відносини і узгодження інтересів працівників з роботодавцем регулюються колективним договором.

7.4. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається Керівникові Установи, від імені трудового колективу - профспілковому органу, а в разі його відсутності - представникам працівників, обраним та уповноваженим трудовим колективом.

7.5. Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

7.6. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому порядку.

7.7. Питання поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Установи та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішує трудовий колектив відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

7.8. Оплата праці працівників Установи здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі Установа здійснює після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

7.9. Працівники Установи провадять діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно із законодавством України.

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

8.1. Установа може провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

8.2. Установа співпрацює з медичними товариствами й асоціаціями в організації та наданні кваліфікованої медичної допомоги дитячому та дорослому населенню, бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах.

8.3. Установа для виконання мети її створення може за погодженням із Власником брати участь у реалізації проектів у рамках державно-приватного партнерства, а також інших інвестиційних проектах, що сприятимуть покращенню якості надання медичної допомоги.

8.4. Установа організовує захист пріоритету винаходів, розгляд і упровадження винаходів та раціональних пропозицій у діяльність Установи і закладів охорони здоров'я, забезпечує патентування результатів своїх науково-дослідних робіт за кордоном.

8.5. Установа встановлює форму, систему та розмір оплати праці, здійснює тарифікацію, забезпечуючи працівникам гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту. Оплата праці працівників Установи здійснюється в установленому порядку.

8.6. Установа надає медичні послуги на підставі ліцензії та провадить лише види медичної практики, передбачені ліцензією.

8.7. Установа для ефективного функціонування утворює структурні підрозділи без права юридичної особи.

8.8. Установа проводить закупівлю товарів, робіт чи послуг відповідно до законодавства України.

8.9. Установа подає на затвердження кошторис, структуру та штатний розпис Департаменту охорони здоров'я у встановленому порядку.

8.10. В Установі для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

8.10.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визначається їх потрібна кількість.

8.10.2. Встановлюється тривалість робочого часу та відпочинку, а також додаткових відпусток відповідно до законодавства України про працю, забезпечуються умови технічної безпеки.

8.11. Установа здійснює первинний медичний облік, оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і складає фінансову та іншу звітність у порядку, визначеному законодавством України. Фінансова звітність Установи подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

8.12. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасність подання фінансової та іншої звітності покладається на Керівника Установи та головного бухгалтера.

8.13. План асигнувань та план використання бюджетних коштів Установи, що підписує Керівник, затверджує Департамент охорони здоров'я.

8.14. Вартість робіт і послуг, що виконує та надає Установа, встановлюється відповідно до законодавства України.

8.15. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.16. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновника засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів Установи, його працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Установи та інших, пов'язаних з ними осіб.

IX. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ

9.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавством випадків.

9.2. Установа у процесі діяльності забезпечує анонімність пацієнта під час використання інформації, що становить лікарську таємницю.

9.3. Захист та оброблення персональних даних Установи здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за однозначною згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, в порядку, встановленому законодавством.

X. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ

10.1. Установа припиняється в результаті її реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, або інших органів у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Орган, що прийняв рішення про припинення Установи, призначає комісію з припинення Установи та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Установи, що припиняється.

10.3. До комісії з припинення Установи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Установи. Голова комісії, її члени представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Установи.

10.4. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

10.5. У разі припинення Установи її активи, майно буде передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.

10.6. Установа вважається припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про її припинення.

 

Директор Департаменту
охорони здоров'я

В. Гінзбург




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали