ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.06.2017 р. N 761

Київ

Про внесення змін до Статуту коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про культуру", Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", враховуючи протокол засідання загальних зборів трудового колективу коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" від 01 вересня 2016 року N 1, з метою приведення установчих документів коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Внести зміни до Статуту коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2008 року N 172 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2015 року N 586 (Розпорядження N 586)), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Директору коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
14 лютого 2008 року N 172
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26 червня 2017 року N 761)

СТАТУТ
КОЛЕДЖУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА "КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ"

(нова редакція)

ідентифікаційний код 30382088

ПРИЙНЯТО
Загальними зборами трудового колективу
01 вересня 2016 року

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" (далі - КМАТ імені Сержа Лифаря) є неприбутковим вищим навчальним закладом, створеним на базі комунального закладу культури "Київська українська академія танцю" відповідно до рішення Київської міської ради від 03 квітня 2001 року N 273/1250 "Про згоду на створення закладу освіти училища хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю" та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09 жовтня 2001 року N 2138 "Про створення вищого закладу освіти училища хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю".

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2008 року N 172 "Про перейменування вищого закладу освіти училища хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю" вищий заклад освіти училище хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю" перейменований у комунальний вищий навчальний заклад - училище хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря".

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2015 року N 586 "Про перейменування комунального вищого навчального закладу - училища хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря" (Розпорядження N 586) комунальний вищий навчальний заклад - училище хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря" перейменовано у Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря".

КМАТ імені Сержа Лифаря належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та заснований територіальною громадою міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

КМАТ імені Сержа Лифаря підпорядкований Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. КМАТ імені Сержа Лифаря є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в казначействі, має гербову печатку із своєю назвою, штампи, бланки, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.3. Повне найменування: Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря".

Скорочене найменування: КМАТ імені Сержа Лифаря.

1.4. Місцезнаходження КМАТ імені Сержа Лифаря: вул. Костянтина Данькевича, 4-а, м. Київ, 02232.

1.5. У своїй діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та центрального органу виконавчої влади у сфері культури, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Статутом.

1.6. Основними напрямами діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря є:

підготовка згідно з регіональним та державним замовленням і договірними зобов'язаннями (контрактами) висококваліфікованих фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра, а також кваліфікованих фахівців рівня молодшого спеціаліста у галузі хореографічного мистецтва з рівнем компетентностей в обсязі відповідних державних стандартів освіти;

надання початкової та середньої мистецької освіти;

надання базової та повної загальної середньої освіти;

пропаганда кращих досягнень національного та світового хореографічного мистецтва, підвищення освітньо-культурного рівня громадян шляхом організації культурно-просвітницької діяльності;

спеціалізація, атестація, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів галузі з урахуванням вимог сучасної науки, культури, мистецтва, педагогіки;

творча, науково-методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;

налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності.

1.7. Головними завданнями КМАТ імені Сержа Лифаря є:

виховання у здобувачів освіти активної громадянської позиції, формування у них наукового світогляду, творчого мислення, високих людських якостей, національної самосвідомості;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання патріотизму;

провадження освітньої діяльності, яка включає здійснення навчальної, виховної, наукової, культурно-освітньої, методичної, творчої роботи;

забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу, мистецтво і суспільство;

виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

підготовка здобувачів освіти до трудової діяльності;

забезпечення дотримання етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

забезпечення набуття студентами та учнями знань у галузі хореографічного мистецтва, педагогіки, підготовка їх до професійної діяльності;

забезпечення виконання умов регіонального та державного замовлення та інших угод (контрактів) на підготовку фахівців з вищою освітою;

провадження творчої, мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;

підготовка молоді до самостійної творчої, мистецької та культурної або викладацької діяльності;

хореографічне та естетичне виховання дітей та молоді;

активізація розвитку мистецтвознавства та хореографічної науки, пошуки і залучення до співпраці молодих вчених, педагогів і методистів, створення для них умов творчого зростання і розвитку;

організація стажувань та майстер-класів у галузі мистецтва та хореографії як в Україні, так і за кордоном;

організація та проведення симпозіумів, конференцій, круглих столів, виставок, вистав, концертів, фестивалів, конкурсів;

організація видавничої діяльності, розповсюдження поліграфічної продукції;

організація без створення юридичної особи освітніх, культурно-просвітницьких та театрально-концертних підрозділів, тимчасових творчих колективів на умовах самоокупності, утворення інших підрозділів для виконання програм та проектів КМАТ імені Сержа Лифаря;

участь у благодійних акціях;

просвітницька діяльність;

надання позашкільної мистецької освіти, спеціалізованої початкової та середньої мистецької освіти дітям та молоді відповідно до вимог державних стандартів освіти;

надання базової та повної загальної середньої освіти для контингенту учнів хореографічної школи педагогічної практики, учнів та студентів КМАТ імені Сержа Лифаря відповідно до вимог державних стандартів загальної середньої освіти;

виконання інших завдань, передбачених законодавством України.

1.8. Діяльність КМАТ імені Сержа Лифаря провадиться на принципах:

автономії та самоврядування;

розмежування прав, повноважень та відповідальності засновника, Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), центрального органу виконавчої влади у сфері культури, органів управління КМАТ імені Сержа Лифаря та його структурних підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

1.9. Автономія та самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря реалізується відповідно до законодавства України.

1.10. Структурні підрозділи КМАТ імені Сержа Лифаря створюються рішенням Вченої ради за погодженням із засновником відповідно до законодавства, цього Статуту і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються КМАТ імені Сержа Лифаря.

1.11. Структурними підрозділами КМАТ імені Сержа Лифаря є:

навчальна частина;

кафедра хореографії;

кафедра теоретичної підготовки;

бібліотека;

відділення загальної середньої освіти;

хореографічна школа педагогічної практики (для проходження студентами КМАТ імені Сержа Лифаря відповідних видів виробничої та педагогічної практики в умовах, максимально наближених до реального виробництва);

творча майстерня "Дитяча школа мистецтв N 7";

театрально-філармонічний центр "Натхнення" для проходження студентами та учнями сценічної практики в умовах максимально наближених до реального виробництва.

КМАТ імені Сержа Лифаря рішенням Вченої ради також може створювати підготовчі курси для вступників, курси підвищення кваліфікації фахівців, відділення по роботі з іноземними студентами та інші структурні підрозділи, діяльність яких не заборонено законом, за погодженням із засновником.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

2.1. Повноваження засновника КМАТ імені Сержа Лифаря від імені територіальної громади міста Києва здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

2.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація):

затверджує статут КМАТ імені Сержа Лифаря та вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію за поданням загальних зборів трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря;

укладає в місячний строк контракт з директором КМАТ імені Сержа Лифаря, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII);

за поданням загальних зборів трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря достроково розриває контракт з керівником КМАТ імені Сержа Лифаря з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту та умов контракту;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря;

здійснює контроль за дотриманням статуту КМАТ імені Сержа Лифаря.

2.3. Засновник має право:

одержувати в установленому порядку від КМАТ імені Сержа Лифаря інформацію та матеріали, що стосуються виконання покладених на КМАТ імені Сержа Лифаря завдань;

вносити до КМАТ імені Сержа Лифаря пропозиції з питань удосконалення роботи КМАТ імені Сержа Лифаря;

створювати комісії, експертні та робочі групи для перевірки виконання КМАТ імені Сержа Лифаря завдань, покладених на нього цим Статутом, наказами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та центрального органу виконавчої влади у сфері культури, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виданих у межах їх повноважень.

2.4. Засновник зобов'язаний:

вживати заходів для забезпечення належного рівня освіти в КМАТ імені Сержа Лифаря;

забезпечувати в межах своїх повноважень виконання актів законодавства України в КМАТ імені Сержа Лифаря;

сприяти КМАТ імені Сержа Лифаря в організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників;

сприяти навчально-методичному та інформаційному забезпеченню роботи КМАТ імені Сержа Лифаря;

підтримувати заходи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогічних та науково-педагогічних працівників і студентів КМАТ імені Сержа Лифаря;

вживати заходів, спрямованих на підтримку та розвиток здобувачів освіти, що навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази КМАТ імені Сержа Лифаря;

вживати заходів щодо підтримки інноваційних проектів КМАТ імені Сержа Лифаря;

розглядати та вносити в установленому порядку до центрального органу виконавчої влади у сфері культури пропозиції щодо відзначення працівників КМАТ імені Сержа Лифаря державними нагородами, галузевими відзнаками;

забезпечувати розгляд звернень громадян, працівників і студентів КМАТ імені Сержа Лифаря з питань, що належать до його компетенції, та в разі потреби вживати заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу;

затверджувати розмір фонду оплати праці працівників КМАТ імені Сержа Лифаря та видатки на утримання КМАТ імені Сержа Лифаря в межах виділених асигнувань.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

3.1. КМАТ імені Сержа Лифаря має право:

готувати фахівців у галузі хореографічного мистецтва за регіональним і державним замовленням, зокрема замовленням центральних і місцевих органів виконавчої влади, та за договорами (контрактами) з юридичними і фізичними особами;

розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;

розробляти та запроваджувати навчальні плани та програми, що враховують специфіку навчання в КМАТ імені Сержа Лифаря та її структурних підрозділах;

самостійно обирати із встановлених Законом України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) або визначати додаткові форми навчання та форми організації освітнього процесу, а науково-педагогічні та педагогічні працівники самостійно з урахуванням положень загальної педагогіки визначати засоби та методи навчання і виховання студентів;

самостійно визначати зміст освіти з урахуванням вимог державних галузевих стандартів та освітніх програм підготовки молодших спеціалістів, молодших бакалаврів і бакалаврів, державних стандартів мистецької освіти;

обирати типи програм підготовки бакалаврів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на КМАТ імені Сержа Лифаря завдань;

приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

формувати та затверджувати власний штатний розпис у порядку, встановленому законодавством;

приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих у іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;

запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких, творчих та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу у формах, визначених самостійно КМАТ імені Сержа Лифаря;

самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, творчої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування;

утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

створювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів для роботи в цих комісіях (групах);

засновувати навчальні заклади і наукові установи в порядку, передбаченому законодавством України;

засновувати підприємства для провадження інноваційно-творчої та/або творчої виробничої діяльності в порядку, передбаченому законодавством України;

створювати в установленому порядку філії КМАТ імені Сержа Лифаря, навчальні, методичні центри та інші структурні підрозділи в інших містах України в порядку, передбаченому законодавством України;

створювати з іншими закладами освіти навчальні комплекси для впровадження ступеневої підготовки фахівців у порядку, визначеному законодавством України;

провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники та наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

здійснювати свою діяльність за угодами між КМАТ імені Сержа Лифаря та підприємствами, установами, організаціями, громадянами в установленому порядку;

провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

брати участь у роботі міжнародних організацій;

запроваджувати власну символіку та атрибутику;

встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

визначати в установленому порядку форми організації і стимулювання праці та навчання працівників і здобувачів освіти КМАТ імені Сержа Лифаря;

отримувати кошти та матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів у порядку, визначеному законодавством України;

орендувати, надавати в оренду, брати та надавати в лізинг, обмінювати, передавати іншим підприємствам і організаціям необхідне обладнання, приміщення, інвентар, інші матеріальні цінності виключно за згодою засновника та власника майна або уповноваженого ним органу, а також списувати їх з балансу в установленому порядку;

брати участь у діяльності асоціацій, об'єднань тощо згідно із законодавством України;

створювати та розвивати власну соціальну базу, мережу оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів у встановленому порядку;

провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та Статуту КМАТ імені Сержа Лифаря;

розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

організовувати надання додаткових освітніх та інших послуг, виконання робіт для юридичних і фізичних осіб, визначати розміри плати за них згідно із законодавством України;

направляти кошти фонду виробничого та соціального розвитку на благоустрій студентських гуртожитків та інших об'єктів, що сприяють покращанню соціально-побутових, культурних умов і відпочинку працівників та студентів;

здійснювати набір іноземців на підготовку, навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

направляти викладачів і студентів за кордон з метою роботи, підвищення кваліфікації, навчання, обміну досвідом, участі в фестивалях, конкурсах, конференціях, симпозіумах, концертах та інших заходах;

здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

3.2. КМАТ імені Сержа Лифаря зобов'язана:

під час визначення стратегії діяльності враховувати регіональне та державне замовлення та інші договірні зобов'язання (контракти) на підготовку фахівців на рівні державних стандартів;

дотримуватися законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про засади державної мовної політики" (Закон N 5029-VI) та інших законодавчих актів, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів;

дотримуватися державних галузевих стандартів освіти;

дотримуватися договірних зобов'язань (контрактів) з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, зокрема і за міжнародними угодами;

забезпечувати захист прав, інтересів і соціальний захист учасників освітнього процесу;

організовувати роботу з ліцензування та акредитації КМАТ імені Сержа Лифаря, освітніх програм підготовки фахівців з вищою та іншими рівнями освіти, в разі потреби - атестації інших структурних навчальних підрозділів, проведення атестації педагогічних працівників і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

вживати заходів, зокрема шляхом запровадження відповідних новітніх технологій щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

організовувати і контролювати роботу з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників;

вживати заходів для забезпечення КМАТ імені Сержа Лифаря належного рівня загальної середньої освіти учнів і студентів, організовувати їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення;

формувати замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

разом з органами охорони здоров'я здійснювати загальний контроль за охороною здоров'я учасників освітнього процесу, проводити оздоровчі заходи, створювати безпечні умови для навчання і праці студентів, учнів та працівників КМАТ імені Сержа Лифаря;

забезпечувати дотримання вимог екологічної безпеки та охорони праці відповідно до законодавства України;

створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

за дорученням Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) брати участь у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних і регіональних програм;

вживати в межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних і житлових умов учасників освітнього процесу, їх медичного та побутового обслуговування;

забезпечувати розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживати заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

готувати та подавати в установленому порядку статистичну звітність про діяльність КМАТ імені Сержа Лифаря;

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших платежів згідно із законодавством України;

здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснювати оперативну діяльність для матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті КМАТ імені Сержа Лифаря, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб інформацію щодо реалізації своїх прав і виконання зобов'язань.

3.3. Права та обов'язки науково-педагогічних, педагогічних працівників і осіб, що навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря, визначаються відповідно до законодавства України.

IV. УПРАВЛІННЯ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

4.1. Безпосереднє управління діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря здійснює директор.

4.2. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря обирається загальними зборами трудового колективу за конкурсом у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII).

Київський міський голова за поданням директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації укладає контракт з обраним директором КМАТ імені Сержа Лифаря у порядку та в строки, визначені Законом України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII).

4.3. Директор є представником КМАТ імені Сержа Лифаря у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень, виконує свої обов'язки відповідно до Статуту, умов контракту та несе персональну відповідальність за роботу КМАТ імені Сержа Лифаря в цілому.

4.4. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність КМАТ імені Сержа Лифаря;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря, затверджує його структуру та штатний розпис, вводить в дію положення про структурні підрозділи КМАТ імені Сержа Лифаря;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу та структурними підрозділами КМАТ імені Сержа Лифаря;

представляє КМАТ імені Сержа Лифаря у державних та інших органах, відповідає за результати її діяльності перед Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

є розпорядником майна та коштів;

забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників КМАТ імені Сержа Лифаря;

за поданням керівника Творчої майстерні "Дитяча школа мистецтв N 7" приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних працівників КМАТ імені Сержа Лифаря, що отримують основне педагогічне навантаження по Творчій майстерні "Дитяча школа мистецтв N 7";

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

визначає функціональні обов'язки працівників;

формує контингент осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря;

відраховує з КМАТ імені Сержа Лифаря та поновлює на навчання у ній студентів за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями студентів (якщо студент є членом профспілки) з підстав, установлених Законом України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII);

забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря;

сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників КМАТ імені Сержа Лифаря і студентів, громадських організацій, які діють у КМАТ імені Сержа Лифаря;

сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти;

спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників КМАТ імені Сержа Лифаря і студентів подає для затвердження загальними зборами трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря правил внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

вживає до працівників КМАТ імені Сержа Лифаря заходів заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

здійснює інші віднесені до його компетенції повноваження щодо управління КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.5. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря відповідає за провадження освітньої діяльності, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

Директор КМАТ імені Сержа Лифаря щороку звітує перед Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та загальними зборами трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря.

Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.6. Прийняття на роботу та звільнення з роботи заступників директора КМАТ імені Сержа Лифаря, керівників основних структурних підрозділів здійснюється за наказом директора на умовах, передбачених законодавством України і Статутом КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.7. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

4.8. Після виходу на пенсію з посади директора КМАТ імені Сержа Лифаря особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, рішенням Вченої ради може бути призначена радником директора КМАТ імені Сержа Лифаря з оплатою праці за рахунок власних надходжень КМАТ імені Сержа Лифаря або на громадських засадах.

4.9. Вчена рада є колегіальним органом управління КМАТ імені Сержа Лифаря, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом директора КМАТ імені Сержа Лифаря протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

4.10. Вчену раду КМАТ імені Сержа Лифаря очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. До складу Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря входять за посадами директор КМАТ імені Сержа Лифаря, заступники директора, керівники підрозділів з освітньої та наукової діяльності, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників КМАТ імені Сержа Лифаря, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників у КМАТ імені Сержа Лифаря і які працюють у ній на постійній основі, виборні представники слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря відповідно до встановлених квот. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому 75 відсотків складу вченої ради становлять науково-педагогічні працівники КМАТ імені Сержа Лифаря, 10 відсотків - виборні представники з числа студентів, 10 відсотків - виборні представники з числа педагогічних працівників та 5 відсотків - виборні представники з числа інших працівників та (у разі прийняття відповідного рішення Вченою радою) представники організацій роботодавців.

Члени Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря, що представляють зазначені категорії працівників та студентів, обираються шляхом прямого таємного рейтингового голосування всіх працівників відповідної категорії та студентів з-поміж кандидатів, висунутих та обговорених на загальних зборах відповідних категорій працівників та студентів.

Кандидатом на виборах до Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря може бути висунутий будь-який працівник відповідної категорії за поданням структурного підрозділу, у якому він працює, або студент КМАТ імені Сержа Лифаря.

У разі прийняття відповідного рішення Вченою радою КМАТ імені Сержа Лифаря представники організацій роботодавців обираються до Вченої ради в порядку, визначеному самими організаціями роботодавців.

Рішення Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря вводяться в дію наказом директора КМАТ імені Сержа Лифаря.

Порядок роботи Вченої ради визначається Положенням про Вчену раду КМАТ імені Сержа Лифаря, яке затверджується загальними зборами трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря, так само, як і зміни до нього.

4.11. Вчена рада КМАТ імені Сержа Лифаря:

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря;

розробляє і подає загальним зборам трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря проект Статуту КМАТ імені Сержа Лифаря, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт КМАТ імені Сержа Лифаря;

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

ухвалює за поданням директора КМАТ імені Сержа Лифаря рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

ухвалює основні напрями здійснення творчих проектів, проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

має право вносити подання про відкликання директора КМАТ імені Сержа Лифаря з підстав, передбачених законодавством, контрактом, або в разі порушення ним цього Статуту, яке розглядається загальними зборами трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря;

розглядає інші питання діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря відповідно до Положення про Вчену раду.

4.12. Для вирішення поточних питань діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря утворюються та діють такі робочі органи:

Адміністративна рада;

Приймальна комісія;

Стипендіальна комісія.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря на громадських засадах утворюються та діють такі дорадчі (дорадчо-консультативні) органи:

Педагогічна рада КМАТ імені Сержа Лифаря, до складу якої входять педагогічні працівники, задіяні в освітньому процесі щодо учнів КМАТ імені Сержа Лифаря;

Педагогічна рада Творчої майстерні "Дитяча школа мистецтв N 7".

Директор та Вчена рада КМАТ імені Сержа Лифаря мають право утворювати на громадських засадах інші робочі та дорадчі (дорадчо-консультативні) органи.

4.13. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються рішенням Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря та вводяться в дію наказом директора КМАТ імені Сержа Лифаря. Склад робочих та дорадчих органів визначається Положенням про них.

Рішення робочих та дорадчих органів КМАТ імені Сержа Лифаря носять рекомендаційний характер.

4.14. До компетенції Стипендіальної комісії КМАТ імені Сержа Лифаря належить розгляд і вирішення питань, пов'язаних з призначенням та позбавленням стипендії, наданням матеріальної допомоги студентам КМАТ імені Сержа Лифаря, заохоченням кращих з них за успіхи в навчанні, участь у громадській, творчій діяльності.

До Стипендіальної комісії входять: заступники директора КМАТ імені Сержа Лифаря, керівники навчальної частини, кафедр та інших навчальних структурних підрозділів, куратори навчальних груп, які провадять освітню діяльність щодо здобувачів освіти КМАТ імені Сержа Лифаря, які мають право на стипендію, головний бухгалтер та його заступники, голова профспілкового комітету студентів та голова студентської ради КМАТ імені Сержа Лифаря. До її складу можуть входити інші науково-педагогічні та педагогічні працівники КМАТ імені Сержа Лифаря.

Склад Стипендіальної комісії затверджується наказом директора КМАТ імені Сержа Лифаря.

4.15. Педагогічна рада КМАТ імені Сержа Лифаря об'єднує педагогічних та інших працівників КМАТ імені Сержа Лифаря (крім Творчої майстерні "Дитяча школа мистецтв N 7"), які беруть безпосередню участь у освітньому процесі щодо учнів КМАТ імені Сержа Лифаря. До її складу входить директор КМАТ імені Сержа Лифаря, заступники директора КМАТ імені Сержа Лифаря, керівники відповідних структурних підрозділів, керівники навчальних груп, завідуючий навчальною частиною, директор бібліотеки, провідні викладачі.

Очолює Педагогічну раду директор КМАТ імені Сержа Лифаря, а в разі його відсутності - заступник директора КМАТ імені Сержа Лифаря з навчальної роботи.

Педагогічна рада розглядає питання освітнього процесу щодо учнів КМАТ імені Сержа Лифаря, вдосконалення якості викладання навчальних дисциплін, підвищення педагогічної майстерності викладачів тощо.

4.16. Наглядова рада КМАТ імені Сержа Лифаря створюється для здійснення нагляду за управлінням майном КМАТ імені Сержа Лифаря, додержанням мети його створення.

Наглядова рада КМАТ імені Сержа Лифаря сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії КМАТ імені Сержа Лифаря і державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності КМАТ імені Сержа Лифаря, здійснює громадський контроль за діяльністю КМАТ імені Сержа Лифаря.

Члени Наглядової ради призначаються рішенням Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря на п'ять років без обмеження кількості строків. До Наглядової ради можуть входити особи, які надають значну матеріальну та організаційну допомогу КМАТ імені Сержа Лифаря, представники громадських організацій, батьків студентів та учнів, представники профільних роботодавців та їх об'єднань, депутати Верховної Ради України та члени виборних органів місцевого самоврядування тощо. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

До складу Наглядової ради не можуть входити працівники КМАТ імені Сержа Лифаря.

Наглядова рада збирається не рідше ніж раз на рік, має право на свій запит отримати звіт директора КМАТ імені Сержа Лифаря, його заступників та керівників структурних підрозділів про їх діяльність, отримувати на свій запит документи про розпорядження коштами та майном КМАТ імені Сержа Лифаря.

Наглядова рада має право вносити загальним зборам трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря подання про відкликання директора КМАТ імені Сержа Лифаря з підстав, передбачених законодавством, контрактом, або в разі порушення ним цього Статуту.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі загальних зборів трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря з правом дорадчого голосу.

V. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря є загальні збори трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря.

До складу загальних зборів трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря входять всі категорії учасників освітнього процесу КМАТ імені Сержа Лифаря. При цьому 75 відсотків складу членів загальних зборів трудового колективу становлять науково-педагогічні та педагогічні працівники КМАТ імені Сержа Лифаря, які працюють у ній на постійній основі, 15 відсотків - виборні представники з числа студентів КМАТ імені Сержа Лифаря, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, та 10 відсотків - виборні представники з числа інших працівників КМАТ імені Сержа Лифаря, які обираються всіма працівниками, крім науково-педагогічних та педагогічних, шляхом прямих таємних виборів.

5.2. Загальні збори трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря скликаються не рідше ніж один раз на рік.

5.3. Загальні збори трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря:

погоджують за поданням Вченої ради Статут КМАТ імені Сержа Лифаря чи зміни (доповнення) до нього;

обирають за конкурсом директора КМАТ імені Сержа Лифаря шляхом прямого таємного голосування;

розглядають за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради КМАТ імені Сержа Лифаря питання про дострокове припинення повноважень директора КМАТ імені Сержа Лифаря;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю України;

щорічно заслуховують звіт директора КМАТ імені Сержа Лифаря та оцінюють його діяльність;

затверджують правила внутрішнього розпорядку КМАТ імені Сержа Лифаря і колективний договір;

розглядають інші питання діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.4. У КМАТ імені Сержа Лифаря діє студентське самоврядування у формі загальних зборів студентів та Студентської ради. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів КМАТ імені Сержа Лифаря. Усі студенти, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Адміністрація КМАТ імені Сержа Лифаря не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

5.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

створення студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

сприяння працевлаштуванню випускників;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

5.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів КМАТ імені Сержа Лифаря, які ухвалюють Положення про студентське самоврядування; обирають Студентську раду та заслуховують її звіт; визначають структуру, повноваження та порядок обрання Студентської ради. Крім Студентської ради, загальні збори студентів можуть створювати інші органи студентського самоврядування.

Крім того, загальні збори студентів КМАТ імені Сержа Лифаря:

ухвалюють Положення про студентське самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

За погодженням із загальними зборами студентів КМАТ імені Сержа Лифаря приймаються рішення про:

відрахування студентів з КМАТ імені Сержа Лифаря та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря за регіональним та державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за регіональним та державним замовленням;

призначення заступника директора КМАТ імені Сержа Лифаря з навчальної роботи та заступника директора КМАТ імені Сержа Лифаря з виховної роботи;

поселення осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря, у гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;

затвердження правил внутрішнього розпорядку КМАТ імені Сержа Лифаря в частині, що стосується осіб, які навчаються;

діяльність студентських містечок та гуртожитків КМАТ імені Сержа Лифаря для проживання осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів КМАТ імені Сержа Лифаря.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у КМАТ імені Сержа Лифаря припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.7. У своїй діяльності Студентська рада керується законодавством України, рішеннями засновника, Статутом КМАТ імені Сержа Лифаря та Положенням про студентське самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.8. Органи студентського самоврядування:

беруть участь в управлінні КМАТ імені Сержа Лифаря у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

захищають права та інтереси студентів, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря;

делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів КМАТ імені Сержа Лифаря;

приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази КМАТ імені Сержа Лифаря, зокрема з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

мають право оголошувати акції протесту, при тому накопичена під час таких акцій академічна заборгованість студентів підлягає ліквідації ними протягом тридцяти днів після закінчення акції протесту та не може бути підставою для відрахування студента;

виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про студентське самоврядування КМАТ імені Сержа Лифаря.

5.9. Директор КМАТ імені Сержа Лифаря забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені Вченою радою КМАТ імені Сержа Лифаря в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих КМАТ імені Сержа Лифаря від основної діяльності;

2) інші джерела, не заборонені законодавством України.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше ніж один раз на рік.

VI. МАЙНО ТА КОШТИ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

6.1. Майно КМАТ імені Сержа Лифаря належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплене за нею на праві оперативного управління.

6.2. Обсяг та балансова вартість закріплених за КМАТ імені Сержа Лифаря основних засобів визначаються засновником у встановленому порядку.

6.3. КМАТ імені Сержа Лифаря має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників КМАТ імені Сержа Лифаря (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

6.5. Матеріально-технічну базу та кошти КМАТ імені Сержа Лифаря складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні цінності, вартість яких відображується у самостійному балансі.

6.6. Фінансування КМАТ імені Сержа Лифаря здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва в межах загальних асигнувань на культуру та освіту та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.7. Джерелами формування майна КМАТ імені Сержа Лифаря є:

майно, передане засновником;

кошти з бюджету міста Києва;

кошти від надання освітніх послуг;

кошти від господарської діяльності;

кошти, одержані за науково-дослідні роботи, мистецькі розробки, послуги та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, організацій, установ та громадян;

кошти за надання у встановленому порядку в оренду обладнання, інструментів тощо;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

цільові грошові внески та матеріальні цінності;

кошти від іншої діяльності, що не суперечить законодавству України.

6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення статутної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.9. Кошти КМАТ імені Сержа Лифаря, одержані від здійснення або на здійснення освітньої діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.10. Кошти КМАТ імені Сержа Лифаря, одержані як плата за освітні послуги, благодійні внески, сталий фонд (ендавмент), плата за оренду майна КМАТ імені Сержа Лифаря, або отримані як результат іншої діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря, не можуть бути вилучені до державного або місцевих бюджетів.

6.11. Власні надходження КМАТ імені Сержа Лифаря, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітнього, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні рахунки установ державних банків. Зазначені доходи включаються до фінансового плану (кошторису) КМАТ імені Сержа Лифаря і можуть використовуватися на придбання майна та його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря.

6.12. Доходи (прибутки) КМАТ імені Сержа Лифаря використовуються виключно для фінансування видатків на утримання КМАТ імені Сержа Лифаря, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.13. КМАТ імені Сержа Лифаря в порядку, визначеному законами України, щодо коштів і майна має право:

власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);

провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;

використовувати майно, закріплене за КМАТ імені Сержа Лифаря на праві оперативного управління, зокрема для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційно-творчої або господарської діяльності;

створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників КМАТ імені Сержа Лифаря та осіб, які навчаються у КМАТ імені Сержа Лифаря.

6.14. Збитки, завдані КМАТ імені Сержа Лифаря внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються КМАТ імені Сержа Лифаря за рішенням суду.

6.15. Відносини КМАТ імені Сержа Лифаря з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод.

6.16. Оплата праці в КМАТ імені Сержа Лифаря здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами України "Про оплату праці", "Про освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами.

6.17. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується відповідно до законодавства України та власних можливостей КМАТ імені Сержа Лифаря.

VII. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. КМАТ імені Сержа Лифаря веде оперативний, бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Директор та головний бухгалтер КМАТ імені Сержа Лифаря несуть персональну відповідальність за достовірність фінансової та статистичної звітності.

7.3. Фінансова звітність КМАТ імені Сержа Лифаря надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

7.4. Аудит діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря здійснюється згідно із законодавством України.

VIII. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Освітня діяльність КМАТ імені Сержа Лифаря ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про позашкільну освіту", Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття"), іншого законодавства у сфері освіти.

8.2. До основи концепції освітньої діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря закладені базові принципи, які притаманні системі освіти цивілізованого суспільства. Серед них:

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу, мистецтво і суспільство, надання особливої уваги культурі та мистецтву українського народу;

забезпечення набуття студентами та учнями знань у галузі хореографічного та інших видів мистецтва, педагогіки, підготовка їх до професійної діяльності;

сприяння задоволенню ділових та творчих запитів кожного студента і учня, підготовка молоді до самостійної мистецької, творчої діяльності;

творча діяльність та пошук, реалізація знань, умінь, здібностей;

забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

професійна та кваліфікаційна мобільність працівників;

інтеграція з наукою і виробництвом;

взаємозв'язок з освітою інших країн.

8.3. Програма освітньої професійної діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря будується на принципах:

об'єднання існуючих у суспільстві практичних і теоретичних знань з циклів нормативних навчальних, гуманітарних, соціально-економічних, науково-природничих та фахових дисциплін, що забезпечують всебічну підготовку спеціалістів певного професійного спрямування;

впровадження гнучкої системи методів навчання;

індивідуалізації підготовки кожного студента.

Однією з найважливіших у програмі освітньої професійної діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря є ідея розвитку, стимулювання та підтримки нових, перспективних напрямків у змісті, формах та засобах навчання, що сприятиме динамізму всієї системи освіти в цілому.

8.4. З метою реалізації стратегічних і тактичних напрямків діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря планується створення спеціальних програм:

підготовки фахівців вищої кваліфікації;

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

видавничої діяльності та розповсюдження навчально-методичних посібників та розробок КМАТ імені Сержа Лифаря;

організації стажувань та майстер-класів у галузі хореографії як в Україні, так і за кордоном;

організації та проведення симпозіумів, конференцій, круглих столів тощо;

пошуку, оброблення та придбання інформаційних, документальних джерел, різноманітних видань для здійснення навчальної діяльності;

навчально-методичної, наукової, кадрової допомоги загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам;

організації культурно-просвітницької та концертно-театральної діяльності;

здійснення міжнародного культурного та ділового обміну.

Для виконання перелічених програм діяльність КМАТ імені Сержа Лифаря, з одного боку, спирається на потенціал власних висококваліфікованих спеціалістів, а з іншого - залучає до вирішення концептуальних, стратегічних і тактичних завдань кращі науково-педагогічні, педагогічні та творчі кадри міста Києва - для забезпечення інноваційних процесів у освітній політиці закладу.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

9.1. Зміни до Статуту КМАТ імені Сержа Лифаря вносяться за поданням Вченої ради загальними зборами трудового колективу КМАТ імені Сержа Лифаря.

9.2. Зміни до Статуту КМАТ імені Сержа Лифаря затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

X. ПРИПИНЕННЯ КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

10.1. Припинення КМАТ імені Сержа Лифаря відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідації за рішенням засновника або суду в порядку, передбаченому законодавством України.

10.2. Припинення КМАТ імені Сержа Лифаря здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, який прийняв рішення про припинення.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління КМАТ імені Сержа Лифаря. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення КМАТ імені Сержа Лифаря.

10.4. У разі припинення КМАТ імені Сержа Лифаря всі активи передаються одному чи кільком неприбутковим закладам освіти або зараховуються до доходу бюджету.

10.5. У разі припинення КМАТ імені Сержа Лифаря працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

В. о. керівника апарату

Є. Ситніченко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали